Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРНЕТИКИ ПРОЦЕС ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ “ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР” З БАГАТО НОМЕНКЛАТУРНИМ ВИРОБНИЦТВОМ Дніпропетровськ 2008 Реферат Пояснювальна записка: с. 181, 22 рисунка, 27 таблиць, 2 додатка, 62 джерела. Об’єкт дослідження є процес підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування з багатономенклатурним виробництвом. Предметом дослідження є методи управління витратами на виробництво та реалізацію продукції промислових підприємств при багатономенклатурному виробництві. Метою даної дипломної роботи є розробка комплексної інформаційної системи управління витратами, яка забезпечить ефективне функціонування підприємства. Для дослідження даної предметної області використовується комплексне сумісне використання відомих методів управління витратами («стандарт-кост», «директ-кост») з методом пошуку резервів зниження витрат (інверсного ФВА), що дозволяє підвищити ефективність управління витратами підприємства при багатономенклатурному виробництві. У першому розділі розглянуте питання та основні напрямки дослідження при управлінні витратами, визначена мета і конкретизоване завдання дипломної роботи. У другому розділі розглянуті основи створення комплексної інформаційної системи управління витратами та побудована модель управління витратами. У третьому розділі розглянуто формування масиву вхідних даних, визначені параметри моделі та проаналізовані результати. У четвертому розділі розглянуті характеристики інформаційної системи та побудована інформаційна система ВАТ «Запоріжтрансформатор». У п’ятому розділі розглянуті заходи щодо охорони праці на підприємстві. Практичне значення дипломної роботи засновано на підвищенні ефективності функціонування підприємства ВАТ «Запоріжтрансформатор». АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЇНА БАЗА (АІБ), БАЗА ДАНИХ (БД), СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (СУБД), ІНФОРМАЦІЇНІ МАСИВИ, АРМ, ВХІДНІ ТА ВИХІДНІ ПОВІДОМЛЕННЯ, СОБІВАРТІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ. Вступ Перехід України до ринкових відносин, розвиток конкуренції викликають необхідність в удосконаленні засобів ведення бізнесу. У теперішній час вітчизняні підприємства стоять перед проблемою підвищення ефективності використання свого виробничого потенціалу, більшість з них вимагає технічного переозброєння, удосконалення технологічних процесів, а також використання сучасної сировинної бази. Актуальність даної проблеми полягає у тому, що машинобудування було і залишаться провідною галуззю обробної промисловості. На нього припадає 35–36% вартості світового промислового виробництва. У машинобудуванні зайнято понад 80 млн. осіб. Що стосується України, то на машинобудівний комплекс припадає 40% усього промислово-виробничого персоналу індустріального виробництва України; питома вага продукції комплексу в загальному обсязі продукції промисловості становить 29%. Таким чином, продукція машинобудівних підприємств відіграє визначну роль у зниженні собівартості продукції у всіх галузях економіки тому, що розвиток цих підприємств впливає на показники ефективності функціонування всіх галузей народного господарства, сприяє підвищенню продуктивності праці, створю базу для раціональних витрат сировини, матеріалів, енергії.

Багато номенклатурний характер виробництва викликає необхідність індивідуального підходу до оцінки витрат на виробництво і реалізацію кожної групи виробів, а іноді і до конкретного виробу, що створює труднощі в управлінні витратами. У вітчизняній та зарубіжній теорії і практиці дослідженню проблеми управління витратами підприємств присвятили свої роботи такі вчені, як О.Ф. Аксененко , А.Д. Шеремет та ін. Існуючи методики калькулювання собівартості продукції, як засоби визначення витрат на виробництво одиниці продукції, обліку витрат на виробництво, відображені в роботах та ін., не повною мірою враховують принципи системного підходу до процесу управління витратами підприємств, що функціонують в умовах ринку. Також в них недостатньо враховуються галузеві особливості формування і розподілу витрат при багато номенклатурному виробництві. Метою даної дипломної роботи є розробка комплексної інформаційної системи управління витратами, яка забезпечить ефективне функціонування підприємства. Вибір цієї мети обумовлений необхідністю виявлення факторів, які впливають на рівень собівартості продукції підприємств, встановлення закономірностей формування витрат і, на цій основі, створення системного методу управління витратами, що дозволяє формувати ефективну цінову політику підприємства і забезпечити його прибутковий розвиток. Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом: аналізу та теоретичного узагальнення існуючих методів управління витратами на підприємстві; розробки обґрунтованого методу управління витратами за місцем їхнього виникнення в розрізі статей і елементів витрат; визначення залежностей, що віддзеркалюють вплив вхідних параметрів виробничих процесів на собівартість продукції. Об’єктом дослідження є процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ «Запоріжтрансформатор» з багато номенклатурним виробництвом. Предметом дослідження є методи управління витратами на виробництво та реалізацію продукції підприємства при багато номенклатурному виробництві. Методологічну основу проведених досліджень склали сучасні теорії управління витратами. Вирішення окремих завдань здійснювалось такими методами: критичного аналізу та узагальнення теоретичних досліджень; аналізу і синтезу економічних процесів при виявленні і дослідженні впливу особливостей виробничого процесу машинобудівного підприємства з багато номенклатурним виробництвом на собівартість продукції; обробки ряду динаміки при виявленні закономірностей впливу макроекономічних факторів на показники ефективної діяльності підприємств; статистичного розподілу атрибутивного ряду при встановленні функціональних залежностей окремих видів витрат від зовнішніх та внутрішніх чинників; економіко-математичного моделювання при побудові моделі формування собівартості продукції; алгоритмізації розрахунків за допомогою електронних таблиць; інверсного функціонально-вартісного аналізу (ФВА); морфологічного підходу при побудові підсистем управління. Комплексна система управління витратами є невід’ємною складовою системи управління виробництвом і, з т.з. джерел виникнення витрат, складається з підсистем управління витратами: основні та допоміжні виробництва (перший рівень ієрархії); економіко-адміністративного, матеріально-технічного забезпечення виробництва (другий рівень ієрархії); документарно-технічного забезпечення виробництва (третій рівень ієрархії); організаційно-правове забезпечення виробництва й соціальної сфери (четвертий рівень ієрархії).

Новизна даної дипломної роботи складається у: удосконаленні методологічної бази управління витратами, яка передбачає комплексне сумісне використання відомих методів управління витратами («стандарт-кост», «директ-кост») з методом пошуку резервів зниження витрат (інверсного ФВА), що дозволяє підвищити ефективність управління витратами підприємства при багатономенклатурному виробництві; 2) розробці економіко-математичної моделі формування собівартості товарного випуску за рівнями ієрархії підсистем управління витратами, що дозволяє здійснювати оперативне планування та прогнозування обсягу витрат по підсистемах кожного з рівнів ієрархії з метою розробки гнучкої цінової політики підприємства. 1. Стан питання і основні напрямки дослідження 1.1 Стан управління витратами підприємств під час переходу України до ринкової економіки На початку 90 х років Україна стала на шлях ринкових перетворень. Це знайшло відображення в приватизації державних підприємств і у формуванні інфраструктури національного фінансового ринку, тобто в структурних змінах. Сьогодні в Україні створена певна нормативна база, що надає можливість здійснювати структурні зміни. Для України структурні зміни на макрорівні зв’язані з реформуванням законодавчої та виконавчої влади, становленням нових форм господарювання, ринкової інфраструктури, системи правового регулювання економіки, змінами в галузевій структурі народного господарства. На мікро рівні ефективність реформ обумовлена не формою власності і господарювання, а обігом, якістю, собівартості ринковою вартістю вироблених товарів чи послуг, їхньою конкурентоспроможністю на внутрішніх та зовнішніх ринках, мірою відшкодування інвестицій і поточних витрат, розмірами валового доходу і прибутку, а зокрема, на одиницю праці сукупних виробничих фондів і витрачених ресурсів. В умовах ринкової економіки основним джерелом фінансування капітальних вкладень в основний капітал повинні бути внутрішні джерела хазяючих суб’єктів. У зв’язку з цим, підприємствам необхідно шукати внутрішні резерви джерел фінансування, що можливо тільки при високорентабельному виробництві. Це може бути досягнено при раціональному використанні ресурсного потенціалу підприємства шляхом створення комплексної системи управлення витратами. У 1996 році на підприємствах таких галузей промисловості, як чорна металургія, машинобудування, хімічна промисловість, приходило 47% всієї промислової продукції України. Сьогодні підприємства цих галузей виробляють 46,7% усієї промислової продукції України, однак питома вага продукції підприємств машинобудування знизилась більш ніж у 2,3 рази і склала у 2003 році 13,4% проти 30,5% у 1996 році (таблиця 1.1.1) . Таблиця 1.1.1. Структура виробництва продукції промисловості України, % Галузь промисловості Рік 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Промисловість, у т.ч. 100 100 100 100 100 100 100 Електроенергетика 3,2 11,0 12,6 12,6 16,5 16,2 12,1 Паливна промисловість 5,7 13,2 12,1 11,1 11,6 11,2 10,1 Чорна металургія 11,0 21,8 21,6 22,7 22,9 23,8 27,4 Кольорова металургія 1,1 1,6 1,4 1,5 1,6 2,2 2,4 Хімічна і нафтохімічна 5,5 7,0 6,7 5,9 5,7 5,4 5,9 Машинобудування і металообробка 30,5 16,0 14,9 15,8 15,1 14,1 13,4 Деревообробна і целюлозно-паперова 2,9 2,2 2,2 2,0 1,7 2,2 2,4 Будівельних матеріалів 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,1 2,7 Легка промисловість 10,8 2,8 2,1 1,8 1,5 1,6 1,6 Харчова промисловість 18,6 15,1 16,3 16,9 14,9 15,1 16,8 Однією з причин зниження обсягів виробництва підприємств машинобудування є спад економіки України в цілому, а також низька конкурентоспроможність продукції українських машинобудівників на зовнішньому ринку, що викликана скороченням витрат на науково-конструкторські розробки, а це в свою чергу призвело до відставання в технології виробництва і якості продукції; гальмуванням процесу відновлення продукції; втраті завойованих раніше ринків збуту.

Органи колишньої влади відміняються»[118]. Рада, своєю чергою, видала розпорядження про запровадження радянських законів, відміну попередніх порядків. Зокрема, 8 лютого було оголошено про розпуск міської Думи. 10 лютого при виконкомі Міськради було створено Київський раднаргосп, на який було покладено завдання керівництва промисловістю, транспортом, постачанням паливом і продуктами. Раднаргосп розпочав націоналізацію підприємств, налагоджував їх роботу, спрямовуючи зусилля, передусім, на задоволення воєнних потреб. Значної уваги надавалося функціонуванню комунального господарства, де на одне з чільних місць постало завдання переселення робітників і службовців до нових помешкань, із яких виселяли багатіїв. Тимчасом продовжувався наступ проти військ Директорії на південному напрямку і Правобережжі. Значно активізувалася боротьба повстанських загонів на Поділлі, яку координував і скеровував сільський учитель з Деражнянської волості, більшовик В. Ткачук1. Подібні процеси протікали і на Київщині, Волині та Поліссі[119]

1. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

2. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

3. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

4. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

5. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

6. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
7. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
8. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

9. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

10. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

11. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

12. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

13. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

15. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

16. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

18. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

19. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

20. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

21. Ефективність використання ресурсів підприємства

22. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства
23. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
24. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

25. Підвищення економічних показників державного підприємства

26. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

27. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

28. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

29. Бізнес-план підприємства

30. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

31. Корпоративні підприємства

32. Планування діяльності підприємства

Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Фінанси підприємства

34. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

35. Формування основних фондів підприємства

36. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

37. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

38. Персонал підприємства
39. Рентабельність підприємства
40. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

41. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

42. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

43. Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

44. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

45. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

46. Проблеми функціонування фінансових бірж України

47. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

48. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

50. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

51. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

52. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

53. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

54. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
55. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
56. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

57. Облік основних засобів підприємства

58. Облік створення підприємства

59. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

60. Організація обліку власного капіталу підприємства України

61. Попередній фінансовий аналіз підприємства

62. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

63. Формування облікової політики підприємства

64. Аудит доходів підприємства

Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные

65. Аудит установчих документів підприємства

66. Правовий статус приватного підприємства

67. Реєстрація приватного підприємства

68. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

69. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

70. Аналіз програмного забезпечення підприємства
71. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"
72. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

73. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

74. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

75. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

76. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

77. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

78. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

79. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

80. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. Непрямі податки підприємства

82. Організація роботи підприємства

83. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

84. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

85. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

86. Управління ціновою політикою підприємства
87. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
88. Збутові стратегії підприємства

89. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

90. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

91. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

92. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

93. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

94. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

95. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

96. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

97. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

98. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

99. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.