Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Персонал підприємства

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

смотреть на рефераты похожие на "Персонал підприємства" План. 1.Класифікація і структура. А) Трудові ресурси. Б) Персонал, його категорії. В) Професії. Г) Кваліфікація. 2.Визначення чисельності персоналу. 3. Кадрова політика. 4.Продуктивність праці. Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо). Вплив останніх конкретизується у таких параметрах макроекономічного характеру, як: чисельність активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропозиція робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів. Трудові ресурси — це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже працюють) та потенційні (ті, що мають бути залучені до певної праці у перспективному періоді). Саме трудові ресурси, реальні та потенційні, є одним з головних об'єктів управління на рівні як макросистем (держава, регіон, галузь), так і мікросистеми (підприємство). Управління трудовими ресурсами підприємства охоплює певні етапи : Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства .застосовуються терміни — персонал, кадри, трудовий колектив. Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності. Окрім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть брати участь інші працездатні особи на основі тимчасового трудового договору (контракту). Враховуючи те, що багато підприємств поза основною діяльністю виконують функції, які не відповідають головному їх призначенню, всі працівники підрозділяються на дві групи: персонал основної діяльності та персонал неосновної діяльності. Зокрема, у промисловості до першої групи — промислово-виробничого персоналу — відносяться працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних підрозділів та лабораторій, заводоуправління, складів, охорони — тобто всі зайняті у виробництві або його безпосередньому обслуговуванні. До групи непромислового персоналу входять працівники структур, які хоч і знаходяться на балансі підприємства, але не зв'язані безпосередньо з процесами промислового виробництва, а саме: житлово-комунального господарства, дитячих садків та ясел, амбулаторій, учбових закладів. Такий розподіл персоналу підприємства на дві групи необхідний для розрахунків заробітної плати, узгодження трудових показників з вимірниками результатів виробничої діяльності (при визначенні продуктивності праці приймається, як правило, чисельність тільки промислово-виробничого персоналу).

Разом з тим поширення процесів інтеграції промислових систем з банківськими, комерційними та іншими господарськими структурами вищезазначене групування персоналу стає все більше умовним. У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється звичайно на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники. Керівники — це працівники, що займають посади керівників підприємств та їх структурних підрозділів. До них відносяться директори (генеральні директори), начальники, завідуючі, керуючі, виконроби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та підрозділах; головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, головний механік), а також заступники відповідно до вищеперелічених посад. Спеціалістами вважаються працівники, що займаються інженерно- технічними, економічними та іншими роботами, зокрема — інженери, економісти, бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрисконсульти, соціологи. До службовців відносяться працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування (тобто виконують суто технічну роботу), зокрема — діловоди, обліковці, архіваріуси, агенти, креслярі, секретарі-друкарки, стенографісти. Робітники безпосередньо зайняті у процесі створення матеріальних цінностей, а також ремонтом, переміщенням вантажів, перевозкою пасажирів, наданням матеріальних послуг та ін. Окрім того, до робітників відносяться двірники, прибиральниці, охоронці, кур'єри, гардеробники. В аналітичних цілях всіх робітників можна поділити на основних — тих, що безпосередньо беруть участь у процесі створення продукції, та допоміжних — тих, які виконують функції обслуговування основного виробництва. Поступово, з розвитком виробництва, його механізації та автоматизації межі між основними та допоміжними робітниками стираються, а роль останніх (зокрема наладчиків, механіків) зростає. Важливим напрямом класифікації персоналу підприємства є його розподіл за професіями та спеціальностями. Професія — це вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок. . Спеціальність — це більш або менш вузька різновидність трудової діяльності в межах професії. Відповідно до. цих визначень, наприклад, професія токаря охоплює спеціальності токаря-карусельника, токаря-револьверника, токаря- розточувальника. Професійний склад персоналу підприємства залежить від специфіки галузі діяльності, характеру продукції чи послуг, що надаються, рівня технічного розвитку. Кожна галузь має властиві лише їй професії та спеціальності. В той же час існують загальні (наскрізні) професії робітників та службовців. Так, наприклад, у харчовій промисловості нараховується 850 професій та спеціальностей із них тільки біля половини є специфічними для цієї галузі. Класифікація працівників за кваліфікаційним рівнем базується на їх можливостях виконувати роботи тієї чи іншої складності. Кваліфікація ~ це сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів та службовців характеризується рівнем освіти, досвідом роботи на тій або іншій посаді. Відрізняють спеціалістів найвищої кваліфікації (працівники, що мають наукові ступені та звання), спеціалістів вищої кваліфікації (працівники з вищою спеціальною освітою та значним практичним досвідом), спеціалістів середньої кваліфікації (працівники з середньою освітою та деяким практичним досвідом), спеціалістів-практиків (працівники, що займають відповідні посади — інженерні, економічні, але не мають спеціальної освіти). За рівнем кваліфікації робітники поділяються на чотири групи: висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані і некваліфіковані. Вони виконують різні за складністю роботи і мають неоднакову професійну підготовку . Окреслюючи цілі та напрямки розвитку діяльності підприємства, його керівництво повинно визначити необхідні для їх реалізації ресурси, в тому числі трудові. Розрахунки чисельності спираються не лише на кількісну та якісну оцінку самих трудових ресурсів, але й на можливий рівень їх використання, аналіз обумовлюючих факторів — технічних, організаційних, соціально- економічних. Об'єктами аналізу виступають: — номенклатура виготовлюваної продукції та послуг, що надаються; — втрати робочого часу та їх причини; — характер та порівняльний рівень технологічних процесів та устаткування; — прогресивність та відповідність сучасним вимогам організації праці та виробництва; — рівень мотивації трудової діяльності; — норми обслуговування та виробітку, рівень їх фактичного виконання. Визначення планової чисельності персоналу залежить від специфіки підприємства, особливостей його функціонування При визначенні чисельності на перспективний період необхідно враховувати фактори зовнішнього середовища, а саме: ринкову кон'юнктуру, пов'язану з тим чи іншим видом діяльності; циклічність розвитку економіки, передбачення можливого загального економічного спаду; регіональні особливості ринку праці (переміщення виробничих потужностей в регіони з нижчою вартістю праці); державні (урядові) програми, замовлення, контракти (у відповідності з останніми підприємство зобов'язане створювати нові робочі місця); юридичні аспекти (закони, договори з профспілками і т. ін.), що регулюють трудові відносини, захищають інтереси окремих категорій населення та працюючих; можливості використання тимчасового наймання працівників, надомної праці. Перш за все для виявлення загальної (відносно приблизної) чисельності промислово-виробничого персоналу на плановий період використовується метод коригування базової чисельності : При встановленні чисельності управлінського персоналу керуються типовими штатними розкладами (схемами, моделями), виробленими наукою управління та практикою у тій чи іншій сфері діяльності. Кадрова політика підприємства має за головну мету забезпечення тепер та у майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідної кваліфікації. Обсяг робіт щодо набору персоналу залежить перш за все від різниці між наявною чисельністю і майбутніми потребами. Розрізняють зовнішні та внутрішні джерела набору.

Стаття 42-1 Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу Працвник, з яким розрвано трудовий договр з пдстав, передбачених пунктом 1 статт 40 цього Кодексу (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), протягом одного року ма право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працвникв аналогчно квалфкац. Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу надаться особам, зазначеним у статт 42 цього Кодексу, та в нших випадках, передбачених колективним договором. Умови вдновлення соцально-побутових пльг, як працвники мали до вивльнення, визначаються колективним договором. Стаття 43 Розрвання трудового договору з нцативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) Розрвання трудового договору з пдстав, передбачених пунктами 1 (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), 2-5, 7 статт 40  пунктами 2  3 статт 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профсплкового представника), первинно профсплково органзац, членом яко  працвник

1. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

2. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

3. Бізнес-план підприємства

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

5. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

6. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
7. Розробка підприємства LOMAPAK
8. Фінанси підприємства контрольна

9. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

10. Інноваційна діяльність підприємства

11. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

12. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

13. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

14. Рентабельність підприємства

15. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

16. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

17. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

18. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

19. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

20. Автомазація виробничих процесів підприємства

21. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

22. Витрати підприємства
23. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства
24. Економічна оцінка активу балансу підприємства

25. Облік активної частини балансу підприємства

26. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

27. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

28. Організація і методика аудиту доходів підприємства

29. Організація облікової політики підприємства

30. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

31. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

32. Фінансова звітність підприємства

Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

34. Аудит підприємства

35. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

36. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

37. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

38. Аналіз програмного забезпечення підприємства
39. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"
40. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

41. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

42. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

43. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

44. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

45. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

46. Асортиментна політика підприємства

47. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

48. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

49. Непрямі податки підприємства

50. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

51. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

52. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

53. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

54. Розробка маркетингової стратегії підприємства
55. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства
56. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

57. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

58. Ціноутворення та цінова політика підприємства

59. Збутові стратегії підприємства

60. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

61. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

62. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

63. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

64. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

66. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

67. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

68. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

69. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

70. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
71. Мотивація робітників промислового підприємства
72. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

73. Операційна система підприємства

74. Організаційна структура підприємства

75. Організація діяльності підприємства

76. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

77. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

78. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

79. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

80. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

82. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

83. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

84. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

85. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

86. Чисельность і структура складу персоналу підприємства
87. Бізнес-план підприємства по наданню послуг
88. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

89. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

90. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

91. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

92. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

93. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

94. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

95. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

96. Аналіз фінансового стану підприємства

Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

97. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

98. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

99. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.