Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості розслідування незаконного використання товарного знака

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Спеціальність 7.060101 ”Правознавство” Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ Розділ 1. Криміналістична характеристика незаконного використання знаку для товарів і послуг 1.1. Предмет посягання порушення права на знак для товарів і послуг 1.2. Способи готування і вчинення злочину 1.3. Слідова картина злочину 1.4. Особа злочинця і потерпілого Розділ 2. Початковий етап розслідування 2.1. Дослідча перевірка і огляд місця події 2.2. Порушення кримінальної справи. Висунення слідчих версії та планування розслідування 2.3. Допити потерпілого, підозрюваного та свідків Розділ 3. Подальший етап розслідування 3.1.Особливості (призначення) і проведення експертизи 3.2. Допит обвинуваченого 3.3. Усунення причин та умов вчинення злочину та профілактика Висновки Список використаних джерел ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ АМК – Антимонопольний комітет України ВГСУ - Вищий господарський суд України ВОІВ – Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності ВРУ – Верховна Рада України ГК – Господарський кодекс України Держдепартамент – Державний департамент інтелектуальної власності МОН України Закон – Закон України &quo ;Про охорону прав на знаки для товарів і послуг&quo ; від 15.12.1993 ЗУ – Закон України КК – Кримінальний кодекс України КМУ – Кабінет Міністрів України КпАП – Кодекс про адміністративні правопорушення України КПК – Кримінально-процесуальний кодекс України КСУ – Конституційний Суд України МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків МОН – Міністерство освіти і науки України НМДГ – неоподатковуваний мінімум доходів громадян ОРЗ – оперативно-розшукові заходи Правила подання заявки - Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг ПВСУ – Пленум Верховного Суду України Реєстр – Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг РФ – Російська Федерація СОТ – Світова організація торгівлі ЦК – Цивільний кодекс України RIPS - Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року (діє в межах СОТ) ВСТУП У період переходу до ринкової економіки необхідно формувати відповідну систему законодавства, у тому числі кримінального. Але діяльність окремих суб’єктів господарювання спрямовується не на задоволення зростаючих потреб людини, суспільства, держави, а, навпаки, на особисте, як правило, незаконне збагачення за рахунок порушення прав та законних інтересів інших учасників господарської діяльності, що впливає на різні сфери суспільного життя, істотно позначаючись на ефективності функціонування механізму ринкової економіки держави взагалі, та механізму захисту інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності людини, зокрема. Рівень розвитку економіки будь-якої держави значною мірою визначається рівнем забезпечення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності людини, що відіграє важливу роль у господарській діяльності її суб’єктів, яким належить чітко уявляти не лише сутність інтелектуальної власності, але й те, до яких матеріальних витрат може призвести порушення їх прав, необхідних для забезпечення захисту результату творчої праці людини, її моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

В Україні така охорона ґрунтується на Конституції (ст.41, 54), яка гарантує кожній людині свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також на створенні власних механізмів захисту авторських прав, прав промислової власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними об’єктами інтелектуальної діяльності. Базою її правової охорони в Україні, яку здійснюють АМК, ОВС, інші правоохоронні органи та суди, є КК, ЦК та ГК. Останнім часом у структурі злочинних посягань на право інтелектуальної власності відбулися радикальні зміни. Зокрема, якщо раніше основними видами злочинів були порушення авторських та суміжних прав, прав промислової власності, то нині в структурі таких злочинних посягань далеко не останнє місце за своїм значенням займають порушення прав суб’єктів господарювання на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, кваліфіковані зазначення походження товару, що є об’єктами права інтелектуальної власності. Кримінальну відповідальність за незаконне використання цих об’єктів, а також інше умисне порушення права, якщо це завдало матеріальної шкоди у вели­кому розмірі на них передбачено другою редакцією ст. 229 КК України, що набрала чинності 22 червня 2003 р. Таким чином, дис­позиція даної кримінально-правової норми є за своїм змістом більш ши­рокою, ніж назва статті. Водночас, неможливо не враховувати високий ступінь латентності таких діянь, показником якого є засудження у 2003 році за період дії другої редакції ст. 229 КК України за незаконне використання знаків для товарів і послуг лише шістьох осіб . Але через це аж ніяк не треба ігнорувати вивчення проблеми розслідування незаконного використання знаку для товарів і послуг та захисту права інтелектуальної власності суб’єктів господарської діяльності на знак від злочинних посягань у цій сфері і для чого необхідно вдосконалити правову регламентацію боротьби з такими посяганнями. Злочини, що посягають на право інтелектуальної власності, були предметом наукового аналізу в дослідженнях П.П. Андрушка, Б.В. Волженкіна, Н.О. Гуторової, К.Б. Дудорової, О.О. Дудорова, В.М. Киричка, О.С. Лисенкової, С.Я. Лихової, П.С. Матишевського, О.І. Перепелиці, В.М. Слєпця, Є.Л. Стрєльцова, В.Я. Тація, М.І. Хавронюка та інших вчених. Вони ще у 1991-1992 pp. пропонували встановити кримінальну відповідальність за не­законне використання товарного знака за умови адміністративної преюдиції. Але більшість з них залишали поза увагою незаконне використання знаку у сфері наданні послуг. Розслідування незаконного використання знаку для товарів і послуг є новим і всебічно не дослідженим: відсутня єдність поглядів у методиці його розслідування, кваліфікації діянь за цією статтею КК, кримінально-правовій та криміналістичній характеристиці цього злочину. Особливої актуальності дане питання набуває у зв’язку з набранням чинності з 01.01.2004 ЦК та ГК України. Це визначило вибір мною теми дослідження та основні напрями написання дипломної роботи. Знак для товарів і послуг – окремий об’єкт права промислової і інтелектуальної власності, інститут цивільного права, правовий засіб індивідуалізації суб’єктів господарської діяльності і до прийняття КК України 2001 р.

ст. 137 КК України 1960 р. „Порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності” не охоронявся, а санкція за порушення прав на нього передбачалася лише КпАП. Порушення прав на знак в залежності від ступеня суспільної небезпеки кваліфікується як адміністративне правопорушення, передбачене ст.ст. 51-2, 164-3 КпАП, або як злочин, передбачений ст. 229 КК. Суспільна небезпека останнього полягає у посяганні на майнові права власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, інші соціальні цінності: засади добросовісної конкуренції, за­подіянні майнової шкоди суб'єктам господарської діяльності та підриві їх ділової репутації, розширенні тіньового сектора економіки, зниженні авторитету держави на міжнародній арені, скороченні іноземних інвес­тицій, порушенні прав і законних інтересів споживачів, як прояв недобросовісної конкуренції (ч.1 ст.4 ЗУ „Про захист від недобросовісної конкуренції”) – тобто це злочин у сфері господарської діяльності. Основним безпосереднім об'єктом цього злочину є засади добросовісної конкуренції між суб’єктами господарської діяльності в частині встановленого законодавством порядку охорони і використання знаків для то­варів і послуг, відносини, що існують між власником прав на знак для товарів і послуг та всіма іншими. Додатковими об'єктами виступають права та законні інтереси споживачів, право інте­лектуальної власності. Товарний знак – є візитною карткою підприємства, яка ство­рює ділову репутацію, ідентифікує і під­тверджує високу якість товарів і послуг, фор­мує у споживачів певну думку стосовно това­рів і послуг інших підприємств. Знак є актив­ним ланцюгом, який з’єднує виробника зі споживачем, надає певні законні переваги в конкуренції, його застосовують для захисту товарів і послуг від підробок, а виробників від недобросовісної конкуренції. У сфері господарської діяльності можливе виникнення випадків коли декілька суб’єктів господарської діяльності виробляють одну й ту саму продукцію, надають послуги одного виду, які не однакові за рівнем якості, а споживач може розрізнити їх за допомогою знака для товарів і послуг. Використання цих знаків для позначення товарів і послуг зумов­лює необхідність постійного збереження високої якості останніх, неухиль­не підвищення ефективності і раціональності виробництва, конкурентос­проможності продукції. Товарний знак — істотний компонент нематеріальних активів, важливе джерело інформації для спо­живачів і значна частина ринкової вартості їхнього володільця – суб’єкта господарської діяльності – за кордоном це до 70-80% балансової вартості активів підприємства (середня вартість знака вели­кої іноземної компанії – від 36 тис. до 18 млн. доларів США; вартість товарних знаків Camel і Coca-Cola - 10 і 3 млрд. доларів США; на 43 всесвітньо відомі товарні знаки щорічно припадає 125 млрд. доларів США від світового обсягу продаж споживчих товарів. У свою чергу 75 % цієї суми складають товари, які виробляють 8 ком­паній — це американські Coca-Cola, Philip Morris, PepsiCo, Proc er & Gamble, Gille e, Kimberly-Clark, Mars і швейцарська es le ).

Под компрометирующими сведениями понимаются такие сведения, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. За принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения статьей 179 УК РФ предусмотрены наказания: – ограничение свободы на срок до трех лет; – арест на срок от трех до шести месяцев; – лишение свободы на срок до двух лет и взыскание штрафа в размере до 50 МРОТ или в размере заработной платы осужденного за период до одного месяца (либо без такого штрафа). За преступление, совершенное организованной группой лиц, или с применением насилия, или повторно, может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Незаконное использование товарного знака Самовольное использование организацией товарного знака другой организации – одно из общественно опасных проявлений недобросовестной конкуренции. Это приводит к ущемлению интересов государства и потребителей, которые приобретают поддельные товары. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака установлена статьей 180 УК РФ

1. Особливості розслідування проституції

2. Особливості початкового етапу розслідування злочинів

3. Правовая охрана товарных знаков

4. Товарный знак и его использование в целях рекламы

5. Методики розслідування хуліганства

6. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения
7. Товарные знаки: получение, учет и использование
8. Как защитить товарный знак в Интернет

9. Брендинг - разработка словесного товарного знака

10. Особенности товарных знаков на рынке СМИ

11. Затраты на получение товарного знака

12. Товарные знаки

13. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак

14. Товарный знак как объект гражданских правоотношений

15. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

16. Использование имущественных прав на товарные знаки иностранных юридических лиц: бухгалтерский учет и налогообложение

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Международно-правовые нормы в области охраны товарного знака и их имплементация в законодательство АР

18. О некоторых аспектах правовой охраны общеизвестных товарных знаков

19. Планування розслідування кримінальних справ

20. Правовая охрана товарных знаков

21. Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания

22. Розслідування виготовлення та збуту підроблених грошей
23. Розслідування кишенькових крадіжок
24. Товарный знак "Бельвита" для продукции ООО "Инфотекс"

25. Основи методики розслідування крадіжок

26. Специфика понятий бренд, торговая марка, товарный знак

27. Товарный знак и бренд: единство и различия

28. Иностранные товарне знаки

29. Какие задачи решает товарный знак. Особенности принятия решений в управлении инновациями

30. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

31. Особливості використання ідіом

32. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

33. Особливості використання механотерапевтичних апаратів у реабілітації

34. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

35. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

36. Топографические и тактические условные знаки

37. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

38. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"
39. Разделительные знаки при приложении
40. Незаконное получение и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну

41. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

42. Разделительные знаки при приложении

43. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

44. Фондовая и товарная биржи

45. Товарные биржи

46. Товарная биржа (Доклад)

47. Товарная биржа

48. Товарная биржа

Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Валовой доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле

50. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

51. Изучение товарного рынка г.Кургана на примере пива

52. Товары потребительского спроса и товарная стратегия фирм их производящих /на примере телевизионной техники/

53. Товар и товарная политика в системе маркетинга

54. Средства товарной информации. Кодирование товаров
55. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/
56. Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы

57. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

58. Товарное производство: сущность, формы, противоречия

59. Особливості реформації в Англії

60. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

61. Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре

62. Текстовые знаки

63. Истоки героизма простого человека в годы Великой Отечественной войны (по повести «Знак беды»)

64. «Не все читали заревые знаки»: к проблеме самосознания А. Блока

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

65. Анализ товарного ассортимента на предприятии

66. Особливості маркетингу послуг

67. Формирование товарной политики предприятия

68. Товарные рынки Украины

69. Товарно-инновационная политика

70. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків
71. Незаконное предпринимательство
72. Субъекты незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве

73. Правовое регулирование товарных бирж

74. Незаконный оборот наркотиков

75. Товарная стратегия

76. Знак обслуживания как условие успешного бизнеса

77. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации

78. Проблемы конкурентоспособности товаропроизводителей на товарных рынках

79. Производственные технологии современной товарной продукции(пиво)

80. Анлиз товарных операций

Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина

81. Незаконное предпринимательство

82. Незаконный оборот наркотиков

83. Знак и значение. Метод формализации

84. Переработка целлюлозно-бумажных и картонных отходов в ценные товарные продукты

85. Школа КастасА. Товарный Аккредитив

86. Фьючерсные операции товарных бирж в России
87. Товарная структура международной торговли
88. Конкурентность российских товарных рынков

89. Анализ товарного рынка основных продуктов питания

90. Конкурентность российских товарных рынков

91. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

92. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

93. Управление товарными запасами

94. Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

95. Товарная биржа.

96. Бухгалтерский учет операций по договору товарного кредита

Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в оптовой торговле и в целом по торговой организации

98. К истории становления функции мягкого знака у еря

99. О способах введения «чужой» речи в текст (знаки препинания при прямой речи и цитировании)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.