Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи проблеми оцінювання у початковій школі § 1. Історія проблеми § 2. Педагогічне оцінювання у навчально-виховному процесі, його структура та функції § 3. Психолого-педагогічні засади розв'язання проблеми в інноваційній технології оцінювання Розділ II. Практична розробка проблеми оцінювання у діяльності вчителя початкових класів § 1. Обґрунтування принципів оцінювання знань, умінь, навичок молодших школярів § 2. Критерії наукового проектування системи оцінювання навчальних досягнень шестирічних першокласників § 3. Авторські пропозиції та їх результативність Висновки Список використаної літератури Вступ Людина в процесі життєдіяльності постійно оцінює предмети, явища, ситуації, вчинки і ідеї різних людей, власні можливості, вчинки і результати своїх дій; передбачає й враховує, як їх можуть оцінювати інші. Формулюючи оцінки, людина впливає на оточуючих, а також постійно відчуває на собі вплив оцінок інших людей. Навіть неповний перелік деяких різновидностей оцінок свідчить про те, що вони необхідні людині для організації взаємодії з предметним світом, з іншими людьми, з суспільством. Так, усвідомлена саморегуляція є, по-суті, процесом постійного оцінювання умов, власних можливостей, поточних і кінцевих результатів діяльності, значення самих цілей, своїх індивідуальних особливостей. Істотне місце посідає оцінна робота в педагогічній діяльності вчителя. Він перевіряє результати навчання учнів, систематичність виконання ними поставлених завдань, контролює хід навчально-виховного процесу, відображає і фіксує результати діяльності дітей у відповідних звітних документах. Контроль знань школярів - важлива її необхідна складова навчально-виховного процесу. Від його правильного здійснення великою мірою залежить успішність учнів. Перевірка і оцінка засвоєння школярами матеріалу виконують навчальні і виховні функції. З їх допомогою виявляється рівень знань, якими оволоділи діти, досягнення і недоліки у їх підготовці, ефективність роботи вчителя, визначається готовність учнів до дальшого навчання. Від того, як здійснюється перевірка і оцінка знань школярів, залежить навчальна дисципліна, ставлення учнів до класних і домашніх завдань, формування інтересу до предмета, а також виховання таких важливих якостей особистості, як самостійність, ініціатива, працьовитість та ін. Тому, виходячи з важливості проблеми та її актуальності для сучасної початкової школи, і була обрана тема курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідження проблеми оцінювання у початковій школі. Об'єктом дослідження є проблема оцінювання, а його предметом - особливості оцінювання молодших школярів. Для досягнення мети роботи необхідно розв'язати наступні завдання: проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження; розкрити історію дослідження проблеми; визначити роль педагогічного оцінювання у навчально-виховному процесі, його функції та види; охарактеризувати психолого-педагогічні засади розв'язання проблеми в інноваційній технології оцінювання; узагальнити передовий педагогічний досвід проблеми оцінювання та на основі принципів і критеріїв оцінювання; розробити власну методику оцінювання шестирічних першокласників і обґрунтувати її ефективність.

Написання курсової роботи здійснювалося з допомогою наступних методів педагогічного дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури; теоретичне узагальнення; узагальнення передового педагогічного досвіду; спостереження; бесіда. Розділ І. Теоретичні основи проблеми оцінювання у початковій школі § 1. Історія проблеми На протязі всього періоду навчання школяр є об'єктом оцінювання вчителем і одночасно суб'єктом переживання оцінки та оцінювальних ситуацій. Оцінюється якість навчальної роботи учня, але реально оцінка стає знаком його репутації. Не випадково вона є предметом обговорення і в педагогіці, і в психології. У дидактиці проблема оцінювання пов'язується насамперед з питаннями технології контролю за процесом учіння та його результатами. У педагогічній психології досліджуються інші проблеми. їх сукупність можна розділити на три взаємопов'язаних блоки : - психолого-педагогічні функції оцінки; - психологічно-обґрунтовані ситуації контролю і оцінювання навчальної роботи дитини; - психологічні ефекти шкільної оцінки - її вплив на процес учіння і особистість учня, систему його відносин з оточуючими. Одним з перших до психологічної проблематики шкільної оцінки звернувся Б.Г.Ананьєв . Він визначив дві основні її функції: орієнтуючу - сприяння оцінки усвідомленню учнем процесу своєї роботи і якості власних знань;стимулюючу - вплив на ефективно-вольову сферу особистості дитини через переживання нею успіху чи невдач в учінні, зміну рівня домагань, формування намірів і т. д. На подібні функції оцінки вказувала і Л.І.Божович із співробітниками. Вона виділила об'єктивне значення оцінки - визначення рівня знань учня, його успішність, що звичайно відображає результати пізнавальної діяльності дитини в школі;і суб'єктне (особистісне) значення, яке відображає якість самої навчальної праці (тобто її процесуальний план) і суспільну думку про учня. Останнє обумовлено безпосередньо думкою вчителя, але, як правило, формує думку і однокласників і батьків. Аналізуючи проблему оцінювання, К.Д.Ушинський критикує бальну систему. На його думку, бали негативно впливають на викладання, на успіхи і на моральний розвиток учнів, тому вчений пропонує цифри замінити детальними письмовими описами успіхів і поведінки у класних книгах. Після Жовтневого перевороту 1917 року оцінки-бали були відмінені, почався посилений пошук гуманістичної системи оцінювання. Бали замінили записами в індивідуальних книгах, характеристиками, виставками робіт та ін. Але з перемогою командно-адміністративних методів управління державою школа під тиском влади повернулася до старих методів оцінювання. У 1960 році вийшла праця Є.І.Перовського &quo ;Перевірка знань учнів в середній школі&quo ;, його теоретичні висновки зводилися до того, що перевірка знань учнів є самостійною частиною навчального процесу і має свої специфічні функції; вона служить не лише засобом контролю, а й меті навчання, причому контрольна функція є провідною. Ця точка зору стала домінуючою у педагогіці. Той факт, що шкільна оцінка приблизно з 30-х років ХХст., починала визначати ставлення до дитини як особистості з боку її оточення, породжує масу негативних явищ: порушення особистих стосунків у сім'ї, зниження соціометричного статусу учня в класному колективі, формування неадекватних самооцінок, &quo ;погоню за оцінками&quo ; і т.

д., хоча багато з цих явищ були виявлені пізніше, у 40-60-х роках. Більш того, вони підсилювалися формалізмом оцінювання, неодмінним при кількісному (бальному) вираженні оцінки, залежністю можливості вступу у вуз від середнього балу в атестаті зрілості, &quo ;процентоманією&quo ; в школі . У кінці 50-х-на початку 60-х років почався пошук шляхів подолання цих недоліків. Експериментальні проби &quo ;без оцінного&quo ; навчання, проведені спочатку у початковій школі, показали, що воно потребує перебудови всього дидактичного процесу (Ш.Амонашвілі). При цьому оцінка бальна замінюється змістовною, яка здійснюється в різних формах: колективна, взаємооцінювання, самооцінювання. Потім була створена особлива експериментальна психодидактична система, яка широко апробувалася у школах Грузії. Однак поширення цієї системи на освіту в цілому наштовхнулася на значні труднощі: по-перше, наявні педагогічні стереотипи не дозволяють учителям послідовно перебудовувати систему контролю і оцінювання навчальної роботи дітей; по-друге, у свідомості самих дітей закріпився стереотип звичного оцінювання їхніх знань, який нелегко руйнується. Оцінка починає виконувати в процесі навчання функцію мотиву учіння. Були спроби перебудувати, по крайній мірі, ситуації оцінювання. З цією метою Б.Г.Ананьєв, Л.І.Божович, А.І.Ліпкіна, І.Ю.Кулагіна рекомендують: індивідуальний підхід до школярів у процесі оцінювання. Б.Ананьєв відмічає, що школа в тій чи іншій мірі здійснює індивідуальний підхід до так званих &quo ;важчих&quo ; за них дітей і частково - до &quo ;відмінників&quo ;; від дефіциту уваги найбільше страждає &quo ;середній&quo ; учень; диференційована робота з кожним класом; склад класів розрізняється за рядом ознак - від соціокультурних до статево-вікових, тому в різних класах необхідно по-різному будувати ситуації оцінки і контролю; побудова оцінювальних ситуацій з врахуванням потреб і очікувань самих дітей, відношення оцінки до провідних мотивів учіння. І справді, рекомендації до побудови оцінювальних ситуацій у класі і поведінки вчителя в цих ситуаціях дуже важливі. Але, на думку Є.Д.Божович, вони нічого не змінюють: &quo ;Ситуація оцінювання, як би добре вона не була побудована, для всіх у класі залишається однаковою; п'ятибальна система оцінок також єдина для всіх, професійний стиль учителя також. А реакції на оцінку у дітей різні і будуть різними в будь-яких умовах через індивідуальні відмінності нервово-психічної організації, досвіду особливостей самосвідомості учнів. В індивідуальному плані гостро-емоційну реакцію на оцінку С.Близнюк пов'язує з підвищеним рівнем тривожності, мотивації досягнення, стресовими станами і т. п. Вона встановила, що вони самі впливають на якість виконуваної роботи і, відповідно, на оцінку. Але у всіх дітей однаково: велике значення має тип нервової системи за параметром &quo ;сили-слабості&quo ;; баланс процесів збудження і гальмування; актуальна мотивація виконання завдання, від яких залежить вплив оцінки на результат роботи . В умовах класно-урочної системи індивідуальний підхід і диференціація педагогічних впливів - найслабше місце освітнього процесу.

Выделяло, "например, такие душевные свойства, как дарование, искусство, совершенствование и тому подобное, или такие телесные свойства, как жизнь, здоровье, сила, благосостояние, безущербность, красота и многое другое..." "Душа, по словам стоиков, состоит из восьми частей: это пять чувств, речевая часть, мыслительная часть (она же мысль) и порождающая часть" [ Диоген Лаэртский (историк философии конца II - начала III в. н. э.Н о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М, "Мысль", 1979,1 с. 299, 302.]. И древнегреческая философия, и олимпийская религия бились над проблемой личности. В жестокой борьбе научных школ, учений, которые осуждались или поддерживались правителями (бывало, что философа казнили или изгоняли!), в наиболее привилегированном положении оказались академия Платона, школа Аристотеля. Платон и Аристотель отвергли многобожие. Модель мира Аристотеля состоит из триединства: бог, материя, форма. Бог - "мыслящее себя мышление". Все состоит из материи, которая имеет формы. Все в природе последовательно переходит из "материи" в "форму" и обратно

1. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

2. Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ

3. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

4. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

5. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

6. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл
7. Економічна оцінка кредитного процесу
8. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

9. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

10. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

11. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

12. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі

13. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

14. Навчальний процес

15. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

16. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

17. Мотивація і її роль в навчальному процесі

18. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

19. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

20. О проблеме духовно-нравственного воспитания личности в школе

21. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

22. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи
23. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи
24. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

25. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

26. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

27. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

28. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

29. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

30. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

31. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

32. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

33. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

34. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

35. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

36. Роль практичних методів у навчально-виховному процесі

37. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

38. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі
39. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу
40. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

41. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

42. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

43. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

44. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

45. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

46. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

47. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

48. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

49. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

50. Проблема внеземных цивилизаций

51. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

52. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

53. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

54. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли
55. Глобальна продовольча проблема
56. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

57. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

58. Проблемы Аральского моря

59. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

60. Продовольственная проблема мира

61. Индия. Проблемы и пути их решения

62. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

63. Демографические проблемы Китая

64. Глобальные проблемы здоровья человечества

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

66. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

67. Государственный бюджет, проблемы его формирования

68. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

69. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

70. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода
71. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ
72. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

73. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

74. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

75. Проблемы избирательного права современной России

76. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

77. Актуальные проблемы гражданского права

78. Цивільний та арбітражний процес

79. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

80. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

81. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

82. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

83. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

84. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

85. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

86. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ
87. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость
88. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

89. Проблема пользования нелицензионными товарами

90. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

91. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

92. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

93. Проблема происхождения государства и права

94. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

95. Свинец и проблемы экологии

96. Глобальные проблемы современности

Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов)

98. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

99. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.