Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості оподаткування суб’єктів господарювання

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку та фінансів КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Фінанси підприємств» на тему: «Особливості оподаткування суб’єктів господарювання» Керівник роботи: к.е.н., доцент Л.В. Дікань Студент факультету банківської справи, обліку та фінансів ІІ курсу, групи 37-ОА Спеціальність 6.050100 “Облік та аудит” М.А.Худик ХАРКІВ 2008 Зміст Вступ Розділ 1.Сутність податків і податкової системи 1.1Податки як система суспільних відносин перерозподілу створеного продукту 1.2Принципи та функції оподаткування Розділ 2.Аналіз податкової системи України 2.1Особливості податкового регулювання сталого економічного розвитку держави 2.2Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності 2.3Встановлення та справляння місцевих податків (світовий та український досвід) Розділ 3.Необхідність реформування податкової системи України 3.1 Напрямки та принципи оновлення вітчизняної системи оподаткування 3.2Сучасні тенденції вдосконалення податкової системи України Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Одним із найдієвіших важелів стимулювання розвитку економіки є податки й оподаткування. Адже податки регулюють основні макроекономічні процеси та пропорції, завдяки податкам відбувається розподіл і перерозподіл у просторі й часі значної частини виробленої вартості. Вони також безпосередньо впливають на результати економічної діяльності платників, тому податкова політика може або зацікавити (стимулювати) платників працювати у певних галузях і на певних територіях, або ні. Також держава використовує податкову політику для здійснення територіального, внутрішнього і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. В умовах формування ринкових відносин податкова система має надавати фінансову підтримку щодо роздержавлення і демонополізації галузей господарства, забезпечення соціального захисту населення. У цьому зв’язку дослідження питань організації, функціонування реформування та податкової системи України набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку даного питання. Отже, об’єктом дослідження наукової роботи є податки, податкова система та податковий механізм. Під час дослідження мною була переглянута законодавча база та зміни, що в ній відбуваються (Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами і доповненнями (2003 р.), Закон України „Про систему оподаткування”, Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб”, Закон України від 19.09.96 р. №378/96-ВР „Про плату за землю”, Закон України від 11.12.91 р. №1963-ХІІ „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних механізмів” та ін.). Крім цього, проблеми удосконалення та раціоналізації податкової системи країни з метою посилення її позитивного впливу на сталий випереджальний розвиток економіки плідно працювуються Д.

Василиком, В.П. Вишневським, А.І. Даниленком, О.Д. Даниловим, Н.І. Костіною, І.О. Луніною, П.В. Мельником, А.М. Соколовською, В.М. Федосововим, Л.М. Шаблистою та іншими науковцями. Тож для дослідження даної проблеми було використано систематизацію, узагальнення, конкретизацію та детальний аналіз як існуючої законодавчої бази, так і праць вітчизняних та закордонних учених на дану тематику і на основі цієї літератури було запропоновано власні висновки та пропозиції. Головною метою наукової роботи є аналіз оподаткування, як основи економічної системи та визначення основних напрямків удосконалення податкового законодавства України. На основі цієї мети можна сформулювати таке завдання: визначення головних напрямків реформування податкової системи, які мають забезпечити регулювання відносин оподаткування і створити правову основу для функціонування ефективної податкової системи. У даній роботі розглянуто розвиток податкової системи України, державних податкових інспекцій, класифікація об’єктів податкових правовідносин, функції та принципи оподаткування, система оподаткування доходів громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, також запропоновано способи покращення взаємовідносин між платниками податків та податковими службами, а також напрямки та принципи оновлення вітчизняної системи оподаткування. Проведені дослідження створюють підґрунтя для пізнання податкової системи України в контексті загальних законів і закономірностей функціонування і розвитку податкових систем, а впровадження пропозиції та рекомендацій, наданих в роботі, дозволить підвищити ефективність функціонування податкової системи України. Розділ 1. Сутність податків і податкової системи як найважливіших факторів розвитку національної економіки 1.1 Податки як система суспільних відносин перерозподілу створеного продукту Податкам в системі державних фінансів належить центральне місце. Вони, як система економічних розподільних відносин, охоплюють фактично все суспільство, на відміну від інших ланок фінансової системи, які мають більш обмежене функціонування. Це, зокрема, пов’язано з тим, що податки повинні забезпечувати виконання державою її основних функцій. Наявні в сучасній літературі визначення є досить різноманітними за ємністю та змістом. Наведемо декілька з них: «Податок — обов'язковий платіж, що стягується державою з фізичних та юридичних осіб»; «Податки — частина національного доходу, що вилучається державою у населення через позаекономічний та економічний примус здебільшого на еквівалентній основі з метою виконання її соціально-економічних, політичних, правових функцій та досягнення військових цілей»; «Податки — це встановлені вищим органом державної законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах та в терміни, передбачені законом». Аналіз наведених визначень свідчить, що вони більш-менш дають відповідь на питання про зміст податків. Однак у них не уточнюється про який саме зміст йдеться. Із вивчених літературних джерел лише в одному дане чітке уточнення щодо цього: «Матеріальний зміст податків полягає в тому, що вони є частиною новоствореного продукту, який в процесі його розподілу і перерозподілу в обов'язковому порядку безповоротно мобілізується на користь держави для виконання покладених на неї функцій».

Отже, як бачимо, питання економічної сутності податків залишається відкритим. Але, думаю, можна визначити термін «податки» в такій інтерпретації: податки — це система суспільних відносин перерозподілу створеного продукту, у ході яких провадиться вилучення частини доходів юридичних та фізичних осіб на користь держави для її забезпечення і вторинного перерозподілу на користь інших юридичних і фізичних осіб та на громадські потреби . У зв'язку з викладеним та з метою уникнення термінологічних непорозумінь вважаю необхідним означити, що під «оподаткуванням» також пропонується розуміти процес стягнення податків. З цього випливає принципова різниця між даними термінами: податки — система суспільних відносин, притаманних будь-якому суспільству, що має державні утворення; оподаткування - процес, що має суттєві відмінності у рамках різних суспільних об'єднань з огляду на його організацію. Тобто оподаткуванню значно більшою мірою притаманні суб'єктивні риси . Отже, на сучасному етапі розвитку нашої держави вже можна чітко визначити, що під податком і збором (обов’язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. А сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування. 1.2 Принципи та функції оподаткування Важливим завданням сучасної економіки є формування головних принципів становлення, функціонування й розвитку податкової системи ринкового типу, від успішного вирішення якого значною мірою залежить економічний потенціал країни, соціальна стабільність у суспільстві, підвищення рівня добробуту малозабезпечених верств населення. Уперше науково обґрунтовану концепцію оподаткування запропонував А. Сміт, який визначив такі базові принципи оподаткування: Усі громадяни повинні брати участь в утриманні уряду пропорційно до своїх доходів, які вони отримують під захистом та опікою держави. тобто потрібно дотримуватися рівності оподаткування. Податки повинні бути чітко визначені, а не довільні. Це означає становлення термінів сплати, способів платежу, сум податків, зрозумілих для платника та всіх інших осіб. Податки повинні стягуватися тоді та в такий спосіб, щоб це було вчасно й зручно для платника. Ця необхідна умова оподаткування передбачає зручність їх справляння. Кожний податок має бути розроблений так, щоб якомога менше вилучати грошей у платників понад той дохід, який вони приносять у скарбницю, тобто забезпечити дешевину справляння податків. Великі витрати на утримання податків роблять сам податок недоцільним . Дослідження А. Сміта продовжив Дж. С. Мілль, який критикував вчення свого попередника з позицій фіскальної рівності та стверджував, що дохід не є точним критерієм платоспроможності. Взагалі, різні вчені пропонують свої принципи оподаткування, але сучасна податкова система має відповідати перехідним економічним умовам і ґрунтуватися на таких принципах: Стабільність податкового законодавства; Правове регламентування взаємовідносин платників податків і держави; Рівномірний розподіл податкового тягаря між окремими категоріями платників; Пропорційна відповідність стягнених податків доходам платників; Зручність способу, дати, механізму справляння податків для їхніх платників; Рівність усіх платників податків перед законом – принцип недискримінації; Мінімізація витрат, пов’язаних із нарахуванням і сплатою податків; Нейтральність системи оподаткування щодо різних сфер економічної діяльності та форм господарювання; Доступність і відкритість податкової інформації; Дотримання податкової таємниці.

Умови, заключен сим мировим договором, творять дину неподльну цлсть. Для укрансько держави цей мир безперечно був би з ржних бокв дуже корисний. Перш усього, ним укранська державнсть визнавалась такими поважними суб'ктами мжнароднього права, як центральн держави. А маючи до цього на уваз ще признання АнAл та Франц, можна було би тепер уважати  цлком повноправним, рвним членом свтових держав. Дал, цей мир досить справедливо й корисно для Украни розв'язував питання про терторальн меж, особливо що до Польщи (Холмщина, Пдляс). В фнансовому вдношенню також для Украни була реальна користь вд цього миру: наприклад золота валюта укранського карбованця стояла тод дуже високо (100 нмецьких марок = 46 укранських карбованцв). Навть торговельн умови було складено досить вигдно для Украни. Словом, мир цей був би дуже корисним  для укрансько держави й для  Уряду, коли б коли б при цьому була одна умова, а саме: коли б цей мир явився не результатом збгу сприятливих обставин, а наслдком нашо сили й вол, коли б ми тою силою сам могли реалзувати, охоронити й затвердити за собою вс наслдки миру

1. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

2. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

3. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

4. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

5. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

6. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній
7. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права
8. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

9. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

10. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

11. Особливості оподаткування нерезидентів

12. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

13. Фірма як мікроекономічний суб’єкт

14. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

15. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

16. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

17. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

18. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

19. Особливості реформації в Англії

20. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

21. Особливості маркетингу послуг

22. Режим оподаткування капітального будівництва
23. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах
24. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

25. Особливості перехідної економіки України

26. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

27. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

28. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

29. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

30. Особливості окремих видів купівлі-продажу

31. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

32. Особливості українського комп`ютерного жаргону

Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли

33. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

34. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

35. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

36. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

37. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

38. Особливості кредитування малого бізнесу
39. Особливості страхування в Україні
40. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

41. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

42. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

43. Особливості гадюки звичайної

44. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

45. Біологічні особливості веслоноса

46. Екологічні особливості ампельних рослин

47. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

48. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

49. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

50. Особливості планування водопостачання

51. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

52. Оподаткування сільського господарства в Україні

53. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

54. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області
55. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області
56. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

57. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

58. Громадяни як суб’єкти трудового права

59. Злочинність неповнолітніх та її особливості

60. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

61. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

62. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

63. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

64. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Особливості оренди землі

66. Особливості початкового етапу розслідування злочинів

67. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

68. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

69. Особливості розслідування незаконного використання товарного знака

70. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
71. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів
72. Позбавлення суб’єктивного права на житло

73. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

74. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

75. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

76. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

77. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

78. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

79. Суб’єкти цивільного права

80. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

82. Шикана як особливий вид зловживання правом

83. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

84. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

85. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

86. Мовні і жанрові особливості наукового стилю
87. Особливості використання ідіом
88. Особливості компаративних фразеологізмів

89. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

90. Особливості перекладу ділових листів

91. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

92. Особливості перекладу юридичної термінології

93. Особливості реалізації фонеми в мовленні

94. Особливості стилю і проблематика роману П. Коельйо "Заїр"

95. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

96. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы

97. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові

98. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

99. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.