Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ імені О.В.ПАЛЛАДІНА Хмель Тетяна Олексіївна УДК 577.115.3: 616-006.6 ВПЛИВ -СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ЗЛОЯКІСНИХ ТА УМОВНО НОРМАЛЬНИХ КЛІТИН 03.00.04 – біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Інституті біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України.Науковий керівник ─ доктор біологічних наук, професор, член-кор. НАН та АМН України Гула Надія Максимівна, завідувач відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України.Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Дмитренко Микола Петрович, завідувач відділу регуляції обміну речовин Інституту біохімії О.В.Палладіна НАН України;доктор медичних наук Абраменко Ірина Вікторівна, Головний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології відділу клінічної радіології Науковий центр радіаційної медицини АМН України.Захист відбудеться „ 2 ” червня 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованної вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України за адресою: 01601, Київ-30, вул.Леонтовича,9.З дисертацією можна буде ознайомитися в бібліотеці Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України за адресою: Київ, вул.Леонтовича,9.Автореферат розіслано: „ 24” квітня 2008 року.Вчений секретар спеціалізованої ради кандидат біологічних наук Кірсенко О.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. До числа регуляторних систем, що приймають участь в контролюванні канцерогенезу, належить „ендоканабіноїдна система”, до складу якої входить група біологічно активних ліпідів – -ацилетаноламінів ( AE) . Численні дослідження щодо з’ясування біологічної активності AE демонструють широкий спектр їх біологічних ефектів та вказують на значну регуляторну роль цих сполук. Вже в ранніх роботах було показано, що антизапальна дія яєчного жовтку пов’язана з наявністю в ньому -пальмітоїлетаноламіну ( PE) . Пізніше стало відомо, що -арахідоноїлетаноламін (АЕА, анандамід) гальмує рухливість сперматозоїдів , підвищує рівень апоптозу . Показано, що PE пригнічує процеси вільнорадикального окислення ліпідів гіпоксичних тканин , а також виявляє синергічну дію в індукції апоптозу анандамідом . Відомо, що -олеоїлетаноламін запобігає впливу оксидативного стресу на сперматозоїди , а -стеароїлетаноламін ( SE) відіграє протекторну роль за умов постішемічної реперфузії міокарда та сприяє збільшенню секреторної активності надниркової залози . Ймовірно, що біохімічні функції різних AE відрізняються або ж залежать від певних умов реалізації ефекта AE. У відділі біохімії ліпідів Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАНУ під керівництвом професора Н.М. Гулої в клітинах нейробластоми C1300 18 вперше ідентифікували наявність AE, а також було показано, що AE з насиченими ланцюжками, і зокрема -стеароїлетаноламін, здатні пригнічувати пухлинний ріст карциноми Льюїс і гальмувати розвиток метастазів в легенях хворих мишей . Сьогодні вже чітко встановилося уявлення про те, що AE здатні впливати на процеси розвитку пухлини: виявляють антипроліферативний ефект , інгібують адгезію і міграцію ракових клітин .

Механізми, за якими реалізуються ефекти AE і досі з’ясовуються. Більшість наукових праць присвячена ненасиченим представникам цього класу, дія яких реалізується зв’язуванням з рецепторами. Не дивлячись на великий фактичний матеріал, на сьогодні залишається невідомим, яку ж роль відіграють АЕ з насиченими вуглецевими ланцюжками у функціонуванні організму за умов розвитку в ньому пухлини. Відомо, що малігнізація нормальної клітини супроводжується глибокими порушеннями в структурі клітинних мембран. Адгезивні взаємодії та локомоторні властивості неопластичних клітин, умови транспорту речовин, активність ферментів та процеси ангіогенезу у значній мірі залежать від ліпідних компонентів мембран. Тому постало актуальне питання щодо впливу SE на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних тканин в організмі пухлиноносія, вивчення якого поширить наші уявлення про механізми дії SE. Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає основному плану науково-дослідних робіт відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України в рамках наукової тематики 2.2.10 №15 за проблемою „Протеомікс біологічно активних білків людини, розробка методів одержання білків, важливих для діагностики та лікування” (I кв. 2002 р. – IV кв. 2006 р. науковий керівник – академік С.В.Комісаренко), держ. рег. № 0102U006218 „Вміст вільних амінокислот, в тому числі інтермедіатів орнітинового циклу як показник інтенсивності злоякісного росту при карциномі Льюїс”, за проблемою „Структурно-функціональний аналіз білків за норми та деяких патологій” (I кв. 2007 р. – IV кв. 2011 р. науковий керівник – академік С.В.Комісаренко), держ. рег. № 0107V007187 „Вплив -ацилетаноламінів на ріст, проліферацію, апоптоз та включення мітки в ДНК трансформованих клітин”, а також в рамках наукового напряму „Біологічно активні речовини для здоров’я людини” програми „Новітні медико-біологічні проблеми та оточуюче середовище людини”, держ. рег. № 0107V007191 „Застосування біологічно активного ліпіду, -стеароїлетаноламіну як засобу для підвищення ефективності та зниження побічної дії протипухлинних препаратів”, (I кв. 2007 р. – IV кв. 2009 р. науковий керівник – чл.-кор. НАН України Н.М. Гула), затверджених Президією НАН України. Мета та задачі дослідження. Вивчити вплив SE на розвиток неопластичних клітин i vivo та i vi ro і дослідити ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин за канцерогенезу для з’ясування можливих шляхів реалізації біологічних ефектів SE. Для досягнення мети були поставлені такі задачі: 1) Вивчити ефект SE на розвиток трансформованих клітин i vivo та i vi ro; 2) Вивчити вплив SE на ліпідний склад і рівень пероксигенації в метастазах та умовно нормальній легеневій тканині, що межує з метастазами, у мишей з карциномою Льюїс; 3) Дослідити стан O-сигнальної системи за умов розвитку пухлини та за дії SE у мишей пухлиноносіїв; 4) Дослідити ефект SE i vi ro на пухлинну тканину надниркових залоз людини; 5) З’ясувати можливість застосування SE в комбінації з цитостатичними препаратами в хіміотерапії онкозахворювань.

Об’єкти дослідження – біохімічні показники і процеси в тканинах пухлин та пухлиноносіїв. Предмет дослідження – вплив SE на розвиток злоякісних клітин i vivo та i vi ro. Методи дослідження: методи експериментальної онкології, культивування клітин, спектрофотометричний, методи ліпідного аналізу (тонкошарова та газорідинна хроматографія), електрофорез. Наукова новизна одержаних результатів. Показано, що пероральне введення SE на різних стадіях розвитку пухлини гальмує ріст та метастазування карциноми Льюїс у мишей. Вперше встановлено, що SE виявляє різноспрямовану дію на злоякісні та умовно нормальні тканини в організмі пухлиноносія. Введення SE призводить до зменшення активності каталази в метастазах у мишей з карциномою Льюїс, що порушує антиоксидантний захист пухлини і робить її більш вразливою до дії захисних реакцій організму. В той же час в умовно нормальній тканині легенів SE підвищує активність каталази і гальмує накопичення продуктів перекисного окислення ліпідів, що сприяє нормалізації окисних процесів в легенях. Також встановлено здатність SE коригувати ліпідний склад умовно нормальної тканини легенів в бік нормалізації вмісту фосфоліпідів і вільного холестеролу. Одночасно SE змінює ліпідну організацію злоякісних клітин: спостерігається підвищення рівня вільного холестеролу та зростає відсоткове співвідношення поліненасичених жирних кислот ω-6 / ω-3 рядів в сумарних фосфоліпідах. Встановлено здатність SE зменшувати вміст сумарних поліамінів, відомих активаторів проліферації Показано, що в сумісній антипухлинній терапії з Цисплатином SE знижує рівень сечовини, що вказує на послаблення токсичної дії Цисплатину. Отже, вперше встановлено, що SE змінює обмін речовин в пухлині та умовно нормальних тканинах, в результаті чого в організмі розвивається “послаблена” пухлина, більш вразлива до дії цитотоксичних факторів. В той же час SE виступає як протектор тканини, де розвивається неоплазма, і покращує загальний стан пухлиноносія. Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані можуть бути використані для подальшого з’ясування механізмів дії SE і для розробки нових лікувальних препаратів в комплексі лікувальних заходів онкологічних захворювань. Особистий внесок здобувача. У відділі біохімії ліпідів Інституту біохімії НАН України під керівництвом чл.-кор. НАН та АМН України, професора Гулої Н.М. автором розроблено і відтворено експериментальні умови, за якими SE виявляє гальмуючу дію на ріст та метастазування карциноми Льюїс у мишей. Проведено визначення вмісту вільного холестеролу та сфінгозину в метастазах та умовно нормальній легеневій тканині, аналіз фосфоліпідного спектру та складу жирних кислот сумарних фосфоліпідів досліджуваних тканин. Досліджено рівень перекисного окислення ліпідів за показниками каталазної активності та рівня продуктів, що реагують з тіобарбітуровою кислотою (ТБК-реагуючі продукти). Дослідження стану O-сигнальної системи за умов розвитку пухлини та за дії SE проведені разом із м.н.с. відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України Косяковою Г.В

Дозорцев (впоследствии - директор Промбанка СССР). Но мало где обходилось без участия экипажей лодок и Саратова. Это было время, когда на Амуре строился Комсомольск. На тихоокеанском побережье возникали поселки, которым тоже суждено было стать городами. Наверное, если призвать на помощь фантазию, можно было представить, как вырастет когда-нибудь город и на берегах нашей бухты, как поднимутся вокруг нее террасами многоэтажные дома и раскинется тут большой порт... Однако фантазировать, по правде говоря, было некогда. Обживая пустынную недавно бухту, мы всецело жили более скромной, но насущно важной в те дни задачей - обеспечить, чтобы здесь могли нормально базироваться подводные лодки. С января 1935 года Морские силы Дальнего Востока стали именоваться Тихоокеанским флотом. Быстрый его рост мы ощущали и на самих себе: весьма ускорилось по сравнению с обычным продвижение по службе. Командиры большинства поступавших в бригаду лодок были молоды и годами и особенно по стажу службы в этой должности. Нашей головной лодкой, то есть первой по порядковому номеру в новой бригаде - Щ-117 командовал П. П

1. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

2. Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету

3. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

4. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

5. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

6. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
7. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні
8. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

9. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

10. Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці

11. Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину

12. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

13. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

14. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

15. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

16. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

18. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

19. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

20. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

21. Забезпечувальні підсистеми. Призначення та склад забезпечувальних підсистем

22. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії
23. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо
24. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

25. Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну вітаміну D3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефриті у матері

26. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії

27. Вплив гіпоксичного тренування на морфофункціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку до некрозу міокарда

28. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

29. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

30. Підвищення довговічності лап культиваторів композиційними покриттями перемінного складу

31. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

32. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

34. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

35. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

36. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

37. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

38. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
39. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому
40. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

41. Аграрная реформа П. А. Столыпина

42. Підприємництво

43. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

44. К.П. Брюллов – портретист

45. Кубизм. На примере творчества П. Пикассо

46. Культурологические представления П. А. Кропоткина

47. "Вишнёвый сад" А.П.Чехова

48. Приемы комического в языке произведений П.Г. Вудхауза

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее

49. "Чайка" А.П. Чехова

50. В.П. Астафьев

51. Жизнь и творчество П.И.Мельникова-Печерского

52. П.А. Кропоткин "Справедливость и нравственность" (с биографией и библиографией произведений)

53. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова

54. Русская деревня в изображении В.П. Астафьева
55. Частица "ну" в диалогической и монологической речи
56. Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

57. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

58. Российское чиновничество в произведениях А.П. Чехова

59. А.П.Чехов "Устрицы"

60. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

61. П.И.Чайковский - "Осенняя песня" (Октябрь) (из цикла "Времена года")

62. Аграрная реформа П.А.Столыпина

63. П. А. Столыпин – выдающийся реформатор

64. Основные этапы жизни И.П. Павлова

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. П.И. Чайковский

66. Столыпин П.А.

67. Столыпин П.А.

68. Первые дни ВОВ

69. П. А. Столыпин. Другие реформы

70. Отчетная ведомость склада. Пример отчета СУБД FoxPro
71. 1С : Торговля + склад
72. Хищение на складе-хранилище

73. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

74. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

75. П. Я Григорьев "Холодные блюда и закуски"

76. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом

77. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

78. Травление п/п ИМС

79. Вопросы религиозного самопознания в творчестве Флоренского П.А.

80. П.Л. Лавров: субъективный метод в социологии

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее

81. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

82. Ж.П. Сартра и его учение Экзистенциализм

83. Экзистенциализм в дискурсе Ж.П. Сартра

84. Антиномизм человеческого познания и критика системостроительства у П.А. Флоренского

85. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

86. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
87. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
88. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

89. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

90. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе

91. Исторический портрет русского полководца: П.И. Багратиона

92. Античні міста-держави півнвчного Причорномор

93. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

94. Облаштування післявоєнного світу

95. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

96. Реформи Солона і Клісфена, тиранія Пісістрата

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы

97. Україна після смерті Богдана Хмельницького

98. Социально-психологические аспекты в формировании мировоззрения П. Н. Ткачева

99. Некоторые вопросы методологии истории средневекового города в работах Н.П. Оттокара.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.