Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Кафедра «Цивільного права та процесу» Реферат з дисципліни «Трудове право» за темою: «Пенсійне право як складова права соціального забезпечення» Виконав: курсант 301 н.в. рядовий міліції Шпильовий І.В. Перевірив: викладач кафедри цивільного права та процесу ст. лейтенант міліції Савко В.В. Дніпропетровськ 2007 План 1. Поняття та структурні елементи права соціального забезпечення. 2. Пенсія, як об'єкт соціально-забезпечувальних правовідносин. Поняття, ознаки, класифікація та суб’єкти права. Література 1. Поняття та структурні елементи права соціального забезпечення. Кожна галузь права є системним явищем. Ознаки цілого знаходять своє відображення в окремому, і навпаки, знаючи властивості елементів – отримуємо інформацію про ціле. Система права соціального забезпечення – це такий розподіл правового матеріалу, який дозволяє наглядно побачити різні частини цієї галузі в їх єдності. Іншими словами, це структурована сукупність правових норм, розподілених за групами – правовими інститутами, які утворюють галузь права соціального забезпечення. Цілком справедливо, що дослідження системи галузі права соціального забезпечення необхідно розпочати із вирішення питання про об’єктивні критерії її побудови і структурні елементи. А виходячи з того, що система суспільних відносин є надсистемою для системи права, то критерії формування галузей права необхідно шукати саме у відносинах, які формують предмет права соціального забезпечення. У сучасній науковій літературі тривають дискусії щодо суспільних відносин, які є предметом права соціального забезпечення. Відокремлення певної групи відносин в одну цілісність відбувається за певними ознаками, які притаманні тією чи іншою мірою усім відносинам. З огляду на концепцію соціальних ризиків і сучасні міжнародно-правові акти такою ознакою у контексті соціального забезпечення є соціальні ризики: досягнення пенсійного віку, інвалідність, тимчасова непрацездатність, смерть годувальника, безробіття, малозабезпеченість, виховання дітей, необхідність у медичній допомозі, лікуванні. Внаслідок виникнення будь-якого із цих соціальних ризиків особа втрачає або отримує в неповному обсязі певні блага: матеріального чи нематеріального характеру (заробіток, доходи, здоров’я, здатність до самообслуговування тощо), які самостійно вона відновити чи компенсувати, як правило, не спроможна. Будь-який вид соціального забезпечення – це закріплена в нормах права форма забезпечення належного життєвого рівня громадян у випадках соціальних ризиків. Саме соціальний ризик може бути основним системоутворюючим критерієм системи права соціального забезпечення загалом, тобто визначати коло якісно однорідних суспільних відносин, які регулюються нормами цієї галузі права. Однак, разом із тим, соціальний ризик є основним диференційним критерієм, згідно з яким відбувається поділ особливої частини права соціального забезпечення на окремі правові інститути. Як відомо, наявність самостійного предмета правового регулювання свідчить про існування самостійної галузі права.

При цьому правові норми, правові інститути та підгалузі як елементи системи галузі права є взаємопов’язаними. Система права соціального забезпечення, вибудувана за відповідними критеріями, має відповідати таким вимогам: 1) давати повне й об’єктивне розуміння про право соціального забезпечення; 2) бути зручною базою для систематизації соціально-забезпечувального законодавства. Першим таким критерієм вважається змістовна об’ємність правової норм, тобто її властивість впливати на певну групу відносин. За цим критерієм право соціального забезпечення поділяють на загальну та особливу частини. Якщо норма права стосується галузі загалом або регулює значну групу відносин, тоді таку норму відносять до загальної частини. Як правило, правові норми загальної частини не врегульовують конкретних відносин між суб’єктами. Однак вони виконують надзвичайно важливу функцію – створюють &quo ;обличчя&quo ; і відображають &quo ;дух&quo ; галузі. І тут перш за все потрібно згадати про норми, які відображають принципи і завдання правового регулювання, відповідно до яких розбудовується галузь права. Так, Концепція соціального забезпечення, затверджена постановою Верховної Ради України, визначає, що соціальне забезпечення охоплює тільки тих громадян, які працюють за наймом, членів їх сімей та непрацездатних осіб, а на громадян, які самостійно забезпечують себе роботою, поширюються лише ті соціальні гарантії, у фінансуванні яких вони беруть участь. Крім цього, соціальне забезпечення різних соціально-демографічних груп населення диференціюється залежно від ступеня їх економічної самостійності, працездатності, можливостей підвищення рівня матеріального добробуту тощо. Крім норм-принципів, до загальної частини входять норми права, які визначають права людини в галузі соціального забезпечення; норми права, які встановлюють систему соціальних нормативів; норми, що містять державні гарантії у сфері соціального забезпечення. Важливою складовою загальної частини є правові норми, які визначають основні права людини в галузі соціального забезпечення. У Конституції України, поряд із іншими соціальними правами, громадянам України гарантується право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, право на охорону здоров’я, медичну допомогу. Правова фіксація вичерпного переліку соціальних ризиків є дуже важливою. Така необхідність викликана специфікою соціально-забезпечувальних відносин, в яких тісно переплітаються приватні і загальнодержавні інтереси, адже соціальне забезпечення виконує важливі політичні та соціальні функції в державі. Про змішаний приватно-публічний характер соціально-забезпечувальних відносин Уже не раз згадувалось у науковій літературі. Враховуючи певну конфліктність, необхідно детально визначити випадки, коли суспільство гарантує особі соціальне забезпечення. А умови, за яких особа має право вимагати такого забезпечення, регламентуються нормами права, які визначають організаційно-правові форми соціального забезпечення.

Йдеться про правові норми, які в загальному вигляді регламентують способи, якими держава забезпечуватиме права людини в цій галузі: фінансування соціального забезпечення за рахунок соціального страхування та бюджетних коштів, диференціація соціального забезпечення залежно від трудової діяльності, потреб та інших факторів. Таким поєднанням забезпечується вирішення проблеми, в якій, з одного боку, визначається потреба особи внаслідок настання соціального ризику, а з іншого – який вид (чи види) соціального забезпечення і в якій організаційно-правовій формі має буде надано. Особливу частину системи права соціального забезпечення складають норми, які визначають способи організації соціального забезпечення та умови надання окремих його видів. Ці норми можна групувати за різними критеріями. Найпростіше було б розмежувати правові норми, які регулюють матеріальні соціально-забезпечувальні відносини та процедурні. Однак такий поділ є доволі громіздким і не дає повного розуміння про право соціального забезпечення загалом. За організаційно-правовою формою соціального забезпечення розрізняють правові норми загальнообов’язкового державного соціального страхування і надання соціальної допомоги. За видом соціального забезпечення розрізняють правові норми, що визначають надання пенсій, допомог, послуг. На підставі соціального ризику як критерію класифікації правові норми поділяються на такі, що регулюють: надання соціального забезпечення у випадку настання пенсійного віку, безробіття, тимчасової непрацездатності, нещасного випадку на виробництві, малозабезпеченості і т.д. На жаль, жодний із цих критеріїв не забезпечує створення повної і зручної для використання структури особливої частини права соціального забезпечення. Тому, на нашу думку, при визначенні системи особливої частини доцільно скомбінувати всі ці та інші можливі критерії. Можна виокремити такі елементи особливої частини права соціального забезпечення: 1.1 Право загальнообов’язкового державного соціального страхування. Більшість видів соціального забезпечення реалізуються саме через соціальне страхування. Соціальне страхування є джерелом матеріального забезпечення громадян у старості, у разі захворювання, безробіття, нещасного випадку. Зміст загальнообов’язкового державного соціального страхування полягає у розподіленні соціального ризику між роботодавцями, найманими працівниками та іншими особами, які підлягають обов’язковому страхуванню і державою. Особа, завчасно передбачаючи невідворотне настання певного соціального ризику, повинна &quo ;заробити&quo ; право на отримання певного матеріального блага. Таким чином, соціальне страхування охоплює насамперед ті соціальні ризики, які наперед відомі, передбачувані і неодмінно трапляються у людей у певний час чи за певних обставин: старість, захворювання, безробіття, нещасний випадок. У правових нормах зафіксовані поняття, види (пенсійне страхування; страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; медичне страхування; страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; страхування на випадок безробіття), принципи, суб’єкти (застраховані особи, страхувальники і страховики) та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування, види соціального забезпечення, які надаються за рахунок фондів соціального страхування.

Щоправда остання характеристика зустрічалася рідше, більше в полемічному запалі, або в словосполученнях на кшталт того, що УКП(б) «схиляється», або є «захисником» буржуазного націоналізму — природної ідеології експлуататорів. Водночас, обстоювання чистоти національних поривань породжувало у боротьбистів зворотні претензії до КП(б)У, звинувачення останніх у нехтуванні національними інтересами, принесення їх у жертву соціальним завданням. Себе ж боротьбисти кваліфікували як значно відданіших українській ідеї, а тому й вартих на визнання послідовнішими, почасти єдиними виразниками настроїв українства. Відзначена мотивація була домінуючою, коли УКП(б) спробувала домогтися визнання партії ІІІ Комуністичним Інтернаціоналом. 28 серпня 1919 р. ЦК партії направив до Виконкому Комінтерну «Меморандум», в якому обґрунтовувалася необхідність включення до його складу УКП(б) як провідної течії комунізму в Україні. Партійне керівництво вважало, що визнання Комінтерном комуністичного характеру партії та її прийняття до свого складу означало б визнання її рівноправності з КП(б)У та паритетного її права на участь у формуванні урядової політики

1. Правовідносини у сфері соціального захисту

2. Екологічне право як галузь права

3. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

4. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

5. Соціальне забезпечення в СРСР

6. Право як спеціальне соціальне явище
7. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
8. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

9. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

10. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

11. Застосування права як особлива форма його реалізації

12. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

13. Мова як символ соціальної солідарності

14. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

15. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

16. Соціально-трудові відносини як система

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Управління, як соціальний феномен

18. Тривожність як соціально-педагогічне явище

19. Соціальна психологія як наука

20. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

21. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

22. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема
23. Виникнення соціальної роботи як професії
24. Культура як соціальне явище

25. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

26. Соціологія як соціальна система

27. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

28. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

29. Гражданское право в системе права

30. Нормы права. Структура норм права

31. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

32. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Кто правит и что правит. Сила власти или власть силы

34. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

35. Муниципальное право — комплексная отрасль права

36. Норма права и система права. Правоотношения

37. Административное право как отрасль права и как наука

38. Гражданское право как отрасль права /Украина/
39. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками
40. Соціальні інститути.

41. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

42. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

43. Роль власності у соціально-економічних процесах

44. Административное право как отрасль права

45. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления

46. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

47. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

48. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

50. Соціальне та особисте страхування

51. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

52. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

53. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

54. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
55. Політична географія як складова частина СЕГ
56. Розвиток соціальної географії в СРСР

57. Історія соціально-економічної географії світу

58. Гражданское право как отрасль права

59. Державна соціальна допомога

60. Земельное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина в Республике Беларусь

61. История гражданского права в Римском праве

62. Международное и внутригосударственное право – две системы права: общее и особенное

63. Муниципальные образования, как субъекты гражданского права (учредительные документы, право собственности и приватизация объектов муниципальной собственности, компетенция администраций муниципальных образований в гражданском обороте)

64. Основы административного права и уголовного права

Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры

65. Правові засади митного права та страхової діяльності

66. Про пенсійне забезпечення осіб

67. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

68. Система соціального захисту в Україні

69. Соціальна держава

70. Соціальна обумовленість державної служби
71. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
72. Субъекты авторского права. Объекты авторского права. Служебное произведение

73. Суть та принципи соціальної держави

74. Финансовое право в системе права РБ, состав доходов и расходов бюджета

75. Влияние иностранного права на русское право

76. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

77. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

78. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

79. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

80. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

82. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

83. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

84. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

85. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

86. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
87. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.
88. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

89. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

90. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

91. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

92. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

93. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

94. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

95. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

96. Соціально-філософські погляди І.Франка

Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы

97. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

98. Соціально-етичний маркетинг

99. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.