Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий режим використання і охорони надр України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра політичних наук Курсова робота на тему: « Правовий режим використання і охорони надр України» Виконала: студентка ІІІ курсу історико-соціологічного факультету групи ІЮ-31 Вездецька Ю.П. Перевірив: Невинний К.М. Рівне 2007 План Вступ Розділ 1 Надра як об’єкт використання та правової охорони Розділ 2 Поняття і зміст правової охорони надр Розділ 3 Відповідальність за порушення правил користування надрами Розділ 4 Участь органів внутрішніх справ в охороні надр Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки Вступ Актуальність теми. Проблема взаємодії суспільства й природи має глобаль­ний планетарний характер. Зберегти природу, й зокрема екологічний баланс земних надр в стані, придат­ному для життя людини, можна тільки загальними зусиллями населення всієї Землі. Тому кожна країна зобов'язана берег­ти свої надра та нести моральну та юридично відповідальність перед усім сві­том за їх належну охорону. Загальновідомо, що природні явища змінюються повільніше, ніж суспільні. Обумовлено це специфікою законів розвитку природи. Тому держава, уособлюючи інтереси суспільства і здійснюючи еко­логічну функцію, визначає правові форми регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі не тільки визначення приналеж­ності природних об'єктів, а й їх використання, відтворення і охоро­ни природного середовища. Така соціальна діяльність повинна спри­яти зміцненню взаємодії суспільства і природи на науково обгрунто­ваному рівні, реальному відображенню їх взаємодії. Оскільки земні надра є чи не найголовнішим та найперспективнішим джерелом різноманітних природних ресурсів для людства, в тому числі й для нашої держави, то їх належна охорона на державному рівні та достатня врегульованість є запоруками екологічної безпеки та матеріального добробуту людей. Це безумовно спонукає до подальших наукових пошуків у цій царині та до поглибленої фактологічної та концептуальної розробки даної наукової проблематики. Метою дослідження є відтворення особливостей системи законодавчого регулювання використання та захисту земельних надр України. Окреслена мета спонукає виокремити наступні завдання дослідження: -розкрити правовий режим використання та охорони надр в українській державі; проаналізувати основні проблеми та недоліки екологічного законодавства України в сфері користування та охорони надр держави; розробити систему економічно-правової оптимізації використання надр. Об’єктом дослідження надра держави Україна та правовий режим використання та охорони надр. Предметом дослідження виступають суспільні екологічні відносини, що постають з приводу використання та правової охорони надр України. Практичне значення роботи полягає в детальному розкритті механізму використання та правової охорони багатств земних надр української держави та в наведенні шляхів підвищення ефективності використання та охорони вод. Також в розділах курсової роботи розкрито основні проблемні питання, що стосуються використання та правової охорони надр на території України. Розділ1.

Надра як об’єкт використання та правової охорониНадра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. Гірничі правовідносини – це врегульовані нормами права відносини між суб’єктами з приводу геологічного вивчення, використання і охорони надр. Суб’єктами гірничих правовідносин є Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів, через які народ України реалізує своє виключне право власності на надра, органи державної влади, яким законодавством України надані повноваження щодо розпорядження надрами, органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр, а також користувачі надрами. Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни. Громадяни та їх об'єднання сприяють місцевим Радам народних депутатів і спеціально уповноваженим органам державної виконавчої влади у здійсненні заходів щодо раціонального використання та охорони надр. В залежності від об’єкту регулювання гірничі відносини можна поділити на: гірничі відносини з приводу геологічного вивчення надр; гірничі відносини з приводу використання надр; гірничі відносини з приводу охорони надр. Кодекс України про надра дає примірний перелік юридичних фактів, які породжують гірничі правовідносини, тобто можуть бути підставами їх виникнення, зміни і припинення. Зокрема, в процесі реалізації Радами всіх рівнів, Кабінетом Міністрів, та іншими органами повноважень в галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр, які передбачені Кодексом про надра, ними приймаються рішення, які є підставами виникнення, зміни і припинення гірничих правовідносин. Відповідно до статті 4 Кодексу України про надра, надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на надра, є недійсними. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів. Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої влади. Суб’єктом права виключної власності на надра є народ України. Закон України “Про власність” (ст.9) серед інших об’єктів права виключної власності народу України передбачає і надра. Відповідно до статті 5 Кодексу про надра, в Україні створюється державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин. Державний фонд надр включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони. Родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання.

Техногенні родовища корисних копалин - це місця, де накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки мінеральної сировини. Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з запасами, оціненими як промислові, становлять Державний фонд родовищ корисних копалин, а всі попередньо оцінені родовища корисних копалин - резерв цього фонду. Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною державного фонду надр. Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Як вже зазначалося, надра надаються тільки у користування. Відповідно до статті 13 Кодексу про надра, користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни. Надра надаються у користування для: геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин; будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод; створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.); задоволення інших потреб. Розділ 2. Поняття і зміст правової охорони надр.В Україні відносини у галузі охорони надр регулюються Законом “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також розробленим відповідно до нього Кодексом про надра. Стаття 56 Кодексу про надра встановлює основні вимоги в галузі охорони надр. Основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необгрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Возможна и прямо противоположная ситуация. Вынесенный за скобки общий правовой режим публичных договоров в том виде, в каком он регламентируется в ст. 426 ГК, охватывает право потребителя требовать от своего будущего контрагента заключения с ним договора, условия которого, и в частности цена товаров, работ и услуг, должны быть одинаковыми для всех потребителей, кроме случаев, когда в установленном порядке им предоставлены определенные льготы. При этом имеется в виду, что такие льготы, во-первых, должны предоставляться не отдельным лицам, а отдельным категориям лиц (инвалидам, участникам войны, многодетным семьям и т.п.) и, во-вторых, должны быть предусмотрены нормативными актами в форме закона, указа Президента РФ или постановления Правительства РФ. Перечисленным правам потребителей корреспондирует обязанность соответствующих организаций не проводить какой-либо дискриминации среди потребителей ни при решении вопроса о заключении договора, ни при определении его условий, ни в ходе исполнения договора. Смысл ст. 426 ГК состоит исключительно в предоставлении льгот потребителю, заведомо не распространяя их на его контрагента

1. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

2. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

3. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

4. Правовой режим военного мореплавания

5. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица

6. Правовой режим лесного фонда
7. Международно-правовой режим мирового океана
8. Информатизация в юриспруденции: правовой режим информационных ресурсов

9. Правовой режим казенных предприятий

10. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности

11. Правовой режим охраны и использования лесов

12. Правовой режим лесного фонда. Понятие и состав лесного фонда

13. Эколого-правовой режим лесопользования

14. Правовой режим лесного фонда

15. Правовой режим недвижимых вещей

16. Административно-правовой режим государственной тайны в Российской Федерации

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Административно-правовой режим военного положения: понятие, содержание и правовые основы

18. Правовой режим земель промышленности

19. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

20. Гражданско-правовой режим земельного участка

21. Международно-правовой режим мирового океана

22. Понятие и правовой режим недвижимости в России
23. Правовий режим земель оздоровчого призначення
24. Правовий режим цінних паперів в Україні

25. Правовой режим дорожных чеков

26. Правовой режим земель городов и отдельных категорий городских земель в Республике Беларусь

27. Правовой режим земель лесного фонда

28. Правовой режим земель Республики Беларусь

29. Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств

30. Правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского хозяйства в Республике Беларусь

31. Правовой режим имущества предпринимательских структур

32. Правовой режим имущества супругов

Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

33. Правовой режим иностранцев в зарубежных странах

34. Правовой режим коммерческой тайны по законодательству РФ

35. Правовой режим особо охраняемых природных территорий

36. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов в Республике Беларусь

37. Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания

38. Пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации и их правовой режим
39. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия
40. Державний контроль за використанням і охороною води

41. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

42. Правова охорона навколишнього природного середовища

43. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

44. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

45. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

46. Оцінка доцільності правової охорони

47. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах

48. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

49. Міжнародна правова охорона навколишнього середовища

50. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

51. Режим пользования водными объектами

52. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

53. Гражданское общество и правовая страна

54. Административно правовые отношения (Контрольная)
55. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения
56. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

57. Административно-правовой статус военнослужащих

58. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

59. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

60. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

61. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

62. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

63. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

64. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

65. Финансовые и правовые основы полного товарищества

66. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

67. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

68. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

69. Гражданско-правовой договор

70. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ
71. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ
72. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

73. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

74. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

75. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

76. Лизинг и его правовое регулирование

77. Правовые основы наследования в Российской Федерации

78. Гражданско-правовое регулирование залога

79. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

80. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки

81. Правовое положение индивидуального предпринимателя

82. Метод гражданско правового регулирования

83. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

84. Гражданско - правовой иск

85. Правовое регулирование оборота земель промышленности

86. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права
87. Правовой строй Древнего Вавилона
88. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

89. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

90. Политические и правовые учения Древней Греции

91. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

92. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

93. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма

94. Правовое положение Президента Республики Беларусь

95. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

96. Толкование правовых норм

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

98. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование и коллизии (Доклад)

99. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.