Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки України Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваКафедра менеджментуКУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Основи менеджменту” на тему: “Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства”. Перевірив: Сіренко викладач, к. ек. н. Виконала: Плахтир І.А. студентка гр. 3437Миколаїв – 2007р. Зміст Вступ 3Розділ І. Характеристика розробки проекту та управління ними5 1.1 Визначення і типи проектів5 1.2 Сутність управління проектами.9 1.3 Створення проектної команди13Розділ ІІ. Особливості національного управління проектами16 2.1. Підходи управління проектами в іноземних країнах16 2.2. Особливість управлінням проектами в Україні19Розділ ІІІ. Розробка плану управління проектом кафе-бару „Незабудка”22Висновок32Список використаної літератури34 Вступ Перехід країни до ринкової економіки викликав необхідність створення ефективних методів управління. Одним з найпродуктивніших сучасних напрямків у цій галузі є управління проектами (projec ma ageme ). Метод управління проектами дозволяє ефективно вирішувати численні проблеми управління сучасними проектами, що дає підстави вважати його провідним. Проекти набули широкого розповсюдження – від будівництва побутового об’єкта до розробки космічних програм. Саме тому я вважаю тему курсової роботи “Управління розробки проектом” дуже актуальною у теперішній час для економіки країни. Курсова робота присвячена колу конкретних питань з розробки плану маркетингу, які потрібно вирішити. А саме: визначення проекту та його типів, сутність управління проектами, мета створення проектної команди та головні завдання проект-менеджера, особливості управління проектами в іноземних країнах та в Україні, розробка плану управління проектом на прикладі створення кафе-бару “Незабудка”. Розробка проекту дуже складна й відповідальна робота, від якої залежить подальший розвиток та успіх підприємства. Виконавши в останньому розділі курсової роботи розробку плану управління проектом кафе-бару, я провела економічні дослідження і одержала результати, які б можна було примінити на практиці. Діяльність створюваного підприємства направлена на надання послуг у сфері громадського харчування для людей з середнім рівнем доходу. Розвиток цього напряму має великі перспективи зважаючи на те, що з розвитком суспільства, розвивалося і його потреба у відпочинку і розвагах. В роботі використані ідеї як іноземних спеціалістів – Герд Дитхелм, Шеллі Х. та інших, – так і вітчизняних видатних маркетологів – Мазур І., Ткаченко В.А. В даній роботі розглядаються методичні, методологічні та організаційні аспекти внутрішньогосподарського планування проекті малого та середнього бізнесу. Сподіваюсь, що вона буде корисною передусім студентам-менеджерам, керівникам проектів у ідентифікації стану управління проектами та визначення напрямів їх удосконалення і науковцям, що досліджують проблеми вітчизняного підприємництва. Мета курсової роботи – доказати й освітити велике значення управління розробкою проектів в підвищенні ефективності та розвитку економіки України в цілому та показати його важливість на практиці, використавши розробку проекту власного малого підприємства.

Розділ І. Характеристика розробки проекту та управління ними Визначення і типи проектів Донедавна в жодного спеціаліста не виникало питань щодо змісту терміна &quo ;проект&quo ;, - зрозуміло, що це креслення, поясню­вальна записка, кошториси, на основі яких можна здійснювати, наприклад, будівництво підприємства. Сьогодні частіше зустрі­чаються словосполучення &quo ;здійснили проект&quo ;, &quo ;спільний проект&quo ;, &quo ;фінансування проекту&quo ;, &quo ;проектна команда&quo ;, &quo ;проектний менед­жер&quo ; і т. ін. Вони мають інше трактування, ніж звичні, викорис­товувані дотепер вирази, як-от &quo ;технічний проект&quo ;, &quo ;робочий про­ект&quo ; тощо. Ці зміни зумовлені появою нових реалій, що увійшли в наше життя, в економіку. Нова для нас концепція управління проектами протягом ба­гатьох років розвивається і використовується в країнах з розви­нутою ринковою економікою. Щодо терміна &quo ;проект&quo ; у сучасній методології управління проектами існує ряд визначень. Кожне з них має право на існування залежно від конкретного завдання, що стоїть перед спеціалістами. Проект - це те, що якось замислюється або планується: наприклад, підприємство (тлумачний словник Webs er). Проект - якась задача з певними вихідними даними й очіку­ваними результатами (цілями), що обумовлюють спосіб її розв'язання (&quo ;Кодекс знань про управління проектами&quo ;, Інститут уп­равління проектами, США). Отже, у сучасному розумінні, те, що змінює наш світ, — будівництво будинку, створення програми науково-дослідних робіт, реконструкція підприємства, створення нової організації, розробка нової технології й техніки, спорудження корабля, ство­рення кінофільму, розвиток регіону і т. ін. — усе це проекти. Наведемо також спрощений варіант трактування цього понят­тя: проект - це те, що містить у собі задум (проблему), засоби його реалізації (усі рішення проблеми) та отримувані у процесі реалі­зації результати (рис. 1.1). Рис 1.1. Схема проекту (спрощений варіант) Якщо результатами реалізації проекту є фізичні об'єкти (бу­динки, споруди, виробничі комплекси), визначення проекту зазнає коригування. Під проектом тоді розуміють систему обумовлених його межами цілей, створюваних або модернізованих для їхньої реалізації фізичних об'єктів, технологічних прийомів, технічної та організаційної документації, матеріальних, трудових та інших ре­сурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їхнього вико­нання. У методології управління проектами існує розширене визна­чення розглядуваного поняття. Проект - цілеспрямована, орієнто­вана в часі послідовність, як правило, одноразових, комплексних і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт) з такими озна­ками: одноразовість і комплексність структури, складність структури, специфічність змістовних і фінансових результатів, заданість термінів початку й закінчення і звідси – заданість часової мети, нерегулярність здійснення. Наведемо найбільш широке визначення проекту. Проект - це одноразова сукупність дій і завдань з такими відмітними ознаками: Чіткість цілей, які мають бути досягнуті з одночасним дотриманням певних технічних, економічних та інших вимог.

Внутрішній та зовнішній взаємозв'язок завдань, робіт, операцій і ресурсів, що потребують чіткої координації в процесі реа­лізації проекту. Визначеність термінів початку та закінчення. Обмеженість у ресурсах. Певний ступінь унікальності мети, умов її досягнення. Неминучість різноманітних конфліктів. Принципову схему взаємодії учасників проекту подано на рис 1.2.: Рис. 1.2. Структура взаємодії учасників проекту Виділяють декілька основних факторів (класифікаційних оз­нак), що характеризують конкретний проект: масштаб (розмір), ступінь складності, строки реалізації, обсяг ресурсів, місце й умови реалізації. Інвестиційний проект. Поняття &quo ;інвестиційний проект&quo ; вжи­вають у двох значеннях: - справа, діяльність, захід, які передбачають здійснення ком­плексу певних дій, з метою досягнення визначених цілей, система організаційно-правових та розрахунково-фінансо­вих документів, необхідних для здійснення якихось дій, або таких, що описують ці дії. Малі проекти. Невеликі за масштабами, прості, обмежені за обсягами (капвкладення до 10-15 млн доларів і трудовитрати у 40-50 тис. люд.-днів). Малі проекти припускають ряд спрощень у процедурі проектування і реалізації, формування команди проекту тощо. Мегапроекти. Цільові програми, що включають багато про­ектів, об'єднаних на основі спільної мети, спільних ресурсів і часу. Такі програми можуть бути міжнародними, державними, регіональ­ними, міжгалузевими, галузевими і змішаними. Мегапроекти характеризуються такими рисами: висока вартість (близько 1 млрд.), капіталоємкість - потреба таких проектів у фінансових кош­тах, як правило, вимагає нетрадиційних форм фінансування, трудомісткість (15-20 млн люд.-год. на будівництво і про­ектування), а також тривалість терміну реалізації (понад 5 років), вплив на соціальне-економічне середовище регіону, навіть країни. Короткотермінові проекти. Звичайно реалізуються на під­приємствах по виробництву новинок різноманітного типу, у дослі­дних установах, відбудовних роботах терміном до одному року. Якіснобездефектні проекти. У ролі домінуючого чинника використовують підвищену якість (атомні електростанції). Мультипроекти. Це комплекс взаємопов'язаних проектів. Монопроекти. Мають чітко окреслені ресурсні, часові та інші межі, реалізуються єдиною проектною командою і являють собою окремі інвестиційні, спеціальні та інші проекти. Міжнародні проекти. Звичайно вирізняються великою вар­тістю, організаційною й технічною складністю, а також певною роллю в економіці та політиці тих країн, для яких їх розроблено. Сутність управління проектами Будь-який проект проходить у процесі реалізації ряд фаз (стадій, етапів). Для того щоб провести його через ці етапи, ним потрібно управляти (це можна віднести і до спорудження єгипетсь­ких пірамід, Великої Китайської стіни, і до розробки космічних польотів). Сьогодні важко назвати хоча б один значний проект, який здійснювався б поза рамками методології управління проектами. Найбільшою організацією в галузі управління проектами вва­жається ЮТЕІШЕТ - Міжнародна асоціація управління проекта­ми, що об'єднує більше ЗО національних товариств країн Європи та інших країн.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

2. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

3. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

4. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

5. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

6. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства
7. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
8. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

9. Розробка маркетингової стратегії підприємства

10. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

11. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

12. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

13. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

14. Основи економіки підприємства малого бізнесу

15. План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

16. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

17. План маркетинга (на примере ООО "Равиолло")

18. Інформаційні системи і технології підприємства

19. План маркетинга спортивно-развлекательного клуба Stars

20. План маркетинга: основные части

21. Корпоративні підприємства

22. Планування діяльності підприємства
23. Фінанси підприємства
24. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

25. Формування основних фондів підприємства

26. План маркетинга

27. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

28. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

29. Оцінка фінансового стану підприємства

30. Персонал підприємства

31. Рентабельність підприємства

32. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

34. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

35. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

36. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

37. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

38. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
39. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства
40. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

41. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

42. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

43. Облік активної частини балансу підприємства

44. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

45. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

46. Організація і методика аудиту доходів підприємства

47. Організація облікової політики підприємства

48. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

50. Фінансова звітність підприємства

51. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

52. Аудит підприємства

53. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

54. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства
55. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
56. Аналіз програмного забезпечення підприємства

57. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

58. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

59. Розробка плану покриття комірковим зв’язком

60. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

61. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

62. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

63. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

64. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

66. Маркетинговые исследования и разработка плана маркетинга "Clean and Clear"

67. Непрямі податки підприємства

68. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

69. Організація роботи підприємства

70. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"
71. План маркетинга мебельной фабрики ООО "Мебелин"
72. План маркетинга промышленного предприятия

73. Разработка плана маркетинга для ООО "Лесной Торговый Дом"

74. Разработка плана маркетинга на предприятии

75. Разработка плана маркетинга фирмы

76. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

77. Управління ціновою політикою підприємства

78. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

79. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

80. Антикризисная стратегия предприятия или план маркетинга

Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие

81. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

82. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

83. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

84. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

85. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

86. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
87. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
88. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

89. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

90. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

91. Мотивація робітників промислового підприємства

92. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

93. Операційна система підприємства

94. Організаційна структура підприємства

95. Організація діяльності підприємства

96. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные

97. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

98. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

99. Робота кадрової служби підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.