Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогіка як наука про виховання

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

1. . Предмет педагогіки та її основні категорії. Народна педагогіка : принципи ,зміст , методи і форми виховання Педагогіка – це сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості людини. Предметом педагогіки є дослідження законів і закономірностей педагогічних явищ і процесів, теоретичне обґрунтування змісту, принципів, методів і форм навчання та виховання, вивчення передового педагогічного досвіду і створення на цій основі педагогічної теорії, розробка педагогічної техніки. Народна педагогіка – галузь педагогічних знань і досвіду народу, що проявляється у домінуючих серед нього поглядах на мету, завдання, засоби і методи виховання та навчання. О. В. Духнович у підручнику “Народна педагогія на користь вчиліщ і вчителів сільськіх” вперше вводить термін “народна педагогіка. 2. Методологічні засади педагогіки Методологія науки – це вчення про принципи, методи і форми наукового пізнання. Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції якого дається пояснення основних педагогічних явищ і розкриваються їх закономірності. Розрізняють такі її рівні: а) вищий рівень - філософський; б) другий рівень – опора на загальнонаукові принципи, форми, підходи до відображення дійсності.; в) третій рівень – конкретна наукова методологія; г) четвертий рівень – дисциплінарна методологія, що стосується частини науки. д) п’ятий рівень – методологія міждисциплінарних досліджень. Компонентами методологічних рівнів є загальні закони філософії; закони логіки, закономірності психології; закони педагогіки; методи дослідження; вчення класиків педагогіки. 3. Структура педагогіки, її зв’язки з іншими науками. Завдання педагогіки Структура педагогіки відображає зв’язки і відносини, що склалися в ході історичного розвитку різних галузей педагогічних знань, визначає місце кожної з педагогічних наук, її роль для педагогічної практики. До педагогічних наук належать: Загальна педагогіка, вікова педагогіка, професійна педагогіка, історія педагогіки, методика викладання, шкільна гігієна. Педагогіка пов’язана з такими науками як філософія, соціологія, етика, естетика, психологія, анатомія і фізіологія людини, логіка та ін. Завдання педагогіки : вдосконалення змісту освіти, розробка нових засобів навчання, підготовка підручників, комп’ютеризація, виявлення шляхів посилення виховної ролі уроку, вдосконалення змісту і методики виховання, вдосконалення політехнічної підготовки учнів, їх професійної орієнтації і підготовки до праці. 4. Течії зарубіжної педагогіки. Їхні методологічні основи В зарубіжній педагогіці багато різноманітних течій: 1. філософські напрямки: екзистенціалізм, що проповідує вирішальну роль внутрішніх, спонтанних запитів; неотомізм, що пропагує ідеї над розуму і Бога, закликає до виховання духовності; прагматизм, що вважає необхідним засвоєння знань тільки в процесі практичної діяльності; неопозитивізм, що абсолютизує роль природничих наук; 2. психолого – педагогічний напрямок: експериментальна педагогіки, психоаналіз (неофрейдизм); 3.

соціальний напрямок: педагогіка ноосфери, нового мислення.5. Особистість. Індивідуальність. Розвиток і формування особистості. Особистість – людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського. суспільно значущого та індивідуального – неповторного. Розвиток людини – це процес становлення і формування її особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих факторів, серед яких цілеспрямоване виховання і навчання відіграє провідну роль. Напрями розвитку особистості: анатомо – фізіологічний (ріст і розвиток організму), психічний (розумовий розвиток, формування психіки), соціальний (набуття соціальних якостей). Фактори розвитку особистості: спадковість, середовище, виховання. Формування особистості – це становлення людини як соціальної істоти, яке проходить в результаті впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку. Можна виділити три види формування особистості: стихійне, цілеспрямоване, самовиховання. 6. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості Виховання в розвитку і формування особистості людини виконує такі функції: - організовує діяльність, в якій розвивається і формується особистість; - підбирає зміст для розвитку і формування особистості; - усуває впливи, які можуть негативно позначитись на розвитку і формуванні особистості; - ізолює особистість від несприятливих для її розвитку і формування умов. Виховання не тільки визначає розвиток, а й само залежить від розвитку, воно постійно спирається на досягнутий рівень розвитку. Виховання формує особистість, веде за собою розвиток, орієнтує на процеси, які ще не дозріли, але перебувають у стадії становлення. 7. Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості Спадковість – це відновлення у нащадків біологічної подібності. У спадковість передаються: тип нервової системи, деякі безумовні рефлекси (оборонний, орієнтовний), конституція тіла, зовнішні ознаки та власне людські задатки (високоорганізований мозок, задатки до мови, ходіння у вертикальному положенні, до окремих видів діяльності). Середовище – все те, що оточує дитину від народження до кінця життя, починаючи з сім’ї, ближнього оточення і кінчаючи середовищем соціальним, в якому вона народжується і яке створює умови для її розвитку і виховання. У середовищі людина соціалізується, соціалізація – процес двобічний. З одного боку індивід засвоює соціальний досвід, цінності, норми, з другого – активно входить у систему соціальних зв’язків і набуває соціального досвіду. 8. Рушійні сили і закономірності розвитку особистості Рушійними силами розвитку особистості є такі внутрішні і зовнішні суперечності: асиміляція і дисиміляція; збудження і гальмування; емоційна сфера (задоволення і незадоволення, радість і горе); спадкові дані і потреби виховання; рівень розвитку особистості і її ідеал, потреби особистості і її моральний обов’язок; домагання особистості і її можливості. До закономірностей розвитку особистості належать: - розвиток особистості має наслідувальний характер; - особистість людини розвивається під впливом середовища; - людська особистість розвивається внаслідок впливу на всі сторони її психіки; - людина розвивається в діяльності; - зміна особистості вимагає зміни ставлення до неї.

9. Роль діяльності, активності і спілкування в розвитку і формуванні особистості. Діяльність – важлива форма прояву активного ставлення людини до оточуючої дійсності. На анатомо – фізіологічний, психічний і соціальний розвиток особистості впливають такі види діяльності: ігрова, навчальна, трудова, спортивна, художня і громадська. Спілкування – один з універсальних способів вияву групової форми буття людей. Залежно від характеристик партнерів спілкування може бути різних видів: особистість – особистість, особистість – група, особистість – колектив, група – група, колектив – колектив. За змістом воно може бути ділове (формальне) і особисте (неформальне). 10. Вікова періодизація розвитку особистості Вікова періодизація – це поділ цілісного життєвого циклу людини на вікові відрізки (періди), що вимірюються роками. В педагогіці шкільний вік поділяють на : - молодший шкільний вік (6-7 до 11-12 років; - середній шкільний вік (підлітковий) ( від 12 до 15 років) - старший шкільний вік (юнацький) (від 15 до 18 років). Кожній віковій групі властиві певні анатомо – фізіологічні, психічні і соціальні властивості, які називають віковими властивостями. У кожній групі є значні індивідуальні відмінності, які визначаються природними задатками, різними життєвими умовами і вихованням дитини. Ці особливості називають індивідуальними. До них належать також акселерація – випередження в фізичному і психічному розвитку своїх однолітків і ретрадація – значне відставання дитини від своїх однолітків. 11. Зарубіжні теорії розвитку і формування особистості Серед зарубіжних теорій розвитку особистості виділяють: - соціологізаторську, яка вважає вирішальним у розвитку особистості її соціальне оточення; - біологізаторську, яка вважає вирішальним у розвитку особистості її спадкові дані; - конвергенції, яка зводить два фактори, біологічний і соціальний з перевагою біологічного у розвитку особистості; - теорія біхевіоризму, яка розглядає поведінку людини як механічні реакції організму на стимули оточення, ігноруючи свідомість; - теорія психоаналізу (фрейдизм), яка вважає рушійною силою поведінки людини свідомі і несвідомі біологічні потяги та інстинкти.12. Мета виховання, її об’єктивний характер. Ідеал національного виховання. Мета виховання – сукупність властивостей особистості, до виховання яких прагне суспільство. Мета виховання має об’єктивний характер і виражає ідеал людини в найбільш загальній формі. Загальною метою виховання є всебічний і гармонійний розвиток дитини. Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинуту духовність, моральну, художньо – естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру. розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Ідеал – уявлення про зразок людської поведінки і стосунків між людьми, що виходять із розуміння мети життя. Ідеал національного виховання ґрунтується на двох цілях: служіння Богові і своїй нації.

ШТАЙЕН (Steihen) Эдвард (1879-1973) - немецкий фотограф. Развивал эстетику Сецессиона в художественной фотографии ("Роден со своими скульптурами "Виктор Гюго" и "Мыслитель"", 1902). ШТАЙН (Stein) Петер (р. 1937) - немецкий театральный режиссер. С 1967 в театре (Бремен). В 1970 основал театр "Шаубюне" в Берлине. Постановки: "Мать" по М. Горькому (1970), "Оптимистическая трагедия" В. В. Вишневского (1972), "Дачники" М. Горького (1975), "Три сестры" А. П. Чехова (1985), "Орестея" Эсхила (1995, в Москве). ШТАКЕНШНЕЙДЕР Андрей Иванович (1802-65) - российский архитектор. Строил императорский и великокняжеский дворцы, используя в духе эклектики исторические архитектурные стили, - Мариинский (ныне мэрия Санкт-Петербурга; 1838-44), Николаевский (ныне Дворец Труда; 1853-61) в Санкт-Петербурге. ШТАЛБЕРГС (Stalbergs) Эрнест (1883-1958) - латышский архитектор, заслуженный деятель науки Латвии (1945), академик Латвийской АН (1946), педагог. Представитель неоклассицизма; рационалистические тенденции проявились в строительстве секционных жилых домов на ул

1. Макроекономіка як наука

2. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

3. Історія розвитку анатомії як науки

4. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

5. Санітарна мікробіологія як наука

6. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка
7. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят
8. Гра як метод виховання молодших школярів

9. Роман Ч.П. Сноу "Пора сподівань" як роман виховання

10. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

11. Політологія як наука і політика як суспільне явище

12. Психологія як наука

13. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

14. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

15. Соціологія як наука про суспільство

16. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Агроекологія як наука

18. Прикладна екологія як наука

19. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

20. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

21. Виховання учнів у науковій літературі

22. Людина як система з позиції валеологічної науки
23. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
24. Наука і техніка ХХ століття

25. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

26. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

27. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

28. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

29. Педагогічне спілкування як діалог

30. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

31. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

32. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши

33. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

34. Становлення педагогічної науки в Римській імперії

35. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

36. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

37. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

38. Релігієзнавство як галузь науки
39. Педагогічний експеримент як метод дослідження
40. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

41. Солнечная система в центре внимания науки

42. Греция: Политика. Искусство. Наука

43. Образование и наука конца 19 начала 20 века

44. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

45. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

46. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

47. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

48. Наука и культура Китая

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

49. Предпосылки возникновения и этапы развития науки

50. Истоки культурологической науки

51. Языкознание в системе наук

52. Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"

53. Вклад М.В. Ломоносова в науку и литературу

54. А.В. Суворов. Наука побеждать
55. Д.И.Менделеев: не наукой единой
56. Наука и культура первой половины XIX в.

57. Научная революция Галилея - первый шаг к современной науке

58. Петербургская Академия Наук в 18-19 веках

59. Развитие науки: революция или эволюция? Философские модели постпозитивизма

60. Науки

61. Наука и культура на Руси

62. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины /Авицена/

63. Криминалистика как наука и как учебная дисциплина

64. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

66. Практические смыслы педагогической науки

67. Профессиональное мастерство социального педагога

68. Педагоги-новаторы. Ш.А.Амонашвили

69. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

70. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский
71. Личностные качества педагога
72. Политология в системе общественных наук

73. Метрология - наука о измерениях

74. Роль воображения в науке

75. Социальная психология как наука

76. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

77. Личностные качества педагога

78. Классификация наук

79. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

80. Религия и наука в контексте культуры

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Социология - наука об обществе

82. Социология как наука. Предмет и функции социологии

83. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

84. СИНЕРГЕТИКА КАК НАУКА О САМООРГАНИЗАЦИИ

85. Механицизм в науке и философии

86. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки
87. Философия и наука
88. Взаимодействие наук

89. Искусство и наука. Союзники или соперники ?

90. Наука и власть. Наука в условиях тоталитаризма и доктринальной идеалогии

91. О соотношении философии и науки в мировоззрении русских философов

92. Философия как наука и тип мировоззрения

93. Идея развития в философии и науке

94. Наука и философия. Проблема соотношения. Варианты решения

95. Наука в системе образования

96. Парапсихология: наука, или псевдонаука?

Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское

97. АДАМ СМИТ КАК ОСНОВАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

98. Квалиметрия как наука

99. Школы науки управления: процессный подход к управлению производством


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.