Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра УкраїнознавстваРеферат на тему: Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова. Виконав: студент 1 курсу 2 групи факультету економіки і права спеціальності 107 Семикрас М. Г.Перевірила: Архипенко Л. М.Харків, 2005 Зміст1. Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 стр. 2. Українська літературна мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 4 стр. 3. Формування української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 6 стр. 4. Норми української літературної мови . . . . . . . . . . . . . . 6 – 8 стр. 5. Стилі сучасної української мови. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 9 стр. 6. Ділова українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 10 стр. Вступ Мова — найважливіший засіб спілкування людей, тобто засіб вираження і передавання ду­мок, почуттів, волевиявлень. У цій ролі людська мова має універсальний характер: нею просто пе­редати все те, що виражається, наприклад, мімікою, жестами, чи дорож­німи знаками, тоді як жоден із цих засобів спіл­кування не може конкурувати у вираженні з мо­вою. Мова — це засіб формування, оформлення та існування думки: без називання нема думання, ос­мислення реальності. &quo ;Ми не лише говоримо яко­юсь мовою, ми думаємо, ковзаючи вже прокла­деною колією, на яку ставить нас мовна доля&quo ; (Х.Ортега-і-Гассет). Мова — система знаків, матеріальних за сво­єю природою і соціальних за змістом та функці­ями. Кожен елемент мови має свою значимість лише в єдності та взаємозв'язку з іншими еле­ментами. Тому будь-яке насильство над окремим елементом негативно позначається на мові в ці­лому. Мова — явище суспільне. Вона виникає, роз­вивається, живе і функціонує в суспільстві. Між мовою і суспільством існує взаємний зв'язок: не лише загибель суспільства призводить до загибелі мови, але й загибель мови веде до зникнення сус­пільства, що не вберегло свою мову. Мова — не тільки витвір історії суспільства, але й активний чинник цієї історії: не тільки об'єкт, а й суб'єкт історії. 2. Українська літературна мова Мова – суспільне явище, що виникає, розвивається, живе й функціонує в суспільстві, оскільки є засобом спілкування людини. Мова – це витвір історії суспільства. Форма існування мови – мовлення, тобто різноманітне використання мови в усіх сферах громадського та особистого життя. Ставлення до рідної мови – свідчення національної свідомості. Культурно-мовні питання мали велике значення в усі періоди історії України, мовна проблема – це політична проблема, яка завжди в полі зору кожної держави (наприклад, сучасні служби мови у Франції, Англії, Естонії, Латвії і т.д.). Державною (або офіційною) є мова більшості корінного населення країни, тобто мова корінної національності. Державною в Україні може бути лише літературна українська мова як мова корінного народу. У Конституції України у ст.10 записано: Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання й захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом”. 3. Формування української мови Писемність на території України була ще в дохристиянські часи, раніше, ніж брати-просвітителі Кирило і Мефодій удосконалили уже існуючу азбуку, якою користуємось і яка називається кирилицею. Українська писемна мова пройшла такі основні етапи розвитку: руська народна і старослов’янська (церковнослов’янська) мови Київської Русі – відповідно староукраїнська мова світської літератури, літописів, адміністрації Великого князівства Литовського і старослов’янська мова релігійної літератури. Нормалізації й уніфікації писемної мови сприяли книгодрукування в Україні, видання граматик й словників, розвиток стилів на основі народного мовлення (документи гетьманських канцелярій, ораторська проза, вірші, драми і т. інше). Становлення нової української літературної мови відбувалося на основі середньонаддніпрянських діалектів. Розвиток літературної української мови спостерігаємо у творах видатних українських письменників усієї України (кінець XIX – початок XX ст.). Державно-імперські антиукраїнські заходи царизму, такі як Емський указ та Валуєвський циркуляр, ускладнювали процес становлення єдиної літературної української мови в Росії. Єдина українська літературна мова для всієї України, за яку виступав Іван Франко, стала можливою після возз’єднання всіх українських земель 1939 року. Боротьба з так званим українським націоналізмом в УРСР, репресії 30-х і подальших років призвели до значної мовної русифікації в суспільному житті. Разом із тим, створення словників, граматик, правописів, діяльність письменників та інших культурних діячів сприяли становленню нормованої, а отже, літературної української мови та її вжитку в усіх сферах суспільного життя. Однак закон про державність української мови було прийнято лише 1989 року. У боротьбі проти всіляких заборон українська національна мова успадкувала надбання попередніх століть і не лише вистояла й утвердилася, а й розширила свої функціональні стилі, відшліфувала засоби вираження. Поняття національна мова охоплює загальнонародну українську мову – як літературну, так і діалекти, професійні й соціальні жаргони, суто розмовну лексику. Вищою формою національної мови є літературна мова. Українська літературна мова сформувалася на основі південно-східних (середньонаддніпрянських) говорів, які раніше й ширше за інших закріпилися в художніх творах і науковій літературі. Початком нової української літературної мови умовно вважається 1798 рік, коли вийшли друком три перші частини “Енеїди” І.П. Котляревського. І.П. Котляревський – зачинатель нової української літературної мови. Він увів до літератури багату, колоритну, мелодійну співучу українську народну мову. Основоположником сучасної української літературної мови став Тарас Шевченко, який відібрав з народної мовної скарбниці багаті лексико-фразеологічні шари, відшліфував орфоепічні й граматичні норми, поєднав її різнотипні стильові засоби (книжні, фольклорні, іншомовні елементи) в єдину чітку мовностилічну систему.

Українська мова стала придатною для вираження найскладніших думок і найтонших почуттів: Шевченко вивів українську мову на рівень високорозвинених європейських мов, відкрив перед нею необмежені перспективи дальшого розвитку. Кращі письменники ХІХ і ХХ ст. творчо розвивали і збагачували українську літературну мову, боролися за надання українському народові права вільно користуватися рідною мовою. Визвольні змагання українського народу в 1917-1920 роках зумовили розширення функцій української мови як державної. Проголошена радянським керівництвом політика розвитку національних мов і культур не була послідовною, і розвиток української літературної мови суттєво уповільнився вже на зламі 20-30-х років, з утвердженням у державному житті тоталітарного режиму, із запровадженням політики русифікації, що базувалася на хибній теорії злиття всіх радянських націй і народностей в одній радянській спільноті. Гарантією успішного розвитку української літературної мови, повнокровного її життя може бути тільки справжня державність українського народу. Історична доля української мови, як і доля українського народу, має докорінно змінитися з утворенням соборної, демократичної, правової української держави. 4. Норми української літературної мови Українська літературна національна мова сформувалася на основі найбільш уніфікованого й поширеного діалекту, в основі якого лежать середньонаддніпрянські говірки, але увібрала в себе і найважливіші елементи інших діалектів України. Літературна мова – це нормована мова з погляду лексики, граматики, орфографії, орфоепії (тобто це певні критерії вживання слів та речень). Мовна норма – це сукупність загальновизнаних, кращих, найпридатніших мовних засобів, що вважаються правильними на певному історичному етапі. Лексична норма – це відбір словесних засобів які сприяють встановленню певного мовного стилю. Орфографічна норма – це орієнтація в написанні на останнє видання “Українського правопису” та на нормативні словники. Граматична норма – це вибір правильних словоформ, а також правила побудови речень та словосполучень. Орфоепічна й акцентна – це правила вимови й наголосу. Стилістична норма – використання мовних засобів, властивих певному стилю. Пунктуаційна норма – вживання розділових знаків. Літературна мова має дві форми вживання: писемну, пов’язану з усіма названими нормами, крім орфоепічної та акцентної; усну – розмовно-літературний стиль, що включає всі норми, крім орфографічної. Норми літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному й писемному мовленні. Літературна мова – це вища форма вияву національної мови, відшліфована форма загальнонародної мови, якій властиві: багатофункціональність, унормованість, стандартність, уніфікованість, розвинена система стилів. Вона обслуговує всі сфери діяльності суспільства (матеріально-виробничу, державну, культуру, радіо і телебачення, пресу, освіту, науку, художню літературу, побут людей); є засобом вираження національної культури, національної самосвідомості українців. Найголовніша ознака літературної мови – це її унормованість, властиві їй норми.

Це засвідчує, що з іменем Уліс сталася та сама трансформація, що і з назвою Одіса—Оріса. Тобто ім'я Уліс мусило пройти стадію Одісей—Орісей, перш ніж прибрати остаточного вигляду. Одісей та Уліс — різні видозміни одного й того самого імені, між якими існувала ще проміжна форма Оpiсей. А санскритське р часто-густо на грецькому та слов'янському грунті має л: санскр. шравас — гр. клеос — укр. слава, санскр. пур «місто» — гр. поліс — укр. піль (у назвах міст). Давні граматисти відзначають кілька особливостей мови, що нею розмовляли мешканці давньої Магадги, по сусідству з давньою Орісою. Від санскриту її відрізняє те, що на початку чи всередині слова вона вживала л замість р. Так, санскритське раджа — «цар» у магадгі звучить як ладжа, нара — «чоловік», як нале (DI, 29(L-R). Ці факти засвідчують спільні мовні переживання у грецькій, латинській, слов'янських та індійських мовах у якомусь віддаленому минулому. Слід також відзначити, що магадгі відноситься до так званих пракритів, мов простонародних, на відміну від санскриту, мови літературної

1. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

2. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

3. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

4. Звичаї та обряди на Україні

5. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

6. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
7. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
8. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

9. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

10. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

11. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

12. Практикум з стилістики англійської мови

13. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

14. Окупація України військами Німеччини та її союзників

15. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

16. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

17. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

18. Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"

19. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

20. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

21. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

22. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України
23. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога
24. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

25. Обрання та функції Президента України

26. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

27. Формування якості та захисту поверхневих вод

28. УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ укр

29. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

30. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

31. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

32. Постмодернізм та українська історична наука

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Українська та зарубіжна культура

34. «Українська демонологія та її персонажі»

35. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

36. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

37. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

38. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах
39. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові
40. Українська мова в засобах масової інформації

41. Українська мова у професійному спілкуванні

42. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

43. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

44. Вивчення сучасної української літературної мови

45. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

46. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

47. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

48. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные

49. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

50. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

51. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

52. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

53. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

54. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
55. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
56. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

57. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

58. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

59. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

60. Походження людини та її поява на території України

61. Декабристський рух та його поширення на Україні

62. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

63. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

64. Публицистический стиль и нормы речевой культуры

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

66. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

67. Українська держава П. Скоропадського

68. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

69. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

70. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
71. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні
72. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

73. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

74. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

75. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

76. Стан української мови

77. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

78. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

79. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

80. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки
Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см

81. Запозичення зі східних мов в українському правописі

82. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

83. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

84. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

85. Розробка та виконання програм на мові pascal.

86. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
87. Етикет України та Росії
88. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

89. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

90. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

91. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

92. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

93. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

94. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

95. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

96. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

97. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

98. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

99. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.