Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Проблема походження людини в сучасній науці

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти України НУ “Львівська політехніка”Кафедра філософіїРеферат з філософії на тему: “Проблема походження людини в сучасній науці”Виконав аспірант 1-го курсу Матвієнко С.М. Прийняла Мазур Л.І.Львів, 2003р. ЗмістВступ . 3 1. Основні версії походження людини 4 1.1. Інопланетна версія 5 1.2. Версія антропного принципу в будові Все­світу 5 1.3. Концепція тупикової гілки еволюції . 5 1.4. Еволюційна 7 1.5. Концепція креаціонізму – створення 9 2. Концепція космічної еволюції людини і її філософські підстави . 10 3. Антропогенез 19 Висновки 21 Література 23Вступ Проблема походження людини перед людиною постала ще з давніх часів. Людину завжди протягом років цікавило, звідки вона появилась, де є “корені” людського буття? Чи людина появилась внаслідок еволюції або внаслідок творіння? Чи можна дати однозначні відповіді на дані питання? Людина, яка для нас є звичною та повсякденною реальністю, насправді постає незбагненною, невичерпною за якостями та проявами, глибоко утаємниче­ною за суттю. Вона настільки відрізняється від усього іншо­го в оточуючому нас світі, що хоч якесь усвідомлення цього факту мимоволі породжує питання про походження людини. Людина давно зрозуміла свою унікальність і через це сприймала себе саму не інакше, як через чимсь спричинене виникнення, пришестя на цей світ. Сьогодні ми знаємо і про світ і про людину набагато більше, ніж в попередні часи та епохи, але питання про походження людини залишається спірним та незбагненним. Справа в тому, що наука засвідчує як унікальність людини, так і її спорідненість із іншими формами життя та буття. Людина відрізняєть­ся цілою низкою унікальних рис, проте її організм складається із тих же хімічних елементів, із яких складаються інші органічні явища та процеси; анатомічно людина має ті ж самі частинки та складові, які мають інші тварини, а з деякими видами мавп ми, можна сказати, анатомічно ідентичні. Вражаючим по-сьогодні залишається той факт, що людсь­кий ембріон (зародок) в процесі свого розвитку проходить поетапно основні стадії розвитку живих організмів, що вка­зує на невипадковість присутності людини як живої істоти в ланцюжку розвитку космічних форм життя. Але те, що позна­чається як екзистенціали та сутнісні сили людини, також за­лишається впертим фактом нашої присутності в цьому світі. Тому законним залишається питання: звідки, як та завдяки чому людина має такі унікальні та контрастуючи між собою риси? Звідки людина прийшла та куди крокує? - Досить очевидно, що ті чи інші відповіді на ці питання значною мірою можуть впли­вати на організацію нашого життя, на соціальні, політичні та правові рішення. В даному рефераті я хочу зробити спробу відповісти на запитання: чи була поява людини результатом гри сліпого випадку, здійсненням однієї з безлічі приблизно рівноімовірних можливостей, чи, навпроти, реалізацією деякої «магістральної» тенденції в еволюції живого, наслідком її об'єктивної спрямованості до цілком визначеного фіналу, або шляхом творення? Також я вважаю за необхідне детально розглянути концепцію космічної еволюції людини і її філософські підстави.1

. Основні версії походження людини На даний час існують основні версії походження людини: - занесення людини (та життя) на Землю із інших світів або пла­нет (інопланетна версія); - виникнення людини внаслідок реалізації якоїсь фундаментальної космічної програми (версія антропного принципу в будові Все­світу) ; - виникнення людини внаслідок якоїсь фатальної помилки в ході при­родно-космічних процесів (концепція тупикової гілки еволюції). - виникнення людини шляхом еволюції форм життя (еволюційна концепція); - створення людини Богом (богами) чи якимись іншими вищими силами (концепція креаціонізму - створення). При всіх своїх відмінностях наявні версії походження людині тяжіють або до еволюціоніонізму, або до креаціонізму з тими чи іншими нюансами. Крім зазаначених в схемі існує ще один варіан походження людини, і він на перший погляд досить дивний – це намагання довести, що людина взагалі ніколи не виникала, що вона існує в космосі стільки, скільки існує і цей останній. Отже окреслимо сутність основних концепцій походження людини. 1.1. Інопланетна версія. Інопланетна версія - мало чого пояснює як в людині, так і в і походженні, оскільки відсуває питання про корені людини у не визначену далечінь: мовляв, десь та колись сформувалися розуми істоти, а потім вони колонізували Всесвіт. В кращому випадку прийнявши означену версію, ми можемо сподіватись на те, що наш &quo ;інопланетні батьки&quo ; в якихось фатальних для людства ситуаціях прийдуть нам на допомогу. Але, схоже на те, що історія не дає нам підстав для таких сподівань. Отже, версія інопланетного походження людини майже нічого не до­дає нам до розуміння та вирішення ситуації нашого буття. 1.2. Версія антропного принципу в будові Все­світу. Версія дії у Всесвіті антропного принципу - може бути пере­дана наступним чином: &quo ;Життя - це не випадковий спалах у природі, а космічний феномен; розум та матерія виникли на загальній основі, вони є лише різними аспектами єдиної ре­альності. В світі усе замислено так, щоби змогла з'явитися людина. Вона постає необхідним та суттєвим доповненням природи. Оскільки є людина. То Всесвіт володіє тими влас­тивостями, якими він володіє&quo ; . Впер­ше антропний принцип був сформульований у 1974 р. Б. Кар­тером. У так званому &quo ;сильному варіанті&quo ; його формулюван­ня висувається теза про те, що саме людина є кінцевою метою усіх констант (сталих величин) та елементів Всесвіту . Отже, сутність даного принципу полягає у принциповій відмові виз­нати людину випадковим явищем загального світового про­цесу: все в космосі, в його складових, структурі, співвідношен­нях орієнтоване на людину; людина і Всесвіт являють собою дещо початкове та органічно єдине. Слід сказати, що антроп­ний принцип має непогане природничо-наукове підкріплен­ня, проте, як і в будь-яких інших питаннях, результати нау­кових досліджень постають неповними та незавершеними. А це значить, що прийняття цього принципу передбачає певне внутрішнє переконання в його виправданості, внутрішнє відчуття його істинності. Окрім того, прийняття антропного принципу самого по собі ще не прояснює ситуацію людського перебування у світі: нехай людина існує в цьому світі невипадково, але чому вона в ньому існує? Який сенс тако­го існування? Яким може бути в такому разі людське призначення? - На ці питання в змісті антропного принципу не існує виправданої відповіді, проте не викликає сумніву, що до нього слід ставитись серйозно.

1.3. Концепція тупикової гілки еволюції. Концепція походження людини внаслідок якоїсь фатальної помилки в ході природних процесів базується, скоріше за все, на психологічному почутті незадоволення людиною, її діями та результатами таких дій: людина - це істота, яка весь час робить помилки, а результати цих помилок кричуще супере­чать вимогам розуму. Отже, людина заснована на відхиленні від належного. Конкретні аргументи на користь такої концепції є досить різноманітними: так, Ф.Ніцше вважав, що людина від природи не володіє надійними засо­бами для життя, а тому вона створює такі засоби штучно, через що віддаляється від природи і навіть протистоїть їй. Досить часто висуваються аргументи поганої біологічної пристосованості людини до життя, її непридатності до жит­тєвих дій тривалий час після народження. Б.Ф.Поршнев, ко­лишній радянський історик та культуролог, намагався аргу­ментувати положення, згідно яким людський тип поведінки був зумовлений збоями в дії тваринних інстинктів в несподі­ваних ситуаціях. Що можна сказати відносно цих міркувань? • По-перше, те, що насправді людина досить непогано пристосована до суто біологічного виживання, і про це свідчать приклади із життя деяких відсталих людських спільностей (в районі островів Океанії та ін.). • По-друге, відсутність у людини від народження готових навичок людської діяльності в світлі вже розглянутих аспектів людської неспеціалізованості, універсальності та свободи слід розглядати як важливий позитивний чинник людського бут­тя, а не навпаки. • По-третє, найважливіша вада розглянутих поглядів полягає в тому, що вони акцентують увагу на тому, чому лю­дина не є звичайною твариною, проте не можуть майже нічо­го сказати на той рахунок, що саме та як робить людину лю­диною. Адже відхилення від генеральної лінії еволюції зовсім не обов'язково повинні приводити до шедеврів Відродження, до музики Л.Бетховена, вражаючих прикладів людської лю­бові та самопожертви. Безумовно, не варто відкидати і цей момент - момент принципового виходу людини за межі суто тваринного типу поведінки та життя. 1.4. Еволюційна теорія. Еволюційна теорія має досить багато фактичних проявів задля того, щоби її зневажати; як вже зазначалося, людський ембріон в процесі розвитку проходить послідовно через стадії розвитку живих організмів і, отже, засвідчує цим прямий зв'язок людини із попередніми формами життя. Досить велику кількість свідчень на користь еволюційної теорії зібрала археологія; при цьому еволюціонували і рослинний світ, і світ тварин. Далі, для засвідчення реальності еволюційних процесів зовсім не обов'язково звертатись до археології, адже певні факти еволюційних змін спостерігаються і зараз; зокрема, яскравим свідченням еволюції постають результати мутацій, зникнення деяких видів тварин та рослин, нарешті, результати селекційної діяльності людини. На користь еволюції свідчать і зміни, що відбуваються в людському суспільстві на протязі відомих історичних епох. В той же час еволюційна теорія не здатна дати задовільних відповідей на цілу низку важливих питань. Якщо еволюцією форм життя рухають боротьба за виживання та пристосування до умов середовища, то чому цей процес відбувався саме в напрямі до людини, адже існують форми життя, значно краще пристосовані до виживання, ніж людина та ніж відомі нам складні види живих істот? В світі живих організмів діє закон відповідності органів та функцій, який чомусь вже не діє в людині, так само, як не діє з однозначною імперативністю її генетична програма.

Чому ця трада  безумовною основою? СВ¶ДОМ¶СТЬ тому, що це дине явище, про наявнсть якого нхто не сперечаться: ус проблеми це проблеми свдомост. Будь-який процес пзнання це питання свдомост  вдповдь вдомост. Аби про щось, говорити  за щось братися необхдне усвдомлення. Так визначаться лдерство свдомост. КОСМОС тому, що вн загальний для всх мислячих  не мислячих стот. Вн  загальним фактом для свдомост всх. Його походження це нше питання, але саме це питання й буде найголовншим у визначенн катастрофчност ситуац. ЕСТАФЕТА ЖИТТЯ Й РОЗУМУ тому, що  живий ланцюг поколнь, котрий свдомо  несвдомо тче загальну тканину Буття. Саме естафета Життя й Розуму творить релгю, соцологю, науку, космогоню  шука осмислен модел Свтобудови. Але чи могла ця естафета передати крзь ланцюг поколнь правдиве вдображення Цльного Буття, щоб уникнути мражв? Розглянемо, що ж породило Свдомсть, а отже, й розумння Космосу,  оцнку ¶сторично Естафети упродовж вдомого пероду часу? Естафета Життя й Розуму розкриваться в трьох фазах суб'ктивного Часу: в минулому, сучасному й майбутньому

1. Походження людини

2. Утворення давньоруської держави: проблеми походження, суспільного устрою і розпаду

3. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

4. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

5. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

6. Людина: біологія й соціологічні проблеми
7. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні
8. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

9. Проблеми Батьківщини та походження слов’ян

10. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

11. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

12. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

13. Погляди Фрейда на релігію та деякі проблеми сучасності

14. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

15. Проблема ментальності в українській народознавчій науці

16. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

17. Теорія грошей в сучасній економічній науці

18. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

19. Проблемы изучения космоса

20. Проблемы существования внеземных цивилизаций

21. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

22. Проблема происхождения и эволюции человека
23. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России
24. Демографические проблемы России

25. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

26. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

27. Проблемы добычи алмазов в Якутии

28. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

29. Сырьевая и энергетическая проблема мира

30. Проблема ресурсообеспечения

31. Территориальная проблема Курильских островов

32. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

34. Рост населения, проблема продовольствия

35. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

36. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

37. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

38. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
39. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода
40. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

41. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

42. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

43. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

44. Проблемы избирательного права современной России

45. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

46. Актуальные проблемы гражданского права

47. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

48. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

50. Государство и проблемы монополий

51. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

52. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

53. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

54. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)
55. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия
56. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

57. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

58. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

59. Проблемы наказания несовершеннолетних

60. Проблема происхождения права

61. Проблемы страхования автотранспорта в России

62. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

63. Проблемы законности в Российской Федерации

64. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

65. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал

66. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

67. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

68. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

69. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

70. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии
71. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе
72. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

73. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

74. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

75. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

76. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

77. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

78. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

79. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

80. Проблема "героя времени"

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

81. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

82. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

83. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

84. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

85. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

86. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику
87. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии
88. Египет как дар Нила. Проблема общины

89. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

90. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

91. Кибернетика и сознание. Проблемы искусственного интеллекта

92. Философские проблемы математики

93. Вирусы и бактерии. Проблемы СПИДа

94. Генетика и проблемы человека

95. Проблемы заболевания щитовидной железы в Хакасии

96. Детский церебральный паралич как проблема невропатологии и специальной педагогики

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда

97. Некоторые проблемы преступности на государственных границах РФ /по данным 1994-95 гг./

98. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений

99. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом в современных условиях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.