Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологія як наука про суспільство

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗмістВступРозділ I. Соціологія як наука про суспільство 1.1.Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук 1.2.Об’єкт соціального значення 1.3.Структура та функції соціолог ВисновокРозділ I I. Суспільство як об’єкт вивчення соціології 2.1.Уявлення про суспільство в історії соціології 2.2.Характерні особливості сучасного українського суспільства 2.3.Роль соціального значення в розвитку суспільства ВисновокВисновкиСписок використаної літератури Вступ Соціологія вивчає практично всі суспільні явища, найбагатоманітніші прояви людського життя й діяльності. Я обрала тему „ Роль соціології у пізнанні та розвитку суспільства”, тому, що вона актуальна і охоплює велике коло питань: тут і питання різного роду диференціації в суспільстві — соціальної, етнічної, демо­графічної; тут і проблеми, що виникають у різних групах та організаціях; тут і характеристики &quo ;соціальних інституцій&quo ; — сім'ї, релігії, політики, економіки, освіти тощо; характерис­тика різних суспільних рухів, багатоманітних проблем, які виникають у суспільстві й вимагають розв'язання, — еко­логічних, соціальної нерівності, &quo ;відхиленої поведінки&quo ; (зло­чинності, наркоманії, проституції та ін.). До кола соціологіч­них проблем входять і проблеми &quo ;змінюваного світу&quo ;: ур­банізація, зростання народонаселення та багато інших. А про­те соціологія не є універсальною наукою й має свій власний кут погляду. В чому він полягає, яке місце посідає соціологія серед інших наук? Мета – проаналізувати і вивчити роль соціології у пізнанні та розвитку суспільства. Об’єкт – роль соціології, його пізнання та розвиток у суспільстві. Предмет - особливості соціологічного знання про суспільство. Виходячи з поставленої мети, формулюємо завдання данної курсової роботи: ─опрацювати наукову літературу з теми курсової роботи; ─ визначити місце соціології в системі соціальних та гуманітарних наук; ─ визначити об’єкт соціологічного знання; ─ розглянути структуру та визначити функції соціології як науки; ─ охарактеризувати суспільство в історії соціології; ─ розглянути характерні особливості сучасного українського суспільства; ─ визначити роль соціологічного знання у розвитку суспільства. В останні часи, соціологія набула великого значення та є незамінною наукою про суспільство. На відміну від інших наук соціально-гуманітарного циклу соціологія вивчає суспільство в цілому, визначаючи особливості його структури, закони розвитку та функціонування. Соціологія молода наука, яка стрімко розвивається в наші часи, вивчаючи як суспільство в цілому так і окремі сфери діяльності людини, та дає об’єктивні знання. Розділ 1. Соціологія як наука про суспільство Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук Місце соціології у системі соціальних, гуманітарних наук зумовлене тим, що вона є наукою про суспільство, його процеси та явища; охоплюю загальну соціологічну теорію суспільства, яка виступає як теорія та методологія всіх інших суспільних і гуманітарних наук. Усі науки, які вивчають різноманітні аспекти життєдіяльності суспільства і людини, завжди передбачають і соціальний аспект, тобто закони та закономірності, які виявляються в певній сфери суспільного життя, реалізуються через діяльність людей.

Техніка й методика вивчення людини, спільнот, суспільства, застосовуванні соціологією, використовуються всіма суспільними та гуманітарними науками. На перетині соціології з іншими науками склалася ціла система досліджень: соціальні, соціально-економічні, соціально-політичні, соціально-демографічні та інші. Соціологія як система знань не може розвиватися і реалізовувати свої функції, не взаємодіючи з іншими науками. Те, що соціологія посідає загальне місце серед суспільних і гуманітарних наук, не означає, що вона є філософською наукою. Її значення для інших наук полягає в тому, що вона продуктує науково обґрунтовану теорію про суспільство та його структури, озброює розумінням законів і закономірностей взаємодії його різноманітних структур. У системі суспільних наук соціологія найчастіше взаємодії з і історією. Об'єктом і предметом досліджень історії і соціології є суспільство, закономірності його розвитку та функціонування у конкретних часових вимірах. Обидві науки відтворюють соціальну дійсність єдності необхідного і випадкового. Але історія вивчає минуле суспільства, його розвиток у хронологічні послідовності, причому часто іншими засобами, ніж соціологія. Соціологія більше переймається актуальними сучасними проблемами. Джерела, використовувані історією та соціологією, збігаються лише частково. Багато спільного між соціологією та філософією. Але соціологія має справу не лише з абстрактними законами та категоріями, а й конкретними фактами дійсності. Її висновки та узагальнення здебільшого мають частковий, але не універсальний характер. Соціологія працює і на межі з економічною наукою, предметом якої є вивчення закономірностей і форм функціонування й розвитку відносин, що складаються в процесі виробництва, обміну і розподілу матеріальних благ. Оскільки спосіб виробництва є основою всіх соціальних відносин і процесів, умовою життєдіяльності людини, багато економічних досліджень безпосередньо змикаються з соціологічними студіями. І навпаки, соціологічні дослідження (соціологія праці, міста і села, економічна соціологія) значною мірою ґрунтуються на результатах пошуку економічної науки. Соціологія тісно пов'язана з політологію. Її взаємозв'язок виявляється в тому, що з'ясування закономірностей політичного життя є ефективним за умови розгляду суспільства, як соціальної системи. Крім того, суспільство не можна пізнати і змінити без впливу на політичні структури. Взаємодія соціології та політології покликала до життя нову галузь науки — політичну соціологію. Вивчаючи особливості держави, її інститутів у регулюванні соціальної діяльності мас та особистостей, соціологія спирається на данні правових наук, в полі зору яких — юридичні норми, що законодавчо закріплюють певні відносини у державі, регулюють соціальну поведінку людей. Із психології як науки соціологія запозичує теорію мотивів поведінки, особистих та масових реакцій, методи дослідження соціальних орієнтацій особистості, які є необхідними компонентами при дослідженні поведінки особистості в колективі та суспільстві. Різноманітні галузі педагогіки, як соціальної психології, мають велике значення при вивченні соціологічних проблем освіти.

Вивчаючи взаємини людей у колективі, сім'ї, їх ставлення до праці, власності тощо, соціологія використовує понятійний апарат, основні ідеї етики. У процесі дослідження системи &quo ;людина — техніка&quo ; соціологія вступає у певні взаємовідносини і з технічними науками. Це стосується як окремих виробничих процесів, так і виробництва взагалі. Широко застосовує соціологія математичні методи, вироблені кібернетикою, теорією інформації, теорією ділових ігор тощо. Створюються і спеціальні математичні методи й теорії (шкальний, факторний, причинний і латентний аналізи), пристосовані до специфіки соціологічного дослідження. Отже, соціологія функціонує у тісній взаємодії з комплексом, соціально-гуманітарних наук, генеруючи ідеї, теорії про людину, її місце і роль у системі соціальних зв'язків тощо. Об'єкт соціологічного знання Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії. На цій хвилі й постала у 30-х роках ХІХ ст. соціологія як наука про функціонування і розвиток суспільства та його структурних елементів. Термін &quo ;соціологія&quo ; походить від латинського слова &quo ;socie as&quo ; (суспільство) та грецького &quo ;logos&quo ; (слово, вчення) . Впровадив його до наукового вжитку у 30-х роках ХІХ ст. французький філософ, соціолого, Огюст Конт (1798 — 1857), який ототожнював соціологію з суспільствознавством, що охоплює всі галузі знань про суспільство. Філософія О. Конта, будучи одним із провідних напрямів тогочасного суспільствознавства, отримала назву &quo ;позитивізм&quo ;. Позитивізм — філософська течія, представники якої єдиним джерелом знання вважали емпіричні (засновані на чуттєвому досвіді) дані, заперечували пізнавальну цінність теоретичного мислення філософських знань. Сформувався він на противагу абстрактному соціально-філософському теоретизуванню. Головне для позитивізму — відмова від абстрактних тлумачень суспільства, створення позитивної ґрунтованої на досвіді людини соціальної теорії, також доказової та загальнозначущої, як і природничі теорії. &quo ;Позитивна філософія&quo ; О.Конта зводилася до простого нагромадження висновків окремих наук. Цей принцип він поширював і на соціологію, роль якої вбачав у спостереженні, описі, систематизації фактів, процесів суспільного буття. Філософське їх осмислення заперечував як &quo ;схоластику&quo ; й &quo ;метафізику&quo ;. Точка зору О.Конта на соціологію панувала до кінця ХІХ ст. наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. у наукових дослідженнях суспільства, поряд з економічним, демографічним, правовим та іншими аспектами, став виокремлюватися й соціальний. Відповідно предмет соціології обмежувався вивченням соціальних аспектів суспільного буття . Першим застосував &quo ;вузьке&quo ; трактування соціології як науки Еміль Дюркгейм (1858 — 1917) — французький соціолог і філософ, який створив так звану французьку соціологічну школу. Завдяки йому соціологія зосередилася на вивченні соціальних процесів і соціальних явищ суспільного життя, тобто оформилася як галузь знань, що межує з іншими суспільними науками — історією, філософією, політекономією.

Дмитро Донцов: ¶деологчний портрет. К., 2000. С. 117. 556 ЦД¶АК. Ф. 705. Оп. 2. Спр. 122. Арк. 34. 557 Дорошенко Д. Мо спомини про недавн минуле. С. 18; ФещенкоЧопвський ¶. Хронка мого життя. Спогади мнстра Центрально Ради та Директор. Житомир, 1992. С. 29. 558 ДАРФ. Ф. 102. Оп. 1917. Спр. 231. Арк. 3031. 559 Шемет С. Микола Мхновський. С. 15. 560 Чикаленко ґ. Спогади. С. 489. 561 Грушевський М.С. Спомини // Кив. 1989. 9. С. 125. 562 Славинский М. Война и украинство // Речь. 1914. 6 августа. 563 Петлюра С. Статт, листи, документи. НьюЙорк, 1956. С. 185186. 564 Оршан Я. Розвиток укрансько полтично думки за сто лт (Начерк курсу). ¶дея в наступн. Лондон, 1938. С. 91. 565 ЦД¶АК. Ф. 274. Оп. 4. Спр. 583. Арк. 50. 566 ґремв М. За лаштунками Центрально Ради // Укранський сторик. 1961. 14. С. 160. 567 Мрчук П. Микола Мхновський. С. 54. 568 ґремв М. За лаштунками Центрально Ради. С. 100. 569 Кстяквський Б. Укранц  росйське суспльство // Флософська  соцологчна думка. 1992. 1. С. 135. 570 Винниченко В. Вдродження нац. Кив; Вдень, 1920. Т. 1. С. 4243. 571 Укранський нацональновизвольний рух

1. Соціологія - наука про суспільство

2. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

3. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

4. Санітарна мікробіологія як наука

5. Політологія як наука і політика як суспільне явище

6. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження
7. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
8. Соціологія як соціальна система

9. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

10. Нестор Махно про державу, народ і суспільство

11. Історичний розвиток біологічних наук

12. Людина: біологія й соціологічні проблеми

13. Громадянське суспільство в правовій системі

14. Громадянське суспільство та держава

15. Суспільство, держава і право

16. Первісне суспільство на етнічних українських землях

Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Культурологія як наука

18. Технологія ліків як наука

19. Зміст та структура документознавства як науки

20. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

21. Педагогіка як наука про виховання людини

22. Громадянське суспільство
23. Громадянське суспільство і демократія
24. Правова держава та громадянське суспільство

25. Психологія як наука

26. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

27. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

28. Ідентифікація у сучасній соціології

29. Інформаційне суспільство: стан розробки і проблеми

30. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

31. Основи соціології

32. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

33. Предмет соціологічного знання

34. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

35. Розвиток соціології в Україні

36. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

37. Соціологічна концептуалізація освіти

38. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"
39. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов
40. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

41. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

42. Соціологія інноваційних процесів

43. Соціологія культури

44. Соціологія релігії

45. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

46. Соціологія: становлення та сучасність

47. Суспільство споживання: за та проти

48. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки

49. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

50. Програма соціологічного дослідження

51. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

52. Агроекологія як наука

53. Прикладна екологія як наука

54. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
55. Організація і управління як елемент суспільного виробництва
56. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

57. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

58. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

59. Право як спеціальне соціальне явище

60. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

61. Людина як система з позиції валеологічної науки

62. Демократія як соціальне явище

63. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

64. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

66. Мова як символ соціальної солідарності

67. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

68. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

69. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

70. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання
71. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
72. Соціально-трудові відносини як система

73. Управління, як соціальний феномен

74. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

75. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

76. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

77. Політика як суспільне явище

78. Влада як суспільне відношення

79. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

80. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

81. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

82. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

83. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

84. Бідність як соціальна проблема

85. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

86. Культура як предмет етносоціологічного аналізу
87. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема
88. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

89. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

90. Соціально-педагогічна діяльність як професія

91. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

92. Освіта як соціокультурний феномен

93. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

94. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

95. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

96. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

97. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

98. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

99. Солнечная система в центре внимания науки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.