Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Поняття моральної норми та причини відхилення від них

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж Відділення фізичного виховання Курсова робота з педагогіки Поняття моральної норми та причини відхилення від них студента 4 курсу,41-Ф групи Олійника Олега Вінниця 2008 Зміст Вступ Поняття соціальної норми, її функції 2.Спільність та відмінність моралі і права Девіація як відхилення від норми Причини девіацій Висновки Література Вступ Якщо звернутися до історії філософської і соціологічної думки, то побачимо, що суттєве місце завжди посідали пошуки інтегративних елементів, відносин, які визначають їхню цілісність. У складній системі суспільних відносин, соціальних зв'язків, мислителі пробували виділити головні визначаючі. За Регелем, головними визначаючими були правові відносини, саме вони єднали всі види зв'язків в одне ціле. За Кантом, таку роль відігравали моральні відносини. За Марксом — глибинні економічні. Власник і безпосередній виробник не можуть існувати один без одного. Відносини, що складаються у процесі виробництва матеріальних благ, визначають всі інші види відносин, тобто суспільству надає цілісності певна ієрархічність взаємозв'язків. М. Вебер вважав головним фактором цілісності типові переконання, що виражають потреби, інтереси. Е. Дюркгейм — колективну свідомість. На думку Е. Дюркгейма, саме послаблення спільних вірувань і почуттів означає послаблення соціальних зв'язків та загрожує дезінтеграцією суспільства. Безперечно, спільні цінності є інтегративним фактором, але він не єдиний. Цінності можуть не лише об'єднувати, але й вказувати на диференціацію, бо системи цінностей можуть бути протилежними, їхня роль може змінюватися. &quo ;Цінності, — підкреслював В.П. Тугаринов, — суть явища природи і суспільства, які є благами життя і культури людей певного суспільства як дійсність чи ідеал. Як правило, виділяють цінності: 1) існуючі, наявні, наприклад, цікава робота, сім'я, повага людей, багатство і т. ін.; 2) цінності цільові. Це ідеали, цілі, цінності бажання. Ідеали формулюють висхідні положення про цілі, засоби, дають змогу окреслити лити ідеальну прогностичну модель поведінки; 3) і, нарешті, цінності належного (соціальні норми, ролі, установки). В той же час норми можуть бути самостійною цінністю. Девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, придбало в останні роки масовий характер і поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних психологів, медиків, працівників правоохоронних органів. Пояснити причини, умови і фактори, що детермінують це соціальне явище, стала насущною задачею. її розгляд припускає пошук відповідей на ряд фундаментальних питань, серед яких питання про сутність категорії «норма» (соціальна норма) і про відхилення від неї. У стабільно функціонуючому і суспільстві, яке стрімко розвивається, відповідь на це питання більш-менш ясне. Соціальна норма - це необхідний і відносно стійкий елемент соціальної практики, що виконує роль інструмента соціального регулювання і контролю. «Соціальна норма, - відзначає ЯЛ. Гілинський, - визначає історично сформовану в конкретному суспільстві межу, міру, інтервал припустимого (дозволеного чи обов'язкового) поводження, діяльності людей, соціальних груп, соціальних організацій».

Соціальна норма знаходить своє втілення (підтримку) у законах, традиціях, звичаях, тобто у всьому тому, що стало звичкою, міцно ввійшло в побут, у спосіб життя більшості населення, підтримується суспільною думкою, відіграє роль «природного регулятора» суспільних і міжособистісних відносин. Англійський мислитель Клайв С. Льюїс схильний бачити в моральних нормах свого роду «інструкції», «що забезпечують правильну роботу людської машини». Але в реформованому суспільстві, де зруйновані одні норми і не створені навіть на рівні теорії інші, проблема формування, тлумачення і застосування норми стає надзвичайно складною справою. Можна зрозуміти повну гіркоту висловлювання А. Солженицина: «Яка це реформа, якщо результат її презирство до праці і відраза до неї, якщо праця стала ганебним, а шахрайство стало доблесним. (5; с. 18) Звичайно, українське суспільство не може довго залишатися в такому положенні. Девіантна поведінка значної маси населення втілює сьогодні найбільш небезпечні для країни руйнівні тенденції. 1. Поняття соціальної норми, її функції Соціальні норми, так само, як інші цінності, виконують функції оцінки й орієнтації особистості, спільноти. Разом з тим, вони не обмежуються цими функціями. Норми здійснюють регулювання і соціальний контроль за поведінкою. Вони мають яскраво виражений вольовий характер. Це не лише вияв думки, але й вияв волі. При цьому, на відміну від індивідуального волевиявлення, норма виявляє типові соціальні зв'язки, подає типовий масштаб поведінки. Норма не лише оцінює й орієнтує, як ідеї, ідеали, але й диктує своє. її характерною риссю с імперативністю. Це єдність оцінки та припису. Соціальні норми — це правила, що відбивають вимоги суспільства, соціальної групи до поведінки особистості, групи у їхніх взаємовідносинах одне з одною, соціальними інститутами, суспільством в цілому. Регулюючий вплив норм полягає у тому, що вони встановлюють межі, умови, форми поведінки, характер відносин, цілі та способи їх досягнення. Внаслідок того, що норми передбачають і загальні принципи поведінки, і конкретні її параметри, вони можуть давати більш повні моделі, еталони належного, ніж інші цінності. Порушення норм викликає більш конкретну й чітку негативну реакцію з боку соціальної групи, суспільства, його інституціональних форм, спрямовану на подолання відхилення поведінки від норм. Тому норми є більш дійовим засобом боротьби з девіацією, забезпечення порядку, сталості суспільства. Норми виникають внаслідок потреби в певній поведінці. Так, наприклад, однією з найдавніших норм була норма чесного ставлення до своєї частки в суспільній праці. На світанку людства можна було вижити, лише дотримуючись певних критеріїв даної норми. Вона з'явилася у результаті закріплення необхідних спільних дій, які повторюються. Цікаво, що ця норма не втратила свого значення і в наш час, хоча її наповнюють інші потреби, актуалізують інші фактори. Багатоманітність соціальної реальності, соціальних потреб, породжує і багатоманітність норм. Класифікувати норми можна за різними ознаками. Для соціолога має значення виділення норм за суб'єктами, носіями норм.

За цією ознакою виділяють загальнолюдські норми, норми суспільства, групові, колективні. У сучасному суспільстві спостерігається складна колізія цих норм. За об'єктом або сферою діяльності розмежовуються норми, що діють у галузі певних видів відносин: політичні, економічні, естетичні, релігійні та ін. За змістом — норми, що регулюють майнові відносини, спілкування, забезпечують права і свободи особи, регламентують діяльність закладів, взаємини між державами і т. ін. За місцем у нормативно-ціннісній ієрархії — основні і другорядні, загальні й конкретні. За формою утворення і фіксації — жорстко фіксовані і гнучкі. За масштабом застосування — загальні й локальні. За способом забезпечення — ті, ще спиваються на внутрішнє переконання, громадську думку або на примус, на силу державного апарату. За функціями — норми оцінки, орієнтуючі, контролюючі, регламентуючі, каральні, заохочуючи. За ступенем усталеності — норми, що спираються на соціальну звичку, на звичаї, традиції, і ті, що не мають такої основи, тощо. 2. Спільність та відмінність моралі й права Як складні специфічні і самостійні види соціальних норм, що представляють основні норми поведінки, основні фактори єдності суспільства, як правило, виділяють норми моралі і права. &quo ;Право і мораль, — писав Е. Дюркгейм, — це сукупність уз, які прив'язують нас одне до одного і до суспільства, створюють з маси індивідів єдиний зв'язний агрегат&quo ; . І право, і мораль регулюють суспільні відносини шляхом створення загальнообов'язкових правил поведінки та встановлення певної відповідальності у разі їх недотримання. Разом з тим вони суттєво різняться одне від одного. Це відносно самостійні регулятори поведінки. Перш за все зазначимо, що походження і доля моралі й права різні. Мораль значно давніша. Вона з'являється з появою людського суспільства, в процесі становлення праці. Право ж — лише з появою держави. Якщо право поділяє долю держави, то мораль набуде більш повного розвитку в майбутньому як загальнолюдська мораль. Мораль і право різняться за формою вираження волі суспільства. Мораль виражає волю окремих соціальних груп і суспільства в цілому, право — державну волю. Саме цим пояснюється принципова відмінність моралі і права за способом забезпечення. Якщо додержання норм моралі забезпечується внутрішнім переконанням у справедливості норм і силою громадської думки, то дотримання норм права, крім того, і силою державного апарату. Але на цій основі не можна розглядати норми моралі як внутрішні, що ґрунтуються на переконанні, і норми права як зовнішні, що ґрунтуються на примусі. Правопорядок стійкий, коли спирається на свідоме прийняття норм як необхідних і справедливих. Мораль спирається не лише на переконання, а й на громадський примус. Головна відмінність полягає в характері і питомій вазі примусу, а не в його наявності чи відсутності. У праві питома вага примусу більша, і він має державний характер. Не можна не помітити, що правові норми, як правило, відрізняються від моральних своєю формальною визначеністю. Вони встановлюються чи санкціонуються державою у наперед визначеному .&

И мой вам совет - уделяйте больше внимания не пошлым фразам, а пошлым умам. Чего-то хочется, а кого - не знаю. НЕ ТЯНИ РЕЗИНКУ В ДОЛГИЙ ЯЩИК Сексуальное воздержание - самое неестественное из сексуальных извращений. Реми де Гурман Большей частью человек живет по правилам и стереотипам, играет по ним, но по ним ли он развивается и меняется? Что указывает ему путь, подсказывает идеи, помогает преодолевать препятствия и инерцию жизни? "Одна из причин, по которой любовные отношения часто катятся по наклонной, состоит в том, что один или оба партнера что-то постоянно прячут за спиной - или из-за страха слишком глубоко предаться своим чувствам, или же из-за боязни, что партнер найдет их предложения неприятным или глупым". Грэхем Мастертон. Сексуальные мечты являются значительной тайной любого человека. И помимо моральных норм всегда есть опасение за тонкие струны отвергнутого желания. Акт полного доверия направлен либо на очень близкого, либо вообще на незнакомого человека. Эротика приходит на помощь морали, когда присутствует атмосфера радушия и духовной близости

1. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

2. Поняття та види слідів у трасології

3. Види та причини порушень розвитку дітей

4. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

5. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

6. Поняття сущність та ознаки держави
7. Моральные нормы в деловых отношениях
8. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

9. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

10. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

11. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

12. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

13. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

14. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

15. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

16. Берестейська унія: причини, хід, наслідки

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

17. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

18. Норма та патологія системи виділення

19. Поняття організації та її ознаки

20. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

21. Моральні норми у соціальній роботі

22. Моральные нормы и нравственное поведение в отношениях "человек – общество - природа"
23. Інфляція та інвестиційна діяльність
24. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

25. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

26. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

27. Право, джерела права та дія норм права ЄС

28. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

29. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

30. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

31. Поняття діяльності та практики

32. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

33. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

34. Перша світова війна. Причини та характер

35. А. Д. Меншиков: жизнь и причины падения

36. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

37. Поняття, форма та функції Конституції України

38. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем
39. Поняття та форми державного устрою
40. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

41. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

42. Чорнобильска трагедія: причини та наслідки

43. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

44. Життя та діяльність І.П.Котляревського

45. Поняття , ознаки та види господарських товариств

46. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

47. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

48. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

49. Моральна культура особистості та етикет

50. Многоуровневая системность стилистических норм и проблема типологизации речевых отклонений от них

51. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

52. Поняття, види та принципи страхування

53. Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

54. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання
55. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
56. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

57. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості

58. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

59. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

60. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

61. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

62. Діловодство та судове діловодство

63. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

64. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

65. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

66. Нормы права. Виды и причины правонарушений

67. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

68. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

69. Поняття держави та її історичні форми

70. Поняття процесуальних строків, їх види та значення
71. Поняття та види адміністративного примусу
72. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

73. Поняття та методи криміналістики

74. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

75. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

76. Поняття та система принципів трудового права

77. Поняття, види та форми договорів

78. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

79. Поняття, предмет та зміст господарського договору

80. Поняття, функції та система трудового права України

Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла

81. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

82. Правові відносини батьків та дітей

83. Правові засади митного права та страхової діяльності

84. Правовідносини батьків та дітей

85. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

86. Свобода та межі підприємницької діяльності
87. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність
88. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

89. Моральний та юридичний аспекти свободи преси

90. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

91. Діловий текст. Його редагування та виправлення

92. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

93. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

94. Особливості козацького життя та діяльності

95. Поняття "української діаспори"

96. Причини та наслідки голоду 1932-1933 рр.

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

97. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

98. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

99. Діагностичні параметри датчиків та виконавчих пристроїв


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.