Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ДИПЛОМНА РОБОТА Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями Студента спеціальності 6.040100 «Психологія» Голобородько Євгенії Віталіївни Науковий керівник: професор Бондаренко Л.В. Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичний аналіз сприйняття українцями взаємодії України з Росією і США 1.1 Психологічні аспекти взаємодії українців з росіянами та американцями 1.2 Якості етнічної психіки українців, росіян та американців 1.3 Етнічні стереотипи сприйняття українцями американців і росіян Розділ 2. Психологічні методи дослідження етнічних особливостей та етнічної взаємодії Розділ 3. Дослідження особливостей сприйняття українцями росіян та американців 3.1 Дослідження якостей етнічної психіки українців, росіян та американців 3.2 Дослідження сприйняття українцями взаємодії України з Росією та США 3.3 Дослідження етнічних стереотипів сприйняття українцями американців та росіян Висновки та рекомендації Список використаних джерел Додатки: 1. Дані сприйняття українцями явищ етнічної психіки росіян та американців згідно теорії О.Донченко, представлені у діаграмах. 2. Анкета, розроблена автором дипломної роботи, що стосується сфер взаємодії України з Росією і США та сприйняття цієї взаємодії українцями. 3. Таблиця даних, отриманих в результаті експерименту з проективними малюнками: «Сприйняття національних образів респондентами різних національних груп». 4. Малюнки респондентів ІІІ етапу експерименту. Вступ Актуальність: особливості взаємодії України з іншими країнами, зокрема з Росією та США, в великій мірі залежить від сприйняття українцями цих країн. Спрйняття в свою чергу залежить від менталітету як українців, так і російн, і американців, а також від властивостей етнічної психіки, які особливо детально розглянуті в роботах О.А. Донченко. Дана робота охоплює широкий спектр проблем взаїмодії України з Росією і США, з урахуванням особливостей сприйняття українцями Росіі та США. Отже, проблеми міжнаціональної взаємодії вивчали такі вчені як О.Донченко, Т.Г. Стефаненко, А.С. Баронін, Ю.В. Бромлей, А.О. Бороноєв, Ю.П. Платонов, С.Л. Арутюнов та ін. Проблеми історії та культури України та менталітету українців вивчали Ю. Романенко, О. Донченко, О.Кульчицький; Росії – Н. Бердяєв, Л.М. Дробижева, І.Г. Дубов, П.І.Ковалевський; США – В.В. Согрін, А. Шлезінгер. Проблеми міграції вивчалися вченими Т.Г. Стефаненко, І. Лєбєдєвою. Відмінності між західними та східними культурами і, виходячи з цього особливості взаємодії Заходу і Сходу вивчали С.Г. Галаганов, В.С. Агєєв та ін. Мову як один з найважливіших факторів етнічної взаємодії вивчали такі вчені як Т.Г.Стефаненко, М.Н. Губогло, А.Р. Аклаєв та ін. Проблематику міжетнічних конфліктів та національної нетерпимості, питання націоналізму розглядали В.І. Козлов, Р.Л. Перін, Г.У. Солдатова та ін. Отже, можна зробити висновок, що задана тема атуальна з огляду на актуальність вивчення перелічених аспектів взаємодії України з іншими народами, зокрема американцями та росіянами.

Мета: ознайомитися з етнічними властивостями психіки України, Россії и США, які нам пропонує О.А. Донченко, розглянути, як вони впливають на сприйняття українцями таких країн як Росія і США, ознайомитися з іншою літературою по даній темі, довести емпірично вплив явищ етнічної психіки згідно теорії О.А Донченко на сприйняття Росії і США українцями. Задачі: 1) вивчити особливості таких етнічних властивостей психіки як екстраверсія/інтроверсія, екстернальність/інтернальність, емоційність/прагматизм, чоловіче/жіноче начало (екзекутивність/інтенціональність); 2) ознайомитися з тим, які саме з перерахованих якостей властиві даним країнам; 3) прослідкувати, в яких аспектах та сферах Україна взаємодіє з Росією і США; 4) емпірично довести, що саме названі О.А.Донченко властивості етнічної психіки властиві даним країнам; 5) прослідкувати, як саме запропоновані О.А. Донченко якості етнічної психіки українців впливають на їх сприйняття США і Росії. Об‘єкт: явища етнічної психіки українців, росіян і американців. Предмет: психологічні аспекти сприйняття Росії і США українцями. Гіпотеза: на сприйняття українцями росіян та американців впливають явища етнічної психіки, досліджувані О.Донченко, історичні умови взаємодії України з Росією та США. Незалежна змінна: якості етнічної психіки українців, росіян та американців. Залежна змінна: сприйняття українцями росіян і американців. Теоретичне обгрунтування роботи: дана тема буде розкриватися в рамках теорій про властивості етнічної психіки різних народів. Практичне значення: дана робота може бути використана як підтвердження теорій про властивості етнічної психіки, для вивчення етнічних особливостей країн, що беспосередньо взаємодіють з Україною, для пояснення особливостей взаємодії України з даними країнами, враховуючи властивості етнічної психіки їх етносів. Методи дослідження: у роботі були використані наступні методи: спостереження, анкетування, бесіда, семантичний диференціал та прективний малюнок. Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, загального висновку, списку використаних джерел та додатків. Робота включає в себе додатки, що складають 12 малюнків, 2 діаграми та 2 таблиці. Список використаних джерел нараховує 54 роботи українських та зарубіжних авторів. Розділ 1. Теоретичний аналіз сприйняття українцями взаємодії України з Росією і США 1.1 Психологічні аспекти взаємодії українців з росіянами та американцями Багато вчених, розглядаючи особливості різних етносів, наділяють їх певними етнічними якостями. Так, наприклад, Баронін А.С. у своїх роботах посилається на типологію особистостей К.Г. Юнга. Використання цієї типології дозволяє описувати психологічні особливості етносу з точки зору психологічної оцінки його культури, звичаїв, релігії і моралі. Найбільш детальна класифікація етнічних особливостей присутня у роботах О.Донченко, яка виділяє 6 пар етнічних якостей, що властиві різним народам і впливають на особливості взаємодії соціумів між собою. Їх ми і розглянемо детальніше. Шкала екстернальності-інтернальності дозволяє виділити потенційні можливості даного соціуму з погляду його саморегуляції, самоврядування і самоорганізації.

В рамках вивчення даної характеристики ми розглянемо також питання національної терпимості до інших народів. Для України як багатонаціональної країни, це питання особливо актуальне. Воно відображає сприйняття українцями інших народів, в тому числі росіян та американців (14, 15). Згідно теорії О.Донченко, Україна відноситься до інтернальних соціумів, тобто з вираженим внутрішнім локусом контролю. «Для такого общества, - відмічає О.Донченко, - характерна зрелость и самостоятельность внутренней глубинной структуры. О таком обществе можно сказать: «Это сильное общество». Проте інтернальність України ускладнюється емоційним компонентом соціуму, що викликає суперечності всередині соціальної системи. Соціопсихічні суперечності такого роду сильно гальмують функціонування соціального інтелекту. Через цю суперечність Україні, на жаль, не характерна задоволеність життям соціуму, яке, як правило, властиве інтернальним соціумам (14, 15). Інтернальність у поєднанні з емоційністю і інтровертністю, що ми спостерігаємо у випадку з Україною, дає слабкість етносу і веде до підсвідомого ухвалення екстернальних норм чужого соціуму, наприклад, Росії і США. Це і пояснює, чому Україна, відстоюючи свою незалежність в ухваленні важливих політичних і соціальних рішень, все ж таки спирається на думку цих країн. Українці сприймають Росію та США як більш могутні і розвинуті країни, які можуть забезпечити підтримку та стати прикладом для конструктивної побудови суспільного життя. Інший приклад інтернального соціуму – США, як відмічає О.Донченко. Протилежний українській емоційності компонент прагматизму забезпечує американському суспільству стабільність і задоволеність життям, якого так не вистачає Україні. США і Україна, як інтернальні соціуми високо цінують ідею свободи індивідуальності, те, що окреме володарює над загальним, що початковою точкою будь-якої концепції є індивід і його свобода. Це пояснює прагнення США підтримати українців у відстоюванні свого права на свободу і незалежність. Українці сприймають американське суспільство як інтернальне и приймають таку допомогу (14, 15). Російський соціум є екстернальним. «Эти психокультуры более конформны и зависимы от других культур и социумов», - як зазначає О.Донченко (14). Цим можна пояснити історичний зв'язок між Росією і Україною, яку екстернальне російське суспільство не бажає розривати і сьогодні. Для екстернальної психокультури Росії характерна висока напруженість соціуму, готовність до конфліктів, що ускладнює її відносини з українським суспільством. В Україні відсутність протягом тривалого історичного часу української державності сформувала слабкість і «відчуття себе як об'єкт історії, а не її суб'єкт». Це стосується і її історичної взаємодії з Росією. Українці вважають, що Росія не має іншого коріння культурних, релігійних і коріння державності, окрім тих, що йдуть від Київської руси. І вже через це до Росії і росіянам у українців відношення особливе, яке навіть при найсприятливіших обставинах не може скластися з іншими народами і державами. Змінити даний стан речей Росія не бажає і сьогодні, що значно посилюється ще і екстравертністю російського соціуму.

Пдступн пляни росян супроти Украни виявляються в переселеннях укрансько людности, передусм молод, до слабо заселених областей совтсько Аз, що останнм часом стало загально вдомим. Це переселення провадиться пд претекстом заселення цлини та перетворення  на врожайн земл. Вся ця акця робиться нби на добровльнй баз. Проте, насправд тю новою формою примусового виселення народв у першу чергу реалзуться совтську нацональну полтику. Господарськ пляни при цьому вдсунен на задн пляни. З допомогою цих заходв совти намагаються зменшити кльксно укранську молодь  послабити людностевий потенцял Украни. Переселенц в нових областях повинн грати ролю кольонза-торв, як, з одного боку, повнстю здан на ласку совтського режиму  мусять здйснювати його кольонзацйну полтику, а з другого боку мають стягнути на себе ненависть тубльно людности. Ця полтика ма на мет послабити нацональну сукупнсть  силу спротиву так само в Укран, як  в кольонзованих кранах,  посяти мж поневоленими Москвою народами, а в першу чергу укранцями  туркестанцями народню ненависть

1. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

2. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

3. Психологічні аспекти буддизму

4. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

5. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

6. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
7. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
8. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

9. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

10. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

11. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

12. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

13. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

14. Громадянське суспільство в аспекті дискурсивно-етичних практик: український контекст

15. Постмодернізм, постструктуралізм і психологічні новації

16. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы

17. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

18. Психологічні особливості спілкування підлітків

19. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

20. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі

21. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

22. Психологічні проблеми сімейного подружжя
23. Психологічні стани дітей дошкільного віку
24. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

25. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

26. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

27. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

28. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

29. Екологічні аспекти економічного розвитку

30. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

31. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

32. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

34. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

35. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

36. Вплив російської кризи на економіку України

37. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

38. Шпаргака по психологии укр
39. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні
40. Етикет України та Росії

41. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

42. Економічні райони України

43. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

44. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

45. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

46. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

47. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

48. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

50. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

51. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

52. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

53. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

54. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій
55. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.
56. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

57. Германский аспект внешней политики США в освещении буржуазной историографии ФРГ 70-х – начала 80-х годов

58. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

59. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

60. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

61. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

62. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

63. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

64. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки

65. Психология политики - основные аспекты

66. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

67. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

68. Екологічні проблеми міст України

69. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

70. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.
71. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
72. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

73. Золотое колцо Росии. Ярославль

74. Авиаракетно-космическая промышленность США

75. Физиология, психология и интеллект близнецов

76. Биоэтические аспекты использования животных в биомедицине

77. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

78. Вооруженные силы США

79. Экономико-географическая характеристика Юга США

80. Место США в мировом капиталистическом хозяйстве

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Атомна енергетика України і РПС

82. Размещение продуктивных сил США

83. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

84. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

85. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

86. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке
87. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России
88. Формирование государственного строя США

89. Апология рабовладения на Юге США в первой половине XIX века

90. История мирового развития в XX веке на примере Великобритании, США и Японии

91. Развитие США во второй половине ХХ века

92. Образование США

93. Гражданская война в США

94. Государственно-политические аспекты деятельности Русского Общевоинского союза

95. Бюджетный процесс в США

96. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

98. Сравнительный анализ конституции России и США

99. Структура органов власти в США по конституции 1787 года


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.