Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Предмет політології, сутність та зміст

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст 1. Предмет політології. Сутність, зміст, соціальні функції та методи. 2. Роль та місце політології в системі суспільних наук. Воєнні питання в курсі політології. Серед найважливіших галузей діяльності люди з незапам’ятних часів виділяли політику. Ще в V ст. до н.е. Арістотель (384-322 до н. е ) відзначав, що політика невід’ємна від природи людини – соціальної істоти, що здатна повноцінно жити лише в колективі, суспільстві і приречена взаємодіяти з іншими людьми. Політика – необхідність і водночас потреба сучасної людини, оскільки існує система показників та обмежень її різноманітних дій у всіх сферах життя суспільства, що неможливе без політичного регулювання. А тому набуття знань про політику відповідає інтересам кожної людини, яка бажає зрозуміти власні місце і роль у суспільстві, повніше задовольняти особисті та групові потреби, впливати на вибір цілей і засобів їх реалізації у масштабах держави. Вивчення будь-якої науки починається із з’ясування того, чому така наука виникла та як вона розвивається, що і як досліджує, які її найхарактерніші риси, місце і роль у пізнанні та перетворенні суспільства, дійсності. В сучасних умовах політологія особливо важлива для життя соціуму. Це виявляється у підвищеній увазі політологів і всього суспільства до результатів аналізу політики держав, у можливості моделювання політичних ситуацій у міжнародних відносинах, в усвідомленні специфіки регіональної політики, в постійно зростаючому прагненні скористатися результатами порівняльного політичного аналізу. Наука про політику своїми засобами і методами дозволяє проникати в таємниці політики та влади і таким чином розкривати справжню суть діяльності держави та її органів, політичних партій, лідерів, політичної поведінки різноманітних соціальних груп. Політологія – наука про політику – виступає методологічною основою дослідження активності та творчості людей у реалізації пізнавальних і практичних проблем політичного розвитку суспільства. 1. Предмет політології. Сутність, зміст, соціальні функції та методи 1.1. Предмет політології, сутність та зміст Поняття &quo ;політологія&quo ; утворилося з двох грецьких слів – poli ike (державні справи) і logos (вчення). Політична наука як самостійна сфера знань виникає на рубежі Середньовіччя та Нового часу, коли мислителі почали пояснювати політичні процеси за допомогою &quo ;земних&quo ;, а не релігійно-міфологічних аргументів. Основи наукової політичної теорії закладають Н. Макіавеллі, Ж. Боден, Т. Гоббс, ДУК. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є та ін. У цей час спеціальна галузь знань про політику іменується по-різному – політичне мистецтво, політичне вчення тощо. Політологія як самостійна навчальна дисципліна почала формуватися в другій половині XIX ст. У 1857 р. Ф. Лейбер починає читати цей курс у Колумбійському коледжі, в 1880 р. у цьому ж коледжі створюється перша школа політичної науки, що поклало початок активному формуванню в США системи політологічних навчальних і наукових закладів. 1903 роком датується створення Американської асоціації політичних наук. У Франції викладання &quo ;політичних і моральних наук&quo ; було започатковано ще під час Великої Французької революції.

Нині більшість французьких провінцій мають інститути політичних наук. У Великобританії з 1885 р. функціонує Лондонська школа економічних і політичних наук, де здійснюється підготовка працівників органів держав­ної влади та управлінців різних рівнів. У 1896 р. італійський політолог і соціолог Г. Моска публікує книгу &quo ;Елементи політичної науки&quo ;, що дає підстави говорити про поширення політичної науки у Європі починаючи з кінця ХІХ ст. Процес остаточного становлення політології завершився на Міжнародному колоквіумі з політичних наук (Париж, 1948 р.), який був організований ЮНЕСКО, і де було визначено зміст предмета цієї науки та рекомендовано включити курс політології для вивчення в системі вищої освіти як загальнообов’язкової дисципліни. З 1949 р. функціонує Міжнародна асоціація політичних наук, членом якої з 1999 р. є й Україна. В Україні у 80-ті роки XVII ст. лекційні курси &quo ;Політичне право і право націй&quo ;, &quo ;Політичні знання і австрійське законодавство&quo ; читалися у Львівському університеті. У радянський період розвитку України політичні проблеми розглядалися такими навчальними дисциплінами як науковий комунізм, історія КПРС, теорія держави і права та ін., проте їх вивчення мало догматичний, однобокий характер. Політологія як новий навчальний курс починає викладатися в усіх вищих навчальних закладах України лише після розпаду СРСР. При Київському національному, Одеському, Дніпропетровському, Харківському, Львівському університетах та інших освітніх закладах здійснюється підготовка спеціалістів, захищаються кандидатські та докторські дисертації, видається чимало наукової та навчальної літератури, спеціальні журнали та збірники. Об’єктом дослідження політології є сфера політики, політична дійсність, політичне життя особи й суспільства. Політична сфера вивчається й аналізується у поєднанні з особливостями її розвитку, функціонування, зв’язками з економічною та духовною сферами суспільства. Політична сфера є взаємодією в політичному процесі великих і малих соціальних груп, об’єднань громадян, окремих індивідів. Політична сфера включає в себе й соціально-політичні інститути та організації, через які відбувається взаємодія між окремими суб’єктами політики. Предметом політології є політична влада, закономірності її формування і розвитку, форми і способи її функціонування й використання в державно-організованому суспільстві, а також конкретні прояви, процеси, відносини політичної дійсності, які вивчаються політологами. Наприклад, сюди відносять такі феномени, як політична культура, ідеологія, політичні еліти, політичні партії та громадсько-політичні організації, рухи, владні відносини, держава, політична система, політична діяльність, політичне лідерство тощо. Незважаючи на розбіжності в трактуванні предмета політології, більшість учених погоджується з тим, що політична наука в основі єдина і внутрішньо диференційована – у змісті, стосовно похідних галузей політичних знань. У такому контексті правомірно говорити про ряд політичних наук як про теорії середнього і нижнього рівнів, що виступають специфічними галузями єдиної політичної науки.

Щоб перебороти значні різночитання в тлумаченні змісту політології як науки, група експертів ЮНЕСКО ще в 1948 р. прийняла резолюцію, де пропонувався перелік проблем, досліджуваних нею: політична історія, політичні інститути, партії, групи і суспільна думка, міжнародні відносини. Отже, усвідомлена в загальній формі, політологія є наукою про політику та про її взаємини з людиною і суспільством. У цілому всю сукупність проблем, які є предметом політології, можна розділити на такі основні групи: ідейно-теоретичне і соціально-філософське підґрунтя політичних процесів і явищ, яке систематизує ознаки і характеристики політики, політичні парадигми, що відповідають конкретному історичному періоду; політичні системи, політична влада, політичні режими (умови їх розвитку і зміни), держава, політичні партії, суспільні рухи; політичні процеси, політична діяльність, політична участь і політична поведінка. Політологія – це наука, предметом вивчення якої виступає дослідження законів функціонування та розвитку політичного життя соціальних спільнот, що відображають реальний процес включення їх у діяльність щодо реалізації політичної влади і політичних інтересів. Політологія як наука розробляється на трьох рівнях: На рівні філософського аналізу, на якому загальнометодологічні принципи, гіпотези і судження філософії &quo ;вводяться&quo ; у політологію. На рівні конкретно-теоретичного аналізу, де в центрі інтересів перебувають категорії, поняття і вихідні положення політології, система яких формує наукові образи політичної реальності в цілому. На рівні емпіричного аналізу, пов’язаного з конкретними результатами застосування категорій і дефініцій політології для дослідження соціальної дійсності в її політичних вимірах у даному місці і часі в описовій формі, у формі пояснень, прогнозів і т.п. Як зміст політології, можна виділити її наступні розділи: теорію політики, що являє собою &quo ;введення в політологію&quo ;, яке присвячене філософсько-методологічним основам політики і політичних відносин; теорію політичних систем та їхніх елементів; теорію міжнародних відносин, предмет якої складають система міжнародних відносин, природа війн, проблеми національної і світової політики, шляхів зміцнення загального миру; теорію керування соціально-політичними процесами, що вивчає форми і методи політичного керівництва і безпосереднього керування суспільством з боку державних, громадських організацій, шляхи підвищення ефективності функціонування всіх соціально-політичних інститутів; політичну ідеологію, яка досліджує роль і функції ідеології в системі політичної влади; історію політичних вчень, сукупність яких дозволяє усвідомити генезис по­літології. 1.2. Соціальні функції та методи політології Місце і роль будь-якої науки визначається функціями, що вона виконує. Спираючись на сутність і структуру політології, можна визначити її основні функції: методологічна гносеологічна інструментальна прогностична світоглядна Методологічна функція політології полягає у виробленні способів і прийомів аналізу політичних явищ і процесів. Результатом такого пошуку є система соціальне апробованих принципів і способів раціонального пізнання політичної дійсності, правил і нормативів побудови політичної теорії і зразків організації практичної політичної діяльності.

Тут, навпаки, «мпорт де суверентету народу як складово де нац започаткував трансформацю соцально  полтично структури»[220]. У першому випадку дея суверенност народу була повсякденною реальнстю, згдно з нею саме особистсть, яка, власне, й була народом, тобто ототожнювала себе з ним, була суверенною. Отже, нацональний принцип у даному випадку був, передусм, принципом особистим, ндивдуальним. Сувереннсть народу була реалзацю суверенност особистост,  саме належнсть до нац гарантувала особистост цю сувереннсть. У другому випадку сувереннсть народу була не реальнстю, а теоретичною конструкцю, нтелектуальним запозиченням,  Aрунтувалась вона на де ункальност, особливого характеру цього народу. Нацональний принцип був, насамперед, колективстським, вн вддзеркалював сутнсть спльноти. Колективним ндивдом тут виступа вся спльнота, сну спльна колективна воля, нтерпретувати  покликан т, хто здатний на це (таких меншсть). Бльшсть носв ц колективно вол мають пдкорятися меншост «нтерпретаторв»

1. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

2. Сутність та зміст контролю

3. Портфель цінних паперів - сутність та функції

4. Сутність та соціальне призначення держави

5. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

6. Економічна сутність та форми оплати праці
7. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
8. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

9. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

10. Закон вартості: сутність та основні функції

11. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

12. Поняття, сутність і зміст права

13. Сутність і зміст педагогічної етики

14. Антимонопольна політика держави та її сутність

15. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

16. Сутність витрат та методи їх зниження

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные

17. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

18. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

19. Роль та вміст води в організмі

20. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

21. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

22. Сутність демократії та її основні цінності
23. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.
24. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

25. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

26. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

27. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

28. Сутність лідерства та управління

29. Сутність, види та канали комунікацій

30. Зміст та структура документознавства як науки

31. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

32. Предмет і методи політології

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Таїнство Хрещення і його сутність

34. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

35. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

36. Фінансова діяльність та політика держави

37. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

38. Зміст поточних планів та організація їх розробки
39. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
40. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

41. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

42. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

43. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

44. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

45. Свідомість та творчість

46. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

47. Поняття сущність та ознаки держави

48. Політологія

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

49. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

50. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

51. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

52. Сутність перестрахування

53. Економічний зміст лізингу

54. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання
55. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області
56. Економічна сутність виробничих запасів

57. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

58. Законність та правопорядок

59. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

60. Сутність держави

61. Сутність і сфера міжгалузевого управління

62. Сутність Римського права

63. Війна в Іраку та ЗМІ

64. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

66. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

67. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

68. Сутність маркетингу

69. Суть і зміст ризик-менеджменту

70. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)
71. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
72. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

73. Міжнародні контракти: сутність структура види

74. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

75. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

76. Поняття і сутність менеджменту

77. Сутність корпоративної культури

78. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

79. Болонський процес - сутність, концепції, методика

80. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Сутність педагогічного спілкування

82. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

83. Зміст правового виховання молодших школярів

84. Історія виникнення політології

85. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

86. Політологія
87. Політологія як наука і політика як суспільне явище
88. Політологія. Політичні системи в Україні

89. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

90. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

91. Політичні еліти та лідерство

92. Якість та контроль якості продукції

93. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

94. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

95. Сутність соціального контролю у сфері праці

96. Сутність технологій в соціальній роботі

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

97. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

98. Надпровідність та її використання в техніці

99. Сутність неореалізму


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.