Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Особливості перекладу ділових листів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ 1. Поняття перекладу 1.1 Зміст поняття перекладу 1.2 Основні види перекладу 1.3 Важливість перекладу науково-технічної літератури 1.4 Основні види і форми науково-технічного перекладу 1.5 Головні лексичні та жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу 1.5.1 Лексичні труднощі 1.5.2 Жанрово-стилістичні труднощі Розділ 2. Особливості перекладу ділових листів на прикладі перекладу листів-запитів та листів негативного змісту 2.1 Загальна характеристика ділових листів 2.2 Особливості англомовної ділової кореспонденції 2.3 Особливості перекладу листів-запитів та листів негативного змісту 2.3.1 Лексичні трансформації 2.3.2 Граматичні трансформації 2.3.3 Синтаксичні граматичні трансформації 2.3.4 Морфологічні граматичні трансформації Висновки Список використаних джерел Додаток А Листи – запити про влаштування на роботу Додаток В Листи – відмови Вступ Цю роботу присвячено особливостям перекладу англомовних ділових листів різного типу на українську мову. Як відомо, процес перекладу – це не проста заміна одиниць однієї мови одиницями іншої мови. Навпаки, це складний процес, що включає ряд труднощів, які необхідно долати перекладачеві. Ділова сфера є однією з життєво важливих сфер діяльності людства. Саме за допомогою ділових паперів, документів, листів встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми. Інтерес до проблеми перекладу діловой кореспонденції з боку лінгвістів і їх всестороннє вивчення є в курсі теорії і практики досить розповсюдженим. Такі широко відомі лінгвісти, як А.Д. Швейцер, Я.І. Рецкер, Л.С. Бархударов, А.У. Федоров, Басс Е.М., Екк В. і багато інших присвятили дослідженню перекладу бізнес кореспонденції свої численні статті та монографії. Проте, проблема перекладу ділових листів продовжує залишатися актуальною. Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що з розширенням міжнародних зв’язків нашої країни з іншими державами важливе значення набуває наявність у державі кваліфікованих спеціалістів з перекладу ділової кореспонденції. Жоден гарний переклад не можна зробити не враховуючи особистості того чи іншого тексту перекладу. З моменту проголошення незалежності України єдиною державною мовою України стала українська мова, тобто від цього часу все ділове спілкування, в тому числі оформлення ділових паперів, має проводитися саме українською мовою. Це означає, що набуває актуальності визначення особливостей україномовних та англомовних ділових листів і способи їх перекладу. Мета роботи – визначення особливостей перекладу англомовних ділових листів – обумовило окреслення конкретних завдань: відібрати певний матеріал, за допомогою котрого можливо проаналізувати характерні особливості ділового листування в англійській мові; систематизувати знайдену інформацію; проаналізувати характерні особливості оформлення ділового листування в англійській і в українській мові на основі зібраного матеріалу; проаналізувати особливості перекладу англомовних ділових листів на українську мову; на підставі здійсненого дослідження зробити висновки стосовно відмінностей оформлення української та англійської ділової кореспонденції.

В дослідженні були використані методи перекладацького та лінгвістичного аналізу. Об’єктом нашого дослідження виступають різноманітні англомовні ділові листи та способи їх перекладу. Предметом дослідження є аналіз принципів перекладу ділових листів та аналіз специфічних властивостей окомерційного листування українською та англійською мовою. Матеріалами використаними у роботі стали посібники з перекладознавства та діловодства, статті присвячені особистостям перекладу ділової кореспонденції, а також 53 ділових листа-запита та 51 лист негативного змісту, які було взято з вхідної та вихідної кореспонденції існуючих компаній, з сайтів, присвячених ділової кореспонденції та посібників Г. Гаудсвард Английский язык для делового общения, Дж. К. Уолден Библия деловых писем, Вера Экк и Саймон Дреннан Деловая переписка на английском. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаноїї літератури та додатків. У вступі обгрунтовується актуальність дослідження, його мета та завдання, описуються методи та об’єкт дослідження, викоритстані у роботі матеріали та структура роботи. Перший розділ присвячено характеристики ділової кореспонденції. У розділі розглядається загальна характеристика ділових листів, особливостям англомовної ділової кореспонденції особливостям українського ділового листування та особливостям перекладу ділової кореспонденції. У другому розділі проводиться аналіз перекладу англомовних ділових листів українською мовою. У цьому розділі аналізуються лексичні та граматичні особливості. У висновку підбиваються підсумки, які було зроблено на основі теоритичного та практичного матеріалу роботи. У додатках наведені практичні приклади, котрі ілюструють теоретичний матеріал, викладений у основній частині, а також англомовні ділові листи та їх переклад на українську мову, що було розглянуто в другому розділі дипломної роботи. Розділ 1. Поняття перекладу 1.1 Зміст поняття перекладу Серед багатьох проблем, які вивчає сучасне мовознавство важливе місце посідає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної мовленнєвої діяльності, яку називають “перекладом” чи “перекладацькою діяльністю”. З самого початку переклад виконував найважливішу соціальну функцію, надаючи можливість міжмовному спілкуванню людей. Поширення письмових перекладів дало змогу людству отримати доступ до культурних досягнень інших народів, зробило можливим взаємодію та взаємозбагачення літератур та культур. Безмежне різноманіття сучасного світу передається за допомогою засобів інформації через відчуття та інтерпретацію величезної кількості учасників міжнародного інформаційного процесу – журналістів, коментаторів, телеоператорів, тощо. Через це значення перекладацької діяльності постійно зростає, але разом з цим виникають різноманітні перекладацькі проблеми. Загострення мовних проблем диктує пошук нових рішень. Якщо раніше перекладацька діяльність розглядалась тільки у зв’язку з перекладом художньої літератури, то сьогодні все більш важливе місце, як за обсягом так і за соціальним значенням, посідають переклади текстів спеціального характеру – ділові листи, інформаційні, юридичні, економічні, техничні та рекламні тексти.

Відомий теоретік перекладознавства А.Д. Швейцер визначає переклад, як однонаправлений і двофазний процес міжмовної і міжкультурної комунікації, при якому на основі підданого цілеспрямованому (“перекладацькому”) аналізу первинного тексту створюється вторинний текст (або метатекст), замінюючий первинний в іншому мовному і культурному середовищі; процес, що характеризується установкою на передачу комунікативного ефекту первинного тексту, що частково модифікується відмінностями між двома мовами, між двома культурами і двома комунікативними ситуаціями . Мета праці перекладача полягає у тому, щоб точно і цілісно передати засобами іншої мови зміст оригіналу, зберігаючи при цьому його стилистичні та емоційні особливості, а також відтінки авторського стилю. Під “цілісністю” перекладу треба розуміти єдність форми і змісту на новій мовній основі. Критерієм точності перекладу є тотожність інформації, що повідомляється на різних мовах, а цілісним (адекватним або повноцінним) визнають лише такий переклад, що передає цю інформацію рівноцінними засобами. Тобто переклад має передавати не тільки те, що виражено оригіналом, але й передавати це так, як це виражено в оригіналі. Таким чином, основним предметом уваги в теорії перекладу й, зокрема, у нашому дослідженні, є співвідношення між оригіналом та перекладом, а також різноманітністьтих форм, за яких вони набувають повної змістової ідентичності. Перед початком роботи перекладач за допомогою аналізу повинен установити з яким видом тексту він матиме справу. 1.2 Основні види перекладу Згідно В. Н. Комісарову сучасна теорія перекладу розрізняє такі жанрово-стилістичні види перекладу: – художній переклад – переклад художніх текстів. Він здійснюється за допомогою равноцінної передачі засобами іншої мови емоційно-філософського змісту того чи іншого прозового чи віршованого літературного твору. – Інформативний переклад – переклад текстів, основна функція яких полягає у передачі якоїсь інформації. До інформативного перкладу належать: а) науково-технічний переклад – переклад науково-технічних текстів та документації; б) суспільно-політичний переклад – переклад суспільно-політичних текстів; в) військовий переклад – переклад текстів військової тематики; г) юридичний переклад – переклад текстів юридичного характеру; д) побутовий переклад – переклад текстів розмовно-побутового характеру. Належність оригіналу до особливого функціонального стилю може впливати на характер перекладацького процесу і вимагати від перекладача застосування особливих методів і прийомів. 1.3 Важливість перекладу науково-технічної літератури З розвитком інформаційних технологій, почалося стрімке поширення перекладацької діяльності, а саме її лінгвістичного напрямку. Завдяки якісним і кількісним змінам перекладацької діяльності, а також науковим розробкам, на перший план вийшов інформативний переклад,у якому особливості індивідуально-авторського стилю не такі суттєві. При перекладі наукових текстів треба пам’ятати, що вони відрізняються від розмовної мови та мови художньої літератури – лексично, граматично та стилистично.

По образу жизни обезьяны различны. Есть исключительно наземные - павиан гамадрил, красная обезьяна, или патас. Полуназемные (макаки, шимпанзе, лемуры) часть времени проводят на деревьях. Есть чисто древесные (гиббоны, лангуры, колобусы, ревуны, саймири), которые на землю спускаются очень редко. Детенышей приматы чаще всего переносят на животе, когда же они становятся старше, то забираются к самкам на спину, при движении держатся за шерсть матерей. Одни поддерживают их во время прыжков и передвижения рукой, другие - хвостом (когда малыши сидят на спине), третьи - с помощью рта (некоторые тупайи, лемуры, галаго, долгопяты и др.). Почти все обезьяны активны днем, ночной образ жизни ведут преимущественно полуобезьяны, однако в неволе они бывают активны и днем. Весьма разнообразны обезьяны по характеру питания. Например, шимпанзе, капуцин, полуобезьяны - всеядны, иногда они даже ловят и поедают животных. Есть виды, питающиеся преимущественно листьями (колобусы, лангуры), фруктами (некоторые мартышки), насекомыми и растительной пищей

1. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

2. Основные виды обучения

3. Электрические приемники: классификация, основные виды

4. Основные виды искусств

5. Оформление и составление основных видов управленческих документов

6. Понятие, признаки и основные виды правоохранительной деятельности
7. Основные виды и функции социальных норм
8. Характеристика основных видов речи

9. Два основных вида социоисторических организмов

10. Классификация и основные виды клиринга

11. Принципы иммуноферментного анализа, основные виды ИФА, применение в диагностике

12. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

13. Основные виды страхования

14. Технологія отримання основних видів продукції тваринництва

15. Боевое применение гранатомётного взвода в основных видах боя

16. Лишение свободы как основной вид наказания

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Основные виды нарушений жилищного законодательства

18. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

19. Основные виды телефонной связи

20. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и его аудитория

21. Основные виды и содержание консультационных отчетов

22. Трудовые ресурсы и производительность труда на производстве основных видов продукции животноводства
23. Пение как основной вид музыкальной деятельности дошкольников
24. Механическое оборудование. Основные виды передач

25. Основные виды и причины брака при нанесении слоя фоторезиста

26. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

27. Основные виды человеческой деятельности

28. Психолого-педагогический эксперимент, его сущность и основные виды

29. Основные виды поверхностей

30. Легкая атлетика. Основные виды легкой атлетики

31. Специфика основных видов налогов

32. Анализ производства и использования основных видов продукции растениеводства ЗАО "Зайцевское"

Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления

33. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

34. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

35. Разнообразие видов мышления и основные стадии его развития

36. Основные понятия собственности, ее виды

37. Виды облигаций и их основные характеристики

38. Понятие, основные признаки и виды актов, порядок их подготовки и регистрации
39. Понятие инфляции, ее виды и основные причины
40. Виды аренды основных средств и учёт арендных операций

41. Понятие, основные принципы и виды государственной службы

42. Торговая марка: определение, виды, основные требования

43. Социальные группы, их виды и основные черты

44. Виды и основные функции денег

45. Система национальных счетов: основные понятия, содержание и виды

46. Разработка основных разделов проекта производства работ

47. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

48. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

49. Виды попугаев

50. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

51. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

52. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

53. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

54. Основные направления научных исследований в России и за рубежом
55. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства
56. Виды и характеристика федеральных налогов

57. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

58. Налоговая система государства, налоги и их виды

59. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

60. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

61. Сущность и виды инфляции

62. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

63. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

64. Задачи сводки и основное ее содержание

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

66. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

67. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

68. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

69. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

70. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок
71. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций
72. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

73. Обязательства: понятия и виды

74. Виды и стадии гражданского судопроизводства

75. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

76. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

77. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

78. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

79. Монархия, республика и их виды

80. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

82. Конституция - основной закон государства

83. Основные права и свободы Российских граждан

84. Понятие государственной службы и ее виды

85. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

86. Конституция, как Основной Закон РФ
87. ООН: история создания и основные направления деятельности
88. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

89. Налоги: их сущность, виды и функции

90. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

91. Виды соучастников

92. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

93. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

94. Понятие договора. Виды и формы договоров

95. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

96. Римское право. Обязательство и его виды

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Понятие и виды договоров в Римском частном праве

98. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

99. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.