Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Ключові поняття Причини міжнародної міграції робочої сили Етапи міжнародної міграції робочої сили Сучасні центри притягання робочої сили Наслідки переміщення трудових ресурсів Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна Організація Праці Ключові поняття Міграція робочої сили; еміграція робочої сили, імміграція ро­бочої сили; рееміграція; постійна міграція; тимчасова міграція; не­легальна міграція; причини міграції; етапи міграції; &quo ;Втеча мізків&quo ;; напрямки переміщення мігрантів; центри притягання робочої си­ли; наслідки міграції – для країн, гир приймають робочу силу, для країн-експортерів; регулювання міграції; МОП. Міжнародна міграція робочої сили нині охоплює весь світ: як його розвинуту частину, так і відсталу периферію. До середини 90-х років у світі налічувалось не менше як 30 млн. трудящих, які працюють за межами батьківщини, більш половини з них --вихідці з країн, що розвиваються, і країн з перехідною еко­номікою. Міжнародна міграція робочої сили є однією з об'єктив­них підстав становлення цілісної світогосподарської системи. Водночас проблема вільної міграції є найнебезпечнішою для урядів як у політичному, так і в соціальному аспекті. Етнічні, релігійні забобони і пряма економічна загроза інтересам окре­мих груп, котрі побоюються конкуренції з боку іммігрантів, роблять цю проблему надто гострою. Для політиків проблема міграції — це та &quo ;гаряча картопля&quo ;, яку краще не виймати з во­гню&quo ; . Тому при проведенні міграційної політики дуже важливо знати природу, загальноекономічні та соціальні наслідки цього явища. Причини міжнародної міграції робочої сили Міжнародна міграція робочої сили -• це переміщення робо­чої сили з однієї країни в іншу. Вона включає два основні взаємо­пов'язані процеси: еміграційний та імміграційний. Еміграція – це виїзд робочої сили з однієї країни в іншу. Імміграція - це в'їзд робочої сили до приймаючої країни. Рееміграція - повернення робочої сили в країну еміграції (на батьківщину). Основні форми міграційних процесів: • постійна міграція. Ця форма переважала до Першої сніго­вої війни і характеризувалася тим, що значні маси людей назавжди покидали свої країни і переселялись на постійне місце проживання до США, Канади, Австралії тощо. Пере­селення у зворотному напрямку було незначним; • тимчасова міграція, що передбачає повернення мігрантів на батьківщину по закінченню певного строку. У зв'язку з цим слід відзначити, що сучасна трудова міграція набула ротаційного характеру; • нелегальна міграція, яка надто вигідна підприємцям країн-мігрантів і становить своєрідний резерв необхідної їм дешевої робочої сили. Різноспрямовані потоки трудових ресурсів, що перетинають національні кордони, утворюють міжнародний ринок .праці, який функціонує у взаємозв'язку з ринками капіталу, товарів та послуг. Інакше кажучи, міжнародний ринок робочої сили існує у формі трудової мі грації. Міжнародна міграція робочої сили зумовлена чинниками внутрішнього економічного розвитку кожної окремої країни і зовнішніми чинниками: станом міжнародної економіки в цілому та економічними зв'язками між країнами.

У певні періоди рушійними силами міжнародної трудової мобільності можуть ви­ступати також політичні, військові, релігійні, національні, куль­турні, сімейні та інші соціальні чинники. Причини міжнародної трудової міграції можна також зрозуміти лише як конкретну су­купність названих чинників. Традиційно (в неокласичній теорії) основну виділяють еко­номічну причину міжнародної трудової міграції, пов'язану з мас­штабами, темпами та структурою накопичення капіталу. 1. Відмінності в темпах накопичення капіталу зумовлюють відмінності сил притягання або відштовхування робочої сили в різних регіонах світового господарства, що в кінце­вому підсумку визначає напрямки переміщення цього чинника виробництва між країнами. 2. Рівень та масштаби накопичення капіталу справляють без­посередній вплив на рівень зайнятості працездатного насе­лення і, отже, на розміри відносного перенаселення (без­робіття), яке є основним джерелом трудової міграції. 3. Темпи і розміри накопичення капіталу у свою чергу до певної міри залежать від рівня міграції. Ця за­лежність полягає в тому, що порівняно низька за­робітна плата іммігрантів і можливість знизити опла­ту праці вітчизняним працівникам дозволяє знизити витрати виробництва і тим самим збільшити нагрома­дження капіталу. Така ж мета досягається шляхом організації виробництва в країнах з дешевою робочою силою. Транснаціональні корпорації з метою прискорення накопичення капіталу використовують або рух робочої сили до капіталу, або переміщують свій капітал у праценадлишкові регіони. 4. Причиною переміщення робочої сили є зміни в структурі потреб і виробництва, спричиняє науково-технічним про­гресом. Скорочення обсягу виробництва або ліквідація деяких застарілих галузей вивільняють робочу силу, яка шукає собі застосування в інших країнах. Отже, міжнародна трудова міграція - це насамперед форма руху відносно надлишкового населення з одного центру накопи­чення капіталу до іншого. В цьому полягає суть економічної при­роди трудової міграції і її головна причина. Однак у міжнародну трудову міграцію втягуються не лише безробітні, й частина працюючого населення. В цьому випадку рушійним мотивом міграції виступає пошук вигідніших умов праці. Робоча сила переміщується з країн з низьким рівнем життя і за­робітної плати в країни з вищим рівнем. Національні відмінності в заробітній платі є об'єктивною основою міграції праці. Розглянуті вище причини можуть пояснити головним чи­ном міграцію робочої сили з країн, що розвиваються, та країн з пе­рехідною економікою або міграції з менш економічно розвинутих європейських країн до більш розвинутих. Але для пояснення міграції між США і Канадою, Англією і США, всередині ЄС цього недостатньо. В міграції між цими країнами велику роль відіграють чинники гуманітарного, соціально-культурного, екологічного психологічного, правового, сімейного порядків. Можливість трудової міграції розширюється в міру формування єдиного світового економічного простору, у тому числі інформаційного та транспортного. Етапи міжнародної міграції робочої сили Історично міжнародне переміщення трудових ресурсів про­ходить 4 етапи.

I етап міжнародної міграції безпосередньо пов'язаний з про­мисловою революцією, яка здійснилась у Європі в останній тре­тині XVIII — середині XIX ст. Наслідком цієї революції стало те, що накопичення капіталу супроводжувалося зростанням його ор­ганічної будови. Остання привела до утворення &quo ;відносного пере­населення&quo ;, що викликало масову міграцію з Європи до Північної Америки, Австралії, Нової Зеландії. Цим було започатковано формування світового ринку праці. Формування світового ринку праці сприяло: • економічному розвитку в країнах імміграції, оскільки за­довольняло гостру потребу цих країн у трудових ресурсах в умовах високих темпів накопичення капіталу і відсут­ності резервів залучення робочої сили; • колонізації малозаселених районів землі і втягуванню в систему світового господарства нових країн. II етап міжнародного переміщення трудових ресурсів охоплює період з 80-х років XIX ст. до Першої світової війни. В цей період значно зростають масштаби нагромадження капіталу, характерною рисою якого виступає посилення нерівномірності цього процесу в рамках світового господарства. Високий рівень концентрації виробництва і капіталу в пере­дових країнах (США, Великій Британії та ін.) зумовлює підвище­ний попит на додаткову робочу силу, стимулює імміграцію з менш розвинутих країн (відсталих країн Європи, з Індії, з Китаю тощо). За цих умов змінюється структура та кваліфікаційний склад мігрантів. На початку XX ст. основну масу мігрантів стано­вила некваліфікована робоча сила. III етап розвитку міжнародної міграції охоплює період між двома світовими війнами. Особливість цього етапу -- скорочення масштабів міжна­родної трудової міграції, в тому числі міжконтинентальної міграції і навіть рееміграції з класичної країни-іммігранта – США. Це було зумовлено такими причинами: 1) наслідками світової економічної кризи 1929 — 1933 pp., що проявились у зростанні безробіття в розвинутих країнах, і необхідності обмеження міграційних процесів; 2) замкнуто-тоталітарним характером розвитку СРСР, кот­рий виключив його з кола країн-емігрантів робочої сили. IV етап розвитку міжнародної міграції робочої сили розпо­чався після Другої світової війни і триває понині. Цей етап, зумовлений НТР, монополізацією міжнародних ринків праці і капіталу, процесами інтернаціоналізації та інтег­рації. Його характерні рисаи: • зростання внутрішньоконтинентальної міграції, зокрема, в Європі та Африці; • зростання попиту збоку сучасного виробництва па висо­кокваліфіковані кадри, виникнення нового виду трудової міграції, який отримав назву &quo ;втеча мізків&quo ;; • посилення державного і міжнародного регулювання тру­дової міграції. На тлі довгострокових циклів відбуваються сплески (вибу­хи) міграції. Так, у 40-ві роки XIX ст. відбувся вибух еміграції з Ірландії в США, внаслідок так званого &quo ;картопляного голоду&quo ;. На початку 80-х років XIX століття широкомасштабна еміграція з Італії та Східної Європи до США була зумовлена падінням цін на європейську пшеницю. Перед Першою світовою війною, з почат­ком економічного пожвавлення, посилилась міграція, але була пе­рервана війною.

Треба враховувати, що така тенденця буде генеральною лню захднього бльоку теж у час вйни. Розвиток вонних подй навряд чи змнить так проросйськ погляди. Навть тод, коли не буде жодних проявв протирежимних акцй москалв, речники ц тактики не схочуть зректися свох поглядв. Зрештою, така тактика розрахована не тльки на активну протирежимну боротьбу росйського народу. На думку  речникв, уже саме демоблзування запалу росйського народу у вйн проти Заходу та моральне пдкошення успшности больше-вицько вонно пропаганди дадуть поважну користь. А пд тим оглядом важко ствердити, наскльки дана полтика ма фактичний вплив  наслдки на другому боц фронту. Тому полтична лня вйни, пдготовка в довонний перод  виразно застосована на початку вйни, буде, правдоподбно, втримана  в дальшому розвитку вйни. Про це подбають т чинники, як мають виршальний вплив на визначення полтично лн. Причиняться до того чимало теж  росйськ емграцйн сили, як, не зважаючи на сво внутршн розходження, на вдтинку зовншньо-полтичному дють одно-згдно, намагаючись вплинути на Захд, щоб вн виступав тльки проти комунзму, не нарушуючи цлком росйсько мпер

1. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

2. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

3. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

4. Загальні закономірності світового економічного розвитку

5. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

6. Туризм та його вплив на світову економіку
7. Світова економіка
8. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

9. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

10. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

11. Туриз як галузь світового господарства

12. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

13. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

14. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

15. Українське бароко як явище світової культури

16. Міжнародна міграція робочої сили

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

17. Світовий порядок як система

18. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

19. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

20. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

21. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

22. Світові ринки зброї та військового спорядження
23. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості
24. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

25. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

26. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

27. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

28. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

29. Історія світової банківської системи

30. Державний лад України в роки Другої світової війни

31. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

32. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

33. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

34. Буковина в роки другої світової війни

35. Військові події на території України у роки Першої світової війни

36. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

37. Друга Світова війна

38. Друга світова війна на Украіні
39. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни
40. Перша Світова війна у світовій історії

41. Причини Першої світової війни

42. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

43. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

44. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

45. Україна у Другій світовій війні

46. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

47. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

48. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

49. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

50. Ціна як фактор споживчої поведінки

51. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

52. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

53. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

54. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві
55. Місце і роль США у світовому господарстві
56. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

57. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

58. Світовий ринок нафти

59. Світовий ринок чаю

60. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

61. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

62. Кон’юнктура світового ринку золота

63. Колектив як фактор формування особистості

64. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

65. Міжнародна політика і світовий політичний процес

66. Сучасні світові ідеології

67. Виникнення та еволюція світової політичної думки

68. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

69. Християнський храм як образна модель світу

70. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг
71. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)
72. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

73. Екологічні проблеми Світового океану

74. Техногенні катастрофи, як фактор загрози біорізноманіттю

75. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

76. Концесія як механізм розвитку економіки держави

77. Особливості світового господарства материка Північна Америка

78. Світова організація торгівлі

79. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

80. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

81. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

82. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

83. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

84. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

85. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

86. Туризм як основна галузь економіки Туреччини
87. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
88. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

89. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

90. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

91. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

92. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

93. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

94. Історія розвитку анатомії як науки

95. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

96. Научно-технический прогресс - важнейший фактор рационального размещения и развития производительных сил

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

98. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

99. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.