Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ СЕМЕНКОВА ІРИНА ІГОРІВНА УДК 616.89: 340.63КЛІНІКО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ВИЗНАНИХ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ, І ОСОБЛИВОСТІ СКОЕНИХ НИМИ ПРОТИПРАВНИХ ДІЯНЬ 14.01.16 – психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукКиїв – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. Науковий керівник доктор медичних наук, старший науковий співробітник Первомайський Віталій Борисович, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, відділ судово-психіатричної експертизи, завідувач відділу. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Сиропятов Олег Геннадійович, Українська військово-медична академія МО України, кафедра військової терапії, професор кафедри з курсів психіатрії та психотерапії доктор медичних наук, професор Мішиєв В’ячеслав Данилович, Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра дитячої, соціальної та судової психіатрії, професор кафедри. Захист відбудеться “ 21 ” лютого 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01 в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103. Автореферат розісланий “ 18 ” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук Н.О. Дзеружинська ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Введення в 2001 р. до нового кримінального законодавства України норми про обмежену осудність (ст.20 Кримінального Кодексу України) стало одним з основних досягнень вітчизняної законотворчості, яке спонукає судову психіатрію до грунтовної розробки цієї проблеми в тому числі і з метою удосконалення нормативно-правової регламентації судово-експертної діяльності (С.I. Табачніков, 2003). Маючи більш ніж вікову історію, еволюція поняття обмеженої осудності протягом різних етапів його становлення, розпочинаючи з дореформеного періоду ХІХ століття (1800 – 1860 рр), характеризується альтернативною зміною провідних наукових уявлень і положень теорії обмеженої осудності. Протиріччя в тлумаченні даного поняття багато в чому були пов’язані з авторитетною думкою видатних психіатрів і юристів минулого (В.Х. Кандинский, 1890; В.П. Сербский, 1895; М.С. Таганцев, 1883; С.В. Познышев, 1912; та ін), які заперечували концепцію обмеженої осудності, що протягом тривалого часу визначало негативне ставлення більшості вчених і спеціалістів-практиків до цього правового інституту. Відповідно до цього пануюча в судовій психіатрії дихотомічна парадигма визначення осудності – неосудності не сприймала необхідність і заперечувала можливість пошуку кількісних характеристик якісно визначених явищ (В.Б

. Первомайський, 1993). Введення інституту обмеженої осудності, фактично співпавши з освоєнням наукою ідей доказової медицини, актуалізувало принципово нову для судової психіатрії проблему – пошук об’єктивних критеріїв оцінки здатності осудної особи усвідомлювати власні дії й (або) керувати ними й ступеня їх порушення в період скоєння протиправних дій. Мова йде про психічні розлади межового рівня, що обмежують розуміння, усвідомлення й вільну регуляцію особою власної кримінальної поведінки (С.В. Полубинская, 1987; С.В. Бородин, 1990; А.З. Агаларзаде, 1990, 1998; В.Б. Первомайський, 1993, 1994; С.Н. Шишков, 1994; Ф.В. Кондратьев, 1996; И.А. Кудрявцев, 1996; В.А. Гурьева, 1996; Б.В. Шостакович, 1996, 2000; В.І. Мельник, 1997, 1998; А.В. Хрящев, 2002, 2003). Увага законодавця до цієї патології була зумовлена високим рівнем злочинності осіб із психічними аномаліями, визнаних осудними (С.В. Полубинская, 1987; Р.И. Михеев, 1989; Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан, 1991; А.З. Агаларзаде, 1994; Б.В. Шостакович, В.В. Горинов, 1996; Н.Г. Іванов, 1998; В.Г. Павлов, 2000; та ін), що підкреслює необхідність і важливість диференційованого ставлення правосуддя до психічних розладів у осіб, які підлягають кримінальній відповідальності. Із часу вступу в дію нового Кримінального Кодексу України (2001), зокрема ст. 20, яка регламентує кримінальну відповідальність осіб із психічними розладами, що не виключають осудності, істотно розширився спектр завдань, які стоять перед судово-психіатричною експертизою. Вирішення питань, пов’язаних із визначенням обмеженої здатності суб’єкта злочину усвідомлювати значення своїх протиправних дій або керувати ними, сприяло розвитку нового етапу теорії й практики комплексних психолого-, сексолого - й нарколого-психіатричних експертиз. На думку провідних судових психіатрів і психологів (И.А. Кудрявцев, 1988, 1995, 1996; О.Д. Ситковская, 1992; Ф.С. Сафуанов, 1994; Б.В. Шостакович, В.В. Горинов, 1995, 1996; В.В. Вандыш-Бубко, 1997; В.І. Мельник, 1998, 1999; В.Р. Ілейко, 1999; та ін) експертна оцінка психічного стану підекспертного, по відношенню до якого, можливо, буде винесено висновок про обмежену осудність, не може ґрунтуватися лише на психопатологічних критеріях. Необхідна оцінка структури особистості досліджуваного, її мотиваційної сфери, рефлексії, здатності до адекватного вибору цілей і засобів їх досягнення, ступеня волевої регуляції поведінки (О.А. Ревенок, 1998; Л.О. Пережогин, 2000, 2001). Іншим важливим моментом у інтегративній оцінці комплексу патобіологічних і соціально-психологічних чинників, що визначають експертний висновок, є безпосереднє вивчення кримінальної ситуації ( . edopil, 1989; U. Ve claff, 1990), що дозволяє оцінити ступінь актуалізації та впливу психопатологічного розладу, наявного в підекспертного, на його здатність до повноцінної регуляції своєї поведінки в період здійснення протиправних дій (R. Lu he, 1991; W. Rasch, 1993; H. Sas, 1993). При цьому розглядати кримінальну ситуацію слід з урахуванням усіх предиспонуючих її чинників, з числа котрих особливе значення має алкогольна інтоксикація, виступаючи у якості своєрідного катализатору, що полегшує реалізацію суспільно небезпечних дій (СНД) (В.С

. Битенский, 1989; О.А. Ревенок, 1989; В.Д. Мішиєв, 2002). Проте введення нового правового інституту не вирішило проблеми його ефективного застосування. Так, до сьогодні законодавцем не уточнено медичний критерій обмеженої осудності, що створює передумову для визнання обмежено осудною будь-якої особи з психічними розладами непсихотичного характеру, незалежно від ступеня їх виявлення. Психологічний критерій обмеженої осудності не диференційовано за ступенем виявлення й не визнано як одного із домінуючих чинників у причинно-наслідковому ланцюгу здійснюваного протиправного діяння. Зробити це необхідно, оскільки обмеження здатності усвідомлювати власні дії й (або) керувати ними не задається встановленим діагнозом, а повинно доводитися певною сукупністю матеріальних слідів, зафіксованих у скоєному злочині (В.Б. Первомайський, 2001), розглядатися в рамках системи “синдром – особистість – ситуація” (Ф.В. Кондратьев, 1996). Обмежена осудність ураховується судом при призначенні покарання й може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру (ч.2 ст.20 КК України). Ці положення закону також залишаються дискусійними. Не існує однозначної позиції стосовно даної проблеми і у зарубіжній літературі, не дивлячись на те, що в більшості європейських країн поняття обмеженої (зменшеної) осудності було введене в кримінальне законодавство із середини ХІХ століття. Правові наслідки обмеження осудності в різних країнах (Німеччина, Польща, Чехія, Данія, Угорщина та ін) залишаються різними – від зменшення терміну покарання до обов’язкового застосування психіатричного лікування в період відбування покарання. Подібна неоднозначність у підходах до проблеми обмеженої осудності визначає її актуальність і підкреслює необхідність більш глибокого дослідження її теоретичних і практичних аспектів із урахуванням вимог сучасної експертології, принципових засад доказової медицини і потреб суспільства. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України і пов’язана з темою “Розробка критеріїв судово-психіатричної експертизи (обмежена осудність при розумовій відсталості, хронічні психічні захворювання) ” (№ державної реєстрації 0194 U025077). Мета й завдання дослідження. Мета дослідження – розробити системну модель судово-психіатричної експертної оцінки обмеження здатності усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними у осіб, скоївших протиправні діяння. Для реалізації мети були поставлені такі завдання: Вивчити клінічну структуру психічних розладів у осіб, визнаних обмежено осудними після проходження судово-психіатричної експертизи (СПЕ) за період з 2001 по 2003 рр. в Україні. Вивчити соціальні характеристики осіб із психічними розладами непсихотичного рівня, визнаних обмежено осудними. Вивчити структуру й особливості протиправних діянь осіб із психічними розладами, визнаних обмежено осудними. Здійснити аналіз правозастосовуючої практики по відношенню до осіб, визнаних обмежено осудними.

Иначе говоря, модель предмета социологического прогностического иссле­дования – это объект исследования, формализованный настолько, чтобы предстать в форме, поддающейся количественным оценкам аналитического, диагностического и прогностического характера. Все эти признаки распространяются, в частности, и на исходную модель. Особая же, специфическая ее функция состоит в том, что она выполняет роль основы, ядра прогнозной разработки. Все ос­тальные операции по составлению прогноза согласно законам про­гностики являются, по сути, преобразованием параметров исход­ной модели. Поэтому и необходима тщательная разработка исход­ной модели: интерпретация недостаточно основательно разработан­ной системы исходных показателей сведет на нет сам прогноз как специфически научное исследование, подменив его одной из форм простого или сложного предвосхищения. Простейший тип исходной модели – упорядоченный набор показателей. Показатель – это операционная характеристика соци­ально значимого явления или процесса, которая отражает его свой­ства, связи или отношения и является одновременно инструментом измерения последних

1. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

2. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

3. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

4. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

5. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

6. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою
7. Методи соціальної діагностики та їх характеристика
8. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

9. Соціальне становище Запорізького краю

10. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

11. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

12. Соціальні інститути.

13. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

14. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

15. Право як спеціальне соціальне явище

16. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

18. Мораль і соціальне управління

19. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

20. Сутність і значення соціального страхування

21. Державна політика соціального страхування

22. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
23. Розвиток соціальної географії в СРСР
24. Економіко-географічна характеристика Румунії

25. Історія соціально-економічної географії світу

26. Державна соціальна допомога

27. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

28. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

29. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

30. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

31. Соціальна держава

32. Соціальна обумовленість державної служби

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

33. Соціальна цінність права

34. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

35. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

36. Суть та принципи соціальної держави

37. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

38. Мова як символ соціальної солідарності
39. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
40. Історія України. Соціально-політичні аспекти

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

45. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

46. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

47. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

48. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие

49. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

50. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

51. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

52. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

53. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

54. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
55. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
56. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

57. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

58. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

59. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

60. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

61. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

62. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

63. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

64. Глобалізація і процеси соціального розвитку

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

65. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

66. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

67. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

68. Економіка праці та соціально-трудових відносин

69. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

70. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста
71. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації
72. Соціально-трудові відносини як система

73. Типологія соціально-трудової мобільності населення

74. Управління, як соціальний феномен

75. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

76. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

77. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

78. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

79. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

80. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

81. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

82. Тривожність як соціально-педагогічне явище

83. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

84. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

85. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

86. Соціальна структура суспільства
87. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства
88. Політика та соціальний конфлікт

89. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

90. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

91. Лабораторне експериментування в соціальній психології

92. Основи формування соціальних стереотипів

93. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

94. Поняття соціальної установки

95. Предмет соціальної психології

96. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

98. Соціальна психологія як наука

99. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.