Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Вступ Розділ 1. Емоційні механізми і труднощі спілкування підлітків 1.1 Теоретико-методологічний аналіз індивідуально-типових особливостей емоційності підлітків 1.2 Вікові особливості розвитку емоційної сфери підлітків 1.3 Типи емоційності — комбінації емоційних модальностей підлітків 1.4 Труднощі емоційного розвитку і вікові характеристики емоційних порушень у підлітків Розділ 2. Особливості функціонування малих груп підлітків 2.1 Особливості спілкування та емоційного самопочуття підлітків в групі однолітків Практична частина. Організація, методи та результати емпіричного дослідження емоційності підлітків при спілкуванні у групі однолітків 1. Вивчення згуртованості групи підлітків — методика Дж. Морено а) Виявлення статусного розподілу серед учнів 11 класу б) Визначення ступеню і характеру цінностно-орієнтаційної єдності (ЦОЄ) досліджуваного колективу (11 класу) 2. Діагностика домінуючої емоційної модальності підлітків (Л.А.Рабинович в модификации Т.Г. Сирицо) 3. Дослідження неформального лідерства у навчальній групі Висновки Додатки 1. Тест-опитувадльник — «Діагностика домінуючої емоційної модальності підлітків» (Л.А.Рабинович в модификации Т.Г.Сирицо) 2. Методика «Лідер» Список використаної літератури Вступ Відомо, що підлітковий період розглядається як такий, під час якого суперечності розвитку набирають особливої гостроти. Це зумовлено специфічними явищами, що свідчать про перехід від дитинства до дорослості, що супроводжується якісною перебудовою усіх сторін розвитку особистості. Саме у цей період відбувається усвідомлення дитиною своєї індивідуальності, змінюється її ставлення до навколишнього світу, до себе, до інших людей, відбувається перебудова потреб та мотивів, поведінки. Водночас змінюються вимоги суспільства до підлітка. У зв'язку з цим підлітку необхідно погоджувати свої потреби з очікуваннями оточуючих та вимогами соціальних норм. Необхідність такого погоджування часто пов'язана із значними труднощами, котрі й стають причиною виникнення суперечностей у розвитку підлітка. Ці суперечності можуть протікати в гострій формі, зумовлюючи сильні емоційні переживання, порушення у поведінці школярів, у їх взаєминах з дорослими та ровесниками. Актуальність дослідження обумовлена, перш за все, необхідністю подальшої теоретичної та практичної розробки проблеми емоційності на різних етапах онтогенезу особистості. Відомо, що емоційність як стійка властивість індивідуальності, як одна з психологічних складових темпераменту (Б.М.Тєплов, В.Д.Небиліцин, А.Є.Ольшаннікова) виконує системоутворюючу функцію у структурі рис особистості та окремих її якостей (О.П.Саннікова); емоції (В.К.Вілюнас, Г.С.Костюк. П.В. Сімонов, О.Я. Чебикін та ін.) та емоційність (А.Є.Ольшанникова, О.І.Палей, В.О.Пінчук, І.В.Пацявичюс, І.А.Переверзєва) беруть участь у регуляції діяльності, є детермінантами успішності діяльності та спілкування (О.П.Саннікова). Одночасно у ряді досліджень відзначається уразливість, у першу чергу, емоційної сфери особистості як дорослих, так і підлітків (Г.О.Балл, М.І.Буянов, М.Г.Гаранян, О.І.Захаров, Г.Крайг, І.Г.Колумба, С.О

.Колот, С.Д.Максименко. В.Ф.Моргун, Н.Ньюкомб, Ф.Райс, С.С.Ракітянська, О.Ш.Тхостов, А.Б.Холмогорова, Е.Г.Ейдеміллер, В.Юстіцкіс та ін.). Саме тому дослідження емоційної сфери підлітків під час спілкування з однолітками на сучасному етапі, який характеризується підвищеною емоціогеністю, що обумовлена соціальними перебудовами у сучасному суспільстві, у період соціальних змін, є актуальним і значущим. Крім того, враховуючи те, що саме у підлітковому віці закладаються основи наступного емоційного життя у зрілі роки (П.М.Якобсон), враховуючи підвищену емоційну чутливість підлітка до впливів сучасного соціуму, при спілкуванні з групою однолітків, виникає необхідність у дослідженні індивідуального середовища дитини. Незважаючи на те, що у психології є чимало робіт, у яких розглядаються ті чи інші аспекти емоційної сфери підлітка (Л.І.Бершедова, Т.О.Гаврилова, І.В.Дубровіна, М.В.Єрмолаєва, О.Ф.Ідобаєва, І.С.Кон, Г.Крайг, Н.С.Курек, К.С.Лебединська, А.Є.Личко, К.Н.Поліванова, І.П.Мєлєшенкова, В.С.Мухіна, М.С.Пономарьова, А.М.Прихожан, Ф.Райс, А.О.Реан, А.Фрейд та ін.), фактично відсутні дослідження, в яких вивчалися б стійкі індивідуально-психологічні особливості його емоційності, особливо у контексті спілкування з групою однолітків. Актуальність даної теми визначається також необхідністю вирішення проблеми оптимізації взаємин підлітків між собою та гармонізації їх взаємин в цілому, втілення у практику виховання підростаючого покоління принципу особистісно зорієнтованого підходу. Усе сказане і зумовило вибір теми дослідження «Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків». Мета дослідження полягає у вивченні особливостей емоційного самопочуття підлітків під час спілкування в групі однолітків; у розробці й обґрунтуванні методів визначення та корекції рівня емоційності підлітків та експериментальному дослідженні визначення лідерів та аутсайдерів у групі підлітків, становлення лідерства у підлітків як спосіб поведінки і діяльності в соціальній групі. У відповідності з поставленою метою були визначені наступні завдання дослідження: На підставі теоретико-методологічного аналізу літератури обґрунтувати підходи до дослідження проблеми емоційності самопочуття підлітків у співвідношенні з статусом, який вони займають у групі однолітків, розглянути структуру цих явищ, їх психологічний зміст та специфіку проявів у підлітковому віці. Застосувати комплекс діагностичних методик, релевантних меті та завданням дослідження; створити психодіагностичний інструментарій, спрямований на вивчення емоційності самопочуття підлітків та їх однолітків як членів однієї групи. Емпірично дослідити якісні показники емоційності самопочуття підлітків в групі однолітків, широкий спектр властивостей особистості, характеристики статусного положення підлітка в групі однолітків та вплив цього статусу на емоційність спілкування та самопочуття дитини в групі однолітків. Визначити типи емоційності (комбінації емоційних модальностей) підлітків. Дослідити залежність лідерства від емоційного стану підлітків. Виявити особливості спілкування підлітків в групі в контексті теми дослідження.

Об’єкт дослідження – емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків. Предмет дослідження —якісні характеристики емоційності підлітків, вплив статусної ролі дитини в групі однолітків на емоційне самопочуття. Методи дослідження. Теоретичні методи: аналіз філософської, психологічної та психолого-педагогічної літератури; емпіричні: спостереження, бесіда, тестування, опитування, аналіз продуктів діяльності, контент-аналіз творів; методи математичної обробки даних: статистичні та аналітичні. У психодіагностичний комплекс увійшли традиційні стандартизовані методики. До методик належать: методика визначення коефіцієнту емоційності особи, методика визначення лідерів і аутсайдерів — «Тест лідер». Вибірку склали 50 підлітків — учні 11 класів Рівненських загальноосвітніх шкіл та студенти Рівненських коледжів різного профелю. Вибірка орієнтована на другу фазу підліткового віку за міжнародною класифікацією — 14-18 років. Наукова новизна одержаних результатів: теоретично і емпірично доведено, що особливості емоційного самопочуття в підлітковому віці пов’язані з найважливішим компонентом індивідуального мікросередовища – групою однолітків; уточнено компонентний склад якісних показників емоційності, який представлений паттернами таких емоційних переживань, як спокій, радість і гумор, гнів, страх, печаль, байдужість; простежено в підлітковому віці конституюючий вплив емоційності на структуру рис особистості, отримані нові відомості про емоційність підлітків, яка виявляється у специфіці сполучень індивідуально-психологічних рис особистості, зокрема у залежності схольності до лідерства у групі однолітків від емоційного стану підлітка. Теоретична значущість дослідження полягає у поповненні відомостей про специфіку емоційного самопочуття під час спілкування у підлітковому віці; про компонентний склад його якісних характеристик та їх сполучень у підлітків; про конституюючу та системоутворюючу функцію емоційності. Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані педагогами, психологами та соціальними працівниками при організації групової та індивідуальної роботи з підлітками. Результати дослідження можуть бути впроваджені в процес викладання окремих розділів загальної, вікової, педагогічної та соціальної психології. Одержані результати про емоційне самопочуття підлітків у групі однолітків можуть бути використані шкільними психологами, що дозволить вирішити конфліктні ситуації серед підлітків та гармонізувати їх спілкування один з одним. Надійність та вірогідність забезпечена вихідними теоретичними позиціями; відповідністю надійного та валідного психодіагностичного інструментарія меті та завданням дослідження; застосуванням сучасного апарату математичної статистики; поєднанням кількісного, якісного та змістовного аналізів даних, зіставленням отриманих результатів з даними існуючих досліджень, а також репрезентативністю вибірки досліджуваних. Структура дослідження: бакалаврська робота складається зі вступу, двох частин, перша, з яких — теоретична, складається з двох розділів, які поділені на підрозділи, друга — практична, складається з емпіричного психологічного експерименту, висновків, додатків та списку використаної літератури, який налічує 42 найменування.

В містах діяли підпільні друкарні, які випускали листівки, навіть друкувалися газети: в Катеринославі («Молот»), Харкові («Донецкий пролетарий»), Одесі («Одесский коммунист»), Києві («Коммунист»), Кременчуці («Дело революции»). Разом із тим, на більшовиків чекали нові випробування, які стали породженням не лише зовнішніх чинників, а й внутріпартійних чинників, результатом політики, яка здійснювалася навесні-влітку 1919 р. і окремі важливі складові якої викликали невдоволення не лише в масах, а й у власне більшовицькому середовищі. Особливого значення набували національні аспекти. По суті опозиційні погляди знайшли ідейне й організаційне оформлення у виступах групи комуністів-федералістів (Г. Лапчинський, П. Попов, Я. Ландер та інші). Восени 1919 р. у меморандумі до ЦК РКП(б) та в матеріалах до Гомельської наради партпрацівників вони сформулювали свою політичну платформу. Головні її положення зводилися до звинувачень ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У в ігноруванні національних особливостей України: партійний центр ніколи не був органічно зв'язаний з українською революційною стихією, не враховував відмінностей умов України і Росії; виявляв постійну недовіру до українських груп і одночасно відчиняв двері для міщанських російських і єврейських елементів; все розглядав з точки зору російського центру і т. д

1. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

2. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

3. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

4. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

5. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

6. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя
7. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку
8. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

9. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

10. Дослідження харчування

11. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

12. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

13. Про методи дослідження малих річок

14. Спектральні наземні дослідження

15. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

16. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

18. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

19. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

20. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

21. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

22. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях
23. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)
24. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

25. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

26. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

27. Дослідження методів інтерполяції

28. Дослідження методів чисельного інтегрування

29. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

30. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

31. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

32. Медичні дослідження Герофіла

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Дослідження активних фільтрів

34. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

35. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

36. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

37. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

38. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури
39. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
40. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

41. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

42. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

43. Маркетингові дослідження

44. Маркетингові дослідження діяльності фірми

45. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

46. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

47. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

48. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

49. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

50. Дослідження асортименту пральних машин

51. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

52. Дослідження поведінки споживачів

53. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

54. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
55. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)
56. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

57. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

58. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

59. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

60. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

61. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

62. Променеве дослідження молочної залози

63. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

64. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

65. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

66. Променеве дослідження щитоподібної залози

67. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

68. Дослідження ділової кар’єри менеджера

69. Дослідження мотивації на досягнення

70. Методи дослідження затрат робочого часу
71. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства
72. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

73. Методологія науково-педагогічного дослідження

74. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

75. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

76. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

77. Методи наукових і експериментальних досліджень

78. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

79. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

80. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

81. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

82. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

83. Організація патопсихологічного дослідження

84. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

85. Структура психологічного дослідження

86. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації
87. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології
88. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

89. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

90. Матеріали і методи дослідження

91. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

92. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

93. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

94. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

95. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

96. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Дослідження однофазного трансформатора

98. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

99. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

100. Дослідження фототранзистора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.