Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ2 1. Поняття реабілітації4 2. Кінезіотерапія12 2.1 Поняття кінезіотерапії12 2.2 Метод кінезіотерапії16 2.3 Вживання активних методів лікування18 2.4 Вживання пасивних методів лікування22 3. Оцінка ефективності медичної реабілітації24 3.1 Досвід лікування дітей з ДЦП по методиці В. Козявкіна24 3.2 Проведення експерименту згідно методики В. Козявкіна43 Список літератури48 Вступ Значна поширеність захворювань і травм, складність і стійкість порушення функцій, що тривалою і часто стійкою втратою працездатності, ставлять проблему медичної реабілітації хворих в ряд найважливіших медико-соціальних проблем охорони здоров'я. Багатолітня розробка авторами проблем реабілітації при різній патології дозволила викласти свої уявлення про відновне лікування, обґрунтувати необхідність комплексних реабілітаційних заходів, направлених на стимуляцію регенеративних для реституції процесів, посилення компенсаторних механізмів, а також запропонувати нові технологічні підходи до відновного лікування хворих при різних травмах і захворюваннях. На базі сучасних фізіологічних і клінічних концепцій створені теоретичні основи лікувальної фізкультури, систематизовані фізичні вправи і визначені методичні положення до їх вживання. Таким чином, створені необхідні передумови для методичних розробок приватних питань в області практичного вживання засобів лікувальної фізкультури (фізичних вправ, масажу, працетерапії і ін.). Все це разом узяте сприяло формуванню вітчизняної школи лікувальної фізкультури. Сучасна лікувальна фізкультура має тверді клінико-фізіологічні основи і продовжує розвиватися. В результаті багаточисельних експериментальних і клінічних досліджень і спостережень показана висока ефективність методу лікувальної фізкультури при різних захворюваннях і травмах, значно розширені показання до застосування різних засобів лікувальної фізкультури, виявлені механізми їх лікувальної дії на різні функції органів і систем організму. У основі позитивного ефекту, що отримується при вживанні засобів лікувальної фізкультури, лежить процес дозованого тренування, ведучій до підвищення функціональних здібностей всього організму і окремих його систем і органів. Актуальність даної теми дуже велика, оскільки дуже багато дітей в даний час страждає хворобою ДЦП. Практичне значення теми – у вживанні викладеної методики В. Козявкина можна значно поліпшити фізичний стан дітей. Мета курсової роботи – довести ефективність пропонованої методики. Предмет дослідження – захворювання ДЦП у дітей. Об'єкт дослідження – діти із захворюванням ДЦП. Робота складається з 3 х частин. Використані різні літературні джерела інформації. 1. Поняття реабілітації Реабілітація (від лат. rе – «повернення» halibis – «здатність») – відновлення фізіологічного процесу. У сучасне поняття реабілітації входять бісоціальні закономірності відновлення здоров'я і працездатності хворих і інвалідів в комплексі з соціальними і економічними умовами, що їх визначають. Ця проблема вирішується за допомогою підходу, який передбачає комплексну оцінку біологічного, особового і соціального аспектів вирішення основної проблеми.

Об'єктом реабілітаційного процесу є хвора людина. Реабілітаційний процес проходить три стадії. I – відновне лікування. II – стадія ресоціалізації, з відновленням звичайних видів життєдіяльності, а також соціальних навиків. III – повернення реабілітанта в звичайні умови життя. Основні принципи реабілітації представляють: ранній початок, спадкоємність, етапність, індивідуальний підхід, комплексність заходів, що проводяться. Реабілітація продовжує лікування і передує диспансеризації і вторинній профілактиці. Реабілітація починається відразу після постановки діагнозу, часто реабілітаційні заходи починаються в реанімаційних відділеннях відразу після проведення операції. Успіхи цивілізації, науково-технічний прогрес, досягнення медицини, на жаль, не привели до зниження інфекційних і неінфекційних хвороб серед населення планети. Навпаки, зростає число алкогольних, сердцевосудинних, респіраторних, ендокринних захворювань, нервово-психічних розладів, з'явилася група так званих емеристних інфекцій (СНІД, парентеральні гепатити і т. д.). Причиною вищезгаданого є глобальна дія на організм людини соціальних, екологічних, медичних чинників. До них відносяться: недостатнє, неповноцінне живлення; забруднення атмосфери і довкілля технічними чинниками; невиправдане вживання алкоголю, наркотиків, куріння; невиправдане вживання лікарських засобів; стресові стани. Всі вищеперелічені чинники враховуються при проведенні реабілітаційних заходів. Основою проведення реабілітаційних заходів є облік як індивідуальних особливостей що реабілітується, так і його соціального статусу, вираженості порушення життєдіяльності і працездатності. Відновні заходи повинні здійснюватися з врахуванням всього комплексу чинників: біологічних, особових, професійних і соціальних, – стосовно ролі і місця людини в довкіллі. Під реабілітацією у вузькому сенсі розуміють відновлення порушених функцій організму або їх компенсацію. Реабілітація стала однією з соціальних проблем, до якої притягнені не лише лікарі різних спеціальностей, але і психологи, педагоги, юристи, соціологи. Реабілітація як окрема медична дисципліна стала розвиватися після Другої світової війни у зв'язку з проблемою працевлаштування величезної кількості інвалідів, що залишилися в різних країнах в результаті військових дій. У 1958 р. відбулося перше засідання Комітету експертів ВІЗ по реабілітації, на якому була зроблена спроба створити точну термінологію і прийнято рішення вивчати проблему. У 1966 р. XIX Асамблея ВІЗ прийняло резолюцію про реабілітацію. У ній вказувалося на значення реабілітації в зменшенні фізичних, психічних і соціальних наслідків захворювань; зверталася увага на необхідність розвитку реабілітаційних служб. Єство реабілітації визначалося наступним формулюванням: «Реабілітація є відновленням здоров'я осіб з обмеженими фізичними і психічними здібностями для досягнення максимальної фізичної, психічної, соціальної і професійної повноцінності». Організація Об'єднаних Націй розробила спеціальну програму реабілітації, яка проводиться ВІЗ, Міжнародною організацією праці, ЮНЕСКО і Дитячим фондом ООН – ЮНІСЕФ.

У Україні реабілітація визначається як система державних, соціально-економічних, медичних, професійних, педагогічних, психологічних і інших заходів, направлених на попередження розвитку патологічних процесів, що наводять до тимчасової або стійкої втрати працездатності, на ефективне і раннє повернення хворих і інвалідів в суспільство і до суспільно-корисної праці. Для сучасної медицини в Україні реабілітація представляє закономірний процес розвитку профілактичного напряму. Вона завершує працю багатьох ланок відновлення здоров'я хворого до початкового до моменту захворювання рівня морфологічної і функціональної норми. Створення груп або служб реабілітації в різних областях медицини дає можливість чітко організувати весь процес лікувальних і відновних заходів з максимальним ефектом. Спектр реабілітаційних заходів, використовуваних у відновному лікуванні, вимагає створення адекватних умов для їх проведення. Це можливо лише при правовій, методичній і фінансовій підтримці. Прогресивною формою розвитку охорони здоров'я є реабілітаційні відділення і центри. Реабілітаційні заходи мають бути загальнодоступні і якісні. Правові і всегромадські підходи до проведення реабілітаційних заходів ґрунтуються на виданих національними і міжнародними органами документах по організації проведення реабілітаційних заходів, таких, як: 1) стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (Накази Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 20 грудня 1993 р. Резолюція №48/43); 2) Хартія третього тисячоліття (прийнята Генеральною асамблеєю міжнародної реабілітації. Лондон, 9 вересня 1999 р.). У цих документах визначені основні положення нормативно-правової бази реабілітаційних заходів в Україні. ВІЗ визначає реабілітацію як сукупність заходів, покликаних забезпечити особам з порушенням функцій в результаті хвороб, травм і природжених дефектів пристосування до нових умов життя в суспільстві, в якому вони живуть. Реабілітація – це відновлення здоров'я, функціонального стану і працездатності, порушених хворобами, травмами або фізичними, хімічними і соціальними чинниками. ВІЗ визначає здоров'я як стан фізичного, психічного і соціального благополуччя. На кожному рівні надання медичній допомозі лікар має в своєму розпорядженні певні методи діагностики, лікування і реабілітації. Цей набір збільшується у міру рівня надання медичній допомозі. Завдання лікаря – чітко розмежувати можливість лікування і реабілітації на підставі тих діагностичних методів, які йому доступні, виділити патологічний процес і порушені фізіологічні функції і на підставі цього побудувати свою терапію і реабілітацію індивідуально для кожного хворого. Реабілітацію хворого можна розділити на три етапи. Перший етап – клінічний. На цьому етапі необхідно провести кордони між лікуванням і власне реабілітацією. З одного боку, лікувальні і реабілітаційні заходи проводяться одночасно, а інші цілі цих заходів відрізняються один від одного. Лікування направлене на ліквідацію або мінімальний прояв хвороби. Реабілітація направлена на досягнення фізичної, трудової, соціальної адаптації людини.

А дон Луис, несмотря на свой высокий ранг, не владеет достаточным количеством земельных угодий, чтобы поддержать «такую знатную даму», как Мария, и обеспечить своих детей. «В принципе мы вполне готовы продолжить обсуждение этого вопроса, но только если в качестве жениха будет выступать сын, а не брат, — заявили они чуть ли не хором. — Потому что дон Луис определенно не подходит». Ван дер Дельфта такой ответ сильно огорчил, даже обидел. «Мои лорды, — сказал он, обращаясь к советникам, — смею вас заверить: вы заблуждаетесь. Ибо во всем христианском мире нет более подходящей пары, чем эта. А мой господин и португальский инфант не столь беден землями, как вы предполагаете». По-видимому, Дадли на этой дискуссии не присутствовал, хотя напустить туману насчет личности жениха было его идеей. Вскоре после этого Ван дер Дельфт вновь предстал перед Советом с очередной просьбой выдать Марии «охранную грамоту» для свободного отправления религиозных обрядов. На этот раз ему отвечал маркиз Нортгемптон, причем в весьма резкой форме, так что даже были смущены его коллеги

1. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

2. Олена Пчилка - найкраще для дїтей

3. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

4. Значення газообміну для дітей 3-7 років

5. Експлуатація дітей

6. Правові відносини батьків та дітей
7. Соціальна захищеність дітей в Україні
8. Визначення походження дітей

9. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

10. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

11. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

12. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

13. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

14. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

15. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

16. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

17. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

18. Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

19. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

20. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

21. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

22. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі
23. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей
24. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

25. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

26. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

27. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

28. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

29. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

30. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

31. Види та причини порушень розвитку дітей

32. Адаптація дітей до навчання

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

34. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

35. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

36. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

37. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

38. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами
39. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку
40. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

41. Підготовка дітей до шкільного навчання

42. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

43. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

44. Розумове виховання обдарованих дітей

45. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

46. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

47. Страхи дітей молодшого шкільного віку

48. Формування комунікативної компетенції у дітей

Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы

49. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

50. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

51. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

52. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

53. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

54. Неврози в дітей і підлітків
55. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами
56. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

57. Особливості стресових станів у дітей різного віку

58. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

59. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

60. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

61. Психологічні стани дітей дошкільного віку

62. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

63. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

64. Класифікація важковиховуваних дітей

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

65. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт

66. Причини десоціалізації дітей в Україні

67. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

68. Соціально-правовий захист дітей-біженців

69. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

70. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку
71. Модернізація колії з укладанням рейкових плітей довжиною з блок-дільницю
72. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

73. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

74. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

75. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

76. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

77. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

78. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

79. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

80. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки

81. Учись любить у Жанны д`Арк!

82. Д. Боттезини. Творческий портрет

83. Жанна д`Арк

84. Меншиков А.Д.

85. В чем схожа деятельность известных самарских губернаторов дореволюционного периода с деятельностью современного самарского губернатора К.А.Титова

86. Д. И. Менделеев
87. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)
88. Чем отличается папка Мой компьютер и программа Проводник? Как настроить рабочий стол? (и другие ответы на вопросы)

89. Детский церебральный паралич как проблема невропатологии и специальной педагогики

90. Когда истощаются источники жидких топлив, чем можно их заменить?

91. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

92. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

93. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

94. Организация участка по ремонту колесных пар пассажирских вагонов

95. Д.Б. Элъконин "К пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

96. Учебные книги К. Д. Ушинского

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

97. Лечебная физкультура при детском церебральном параличе (ЛФК при ДЦП)

98. Что такое свобода личности и в чем смысл жизни?

99. Основные теоретические аспекты Д. Юма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.