Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. ПИРОГОВА АНТОНЕЦЬКА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА УДК 618.177–089.888.11–06:618.1:616.982.2:579.887 ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛАПАРОСКОПІЇ ТА ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖІНОК ІЗ МІКОПЛАЗМОЗОМ 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. Науковий керівник доктор медичних наук, професор Юзько Олександр Михайлович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Беседін Віктор Миколайович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1; доктор медичних наук, професор Мазорчук Борис Федорович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1. Захист відбудеться « 21 » жовтня 2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56). Автореферат розісланий « 19 » вересня 2008р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, професор С.Д. Хіміч ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Урогенітальний мікоплазмоз відноситься до розповсюджених інфекцій сечостатевого тракту серед жінок репродуктивного віку та перебігає у вигляді уретритів, циститів, вульвовагінітів, бартолінітів, ендоцервіцитів з подальшими ускладненнями у вигляді сальпінгітів і оофоритів в 15–40% (В.И. Козлова, А.Ф. Пухнер, 2003). У 10–16% хворих можливо безсимптомне носійство (Л.А. Быстров, 2006; М.А. Башмакова и соавт., 2006). До урогенітальних відносять 5 видів мікоплазм: Ureaplasma urealy icum, Mycoplasma ferme a s, Mycoplasma ge i alium, Mycoplasma homi is, Mycoplasma pe e ra s. Найчастіше при урогенітальних інфекціях знаходять – Ureaplasma urealy icum та Mycoplasma homi is, решта зустрічаються рідко. Мікоплазми відносять до умовно патогенних мікроорганізмів, вони здатні викликати виражені патологічні зміни запального характеру з формуванням тривалоперсистуючої інфекції та торпідним перебігом з вираженими аутоімунними ускладненнями (В.И. Козлова, А.Ф. Пухнер, 2003). Неодноразово автори (В.И. Кулаков, Б.В. Леонов, 2002; В.М. Запорожан, Р.В. Соболєв, 2003) звертали увагу на роль молікутів при безплідді та необхідність діагностики і лікування даної інфекції. Існує ризик зменшення ефективності програм допоміжних репродуктивних технологій інфікованої пари та лапароскопічного лікування безпліддя (В.М. Беседін, 2004; В.И. Кулаков и соавт.,

2005; О.А. Таран, Б.Ф. Мазорчук, 2005; Л.А. Быстров, 2006). Клінічна ефективність лікування мікоплазмозу із застосуванням сучасних етіотропних препаратів з урахуванням чутливості збудника складає за даними різних авторів 65–80% (В.И. Козлова, А.Ф. Пухнер, 2003), що стало підставою для переоцінки традиційних підходів у лікуванні досліджуваної патології та включення до комплексної терапії препаратів імунотропної дії (Л.А. Быстров, 2006). Впровадження ефективних методів діагностики та лікування безпліддя, спричиненого мікоплазмозом, потребує подальшої розробки. Все вищезазначене стало підставою щодо проведення наукових досліджень в цьому напрямку з метою досягнення зменшення захворюваності жінок на безпліддя, яке пов’язане із запальними захворюваннями геніталій, спричиненими молікутами. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є фрагментом наукової роботи кафедри акушерства та гінекології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на тему: «Розробка, обґрунтування та впровадження методів діагностики, лікування та профілактики порушень репродуктивної системи у дівчат та жінок, а також при патологічних станах в перинатальному періоді» (№ державної реєстрації 01.07 U 000123). Тема дисертації затверджена на засіданні експертної комісії АМН та МОЗ України «акушерство та гінекологія» (протокол № 2 від 25.05.2007). Мета роботи – підвищити ефективність відновлення репродуктивної функції жінок із безпліддям трубного походження та мікоплазмозом шляхом оптимізації діагностичних та лікувальних заходів при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій. Завдання дослідження: Проаналізувати частоту виявлення мікоплазменної інфекції в піхві та цервікальному каналі у жінок із безпліддям трубного походження. Дослідити частоту виявлення мікоплазменної інфекції в маткових трубах у жінок із безпліддям трубного походження під час лапароскопії. Визначити особливості лапароскопічної картини стану матки та додатків у жінок з безпліддям трубного походження та мікоплазмозом. Вивчити стан вродженого неспецифічного (природного) та набутого (адаптивного) специфічного імунітету в жінок із безпліддям трубного походження та мікоплазмозом. Впровадити альтернативний спосіб корекції імунного статусу та лікування мікоплазмозу до лапароскопії та після операції в жінок із безпліддям трубного походження. Оцінити ефективність запропонованого комплексу лікувальних заходів в поєднанні з використанням лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя трубного походження в жінок із мікоплазмозом. Об’єкт дослідження – жінки з безпліддям та мікоплазмозом, які оперовані лапароскопічно; жінки контрольної групи без мікоплазмозу із збереженою репродуктивною функцією. Предмет дослідження – генітальне інфікування мікоплазмами, показники вродженого неспецифічного (природного) та набутого специфічного (адаптивного) імунітету, лапароскопічна хірургія при безплідді трубного походження, її ефективність, діагностичні швидкі тести, реабілітаційна терапія.

Методи дослідження – клінічнічно-лабораторні (культуральний, експрес-тест, ІФА для виявлення антитіл, імунологічний), інструментальні (УЗД, лапароскопія) та статистичний. Наукова новизна одержаних результатів. Результати дослідження, які отримані при комплексному вивченні мікоплазменної колонізації вагіни, цервікального каналу та маткових труб, імунного статусу та функціонального стану репродуктивної системи жінок із безпліддям трубного походження свідчать про специфічний вплив мікоплазмозу на місцевий та системний імунітет. Вперше нами проведено оцінка ефективності діагностики мікоплазменної колонізації маткових труб з допомогою швидких цито-тестів під час лапароскопії з контролем культуральним методом та ПЛР. На основі проведених нами оригінальних досліджень розроблена комплексна програма підвищення ефективності допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток із безпліддям трубного походження в програмі запліднення i vi ro після лапароскопічних операцій (патент на корисну модель № 31384 «Спосіб лікування урогенітального мікоплазмозу та уреаплазмозу у жінок з безпліддям» від 10.04.2008 р.). Вперше комплексно оцінено ефективність запропонованого лікувально-діагностичного комплексу у жінок із безпліддям трубного походження та мікоплазмозом, що включав лапароскопічні операції та підтвердження мікоплазменної інфекції інтраопераційно із використанням швидких цито-тестів та культурального методів, специфічну протиінфекційну та імуномоделюючу терапію, а також допоміжні репродуктивні технології. Практичне значення одержаних результатів. Впроваджена нова патогенетично обґрунтована тактика лікування в жінок із безпліддям трубного походження асоційованим з мікоплазменною інфекцією, що дозволило підвищити ефективність лапароскопічних операцій та допоміжних репродуктивних технологій. Розроблено алгоритм дослідження і визначені перспективи відновлення фертильності жінок із безпліддям трубного походження асоційованим з мікоплазмозом, доведена необхідність застосування нових засобів імунокорекції та антибактеріальної терапії. Результати дослідження та діагностично-лікувальний алгоритм впроваджено у роботу Буковинського центру репродуктивної медицини та гінекологічних відділень вузлової клінічної лікарні ст. Чернівці та Хмельницької обласної клінічної лікарні. Теоретичні положення роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрі акушерства та гінекології № 1 і кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Особистий внесок здобувача. Планування та проведення всіх досліджень виконано за період з 2004 по 2008 рр. Автором разом із науковим керівником обрано тему, визначено мету та напрямки проведення досліджень. Здобувачем проаналізовано дані літератури з цього питання, проведено інформаційний пошук. Власноруч проведено набір і обробку фактичного матеріалу, сформульовано основні наукові положення та висновки. Науково обґрунтовано практичні рекомендації, підготовлено до друку наукові роботи та виступи. Самостійно проведено забір і підготовку біологічного матеріалу.

Висушен ягоди та листки  використовують для лкування рзних хвороб. Потребу бережливого використання та охорони, Шавля лкарська (Salvia nemorosa L.) Родина губоцвт (Lamiaceae (Labiatae) Серед народв Середземноморських кран та й у науковй медицин давно вдома як цлющий засб. Не одне столття використовуться  в Укран. Це багатостебловий напвкущ до 80Pсм заввишки. Стебла галузист, внизу здерев'янл, вгор трав'янист, чотиригранн. Листки супротивн, черешков, срувато-зелен, молод блоповстист. Квтки двогуб, велик, синьо-фолетов, збран несправжнми кльцями, зближеними на верхвц стебла в пухк колосоподбн суцвття. Плд складаться з чотирьох горшкв, як сидять на дн неопадаючо чашечки. Цвте в червн. Листки мстять ефрну олю (12,5P%), до складу яко входить близько 15P% цинеолу; туйон, пнен та нш терпени. Свже листя ма сильну бактерицидну дю. Застосовують вдвар листя як в'яжучий  дезинфкуючий засб при рзних катаральних станах слизових оболонок, переважно у вигляд полоскань

1. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

2. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

3. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

4. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

5. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

6. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"
7. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування
8. Діафізарні переломи довгих кісток, ще не зрослися (чинники ризику, діагностика, лікування)

9. Нейрогенні розлади сечовипускання. Енурез. Діагностика. Лікування

10. Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

11. Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок

12. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

13. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

14. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

15. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

16. Питання фіктивних та удаваних правочинів у теорії та практиці

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

18. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

19. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

20. З’єднання та відгалудження жил проводів та кабелів

21. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

22. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти
23. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю
24. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу

25. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

26. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

27. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

28. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

29. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання

30. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

31. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

32. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

33. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

34. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

35. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

36. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

37. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

38. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування
39. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття
40. Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування

41. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

42. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

43. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

44. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

45. Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

46. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

47. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

48. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

49. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

50. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

51. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

52. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

53. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

54. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області
55. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур
56. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

57. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

58. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

59. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

60. Злочинність неповнолітніх та її особливості

61. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

62. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

63. Особливості підсудності та правонаступництва

64. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

66. Поняття та особливості бюджетного контролю

67. Правове регулювання охорони та використання надр

68. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

69. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

70. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості
71. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
72. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

73. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

74. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

75. Особливості використання САПР технолога–програміста

76. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

77. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

78. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

79. Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговині

80. Особливості козацького життя та діяльності

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

81. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

82. Вторинна сировина та її використання в промисловості

83. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

84. Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"

85. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

86. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"
87. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу
88. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

89. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

90. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

91. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

92. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

93. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

94. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

95. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

96. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

98. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

99. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.