Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація і методика проведення аудиту касових операцій

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операцій Розділ 2. Порядок організації та документальне оформлення касових операцій Розділ 3 Методика аудиту касових операцій 3.1. Оцінка системи внутрішнього контролю і виявлення зон ризику 3.2. Зміст програми перевірки руху грошових коштів в касі 3.3. Збір аудиторських доказів і оформлення робочих документів Висновки Список використаних джерел Додатки Реферат Курсова робота: 48 сторінок, 20 використаних джерел. Об'єкт дослідження – організація і методика проведення аудиту касових операцій. Метою роботи являється ознайомлення з організацією і методикою проведення аудиту касовий операцій, здатністю виявляти суттєві зони ризику, а також уміння визначити допущені помилки, зловживання, правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі наслідки цих порушень для підприємств та на допустити їх настання. Метод дослідження - описовий, порівняльний, аналітичний Касові операції - операції підприємств між собою та з підприємцями i фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій. КАСОВА КНИГА, ЗВІТ КАСИРА, ГОЛОВНА КНИГА, АКТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ КАСОВОЇ ГОТІВКИ, ПРИБУТКОВІ І ВИДАТКОВІ КАСОВИ ОРДЕРИ, ПРОГРАМА АУДИТУ, АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК, АУДИТОРСЬКИ ДОКАЗИ ВСТУП В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Для цього кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу, а також зберігання власних коштів умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошових коштів. Метою роботи являється ознайомлення з організацією і методикою проведення аудиту касовий операцій, здатністю виявляти суттєві зони ризику, а також уміння визначити допущені помилки, зловживання, правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі наслідки цих порушень для підприємств та на допустити їх настання. У курсовій роботі висвітлюється сутність організації і методику проведення аудиту касовий операцій, порядок документального оформлення операцій з ними, процедури проведення аудиторської перевірки, а також розкривається потреба і значимість аудиту грошових коштів і розрахунків в сучасних умовах господарювання. РОЗДІЛ 1 ОСОБЛІВОСТІ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту.

Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складання висновку. Внутрішня нормативна база – облікова політика суб'єкта, різні методичні, інструкційні, розпорядчі документи з організації фінансово-господарської діяльності на конкретному підприємстві (накази, розпорядження, посадові інструкції тощо). Вони підлягають аналізу та зіставленню з чинною методологією. Касові операції (надходження готівки до каси і видача з неї) здійснюються на підставі Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні – найважливіший закон згідно якого ведуться всі касові операції. Основний Закон, що регулює організацію бухгалтерського обліку Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” також висвітлюють питання про рух грошових коштів. Ст. 34 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» визначає, що у статті Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом 1 року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» є нормативною основою для складання найважливішої форми фінансової звітності яка має назву Звіт про рух грошових коштів. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей. Така інформація дає користувачам фінансової звітності можливість зіставляти, оцінювати і прогнозувати грошові потоки підприємства; досліджувати спроможність підприємства погасити зобов’язання та сплатити дивіденди; виявляти причини різниці між прибутком і грошовими надходженнями та видатками; аналізувати грошові та негрошові аспекти операцій підприємства. З метою контролю за наявним зверненням був прийнятий цілий ряд нормативних документів, що регулюють порядок ведення касових операцій на підприємствах, вимоги яких необхідно дотримуватись при проведенні операцій з готівкою, порядок їхньої організації і документального оформлення. Основними з них є Інструкція з організації роботи з наявним зверненням установ банків України, Наказ Держкомстату України “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” , Інструкція “Про порядок виготовлення, збереження і застосування типових форм первинного обліку ДО-1 і М-20” . Обіг готівки в Україні регулюється також нормативними та законодавчими документами, які я навела нижче.

РОЗДІЛ 2 ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ Розрахунки готівкою підприємств між собою та з підприємцями і фізичними особами проводяться як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і за рахунок готівкової виручки і здійснюються через касу підприємств з веденням касової книги встановленої форми. Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб здійснюються також через установи банків згідно з вимогами Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України. Сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) не повинна перевищувати десять тисяч гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму проводяться виключно в безготівковому порядку. Кількість підприємств (підприємців), з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується. Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу. Каса підприємства - це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. У касі підприємства може зберігатися готівка, цінні папери, придбані у інших підприємств (акції, облігації тощо), грошові документи, які є бланками суворого обліку (трудові книжки та вкладні листки до них, квитанції подорожніх листів автотранспорту, бланки довіреностей тощо). Грошовими документами вважаються документи, які знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати та будинки відпочинку; поштові марки; проїзні квитки тощо. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити обладнання каси і належне зберігання цінностей у касі та при їх транспортуванні. Посадова матеріально відповідальна особа, яка завідує касою, видачею та прийманням грошей і цінних паперів на підприємстві, називається касиром. На цю посаду працівник призначається наказом керівника підприємства, який зобов'язаний під розписку ознайомити новопризначеного касира з Порядком ведення касових операцій і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність за збереженість всіх прийнятих ним цінностей. Підприємства можуть зберігати в касі готівку тільки в межах готівки ліміту залишку готівки, тобто граничної суми розміру готівки, яка може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня і встановлюється установою банку або самостійно визначається підприємством. Для кожного підприємства ліміт залишку готівки встановлюється банками з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання касової виручки на період дії договору на розрахунково-касове обслуговування до їх перегляду з ініціативи підприємства або банку. У випадку, якщо для підприємства ліміт залишку готівки в касі не встановлено, вся наявна в його касі на кінець дня готівка (крім розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) вважається понадлімітною, і повинна здаватися до банку. В міру здійснення операцій розрахунки готівкою обмежуються.

Из-за особой сложности процесса аудита нельзя быть до конца уверенным в абсолютной верности аудиторского заключения. Выражая в заключении по результатам аудита соответствующее мнение, аудитор почти всегда преодолевает определенные сомнения в том, насколько он прав. 3. ЦЕЛИ ВНЕШНЕГО АУДИТА Внешний аудит осуществляется наряду с иными формами финансового контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, специально уполномоченного на то государственными органами. Цель данного аудита может дополняться по договору с клиентом задачами анализа правильности исчисления налогов, разработкой мероприятий по улучшению финансового положения организации, оптимизации затрат и результатов деятельности, доходов и расходов. В ходе проведения аудита проверяется правильность составления баланса, отчета прибыли и убытков, достоверность данных пояснительной записки. При этом определяется: – насколько фактическая методика оценки имущества отклоняется от принятой при определении учетной политики организации; – все ли активы и пассивы отражены в отчете; – все ли документы использованы в отчете

1. Методика проведения аудита

2. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

3. Организация и методика проведения аудита

4. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

5. Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

6. Організація і проведення науково-технічної експертизи
7. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
8. Організація і методика аудиту

9. Організація і методика аудиту доходів підприємства

10. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

11. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

12. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

13. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

14. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

15. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

16. Організація документування господарських операцій

Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

17. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

18. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

19. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

20. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

21. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

22. Організація та методика виконання курсових
23. Організація та проведення туристичних походів
24. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

25. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

26. Суспільна організація життя слов

27. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

28. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

29. Організація праці менеджера

30. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

31. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"

32. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами

Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры

33. Організаційна система управління природокористуванням України

34. Методика проведения swot-анализа

35. Методика проведения маркетинговых исследований

36. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

37. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

38. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
39. Основные этапы проведения аудита
40. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

41. Рельєф та ландшафтна організація

42. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

43. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

44. Організація банківської справи

45. Організація біржової торгівлі

46. Організація діяльності "ПриватБанку"

47. Організація ресурсної бази банків в Україні

48. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

50. Організація будівельного майданчика

51. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

52. Організація робочого місця бухгалтера

53. Рівні організації організму людини

54. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
55. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
56. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

57. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

58. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

59. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

60. Внутрішній аудит організації

61. Методика аудиторской проверки кассовых операций

62. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками

63. Методология проведения аудита с помощью применения специализированных аудиторских программных продуктов

64. Нарушения при проведении аудита

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

65. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

66. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

67. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

68. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

69. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

70. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
71. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
72. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

73. Організація облікової політики підприємства

74. Організація обліку в магазині "Світанок"

75. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

76. Організація обліку доходів

77. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

78. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

79. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

80. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

82. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

83. Організація управлінського обліку

84. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

85. Основные методики проведения аудиторской проверки расчетов

86. Особенности бухгалтерского учета и аудита экспортных операций
87. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
88. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

89. Применение ЭВМ при проведении аудита

90. Проведение аудита бухгалтерского баланса

91. Проведение аудиторской проверки операций по прочим счетам в банке ООО "Эфес"

92. Проверка расчетных, валютных и других счетов в банках, финансовых вложений и состояния забалансового учета при проведении аудита

93. Ревізійні комісії підприємств і організацій

94. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

95. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

96. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

98. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

99. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.