Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Проблеми функціонування фінансових бірж України

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки України Дніпропетровський національний університет Факультет міжнародної економіки Кафедра міжнародних фінансів Курсова робота з дисципліни «Міжнародні фінанси» на тему : «ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ БІРЖ УКРАЇНИ» Студента групи спеціальності “Міжнародна економіка” Прізвище, ім’я, по батькові Науковий керівник Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада Дніпропетровськ 2006 Зміст Вступ Розділ 1. Сутність функціонування фінансових бірж на фінансовому ринку України 1.1 Структура та організація фінансових ринків 1.2 Аналіз законодавчого забезпечення функціонування бірж на фінансовому ринку України Розділ 2. Аналіз розвитку та діяльності фінансових бірж України 2.1 Місце та роль валютних бірж на валютному ринку України 2.2 Місце та роль фондових бірж на фондовому ринку України 2.3 Досвід іноземних держав по організації функціонування фінансових бірж 2.4. Визначення основних проблем сучасного стану функціонування фінансових бірж України Розділ 3. Перспективи розвитку фінансових бірж України 3.1 Перспективи розвитку форвардної, ф’ючерсної та опціонної торгівлі на фінансових біржах України 3.2 Перспективи розвитку фінансових бірж в Україні Висновки Список використаних джерел літератури Додатки Вступ Усвідомлення необхідності використання ринкових механізмів для створення в Україні ефективної економіки відкрило шлях поглибленому вивченню біржової справи. Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що єдина ринкова основа формування бірж за кордоном і в Україні об'єктивно потребує поглибленого вивчення загальних закономірностей біржової діяльності, пов'язані як із сутністю цієї діяльності, так і з формами її організації. Об’єктом досліджень курсової роботи були фінансові (валютні та фондові) біржі в Україні. Предметом досліджень курсової роботи була організація біржової діяльності на фінансовому ринку, яка розглядається в її еволюційному розвитку: від угод на реальний товар(спот, форвард) до ф'ючерсних угод і опціонної торгівлі. Метою досліджень курсової роботи була оцінка сучасного стану та перспектив розвитку фінансових бірж в Україні, аналіз як організаційної структури бірж, так їх правового регулювання, контроля за їх діяльністю, порядку ведення торгів, зняття або хоча б зменшення біржових ризиків при укладенні угод, хеджування і брокерської діяльність, визначення (оцінка) стану функціонування біржових структур у ринковій системі України Інформаційно – методологічним джерелом досліджень курсової роботи були монографії з біржевої справи, законодавчі акти України по фінансовому ринку та біржам, звітні документи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по фондовим біржам України та звітні документи Національного банку України по валютним біржам України у вигляді актуальних “електронних копій” інформаційної системи “Ліга-Закон” версії 8.02. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури . Роботу подано на 60 стор., вона містить 4 таблиці, 9 рисунків, додатки на 9 стор.,

список джерел - 36 найменувань. Розділ 1. Сутність функціонування фінансових бірж на фінансовому ринку України 1.1 Структура та організація фінансових ринків Згідно з Законом України &quo ;Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг&quo ; об’єкти та суб’єкти фінансових ринків в Україні визначені наступним чином: - ринки фінансових послуг – це сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів; - фінансова послуга – це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів; - учасники ринків фінансових послуг – це юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на території України, та споживачі таких послуг; - фінансова установа (інститут фінансового ринку) – це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. Важливим етапом розробки маркетингової стратегії фінансових інститутів, що діють на фінансовому ринку, є визначення характеристик споживачів і на основі цього – сегментація ринку (рис.1.1) . Рис.1.1. Сегментація фінансового ринку За ступенем організованості кожен сегмент фінансового ринку можна поділити на організований і неорганізований. Певні сегменти фінансового ринку (наприклад, ринок цінних паперів та валютний) можуть поділятися на біржові та позабіржові. Організований (біржовий) фінансовий ринок функціонує за визначеними правилами, встановленими спеціальними фінансовими установами: банками, ломбардами та фінансовими біржами (фондовою, валютною, дорогоцінних металів і каміння тощо). Біржовий ринок пов’язують з поняттям фондової (валютної) біржі як особливо організованого, як правило, вторинного ринку фінансових активів (цінних паперів, валюти), що сприяє підвищенню мобільності капіталу і виявленню реальних ринкових цін активів. У розвинених країнах на біржу можуть потрапити не всі емітовані акції, а тільки гарантовані, що відповідають вимогам не тільки лістингу, але і потребі суспільства у розвитку конкретної галузі національного господарства . На організованому фінансовому ринку забезпечується висока концентрація попиту і пропозиції в одному місці; складається найбільш об’єктивна система цін на окремі фінансові інструменти та послуги (активи); проводиться перевірка фінансової спроможності емітентів основних видів цінних паперів, які допускаються до торгів; процедура торгів носить відкритий характер; гарантується виконання укладених угод.

Але біржовий ринок має і окремі слабкі сторони – коло фінансових інструментів різних емітентів, які реалізуються на ньому, носить обмежений характер; цей ринок більш суворо регулюється державою, що знижує його гнучкість; виконання всіх нормативно-правових актів його функціонування збільшує витрати на здійснення операцій купівлі-продажу; великомасштабні угоди, які здійснюються окремими торговцями на біржі, практично немовливо зберегти у таємниці. Неорганізований (позабіржовий або «вуличний») фінансовий ринок є сферою купівлі-продажу фінансових активів через інші різноманітні фінансові інститути, фізичні та юридичні особи. Цей ринок охоплює ринок операцій з фінансовими активами (цінними паперами, валютою) поза біржею: первинне розміщення, а також перепродаж, наприклад, цінних паперів тих емітентів, які не бажають потрапити на біржу. Неорганізований ринок характеризується більш високим рівнем фінансового ризику, більш низьким рівнем юридичної захищеності покупців, меншим рівнем їх поточної інформованості і т. п. Разом з тим, цей ринок забезпечує обіг більш широкої номенклатури фінансових інструментів і послуг; задовольняє потребу окремих інвесторів у фінансових інструментах з високим рівнем ризику і, відповідно, приносить більш високий дохід; більшою мірою забезпечує таємницю здійснення окремих угод. У режимі неорганізованого фінансового ринку здійснюється більша частина операцій з цінними паперами та основний обсяг кредитних, страхових і валютних операцій. За характером руху фінансових інструментів фінансовий ринок поділяється на первинний і вторинний (тут мова йде виключно про фондові інструменти) . Первинний ринок характеризує ринок цінних паперів, на якому здійснюється первинне розміщення їх емісії. Це розміщення, як правило, організовує андерайтер (інвестиційний дилер), який самостійно або з групою інших андерайтерів купує весь (або основний) обсяг емітованих акцій, облігацій і т. п. з метою їх наступного продажу інвесторам більш дрібними партіями. Вторинний ринок характеризує ринок, де постійно обертаються цінні папери, які раніше були продані на первинному ринку. Вторинний ринок охоплює переважну частину біржового і позабіржового обороту цінних паперів. Без розвиненого вторинного фондового ринку, який забезпечує постійну ліквідність і розподіл фінансових ризиків, не може ефективно існувати первинний ринок цінних паперів. Однією із основних функцій вторинного ринку є встановлення реальної ринкової ціни (курсової вартості) на окремі цінні папери, що відображає всю інформацію про фінансовий стан їх емітентів і умови емісії. У США групування фондових ринків за цією ознакою вже отримало подальший розвиток шляхом виділення «третього ринку» (позабіржової торгівлі великими пакетами цінних паперів, які одночасно котируються на центральних фондових біржах, з метою суттєвого зниження витрат за їх угодами), а також «четвертого ринку» (на якому здійснюються прямі угоди між великими інституціональними інвесторами і продавцями цінних паперів без участі фірм-посередників). За терміновістю реалізації угод, укладених на фінансовому ринку, виділяють наступні види ринків.

В цих нарисах ми зосереджумося саме на наукових нтерпретацях проблем становлення укрансько нац  нацоналзму, нтерпретацях, що дають змогу повернути цим проблемам  вдповдним дослдженням статус наукових. Друга тема це формування загальнотеоретичних поглядв на нацю та нацоналзм в укранськй нтелектуальнй традиц  сучасному суспльствознавств. Ми вже згадували про те, що укранський нацоналзм й укранська наця як сторичн явища цлком вдповдають, на нашу думку, певним тенденцям загальносвтового розвитку   конкретносторичним втленням цих тенденцй. Вдповдно, теоретичн й емпричн дослдження «укранського варанта» становлення й функцонування нац та нацоналзму вдповдають висновкам  узагальненням, що були сформульован певними дослдницькими школами  напрямами на основ аналзу вропейського чи свтового сторичного досвду. Зрозумло, цю подбнсть можна пояснити «вториннстю» укранського варанта нацогенези стосовно «передових» нацй, нтелектуальними запозиченнями тощо

1. Фінансова система України

2. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

3. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

4. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

5. Фінансова система України

6. Національний банк України та особливості його функціонування
7. Поняття, форма та функції Конституції України
8. Бюджет України: актуальні проблеми

9. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

10. Методики оцінки фінансового стану банків України

11. Банківська система України та проблеми її реформування

12. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

13. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

14. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

15. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

16. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

17. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

18. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

19. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

20. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

21. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

22. Обрання та функції Президента України
23. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
24. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

25. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

26. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

27. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

28. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

29. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

30. Функціонування валютного ринку в Україні

31. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

32. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

33. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

34. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

35. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

36. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

37. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

38. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
39. Політичні права і свободи громадян України
40. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

41. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

42. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

43. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

44. Історія України

45. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

46. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

47. Період гетьманщини України

48. Центральна Рада і пролетаріат України

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

50. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

51. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

52. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

53. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

54. Економічне районування України
55. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
56. Основні напрямки зовнішньої політики України

57. Господарське право України

58. Конституційний суд України

59. Суверенітет України

60. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

61. Проект кримінального кодекса України

62. Державній бюджет України

63. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

64. Управління фінансами України

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Організаційна система управління природокористуванням України

66. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

67. Машинобудування України

68. Бідність в України

69. Вплив російської кризи на економіку України

70. Місце України в глобалізаційних процесах
71. Машинобудівний комплекс України
72. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

73. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

74. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

75. Грошовий обіг України

76. Банківська система України

77. Механізм кредитування банками України

78. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

79. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

80. Закон україни про міліцію

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

82. шпори з цивільного права України

83. Заповідники України

84. Культура та побут населення України

85. Легка промисловість України i транспорт

86. Сільське господарство i харчова промисловість України
87. Електроенергетика України
88. Регіональний розвиток харчової промисловості України

89. Зародження партійно-радянської преси України

90. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

91. Легка промисловість України укр

92. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

93. Аграрне право України

94. М.О. Скрипник - видатний діяч України

95. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

96. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Етикет України та Росії

98. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

99. Національний банк України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.