Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління персоналом

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ 3 1. Методологічні основи управління персоналом на підприємстві. 5 1.1 Сучасні концепції використання людського фактора. 5 1.2 Методологія та зміст управління персоналом. 10 2. Управління персоналом як динамічна 17 2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Згар”. . 17 2.2 Принципи та методи побудови системи управління 28 3. Шляхи вдосконалення ефективності управління персоналом. 37 3.1 Розробка методики оцінки 37 3.2 Вдосконалення системи інформаційного забезпечення з управління 45 Висновки і 49 Список використаної 51 Вступ Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втратою ідеалів, порушенням морального устрою суспільства. На думку вчених, треба чітко розрізняти питання про необхідність економічної реформи, її логіки й етапів з одного боку, і питання про стратегію і тактику її здійснення з іншого. Без кардинального перетворення сформованої системи соціально-економічного устрою Україна не може стати великою державою. Перехід нашої країни до ринкових відносин спонукає вчених і практиків до найретельнішого вивчення досвіду управління фірмами та підприємствами економічно розвинених країн, до пошуку шляхів та засобів, які дали б змогу забезпечити стабільно високий рівень добробуту населення нашої країни. Таке вивчення передбачає не сліпе копіювання системи взаємовідносин у процесі виробництва і управління, а відбір вирішальних моментів, що впливають на ефект виробничої та управлінської діяльності. Вивчення досвіду економічно розвинених країн показує, що своїми успіхами вони багато в чому завдячують системі управління персоналом, виробництвом та обміном матеріальних благ, що дістала назву менеджменту. Менеджмент є породженням ринкової системи господарювання, її. невід’ємним складовим елементом. Слід зазначити, що менеджери на Заході утворюють особливий соціальний прошарок розпорядників економічного життя суспільства. Успіхи чи невдачі ринкових перетворень в економіці України багато в чому будуть залежати від людей, які здійснюватимуть ці перетворення та керуватимуть цими процесами. Йдеться про підготовку нової генерації фахівців та керівників, здатних організувати виробництво і управління за законами ринку. З огляду на перелічене коло проблем тема роботи є надзвичайно актуальною. Дані фінансової звітності є основними джерелами інформації для аналізу господарської діяльності підприємства. Також для аналізу і розробки системи управління персоналом використаємо табель обліку використання робочого часу Ф № П – 13, розрахункову відомість Ф № П – 51, платіжну відомість Ф № П – 53, “Звіт з праці” Ф № 1 - ПВ. Метою роботи є розробка системи оцінки персоналу на ТОВ “Згар”. Щоб досягти поставленої мети, у роботі були розглянуті найбільш важливі моменти і напрямки у проведенні аналізу персоналу підприємства, планування його кількості тощо. Також буде розроблено проект організації управління персоналом підприємством, який будується на найновіших інформаційних технологіях.

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю “Згар”. Практична цінність даного дослідження полягає у тому, щоб розробити проект управління персоналом підприємства, зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення оцінки персоналу підприємства. 1. Методологічні основи управління персоналом на підприємстві 1.1 Сучасні концепції використання людського фактора Управління персоналом у широкому розумінні становить ціле­спрямовану координацію суспільного процесу відтворення, який включає управління людськими ресурсами. Розвиток продуктивних сил суспільства супроводжується по­глибленням поділу праці, розчленуванням її на окремі процеси. Тому виникає об’єктивна необхідність координувати ці процеси в організованих системах (трудовий колектив, підприємство, об’­єднання, галузь, народне господарство). Управління – обов’язко­вий елемент доцільної форми організації колективної діяльності людей, а також технічних і технологічних систем. Тобто воно здійс­нюється скрізь, де треба відповідно впливати на об’єкт або систе­му з метою упорядкування чи переведення її з одного стану в інший. Отже, управління іманентне суспільному виробництву на будь-якій стадії його розвитку. Правомірно говорити про три види управління: 1) управління неживою природою (технічні науки); 2) управління живою приро­дою (біологічні науки); 3) соціальне управління (суспільні науки). У соціальному управлінні виділяють такі його підвиди: політичне управління; державне управління; управління культурою; управ­ління духовним розвитком; господарське управління. Соціальне (господарське) управління передбачає вивчення інформаційного аспек­ту, а також факторів вольового, морально-етичного й емоційного характеру. При цьому слід ураховувати складність і стохастичність соціальної системи, різноманітність факторів, що впливають на її організацію, слабке виявлення кількісних співвідношень між різними її елементами тощо. Соціально-економічні системи мають здатність самовдоскона­люватися, підвищувати свій організаційний рівень. Суть управління можна визначити з позиції організаційної тео­рії, кібернетики, соціології, психології, права. За принципами комплексного, системного підходу управління – це цілеспрямована діяльність управлінського апарату в соціально-економічній системі, пов’язана з виконанням специфічних функцій (планування, організації, регулювання, координації, мотивації, контролю) на основі пізнання і використання об’єктивних законів та закономірностей виробництва, в інтересах постійного підвищен­ня його ефективності. Управління охоплює сукупність взаємозв’язаних технічних, ор­ганізаційних, економічних, соціально-психологічних та інших фак­торів. Технічні фактори – це рівень механізації і автоматизації виробничих процесів, забезпеченість основними виробничими фон­дами та структура їх, розвиток засобів комунікації тощо. Організа­ційні фактори включають територіальне розміщення виробництва, організаційну структуру підприємств, форми організації праці і ви­робництва, чисельність і склад працівників.

До економічних фак­торів належать розміри підприємств та спеціалізація їх, рівень еко­номічного розвитку і використання виробничого потенціалу, рента­бельність виробництва тощо. Соціально-економічні фактори вклю­чають розвиток соціальної інфраструктури, демографічну ситуацію, потреби працівників, ціннісні установки, згуртованість колективу та ін. Дослідження з питань організації праці і управління персоналом успішно вели П.М. Керженцев, П. О. Попов, О. А. Єрманський, О. Ф. Розмировнч, М.А. Вітке та ін. Одним з ініціаторів наукової організації праці був П. М. Кер­женцев (1881–1940). У своїх працях він пропагував основні ідеї НОП, з критичних позицій розглядав систему Тейлора, виклав положення про стандартизацію продукції, створення нормальних умов праці на кожному робочому місці, правильне використання матеріальних засобів і кадрів. В 39-і роки на Україні дослідження в галузі управління персоналом успіш­но велись у Харківському інституті праці. Колишній директор цього інституту Ф.Р. Дунаєвський обґрунтував необхідність особливої науки управління виробництвом. Він сформулював концепцію «адміністративної ємкості», під якою розумів здібність керівника безпосередньо працювати з певною кількістю осіб. На думку Ф. Р. Дунаєвського, «адміністративна ємкість» може значно ва­ріювати залежно від обдарованості керівника, його особистих якостей. У довоєнні роки центрами дослідження проблем управління персоналом були Центральний науково-дослідний інститут органі­зації виробництва і управління промисловістю, Всесоюзна планова академія, Московський і Ленінградський інженерно-економічні ін­ститути тощо. Предметом досліджень і дискусій була теорія господарського розрахунку. Вже тоді стверджувалося (Г. Дукор, Л. Гінбург), що госпрозрахунок – це така система управління, яка передбачає єд­ність керівництва певним організаційним формуванням як цілим і відповідну самостійність його складових частин. Проте не обі­йшлося і без помилок в результаті певних ідеологічних перекручень. і нашарувань. Зокрема, для умов нашої країни заперечувався ко­мерційний розрахунок, переоцінювалися можливості централізова­них планів і планового ведення народного господарства. На від­міну від колгоспів, державні підприємства почали розглядатися як підприємства послідовно соціалістичного типу. Починаючи з 30-х років значна увага приділялась вивченню людського фактора у виробничій організації. Перші соціологічні дослідження було проведено у Петрограді під керівництвом С. Г. Струмиліна. Згорнута в кінці 30-х років науково-дослідна робота з проблем управління персоналом відновилася лише в 50-ті роки. Обсяг досліджень зро­став з кожним роком. З 1950 р. проводяться роботи із створення автоматизованих систем збирання і обробки інформації для плану­вання та управління персоналом, а також дослідження щодо застосування математичних методів розв’язання важливих економічних завдань. Значна заслуга в цьому належить акад. В.С. Немчинову. Велику роботу з впровадження математичних методів і обчис­лювальної техніки в планування і управління здійснювали колекти­ви київських учених, очолюваний акад.

Такі тоді відбулися події. До мілетянина Гістіая, коли він був біля Візантія і захопив торговельні кораблі іонійців, що поверталися з Понту, дійшла відомість про події в Мілеті. Тоді він доручив управління містами на Геллеспонті Бісалтові, сину Аполлофана, з Абідоса, а сам із лесбосцями попрямував на Хіос(1), і, оскільки хіоські вартові не мали наміру допустити його, він уступив із ними в бій в місцевості цього острова, що називається Койла. Багатьох із них він повбивав і з допомогою лесбосців заволодів і всім Хіосом, мешканці якого були виснажені після морської битви. Як базу своїх заповзять він використовував містечко Поліхну (2) на Хіосі. 27. Часто божество повідомлює знаменнями, коли йдеться про великі нещастя в якомусь місті або для якогось народу. Отже, і хіосцям перед їхніми нещастями з'явилися зловісні знамення. Перше, коли вони послали в Дельфи сто юнаків для участі у виставі, з них лише двоє повернулися, а дев'яносто вісім загинуло від джуми. Друге нещастя, що тоді сталося незадовго перед морським боєм, це коли в місті діти навчалися в школі, на них упав дах і з ста двадцяти лише один урятувався

1. Основи управління персоналом підприємств

2. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

3. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

4. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

5. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
7. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
8. Стратегічне планування і управління на підприємстві

9. Управління інноваційним розвитком підприємств

10. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

11. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

12. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

13. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

14. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

15. Аналіз стартегічного управління підприємством

16. Організаційна структура управління підприємством

Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные

17. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

18. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

19. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

20. Формування організаційних структур управління підприємством

21. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

22. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством
23. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України
24. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

25. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

26. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

27. Система маркетингового планування на підприємстві

28. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

29. Правовий статус підприємств

30. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

31. Організація оплати праці на підприємстві

32. Реструктуризація підприємств

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

33. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

34. Правила поведінки на підприємстві

35. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

36. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

37. Кредитування підприємств

38. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
39. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
40. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

41. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

42. Доходи сільськогосподарських підприємств

43. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

44. Бухгалтерський облік на підприємстві

45. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

47. Облік доходів підприємств

48. Облік неопераційних витрат на підприємстві

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

52. Організація облікового процесу на підприємстві

53. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

54. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
55. Ревізійні комісії підприємств і організацій
56. Роль обліку в управлінні підприємством

57. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

58. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

59. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

60. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

61. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

62. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

63. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

64. Інтернаціоналізація підприємств

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

65. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

66. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

67. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

68. Організація обліку на торгівельному підприємстві

69. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

70. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств
71. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві
72. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

73. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

74. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

75. Дослідження та розробки на підприємстві

76. Інформаційні системи в управлінні підприємством

77. Організація виробництва на металургійному підприємстві

78. Персонал на підприємстві

79. Рух кадрів на підприємстві

80. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки

81. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

82. Бізнес-планування на підприємстві

83. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

84. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

85. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

86. Інноваційний розвиток готельних підприємств
87. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
88. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

89. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

90. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

91. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

92. Методи фінансового планування на підприємстві

93. Непрямі податки з підприємств

94. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

95. Оподаткування підприємств

96. Організація грошових розрахунків на підприємстві

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

97. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

98. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

99. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

100. Фінанси підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.