Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Мотивація трудової діяльності персоналу

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні основи мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві в умовах конкурентного середовища 1.1 Огляд вітчизняних та зарубіжних концепцій на мотивацію трудової діяльності працівників 1.2 Методологічні основи впливу мотивації трудової діяльності на досягнення загальних цілей підприємства в умовах ринкової економіки 1.3 Проблеми пошуку механізмів мотивації трудової діяльності персоналу Розділ 2. Дослідження впливу мотивації трудової діяльності персоналу на ВАТ &quo ;Володимирецький молочний завод&quo ; 2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності досліджуваного підприємства 2.2 Аналіз мотивації трудової діяльності на ВАТ &quo ;Володимирецький молочний завод&quo ; 2.3 Оцінка мотиваційного потенціалу досліджуваного підприємства в конкурентному середовищі Розділ 3. Напрями вдосконалення мотивації трудової діяльності на ват &quo ;Володимирецький молочний завод&quo ; 3.1 Обґрунтування шляхів вдосконалення мотивації трудової діяльності ВАТ &quo ;Володимирецький молочний завод&quo ; 3.2 Пропозиції та рекомендації щодо подальшого вдосконалення мотивації діяльності працівників на досліджуваному підприємстві Висновки і пропозиції Список використаних джерел ВступВ умовах соціально-орієнтованої ринкової системи господарювання проблема мотивації праці набуває важливого значення. Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей законними методами, нереалізовані мрії про підвищення рівня життя зумовлюють виникнення незадоволення людини своєю роботою та своїм становищем у суспільстві. Нехтування мотиваційним фактором у сфері праці призводить до зниження показників продуктивності праці, якості продукції, трудової дисципліни на кожному конкретному підприємстві і до кризи в господарській системі в цілому. Постійні зміни в економічній та політичній сферах нашої держави, одночасно створюють великі можливості і серйозні загрози для кожної особистості та вносять значний рівень невизначеності в життя практично кожної людини. Тому, лише дієвий мотиваційний механізм, що відповідає сучасним умовам та є гнучким до швидких економічних змін, забезпечить ефективне використання трудових ресурсів. Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей сприяє підвищенню конкурентоспроможності, продуктивності і, в кінцевому результаті, прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти підприємству на економічно новий рівень розвитку і відкриває можливості реалізувати свої можливості на світовому рівні. Та найголовніше, використання ефективної мотиваційної моделі на підприємстві свідчить про уважне і дбайливе ставлення керівництва до власних працівників, а отже, і про піклування про їх матеріальне і соціальне становище. Імідж будь-якого підприємства чи організації визначається на сам перед належним відношенням до всіх членів трудового колективу, а успіх підприємству гарантовано, якщо є зацікавленість його працівників у підвищенні продуктивності праці та в повній реалізації свого творчого потенціалу. Ринкові форми господарювання відкривають широкі можливості для практичного використання різних методів мотивації і не лише матеріальне стимулювання.

Поблеми мотивації трудової діяльності персоналу та створення мотиваційного механізму займають чільне місце в менеджменті і досліджувалися багатьма вченими. Свої роботи проблемам мотивації трудової діяльності присвятили такі вчені: А. Сміт, Ф. Тейлор, Е. Мейо, Д. Мак-Грегор, М. Туган-Барановський, А. Маслоу, К. Альдерфер, Ф. Герцберг, В. Врум, Л. Портер та інші. Аналіз публікацій вітчизняних вчених за останні роки свідчить про зростаюче розуміння того, що підвищення конкурентоспроможності національної економіки є неможливим без формування конкурентоспроможності робочої сили, без створення мотивації, адекватної певному етапі ринкових перетворень і завданням зміцнення конкурентних позицій держави в світі. Проблеми мотивації і розвитку людського капіталу в ринкових умовах стали об’єктом уваги А. Колта, Д. Богині, О. Крушельницької, С. Корецької, М. Семеникіної та інших українських вчених. Метою даної роботи є комплексне дослідження основних напрямів мотивації праці, огляд основних методичних підходів та розробка на основі проведеного дослідження практичних шляхів вдосконалення мотивації праці в системі управління підприємством. Основними завданнями роботи є: розглянути теоретичні аспекти мотивації трудової діяльності персоналу; розкрити методологію мотивації персоналу в конкурентному середовищі; провести розгорнутий аналіз техніко-економічних показників та мотивації трудової діяльності на ВАТ &quo ;Володимирецький молочний завод&quo ;; розробити рекомендації щодо удосконалення мотивації трудової діяльності персоналу. Об’єктом дослідження є ВАТ &quo ;Володимирецький молочний завод&quo ;. Предметом дослідження є мотивація трудової діяльності персоналу та її вплив на досягнення загальних цілей підприємства в умовах ринку. Cтруктура роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі дана загальна оцінка мотивації праці, описано основні теорії та погляди дослідників і вчених щодо мотивації праці як робітників так і керівників підприємств. Другий розділ роботи присвячений аналізу фінансово-економічного стану ВАТ &quo ;Володимирецький молочний завод&quo ;, зокрема аналізу мотивації праці на підприємстві. В даному розділі дана оцінка як мотивації трудової діяльності, так і мотиваційному потенуіалу підприємства. В третьому розділі зазначаються напрями вдосконалення мотивації трудової діяльності на ВАТ &quo ;Володимирецький молочний завод&quo ;, зокрема впровадження нової мотиваційної моделі. При написанні даної роботи автором була використана ціла сукупність методів, способів та прийомів наукового дослідження та пізнання, які включають в себе як загальні, так і спеціальні методи, метод статистичного аналізу та метод відображення наукових досліджень у графічний та табличній формі. Розділ 1. Теоретичні основи мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві в умовах конкурентного середовища 1.1 Огляд вітчизняних та зарубіжних концепцій на мотивацію трудової діяльності працівниківВзятий нашою країною курс на демократизацію суспільного життя і підвищення самостійності трудових колективів потребує здійснення досліджень механізмів поведінки людей, формування мотивів до продуктивної праці.

Для створення ефективних систем мотивації на підприємствах України, необхідно знати інтереси людей, визначати структуру їхніх потреб та інших елементів мотиваційного процесу. Під мотивацією розуміють сили, що існують усередині чи поза людиною, що збуджують у ній ентузіазм і завзятість у виконанні визначених дій. Мотивація працівників впливає на їхню продуктивність, і частина роботи менеджера саме полягає у тому, щоб направити мотивацію на досягнення організаційних цілей. Вивчення мотивації дозволяє зрозуміти, що змушує людей працювати, що впливає на вибір ними способу дії і чому вони дотримуються його протягом деякого часу. Велике значення для досягнення цілей організації має використання функції мотивації. Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають працівника до активних дій та призводять до досягнення власних цілей та цілей організації . Мотивація має багато аспектів, а тому має свою типологію, представлену класифікацією на рис.1.1 . Рис.1.1 Види мотивації Аналізуючи мотивацію як процес можна зобразити її у вигляді шести послідовних етапів. Перший етап - це виникнення потреби. Потреби це усвідомлення відсутності чого-небудь, що спонукає до дії. Другий етап - пошук шляхів забезпечення потреби, яку можна задовольнити, пригнітити чи просто не помічати. Третій етап - визначення цілей. Визначається, що саме і якими засобами необхідно зробити, щоб забезпечити потребу та з’ясовується, що необхідно отримати для усунення потреби. Четвертий етап - реалізація дій. Людина витрачає зусилля для здійснення дій, які дадуть їй можливість придбати те необхідне, що потрібне для усунення потреби. П’ятий етап - отримання винагороди за реалізацію дії. На цьому етапі відзначається, наскільки виконана дія забезпечила очікуваний результат. В залежності від цього відбувається зміна мотивації діяльності. Шостий етап - ліквідація потреби. Людина або припиняє діяльність до періоду виникнення нової потреби або продовжує шукати можливості і здійснювати заходи з усунення потреби . Розглянувши дану модель мотивації, можна зробити висновок, що менеджер має створювати таку систему винагород, яка б давала упевненість у задоволенні потреб за рахунок дій, спрямованих на досягнення цілей організації. Кожній людині властива цілком визначена мотиваційна структура. Менеджер повинен постійно враховувати велику кількість різноманітних потреб персоналу, їх важливі інтереси. Проблема полягає у тому, що мотиви змінюються залежно від особистості працівника, завдань діяльності організації і часу. Тому, навіть при глибокому вивченні мотиваційної структури людини, системи мотивів її дій, можливі зовсім непередбачені зміни в поведінці людини і несподівана його реакція на мотивуючі впливи. Отже, можна констатувати той факт, що процес мотивації дуже складний, багатоплановий і неоднозначний . Процес мотивації складний і неоднозначний. Існує багато різних концепцій мотивації, які намагаються дати пояснення цьому явищу. Ще в законах вавилонського царя Хаммурапі (ХVIII ст.д.о н. е) визначені правила оплати працівників натуральним продуктом та сріблом.

При этом на каждую дощечку он имел кассовый чек либо накладную - что, где, когда и по какой цене приобретено. Начальник этого же управления в 90 годы генерал-майор А.М. Яборов очень быстро стал мультимиллионером, превратив управление - государственную структуру - в свою вотчину, обеспечил многими квартирами себя и родственников, а также иномарками и т.п. Сие можно объяснить, в ряду иных обстоятельств, тем, что в подчинённых ему подразделениях некоторые осуждённые могли отбывать наказание, не покидая своих роскошных пермских квартир и особняков... Это конкретные факты из уголовного дела, по которому был осуждён один полковник - начальник лесной колонии. А генерал, естественно, вышел из грязной воды сухим, беленьким и пушистеньким (но вскоре умер). И подобных параллелей можно привести бессчётно (!). В Мошевской межобластной туберкулёзной больнице (на 600 коек) с начала 1970-х годов и до «катастройки» эффективно функционировали лечебно-трудовые мастерские - в кооперации с оборонным заводом г. Соликамска. Это было чрезвычайно выгодно заводу (не требовалось изыскивать производственные площади и жильё для десятков рабочих), экономике больницы, а также конкретным больным, у которых появлялась здоровая стимулирующая мотивация трудовой адаптации и приличный по содержанию лицевой счёт к освобождению из мест лишения свободы (месячная зарплата доходила до 360 советских рублей)

1. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

2. Мотивация трудовой деятельности (Контрольная)

3. Мотивация трудовой деятельности

4. Мотивация трудовой деятельности

5. Мотивация трудовой деятельности в организации

6. Мотивация трудовой деятельности персонала организации
7. Мотивация трудовой деятельности в системе управления
8. Применение теории мотивации для повышения эффективности управления персоналом

9. Целеполагание в системе способов трудовой мотивации

10. Сущность и функции трудовой мотивации

11. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

12. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

13. Мотивация как социальная основа в управлении персоналом

14. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення

15. Принципы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала предприятия

16. Теории мотивации потребностей в управлении персоналом

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей

17. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

18. Мотивация труда работника как фактор эффективного управления персоналом

19. Види трудової діяльності молодших школярів

20. Исследование трудовой мотивации школьников

21. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

22. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)
23. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности
24. Трудовые споры

25. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

26. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

27. Трудовые споры и порядок их разрешения

28. Трудовой договор

29. Трудовое право

30. Трудовой договор (контракт)

31. Виды трудовых договоров

32. Трудовое право

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Трудовое право

34. Трудовое право (Шпаргалка)

35. Трудовое право: понятие и виды переводов

36. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

37. Трудовая книжка. Порядок ведения

38. Профсоюзы как субъекты трудового права
39. Шпаргалка по трудовому праву
40. Трудовые правоотношения: понятие, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения

41. Трудовой договор

42. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

43. Труд и трудовая деятельность людей. Экономика труда

44. Прекращение трудового договора

45. Шпора по трудовому праву (по ТК)

46. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

47. Содержание трудового договора

48. Трудовой договор

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Источники трудового права

50. Гигиенические требования к оборудованию мебели. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся

51. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

52. Дискриминация в сфере трудовых отношений

53. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

54. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)
55. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы
56. Воспитание самостоятельности у учащихся вспомогательной школы в процессе профессионально-трудового обучения /на материале обучения швейному делу/

57. Воспитание трудовых навыков в уголке природы

58. Мотивация учебной деятельности

59. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся

60. Мотивация деятельности

61. Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

62. Развитие мотивации игровой деятельности у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью

63. Трудовая адаптация

64. Проблема мотивации в различных психологических теориях

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

65. Мотивация преступного поведения (Контрольная)

66. Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

67. Социальный аспект трудовых конфликтов на примере шахтерских забастовок

68. Теории мотивации

69. Мотивация работников в современных условиях

70. Правила заключения трудовых договоров
71. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"
72. Управление трудовыми ресурсами

73. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

74. Мотивация деятельности

75. Управление персоналом в организации (на примере Орской таможни)

76. Мотивация труда

77. Методы управления персоналом

78. Службы управления персоналом

79. Пути совершенствования управления персоналом на малом и среднем предприятии

80. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

81. Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

82. Эффективность использования трудовых ресурсов в железобетонном цехе

83. Управление персоналом в системе эффективного менеджмента

84. Мотивация персонала

85. Мотивации в менеджменте

86. Мотивация деятельности в менеджменте (мотивационное управление). Механизм и методы управления
87. Управление персоналом как составная часть менеджмента предприятия
88. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

89. Мотивация в системе менеджмента

90. Автоматизация отдела управления персоналом в ИСУП на базе информационной системы АЛЕФ

91. Технология управления персоналом организации

92. Целевое управление персоналом современной организации

93. Принципы мотивации

94. Мотивация персонала организации

95. Управление персоналом

96. Экономика труда (разделы: Рынок труда, Организация труда персонала предприятия, Расчёт трудовых показателей предприятия)

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Концепция управления персоналом с точки зрения адаптации ОСУП к условиям рынка /на примере предприятия/

98. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

99. Мотивации и стимулирования на рынке труда


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.