Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ВступПроаналізувати ефективно соціальну роботу в суспільстві або в закладі соціальної роботи можливо тільки при науково-обґрунтованій розробці та реалізації кадрової політики. Остання є системою, яка розрахована на тривалий термін лінії розвитку людських ресурсів, що задіяні в соціальній сфері, і націлена на створення організаційного фундаменту для розвитку особистості та формування громадянського суспільства в Україні. Формування та розвиток структур громадянського суспільства вимагає, у свою чергу, кваліфікованого кадрового потенціалу, що неможливо без створення науково обґрунтованої кадрової політики та ефективної системи управління в суспільстві людськими ресурсами, а в закладах соціальної роботи – управління персоналом. Таким чином, кадрова політика є невід'ємною складовою організації соціальної роботи, запорукою її ефективності функціонування та перспектив розвитку. При цьому найбільш вагомий вплив на соціальний розвиток будь-якого суспільства здійснює кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи, який представляє собою ту частину організаторів, яка організовує професійну діяльність персоналу соціальних служб. У даному варіанті ми розглядаємо кадрову політику в певній ідеологічній установці, а саме, що кадрова політика займається менеджерами соціальної роботи, а вони, у свою чергу, управляють персоналом, що є їх окремою функцією. Підтримка менеджерів у продуктивному стані є предметом кадрової роботи. 1. Поняття &quo ;кадровий потенціал&quo ;, поряд з іншими термінами, до числа яких належить: людський фактор, людські ресурси, робоча сила, трудові ресурси, трудовий потенціал, сукупний працівник, соціальні працівники, персонал, кадри та деякі інші, досить часто використовується в сучасній кадровій політиці для визначення об'єкта управління. Визначення місця даного поняття в системі інших словосполучень, що обслуговують соціальну роботу, дозволяє не тільки уточнити систему управління людьми в соціальній галузі, але й розробляти та здійснювати цілеспрямовану кадрову політику, розраховану на перспективу. Для уточнення вищенаведених понять звернемось до сучасної літератури. Таким чином, людський фактор - це головний компонент суспільного розвитку, який утворюється завдяки участі людей у процесі створення матеріальних та духовних цінностей, надання соціально необхідних послуг особистості або колективам. Останнє, як добре відомо, є саме прерогативою соціальної роботи. По-іншому, - це люди соціальних закладів та добровільних організацій громадян, що об'єднуються для сумісної співпраці з метою творення та відтворення сутнісних сил особистості та розбудови громадянського суспільства. Людський фактор, інколи його ще називають особистісним фактором, - це не тільки колективний соціальний працівник, але й колективний суб'єкт суспільного життя, що має соціальну, демографічну, економічну, політичну структуру, взаємодія елементів якої забезпечує розвиток суспільства. Поняття &quo ;людські ресурси&quo ;, яке інколи ототожнюється з поняттям &quo ;кадровий потенціал&quo ;, представляє собою сукупність різних якостей людей, [що визначають їх працездатність до виробництва матеріальних та духовних благ, і є узагальнюючим показником людського фактора розвитку суспільного виробництва.

При цьому ми не зовсім погоджуємось з таким ототожненням понять і далі доведемо некоректність такого порівняння. При цьому у світлі соціальної роботи треба виокремлювати людські ресурси конкретної організації, мережі соціальних закладів, того чи іншого регіону, нарешті, всієї галузі соціального виробництва. У відповідності до виділених рівнів є сенс вести мову про кадрову політику (соціального закладу, громадських організацій, міністерства, держави). Також слід виокремлювати загальну працездатність, яка передбачає здатність людини до праці, що не потребує спеціальної підготовки; це стосується, наприклад, у більшій мірі учасників волонтерського руху. Професійна працездатність - це здатність людини до конкретної праці у конкретній підгалузі соціальної роботи, професійної діяльності, що вимагає спеціальної фахової підготовки, наприклад, лікаря, соціального психолога або соціального педагога. Таким чином, робоча сила є спроможність людини до праці, сукупність її фізичних та духовних здібностей, що використовуються в соціальній роботі. Матеріальну основу робочої сили складають працездатність, тобто стан фізичного здоров'я, а також її соціальні складові - знання, вміння, навички, що дозволяють людині виконувати соціальну роботу певної якості та обсягу. Термін &quo ;трудові ресурси&quo ;, який ввів у 20 роках XX століття С.Г. Струшілін, переважно використовується як планово-розрахунковий показник робочої сили. Трудові ресурси - це узагальнююче за змістом поняття. Як соціальне - економічна категорія - це сукупність носіїв функціонуючої та потенційної робочої сили та тих відносин, що складаються у процесі її відтворення (формування, розподілу та використання). Різницю між поняттями &quo ;робоча сила&quo ; та &quo ;трудові ресурси&quo ; вбачають у тому, що трудові ресурси мають кількісні та соціально-демографічні рамки, а робоча сила їх не має. Таким чином, поняття &quo ;трудові ресурси&quo ; включає всіх фактичних та потенційних працівників, що володіють здібностями до праці (робочою силою). Трудові ресурси - це частина населення, яка володіє необхідним фізичним розвитком, здоров'ям, освітою, культурою, здібностями, кваліфікацією, професійними знаннями для діяльності в галузі соціальної роботи; по-іншому, трудові ресурси - це сукупні здібності до праці всього суспільства, значна частина яких (можливості домогосподарок, студентів) ще залишається не залученою до соціальної роботи. Мета управління цим видом ресурсів - соціальна активізація населення у вирішенні побутових, сімейних, культурних, екологічних та економічних проблем. У процес праці залучається, як правило, більша частина людських ресурсів. Тут особлива увага приділяється підліткам, домогосподаркам, пенсіонерам, інвалідам, заохочуються сумісництво та паралельне виконання роботи, робота поза межами робочого часу. Кадровий компонент у сукупності з професійним, кваліфікаційним та організаційним компонентами складають трудовий потенціал соціального закладу. При цьому кадрова складова формується з: а) професійних знань, умінь та навичок, що обумовлюють професійну компетентність (кваліфікаційний потенціал); б) пізнавальні здібності (освітній потенціал).

2. Носієм окремої робочої функції, що забезпечується з боку особистості людини, джерелом фізичної та інтелектуальної енергії, професійними знаннями, вміннями та навичками, є ніщо інше як соціальний працівник. Менеджер соціальної роботи теж є соціальним працівником у відомому сенсі слова. Під професією розуміється, у вимірі життєдіяльності соціальної сфери, певний вид суспільно-корисної трудової діяльності; поява професії обумовлена поділом та кооперацією праці у конкретних техніко-організаційних умов виробництва, сукупністю знань та практичних навичок, що набуті соціальними працівниками в результаті навчання або практики соціальної роботи. На основі спеціального аналізу доведено, що професіоналізм соціального працівника правомірно розглядати як сполучення його загальної освіти з уміннями та навичками, що набуті в процесі соціальної роботи в конкретному соціальному закладі, у специфічних умовах його багато в чому унікальної системи поділу та організації праці. Поняття &quo ;кваліфікація&quo ; має декілька визначень, основне з яких - це рівень підготовленості, міра придатності до якого-небудь виду праці. Визначення цієї міри придатності залежить від вибору параметрів, критеріїв оцінки. Для менеджерського корпусу та соціальних працівників ще не формалізовані такі вимоги до кваліфікаційних характеристик за посадами, загальними для всієї системи соціальної роботи. Вони мають бути включені у відповідні кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів та інших службовців, що валідні для всієї України. Це настільки важливі документи для створення продуктивного організаційного клімату в системі соціальної роботи, що на практиці органи галузевого управління терміново розробляють і затверджують типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування центрів соціальних служб для молоді. Такий документ, наприклад, прийнято і введено у дію наказом Голови Державного Комітету України у справах сім'ї та молоді наказом №15 від 04.02. 2002 року. Отже, професіоналізм керівника - це висока кваліфікація у сфері управління, яка забезпечує стабільний успіх та розвиток соціального закладу на підґрунті інтеграції інтересів клієнтів пацієнтів і соціальної роботи з інтересами системи соціальної роботи. Сучасний соціальний працівник - це спеціаліст в галузі соціальної інженерії та технології. Це фахівець, який глибоко розбирається у фізіологічних, правових, моральних та психологічних регулятивах життєдіяльності людей, здатний прийти їм на допомогу в будь-який час. Соціальні працівники співпрацюють зі своїми клієнтами, пацієнтами на багатьох рівнях: мікрорівень - індивідууми та сім'ї, мезорівень - соціальні утворення та організації, макрорівень суспільства - національний та інтернаціональний. По-іншому, соціальний працівник завжди має особисте обличчя, певний рівень професійної підготовки, кваліфікацію, життєву позицію, політичні і уподобання та морально-правові засади поведінки не тільки у сфері соціальної роботи, але й у суспільстві. Головна мета практичної діяльності менеджера соціальної роботи як соціального працівника полягає у внесенні НЕОБХІДНИХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН у суспільство, місцеву громаду або життя окремої людини.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

2. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

3. Виникнення та еволюція соціальної роботи

4. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

5. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

6. Історія фахової соціальної роботи в Україні
7. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами
8. Практична сфера соціальної роботи

9. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

10. Соціальна робота з військовослужбовцями

11. Соціальна робота з молоддю

12. Соціальна робота на вулицях з дітьми

13. Сутність соціальної роботи

14. Форми і методи соціальної роботи

15. Молодь як об’єкт соціальної роботи

16. Нормативна база соціальної роботи в Україні

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

17. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

18. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

19. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

20. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

21. Соціальне середовище та соціалізація особистості

22. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі
23. Клієнти в соціальній роботі
24. Стратегії втручання у соціальній роботі

25. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

26. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

27. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

28. Экономический рост и кадровый потенциал России

29. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

30. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала организации

31. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

32. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

34. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

35. Проблемы управления процессами формирования и использования кадрового потенциала предприятия

36. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

37. Право як спеціальне соціальне явище

38. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
39. Соціальна екологія
40. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

41. Мораль і соціальне управління

42. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

43. Сутність і значення соціального страхування

44. Державна політика соціального страхування

45. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

46. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

47. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

48. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

49. Ресурсозбереження – головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу

50. Промисловий потенціал Харківської області

51. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

52. Історія соціально-економічної географії світу

53. Державна соціальна допомога

54. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
55. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
56. Правовідносини у сфері соціального захисту

57. Система соціального захисту в Україні

58. Соціальна захищеність дітей в Україні

59. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

60. Соціальне партнерство в Україні

61. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

62. Сутність та соціальне призначення держави

63. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

64. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

66. Текстовий потенціал українських прийменників

67. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

68. Історія України. Соціально-політичні аспекти

69. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

70. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
71. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
72. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

73. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

74. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

75. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

76. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

77. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

78. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

79. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

80. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

81. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

82. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

83. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

84. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

85. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

86. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели
87. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
88. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

89. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

90. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

91. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

92. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

93. Ожиріння як медико-соціальна проблема

94. Економічний потенціал національної економіки

95. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

96. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

97. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

98. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

99. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.