Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Предмет і методи міжнародного приватного права

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст 1. Методи міжнародного приватного права 2.У чому відмінність і зв’язок між приватним і цивільним правом 3.Яке місце Посідає МПрП в Україні? Чи є підстави вважати МПП самостійною галуззю права 4.Як співвідносяться визначення МПрП, колізійне, конфліктне право 5.Чи регулюють норми МПрП податкові відносини 6. Задача Список використаної літератури 1. Методи міжнародного приватного права Правовий метод регулювання - сукупність погоджених між собою способів впливу на певну групу відносин. У МПрП це питання найменш вивчено. Для нього характерним є цивільно-правовий метод, який відображає природу цієї галузі. Проте цей метод надто загальний. Конкретнішим є порівняльно-правовий метод. Крім того, для регулювання відносин з іноземним елементом застосовуються два юридично-технічних методи - колізійний та матеріально-правовий. Порівняльно-правовий метод. Для вирішення спірного питання в МПрП використовують зіставлення і вибір норм права. Тому порівняльне правознавство (компаративістика), що застосовує таке зіставлення і вибір норм, та міжнародне приватне право мають багато спільних рис, оскільки вони не обмежені однією національно-правовою системою, а використовують і право іноземних держав. Об'єкти порівняння у МПрП. Порівняльно-правовий метод застосовується до певних об'єктів права. Ними можуть бути системи і &quo ;родини&quo ; права, його галузі, інститути, норми. Порівняльне право передбачає зіставлення об'єктів іноземних гетерогенних (різних за природою) правових систем. У разі зіставлення двох об'єктів однієї правової системи може йтися про порівняльне дослідження, а не про порівняльне право. Юридично-технічні методи регулювання відносин у МПрП. Колізійний метод регулювання. Є необхідним для регулювання цивільно-правових відносин, регламентація яких не погоджена, а також у разі необхідності вибору між нормами права. Для МПрП значення мають не всі колізії, а тільки ті, що виникають між іноземними правовими системами (міжнародні колізії). Колізійні норми. Передумовами виникнення колізійної норми є посилення процесів міграції населення за кордон, розширення господарських зв'язків між державами тощо. Сутність колізійної норми полягає у відсиланні до компетентного законодавства, визначенні умов і меж його застосування до певних правовідносин. У МПрП утвердилася позиція, згідно з якою кожна колізійна норма складається з двох частин - обсягу і прив'язки. У першій частині норми (в обсязі) вказуються правовідносини, які вимагають правового врегулювання (наприклад, здатність до укладення цивільно-правових угод; визначення права власності на річ). У другій частині (прив'язці, колізійному принципі, формулі прикріплення) міститься відсилання до законодавства держави, яке повинне регулювати певні правовідносини (згідно із законодавством держави, де створено підприємство; за законом країни, де перебуває майно). За змістом прив'язки вони поділяються на односторонні та двосторонні. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми. Колізійна норма, відсилаючи до законодавства певної держави, самостійно не регулює правовідносини з іноземним елементом.

її існування має сенс за умови використання і матеріально-правової норми, тобто такої, яка, по суті, регулює правовідносини в МПрП. Наявність матеріально-правових норм свідчить про існування разом з колізійним матеріально-правового методу регулювання зазначених відносин. Сутність цього методу полягає в тому, що правовідносини регулюються безпосередньо юридичними нормами, без відсилання до іноземної правової системи. У книзі &quo ;Международное частное право&quo ; за редакцією Г. К. Дмитрієвої запропоновано так званий загальний метод МПрП. Під ним розуміють сукупність конкретних прийомів, способів і засобів юридичного впливу, спрямованого на подолання колізії права різних держав. Цей метод передусім поєднує способи регулювання, тобто шляхи юридичного впливу, виражені в юридичних нормах. Їх два — колізійно-правовий та матеріально-правовий. Обидва вони спрямовані на подолання колізії права. Сюди ж належать конкретні юридичні прийоми: застосування застереження про публічний порядок, вирішення інтерлокальних та інтертемпоральних колізій, зворотного відсилання і відсилання до права третьої держави тощо. 2. У чому відмінність і зв’язок між приватним і цивільним правом Кожна галузь права регулює суспільні відносини певного виду. Саме коло визначених відносин і складає предмет регулювання тієї чи іншої галузі права. Предметом міжнародного приватного права є правовідносини двох груп. По перше, це так звані колізійні відносини, а по друге — приватноправові відносини в широкому розумінні слова, тобто власне цивільно-правові відносини — особисті немайнові та майнові, &quo ;обтяжені&quo ; іноземним елементом. Ці відносини випливають з права власності, права на підприємницьку діяльність, торговельних та інших відносин, відповідно до зовнішньоекономічних контрактів. При цьому головну увагу слід приділити саме останнім, оскільки традиційні сімейні, спадкові, трудові відносини достатньо повно відображені у наявній літературі з МПрП. Предмет правового регулювання цивільного права становлять відносини майнового та немайнового характеру. Майновими відносинами є правові відносини, що пов’язані з належністю, набуттям, володінням, користуванням і розпорядженням майном (речами). Наприклад, майновими відносинами є відносини права власності на землю, будинок, меблі, гроші. Відносини немайнового характеру поділяються на дві групи: відносини, пов’язані з майновими (наприклад, права автора на результати інтелектуальної праці в царині науки, літератури, мистецтва тощо); відносини, не пов’язані з майновими (приміром, право особи на честь, гідність, ім’я, листування тощо). Отже, предметами як МПрП так і цивільного права становлять власне цивільно-правові відносини — особисті немайнові та майнові, різниця між предметами правового регулювання цих двох галузей права є те, що відносини МПрП &quo ;обтяжені&quo ; іноземним елементом. Взагалі, цивільне право серед цих галузей виконує інтегруючу міжгалузеву функцію. Багато його норм та інститутів субсидіарно застосовують для регулювання різноманітних відносин. Яке місце Посідає МПрП в Україні? Чи є підстави вважати МПП самостійною галуззю права В наш час, коли Україна 19 років тому здобула незалежність, підвищилась активність громадян у всіх сферах суспільного життя, зросла міграція населення, розширюються зовнішньоекономічні зв’язки, зростає і необхідність всебічної регламентації відносин з “іноземним елементом”.

Розвиток економіки, культури, засобів комунікації, транспорту тощо вимагають правового оформлення такого типу відносин як міжнародних. В літературі, навчальних посібниках їх умовно поділяють на дві великі групи: міждержавні та неміждержавні. Перша становить сферу міжнародного публічного права, друга – міжнародного приватного права. Публічне міжнародне право регулює відносини між державами і міжнародними організаціями. Міжнародне приватне право – цивілістичні відносини громадян та організацій – юридичних осіб за участю “іноземного елементу”. Ці галузі взаємопов’язані. Обидві регулюють міжнародні відносини. За чинною доктриною приватне міжнародне право не повинно суперечити принципам публічного міжнародного права. Як відомо, поділ правових норм на норми публічного і норми приватного права є традиційним. Ще юрист стародавнього Риму Доміцій Ульпіан зазначав, що публічне право належить до статусу держави, а приватне – до статусу окремих осіб. Цей поділ був сприйнятий правниками країн континентальної Європи і традиція зберігається до цього часу. До публічного права відносять галузі права, які регулюють відносини органів державної влади і громадян та взаємовідносини державних органів між собою, а до приватного – галузі, що регулюють відносини між фізичними особами та організаціями – юридичними особами. Отже, міжнародне приватне право можна визначити як сукупність національних та міжнаціональних норм, що регулюють різноманітні майнові, особисті, трудові, сімейні і процесуальні відносини, які виникають у сфері міжнародного спілкування між фізичними і юридичними особами, а також їх відносини зазначеного характеру з державними і міжнародними організаціями. Як зазначається в літературі, нині на розвиток міжнародного приватного права впливають процеси, пов’язані з міжнародним господарським оборотом. Вони дістають вияв, по-перше, у прагненні розвинутих держав до зближення і, по-друге, у формуванні єдиного європейського економічного простору. А це веде до появи уніфікованих правових норм. Загального визнання набуває поява у правовому просторі відокремленої від національних систем права сукупності юридичних норм, що регулюють міжнародні господарські зв’язки. Чи є міжнародне приватне право самостійною галуззю права? Щодо природи норм міжнародного приватного права в літературі висловлювалися різні думки. За однією з них міжнародне приватне права є частиною міжнародного публічного права, за іншою – цього права не існує, а є внутрішнє законодавство, що стосується іноземців. Дехто з правників вважає, що міжнародне приватне право слід розуміти як поєднання внутрішнього законодавства і міжнародного публічного права. Але переважним, мабуть, є погляд, який зводиться до того, що оскільки міжнародне приватне право має свій предмет та методи регулювання, воно є самостійною галуззю права. Крім того, це, насамперед, внутрішнє право держави. Тому можна зробити висновок: у нашій державі функціонує така галузь права як міжнародне приватне право України. 4. Як співвідносяться визначення МПрП, колізійне, конфліктне право В сучасній пострадянській науці міжнародного приватного права виділяють зазвичай дві основні групи відносин: а) господарські, зокрема, науково-технічні зв’язки між суб’єктами господарювання різних країн; б) майнові, сімейні, трудові та інші відносини за участю іноземних громадян.

Наука корпоративного права РФ изучает те общественные отношения, которые отрасль права регулирует. Учебная дисциплина предлагает материалы науки к изучению. Первичной по отношению к учебной дисциплине «корпоративное право РФ» является наука. Корпоративное право РФ как наука, учебная дисциплина и подотрасль права теснейшим образом взаимосвязаны и взаимозависимы. Наука корпоративного права РФ изучает те общественные отношения, которые отрасль права регулирует. Учебная дисциплина предлагает материалы науки к изучению. Наука в широком смысле, наука как таковая представляет собой совокупность знаний относительно какого-либо явления действительности. Правовая наука это система знаний о каком-либо правовом явлении. Что касается системы науки корпоративного права РФ, то необходимо отметить, что эта система произ-водна от системы отрасли гражданского права РФ в части правовых институтов, относящихся к подотрасли корпоративного права РФ. Система науки корпоративного права РФ содержит все разделы системы подотрасли корпоративного права РФ плюс дополнительные разделы такие, как история корпоративного права РФ, история корпоративного права зарубежных стран, современные модели корпоративного права и корпоративных организаций, понятие, предмет, метод корпоративного праваРФ и его место в системе российского права, функции, роль корпоративного права РФ, нормы, институты, признаки корпоративного права РФ и т.Pд

1. Предмет, метод, источники Административного права

2. Предмет, метод цивільного права

3. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

4. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

5. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

6. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права
7. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права
8. Предмет, метод и задачи курса истории государства и права

9. Предмет, метод и принципы семейного права

10. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

11. Предмет, метод, система, источники финансового права

12. Предмет теории государства и права

13. Предмет, метод, содержание cудебной медицины

14. Економічна теорія предмет і методи вивчення

15. Предмет, метод и методология истории политических и правовых учений

16. Предмет и функции гражданского права

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

17. Предмет, методы и структура юридической психологии

18. Предмет, метод и объект бухгалтерского учета

19. Предмет, метод и функции политэкономии. Экономические школы. Экономические законы

20. Предмет и функции гражданского права

21. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

22. Предмет, метод, принципы управленческого учета
23. Метод цивільного права
24. Предмет и задачи административного права

25. Предмет и система административного права

26. Предмет і система фінансового права

27. Содержание предмета теории государства и права

28. Приватне право країн античного світу

29. Предмет і методи політології

30. Психология как наука: объект, предмет, методы исследования. Место психологии в системе наук

31. Предмет, метод и задачи статистики

32. Экономическая теория: предмет, методы и этапы развития

Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Предмет и метод гражданского права

34. Предмет и метод науки истории государства и права

35. Предмет и метод арбитражного права

36. Понятие, предмет и метод коммерческого права

37. Понятие, предмет и метод трудового права

38. Предмет и метод административного права
39. Предмет и метод гражданского права
40. Предмет и метод трудового права

41. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

42. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

43. Семейное право: предмет, элементы, правоотношения

44. Приближенный метод решения интегралов. Метод прямоугольников (правых, средних, левых)

45. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

46. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

47. Предмет психологии, ее задачи и методы

48. Предмет экономической социологии как отрасли социологии. Метод социометрических измерений. Сущность и область применения

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

49. Предмет и методы истории экономических учений

50. Предмет экономической теории. Методы экономического анализа

51. Экзаменационные вопросы и билеты по предмету МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ за весенний семестр 2001 года

52. Предмет трудового права

53. Предмет и метод ГП

54. Метод трудового права
55. Методы запоминания экономических и юридических статей, правил, определений, теорем
56. Психология религии: предмет, место в системе научного знания и методы исследования

57. Предмет таможенного права

58. Уильям Джемс о предмете философии, ее методе и отношении к науке и религии

59. Предмет и метод курса "международная экономика"

60. Предмет экономической географии и региональной экономики. Методы исследований

61. Предмет и метод основ экономической теории

62. Билеты по предмету Математические методы в экономике за осенний семестр 2000 года

63. Предмет конституционного права Российской Федерации

64. О предмете и системе науки административного права

Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные

65. Адміністративно-правові методи

66. Понятие, предмет, задачи и функции российского уголовного права

67. Предмет и методы исследования экономической теории

68. Правила работы в микробиологической лаборатории. Методы изучения морфологии микроорганизмов и строения клеток

69. Исправление ошибок в учетных регистрах. Предмет и метод бухгалтерского учета

70. Предмет и метод бухгалтерского учета
71. Предмет и метод бухгалтерского учета
72. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

73. Исторический метод изучения государства и права

74. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

75. Методы регулирования в международном частном праве

76. Національне та міжнародне право

77. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

78. Понятие и предмет налогового права

79. Понятие и предмет экологического права

80. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права Республики Беларусь

Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

81. Право пацієнта на вибір методів лікування

82. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

83. Предмет административного права (области отношений административно-правового регулирования). Государственное регулирование в отраслях культуры

84. Предмет и методология теории государства и права

85. Предмет конституционного права Российской Федерации

86. Предмет та методологія інформаційного права України
87. Эволюция взглядов на предмет преступления в российской науке уголовного права
88. Вирішення суперечок у міжнародному праві

89. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

90. Патологическая анатомия: введение в предмет, общие аспекты, методы исследования в патологии

91. Предмет, завдання та методи патології

92. Предмет, задачи и методы патологии

93. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

94. Предмет и метод науки управления

95. Предмет и методы политологии

96. Предмет, структура, методы и функции политологии

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

97. Определение перемещения методом Мора. Правило Верещагина

98. Предмет психологии, ее задачи и методы

99. Предмет и методы социологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.