Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський державний технічний університет Імені І. Пулюя Реферат &quo ;Еластичність попиту та формування цінової політики фірми&quo ; Студента групи ПКп-32 Урбанської Г.В. Тернопіль, 2002 ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РІВНОВАГИ План Попит на товари. Еластичність попиту та її типи. Пропозиція товарів на ринку. Діалектика залежності попиту і пропозиції. Теорія загальної рівноваги 1. ПОПИТ НА ТОВАРИ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОПИТУ Попит виражає сформовану на ринку потребу в життєвих засобах, що визначається кількістю товарів і послуг, які споживачі можуть придбати за цінами, що склалися на ринку, та наявністю коштів Попит завжди конкретно виражений, динамічно змінюється під впливом ряду чинників. Розглянемо деякі положення, що уточнюють поняття «попит». По-перше, попит тісно пов'язаний з дійсними суспільними по­требами, бажаннями, але не збігається з їхньої кількісною визначе­ністю. Порівняйте: ви маєте бажання купити ряд товарів, але коли оцінюєте свої фінансові можливості, то бачите, що ваше бажання значно випереджає ваші можливості, тому що останні залежать від платоспроможного попиту. По-друге, суб'єкт попиту репрезентує сферу споживання (вироб­ничого чи особистого) і виступає на ринку покупцем. Об'єктами по­питу можуть бути будь-які об'єкти ринкових відносин, що мають вартісну оцінку і певну корисність для споживання. Рис. 1. Система чинників, що визначають попит Іноді чинники, що впливають на попит, зводяться лише до ціно­вих, тобто визнається тільки вплив рівня цін на зміни у попиті. В реальному економічному житті все значно складніше. На попит впли­ває багато чинників (рис. 1), аналіз яких дає можливість визначити потреби людини в певних товарах і послугах. ЗАКОН ПОПИТУ Рух попиту об'єктивно регулюється законом попиту. Він відбиває причинно-наслідковий зв'язок між зміною ціни і зміною величини попиту. При цьому цей зв'язок має зворотний характер: підвищення ціни зумовлює зменшення попиту і навпаки — знижен­ня ціни веде до його зростання. У законі попиту виявляється суперечність між ціною і пла­тоспроможністю, а точніше — між зміною ціни і постійною на цей час величиною платоспроможного попиту населення. Якщо ціна зросла, то при тому самому платоспроможному по­питі населення зменшуються можливості здійснення покупок. Вони скорочуються не в номінальному грошовому, а в натуральному вира­женні. Інакше кажучи, замість 5 кг якогось харчового продукту ви зможете придбати уже тільки 3-4 кг, або змушені будете купувати дешевший замінювач звичного для вас продукту. Наприклад, замість вищого сорту чаю купують нижчий, замість кави — чай. Вихід з цієї суперечності полягає у зменшенні попиту на товари, ціна на які зросла. Протилежна ситуація виникає тоді, коли ціна знизилася. Спожи­вач має можливість придбати ті товари, продаж яких раніше стриму­вався через недостатню купівельну спроможність. У цьому разі по­пит зростає на більш дорогі товари. Форми вияву закону попиту найрізноманітніші. Якщо ціни зросли, реалізація їх може знизитися. Це станеться лише тоді, коли маса товарів залишиться незмінною.

При скороченні товарної маси за допомогою ціни встановлюють нову пропорцію (но­вий баланс) між масою товарів і платоспроможним попитом. У конкурентній боротьбі виробник мусить реагувати на поведін­ку споживачів. При затримці реалізації товарів і створенні товарних запасів можуть бути вжиті заходи щодо зниження цін і зменшення товарних запасів. Формою вияву закону попиту є також ефект заміщення. Він по­лягає у переміщенні попиту на дешевші товари-замінники. Однією з форм вияву закону попиту є ефект доходу. Він спостері­гається тоді, коли відбулось зниження ціни. Це призводить до того, що у споживача в результаті зниження ціни з 'явилась вільна сума грошей, яка може бути спрямована на придбання додаткових життєвих засобів. КРИВА ПОПИТУ ТА ЇЇ ЗМІНИ Залежність між ціною і попитом характеризує крива попи­ту (рис. 2). Рис. 2. Крива попиту Вона має негативний нахил, що демонструє зворотну залежність між двома змінними — ціною за одиницю товару Р і обсягом його продажу Q. Причому кожна додаткова купівля однорідного g товару показує зниження його граничної корисності. Це свідчить про те, що закон попиту діє одночасно з законом спадної граничної корисності економічних благ. Якщо ціна товару зро­стає від точки Б до точки А, обсяг продаж скоро­чується. Напрям стрілок на осях графіка змінить­ся на протилежний, якщо ціна знизиться в напрямі від точки А до точки Б. Будь-якій точці на кривій попиту ДД відповідає певне значення двох змінних — Р і Q. Рух по кривій попиту з однієї точки до будь-якої іншої показує, як зміна однієї змінної, тобто ціни, зумовлює зворотний рух, тобто обсягу продаж. Може бути і так, що крива попиту ДД не змінюється, не зміщуєть­ся в той чи інший бік. Це означає, що попит не змінився. У цьому разі зміна ціни впливає лише на обсяг продажу товарів, але не на попит. Крива попиту ілюструє лише зміну співвідношення цін і обсягу продаж у чистому вигляді, абстрагуючись від нецінових чинників (суб'єктивних поглядів покупців, моди тощо). Проте в ринковому господарстві вирішальне значення мають цінові чинники, тому аб­страгування від нецінових чинників цілком припустиме. 2.ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ЇЇ ТИПИ Поняття «еластичності» показує взаємозв'язок між зміною ціни і обсягом проданих товарів. Наприклад, якщо ціна товару зросла на 10 відсотків, то виникає запитання, як зміниться кількість продаж за певний інтервал часу; як зміниться попит на цей товар, якщо доходи населення зростуть на 12 відсотків за місяць, рік. Найбільш прийнятною одиницею виміру еластичності попиту є відсоток. Цей показник дає можливість з'ясувати, на скільки відсотків змінився обсяг продажу товарів у результаті зміни ціни на одиницю товару на 1 відсоток. Цінову еластичність попиту (коефіцієнт еластичності) Еп обчис­люють за такою формулою: Розрізняють п'ять типів еластичності попиту. Попит еластичний — ціна зросла на 1-2 відсотки, а обсяг про­дажу збільшився на 10-15 відсотків. Одинична еластичність — ціна зросла на 1 відсоток, а обсяг продажу зменшився на 1 відсоток. Попит майже нееластичний — ціна зменшилася на 15 відсотків, а обсяг продажу збільшився всього на 1 відсоток.

Попит дуже еластичний — ціна залишається незмінною, але продаж зростає (наприклад, хворий на діабет купує інсулін незалеж­но від ціни на нього. У своєму бюджеті він обмежує купівлю інших товарів аби вивільнити певні кошти для придбання інсуліну). Попит зовсім нееластичний — покупець купує товар у кількості, яка не залежить від його ціни. Це стосується товарів першої необхід­ності, споживання яких обмежити важко (солі, цукру). 3. ПРОПОЗИЦІЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ СУТНІСТЬ І ЧИННИКИ ПРОПОЗИЦІЇ Пропозиція показує кількість товарів і послуг, яка е у продажу за певною ціною. Пропозиція представлена результатами господарської діяльності (виробництва), що набувають товарного вигляду і можуть бути дос­тавлені на ринок в певному обсязі та в певний час. Як і чинники, що визначають попит, чинники пропозиції також поділяють на об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних належать економічні, соціальні, демографічні. Економічними чинниками є: рівень технології, організаційно-інфраструктурне забезпечення, сфера обігу; державне стимулюван­ня ринкової конкуренції, переміщення капіталів. Соціальні чинники — це професійно-кваліфікаційний склад ро­бочої сили, суспільна престижність підприємства, розміри і ак­тивність підприємців, їхня економічна самостійність, рівень культу­ри і спеціальної освіти учасників виробництва. Демографічні чинники охоплюють: масштаби і характер залу­чення у виробництво і вивільнення робочої сили, розподіл праце­здатного населення за територією. До суб'єктивних чинників відносять психолого-традиційні, ес­тетичні, природно-кліматичні. Психолого-традиційні чинники — це зміни смаків та уподо­бань споживачів, місцеві, національні традиції, виховання, релігійні звичаї. Естетичні чинники включають зміни у моді, розвиток промис­лового дизайну. Природно-кліматичнї чинники — це клімат, рельєф та місце­знаходження, флора і фауна. Однак надалі головну увагу при розгляді чинників пропозиції ми приділятимемо ціновому чиннику. ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ Об'єктивний рух пропозиції регулюється відповідним еко­номічним законом — законом пропозиції. Пропозиція стосується на­самперед економічної діяльності виробників, тобто основних суб'єк­тів конкурентної боротьби. Отже, процесом-причиною закону про­позиції виступає зміна ціни: вона може знижуватись або зростати. Цей процес тісно пов'язаний з певною масою товарів, послуг, що пропонується споживачам. Якщо ціна знижується, то при тій самій масі товарів і послуг підприємець одержує менше коштів від реалізації і навпаки. У другому випадку, коли ціна зросла, коштів стає більше. Як бачимо, у причинно-наслідковому зв'язку закону пропозиції на відміну від за­кону попиту існує прямий зв'язок. У кожний конкретний момент, як правило, зміна ціни означає, що маса товарів і послуг виробляється (надається) при тих самих витратах виробництва. Ця обставина змушує виробників змінювати тактику. Насправді витрати виробництва не змінились, але цю саму масу товарів і послуг через зниження ціни продано дешевше. Різни­ця між сумою реалізації та витратами виробництва зменшилась, отже, виробник одержав менший прибуток. Норма прибутку знизилась.

Пізніше призначили його лєктором в школі червоних старшин, доручивши викладати «стратегію і тактіку горожанської війни». «Памятаю, (пише оповідач), я спіткав його на вулиці в Харкові в 1925 і запитав, що він робить. Відповів з глумливим усміхом: «даю виклади бандитизму»… Настрій його щораз більше чорнішав. Нова політика Сталіна, спрямована спеціяльно проти селян, не могла не відбитися і на Україні, де вона повела до цілковитої зміни навіть тої обмеженої автономії, яка тоді ще істнувала… Тютюнник зачав настроюватися опозіційно і, на весну 1929, в одній приватній розмові сказав, що при такій політиці совєтська влада на Україні безсумніву впаде та що на її місце прийде фашізм. Про сю розмову донесли до ҐПУ. Тютюнника безпроволочно арештували і вислали в Москву. Там, потай, навіть без постанови ҐПУ, з особливого наказу Мєнжінского, його розстріляно» (Ґ. Бєсєдовскій — «Спомини совєтського діпльомата»). Отже Юрка Тютюнника не вдалося «присвоїти і використати», а тому він мусів вмерти. Характеристична при тім роля, яку грали в його долі, радше недолі, два кати — Дзєржінскій і Мєнжінскій

1. Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати

2. Цінова політика фірми та її оцінка

3. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

4. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

5. Управління ціновою політикою підприємства

6. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
7. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.
8. Фінансова діяльність та політика держави

9. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

10. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

11. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

12. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

13. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

14. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

15. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

16. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

18. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

19. Царювання та політика Павла І

20. Товарна політика і комерційна діяльність

21. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

22. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
23. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства
24. Політика та соціальний конфлікт

25. Соціальна політика та соціальне партнерство

26. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

27. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

28. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

29. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

30. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

31. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

32. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

33. Національна політика СРСР в роки перебудови

34. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

35. Конвергирующее поле - новое поле не волновой природы

36. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

37. Центральний банк і монетарна політика

38. Інформаційна політика США
39. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
40. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

41. Державна політика соціального страхування

42. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

43. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

44. Облікова політика як елемент культури бізнесу

45. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

46. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

47. Економіко- і політико-географічне положення України

48. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

50. Сучасна мовна політика України

51. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

52. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

53. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

54. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта
55. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.
56. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

57. Політика А. Гітлера

58. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

59. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

60. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

61. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

62. Асортиментна політика підприємства

63. Маркетингова товарна політика

64. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

65. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

66. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

67. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

68. Державна політика стимулювання зайнятості

69. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

70. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
71. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)
72. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

73. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

74. Кадрова політика

75. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

76. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

77. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

78. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

79. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

80. Етнонаціональні відносини й національна політика

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

82. Політологія як наука і політика як суспільне явище

83. Політик і політичний режим

84. Політика як суспільне явище

85. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

86. Політика і етика: соціально-філософський аспект
87. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
88. Аналіз стану соціальної політики в Україні

89. Політика трудової зайнятості інвалідів

90. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

91. Соціальна політика

92. Митна політика

93. Митна політика України на сучасному етапі

94. Особливості проведення в життя митної політики

95. Технологія діяльності туристського і формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

96. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Бюджетна політика держави

98. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

99. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.