Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Вдосконалення маркетингової діяльності

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТВСТУП 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Теоретична сутність маркетингової діяльності та її особливості в ринкових відносинах 1.2. Формування стратегії збуту товарів у системі товаропросування 1.3. Вплив факторів маркетингової діяльності на підвищення економічної ефективності підприємства 1.4. Сучасний стан та проблеми розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АФ ІМЕНІ МІЧУРІНА» 2.1 Природно-економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз виробництва та собівартості продукції господарства 2.3 Аналіз складу та динаміка виручки від реалізації продукції 2.4 Маркетингова оцінка потенціалу підприємства 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТОВ „АФ ІМЕНІ МІЧУРІНА” 3.1 Маркетингове дослідження ринку сільськогосподарської продукції64 3.2 Проектування організаційної структури служби маркетингу на підприємстві 3.3 Впровадження міні цеху для виробництва круп 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 4.1 Організація охорони праці на підприємстві 4.2 Облік коштів, які витрачаються на охорону праці. 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСНОВКИ ТА ПРОПЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУПБолючість ринкових перетворень в аграрній сфері, надмірна тривалість періоду ринкової трансформації та відносна байдужість широких селянських мас до її здійснення деякою мірою пояснюються відсутністю чіткої, науково обґрунтованої програми розбудови нової, орієнтованої на ринкові відносини, організаційної структури сільського господарства України. Незважаючи на наявність здобутків вчених аграрників, все ще не існує чіткого розуміння механізму, завдяки якому сільськогосподарські товаровиробники можуть вижити в умовах, коли держава поступово відходить від таких функцій, як заготівля та збут сільськогосподарської продукції. Тут найбільш ефективним буде створення самими товаровиробниками засобів які б сприяли організації маркетингової діяльності на підприємстві, що суттєво підвищить ефективність виробництва продукції. Саме тому мною була вибрана тема дипломного проекту – “вдосконалення маркетингової діяльності”, її актуальність в наш час є безперечною. У сучасній економічній теорії та практиці розвинутих країн світу вже звичним стало поняття маркетинг. Все більш зрозумілим та вживаним воно стає в Україні. При цьому, якщо раніше це явище економічного життя було своєрідною екзотикою, то тепер його розвиток – головна умова виходу підприємств із кризи та досягнення поставлених ринкових цілей. В узагальненому вигляді маркетинг – це система організації і збуту товарів, спрямована на задоволення потреб конкретних споживачів і користувачів та на одержання прибутку підприємством на основі дослідження і прогнозування ринку. Для цього нам необхідно визначити теперішню ситуацію ТОВ “АФ імені Мічуріна” опираючись на: річні звіти; статистичні звіти; звіт про фінансову інформацію. Проаналізувавши теперішній стан підприємства нам необхідно розробити шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції. Головною метою дипломного проекту є розробка заходів які б сприяли підвищенню прибутків підприємства, а, відповідно, збільшити економічну ефективність виробництва.

Основними завданнями є: розглянути теоретичні аспекти організації маркетингової діяльності; розглянути сучасний стан економічної діяльності підприємства; провести маркетингові дослідження збуту сільськогосподарської продукції; провести вдосконалення організаційно-управлінської структури; провести впровадження переробки зерна на крупу в підприємстві, що підвищить ефективність діяльності підприємства. Дипломна робота написана на 103 сторінках, містить 31 таблицю та 12 рисунків. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Теоретична сутність маркетингової діяльності та її особливості в ринкових відносинах Трансформація вітчизняної економіки від командно-адміністративної до ринкової спричинила безпрецедентні зміни у всіх сферах діяльності. Необхідність суттєвого підвищення рівня життя народу, відродження та піднесення вітчизняної економіки, утвердження іміджу України потребують знання та розумного застосування надбань світової економічної теорії і практики стосовно виробничо-господарської і комерційної сфер діяльності, вивчення ринку, його структури, формування та функціонування/ 6, с.23/. Термін “маркетинг” походить від слова англійського походження “marke i g”, що означає продаж, збут, ринкова діяльність. Його появу пов’язують з американськими фермерами, які шукаючи ринок збуту продукції, ввели поняття “Marke Ge i g”, що означало оволодіння ринком. Пізніше це словосполучення дало єдине слово – “маркетинг”/25, с. 6/. Більш глибоке розуміння суті маркетингу передбачає розгляд його з економічної, господарської і комерційної сторін. Економічна сторона маркетингу полягає у застосуванні фірмою наступних умов: наявність фізичних і юридичних осіб; можливості комунікативних зв’язків, які базуються на порядності, чесності і добросовісності партнерів; вільний вибір альтернативних рішень і, відповідно, прийняття або відхилення пропозицій; можливості реально впливати на покращення економічного становища власної фірми, партнерів і конкурентів на ринку товарів. Господарська сторона маркетингу зводиться до розподілу виробничо-технологічних і збутових функції з метою пріоритету на ринку і успішного задоволення потреб споживачів. Воно охоплює: підготовку виробництва; процес виготовлення товарної продукції; забезпечення відповідних функцій служб і відділів; систему фінансово-економічних заходів фірми / 31,с. 87/. Комерційна сторона маркетингу означає формування особливого способу мислення, спрямованого на задоволення початкового попиту, тобто зацікавленості у купівлі і споживанні товарів. Комерція підпорядковує і скеровує виробника виробляти тільки те, що можна продати, не забуваючи про постійно зростаючи потреби і вимоги покупців на ринку. Дана функція маркетингу включає: виявлення потреб і різних груп покупців, розробку і виготовлення товарів; встановлення ціни та інших стимулюючих факторів; виявлення раціональних шляхів доставки товарів у потрібній кількості, упаковці та з відповідним інформативним супроводженням /26, с.112/. В узагальненому виді маркетинг – це система організації і збуту товарів, спрямована на задоволення потреб конкретних споживачів і користувачів та на одержання прибутку фірмою на основі дослідження і прогнозування ринку.

Застосування маркетингу підприємствами здійснюється з врахуванням принципів, цілей і специфічних функцій, які ним виконуються у виробничо-збутовій діяльності. Основними принципами, завдяки яким маркетинг виконує відповідні функції, є: Великий вибір мети і стратегії функціонування та розвитку; Концентрація зусиль на досягнення кінцевих результатів виробничо-збутової діяльності та оволодіння часткою ринку; Відкритість до споживачів, їх потреб і побажань та активне пристосування і вплив на них; Комплексний підхід до вирішення проблем відповідно до наявних ресурсів і можливостей підприємства; Постійний пошук та реалізація резервів для оптимального та ефективного використання управлінських кадрів збутової сфери; Науковий підхід до вирішення маркетингових проблем, випередження конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень; Гнучкість у досягненні поставленої мети через реакцію на постійні зміни у макросередовищі ринку; Активність, наступальність та підприємництво, що дозволяють швидко і ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища підприємства. Завдяки перерахованим принципам підприємства мають можливість обирати цілі своєї діяльності. Цілі поділять на загальні та конкретні/31, с. 51/. До загальних цілей маркетингу зараховують: дослідження максимально можливого високого споживання, що сприяє максимальному зростанню виробництва, зайнятості і збагаченню; досягнення максимального споживчого задоволення; надання широкого вибору товарів та послуг; підвищення якості життя. До конкретних цілей маркетингу зараховують: задоволення вимог споживачів і покупців; задоволення частки ринку; забезпечення росту обсягів збуту; досягнення переваг над конкурентами; вдосконалення маркетингових структур управління збутом; застосування нових методів дослідження ринку. Отже, основні завдання маркетингу можна звести до наступних: виявлення існуючих і потенціальних побажань та попиту на товари і послуги; планування і координація виробничої, збутової та фінансової діяльності підприємства; організація і вдосконалення системи та методів збуту продукції; реалізація політики ціноутворення; комунікації маркетингу; аналіз маркетингової діяльності та контроль її здійснення /31, с. 53/. Згідно з наведеними завданнями основними функціями маркетингу є: аналіз навколишнього середовища; дослідження ринку і його середовища; виявлення і детальний аналіз потреб споживачів; довго- і короткострокове планування товарної номенклатури і її реалізації; організація товаропропускання і розподіл продукції; організація механізму ціноутворення; забезпечення соціальної відповідальності перед суспільством; організація стимулювання збуту, реклами і післяпродажного обслуговування; управління і контроль маркетингу. Функції маркетингу, які виконують окремі суб’єкти, взаємоповязують їх у процесі ринкових і комунікативних зв’язків. Схема взаємовідносин суб’єкті в і їх відношення до товарів і послуг зображено на рисунку 1.1. /33,с.180/.Рис.1.1. Взаємовідносини суб’єктів маркетингу у виробництві і збуті товарів та послуг 1.2. Формування стратегії збуту товарів у системі товаропросуванняДля забезпечення ефективної реалізації виробленої продукції підприємства здійснюють комплекс заходів, який забезпечує переміщення та розподіл товарної маси у ринковому просторі, доведення товарів до споживачів і організацію їх ефективного споживання.

Такой поиск должен проходить поэтапно. Первый этап - оценка потенциальной емкости рынка, т.е. общей стоимости товаров, котрые покупатели определенного региона могут купить, скажем, за месяц или за год. Величина эта зависит от многих факторов - социальных, национальных, культурных климатических, а гланое - от экономических, в т.ч. от уровня доходов ваших потециальных покупателей, структуры их расходов, темпов инфляции, наличие ранее купленных товаров аналогичного или сходного назанчения и т.д.. Второй этап - оценка потенциальной суммы продаж, т.е. той доли рынка, которую вы в принципе можете надеяться захватить и соответственно той максимальной суммы реализации, на которую Вы можете рассчитывать. В итоге такого анализа, который называется МАРКЕТИНГОВЫМ ИС-СЛЕДОВАНИЕМ, Вы сможете, в конце концов, определить примерное количество клиентов за месяц, на которое можно рассчитывать. Но чтобы их получить реально, нужен третий этап, третий шаг к оценке реальных объемов продаж. На этом этапе вам предстоит оценить, сколько реально вы сможете продать (выручить за оказание услуг) в конкретных условиях вашей деятельности, при возможных затратах на рекламу и том уровне цен, который вы намерены установить, а главное - как этот показатель может изменяться месяц за месяцем

1. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

2. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

3. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

4. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

5. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

6. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
7. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
8. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

9. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

10. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

11. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

12. Охорона праці на підприємстві

13. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

14. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

15. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

16. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

18. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

19. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

20. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

21. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

22. Дослідження та розробки на підприємстві
23. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
24. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

25. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

26. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

27. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

28. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

29. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

30. Фінансова санація та банкрутство підприємств

31. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

32. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку

33. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

34. Продуктивність, мотивація та оплата праці

35. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

36. Сучасні форми та системи оплати праці

37. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

38. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
39. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
40. Система маркетингового планування на підприємстві

41. Податок на прибуток підприємств

42. Суть комерційної діяльності на підприємстві

43. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

44. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

45. Реструктуризація підприємств

46. Економічний аналіз підприємств

47. Оценка современного состояния оплаты труда в РФ и основные направления реформирования заработной

48. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные

49. Оплата праці

50. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

51. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

52. Кредитування підприємств

53. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

54. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця
55. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
56. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

57. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

58. Бухгалтерський облік на підприємстві

59. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

61. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

62. Облік собівартості продукції на підприємстві

63. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

64. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

66. Організація облікового процесу на підприємстві

67. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

68. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

69. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

70. Ревізійні комісії підприємств і організацій
71. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
72. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

73. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

74. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

75. Правовий статус комунальних підприємств

76. Сутність демократії та її основні цінності

77. Походження та основні етапи розвитку письма

78. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

79. Інформаційні системи і технології на підприємстві

80. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

81. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

82. Комерційна діяльність підприємств

83. Маркетингові дослідження на підприємстві

84. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

85. Організація обліку на торгівельному підприємстві

86. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві
87. Управління запасами матеріалів на підприємстві
88. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

89. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

90. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

91. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

92. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

93. Організація оплати праці

94. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

95. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

96. Персонал на підприємстві

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Проблема управління прибутком на підприємстві

98. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

99. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

100. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.