Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Суспільство як цілісна соціальна система

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

І. Суспільство як система взаємовідносин і взаємодій між його суб’єктами. Поняття &quo ;діяльність&quo ; вживається і вивчається багатьма науками. Коли діяльність розглядають в соціологічному аспекті, то мають на увазі специфічну людську форму активного ставлення до оточуючої дійсності, зміст якої становить її доцільну зміну і перетворення. Соціальна діяльність включає в себе мету, засіб, результат і сам процес діяльності. В структурі її можна виділити три взаємопов'язані компоненти: усвідомленість діяльності; суспільно обумовлений характер діяльності; продуктивність діяльності. В залежності від характеру відношення людини до оточуючого світу і взаємодії з іншими людьми соціальна діяльність підрозділяється на таки найважливіші види: матеріально-перетворююча; пізнавальна; ціннісно-орієнтаційна; комунікативна; художня; політична. Стосовно об’єктивного ходу історії діяльність поділяють на прогресивну і реакційну, стосовно об’єктивно існуючих систем цінностей на позитивну, законну, незаконну, моральну і аморальну. Діяльність можна підрозділити також в залежності від її значення і ролі в соціальному розвитку на репродуктивну і продуктивну, або творчу. Репродуктивна діяльність пов’язана з одержанням або відтворенням вже відомого результату відомими засобами і способами. Продуктивна, або творча - направлена на вироблення нових ідей, цілей і відповідних їм нових засобів і способів або на досягнення відомих цілей за допомогою нових засобів, які раніше не застосовувались. Категорія діяльності конкретизується в спеціальних соціологічних теоріях і емпіричних дослідженнях перш за все за сферами діяльності (трудова, дозвільна, освітня, споживацька і т.п.), за її соціальними формами (колективна, масова, індивідуальна і т.д.). Суттєвий вклад в розкриття і витлумачення діяльності вносить соціологічна теорія &quo ;соціальної дії”. В центрі аналізу цієї теорії є діяльний індивід (чи діяч). Цей аналіз ґрунтується на знанні про типових діячів в типових ситуаціях і, серед інших елементів, виявляє цілі діяча, його очікування і цінності, засоби досягнення цілей, характер ситуації і розуміння даної ситуації діячем. Т.Парсонс називав ці елементи системою координат дії. Існують дві основні форми теорії дії: &quo ;герменевтична&quo ; і &quo ;позитивістська&quo ;. При цьому і та, і інша тісно пов’язані з доктриною символічного інтеракціонізму. Основи обох форм теорії були запропоновані в свій час М.Вебером. Вебер розрізняв чотири типи дії: традиційну, афективну, цілераціональну і цінніснораціональну. Традиційні дії – це дії, засновані на тривалій звичці і здійснюються індивідами, як правило, без осмислення. Афективні дії – це дії, які здійснюються лише з метою вираження емоцій. Цілераціональні дії (інструментальна дія) – дія, за якої діяч не лише порівнює різні засоби досягнення цілі, а також оцінює корисність самої цілі. Цінніснораціональна дія – діяч сприймає ціль як дещо самодостатнє, як ціль в собі, і може навіть не порівнювати різні засоби її досягнення. Вебер пояснює, що ці чотири типи дії є ідеальними типами, реально ж емпірична дія може являти собою поєднання двох чи більше типів.

Важливим моментом, за Вебером, є певні дії з точки зору осмисленості. Соціологічний аналіз повинен здійснюватися за допомогою означення того змісту, який мають дії для діяча. Герменевтичні теорії дії – це ті теорії, які роблять таку осмисленість абсолютним теоретичним пріоритетом: дія і сенс нерозривно поєднані між собою. Одним з представників цієї перспективи є А.Шюц. Шюц вважає, що ключ до інтерпретації дії лежить в ідеї потоку переживань і досвіду у часі. Наші переживання і досвід мають форму неперервного потоку. Кожен окремий досвід не має змісту сам по собі, але може бути наділений ним за допомогою рефлексії у міру його відходу у минуле. Однак дії можуть рефлексувати і в тому часі, який Шюц називає &quo ;довершеним майбутнім часом&quo ;, тобто, можна рефлексувати з приводу майбутніх дій так, немов вони були здійснені в минулому. Згідно Шюцу, ця форма рефлексії має вирішальне значення, оскільки дія є продуктом і наміру і рефлексії. Дія – це те, що визначається в межах певного проекту чи плану. Далі Щюц проводить відмінність між мотивами типу &quo ;для того, щоб&quo ; і &quo ;тому, що&quo ;. Перші відносяться до майбутнього і являють собою приблизний еквівалент цілей у відношенні до потоку переживань за кого-небудь. Якщо соціальні дії які визначаються таким чином, здійснюють ся з обох сторін, то має місце соціальна взаємодія. Позитивістські теорії дії, найбільш яскравим варіантом яких є теорія Т.Парсонса, більше цікавляться соціального структурою і тим, яким чином остання висуває доступні для діячів цілі і засоби. Таким чином, в рамках позитивизму існує тенденція перетворювати дію і взаємодію в поняття залишкові, менш важливі, ніж аналіз соціальної системи в цілому. Згідно Парсонсу, дія є поведінка, керована смислами, яких діячі надають предметам і людям. Діячі мають цілі і вибирають відповідні засоби. Механізм дії Порядок дії обмежується ситуацією і визначається символами і цінностями. При цьому найбільш важливою категорією виявляється взаємодія, тобто дія, орієнтована на інших діячів. При постійному характері взаємодії між двома сторонами виникають взаємні очікування. Кожній стороні доводиться приводити як свої очікування, так і свого поведінку у відповідність з поведінкою і очікуванням іншої сторони. У міру того, як очікування стають стабільними у відношенні певної поведінки, вони перетворюються в норми, які керують взаємодією. Слідування нормам не лише робить дію більш ефективною, воно також приносить діячам внутрішнє задоволення, оскільки, як вважає Парсонс, діячі &quo ;мають потребу&quo ; в схваленні зі сторони інших. Ц норми є основою соціального порядку, інституціоналізованого в суспільстві і інтерналізованого в індивіді. Поняття соціального зв’язку є однією із основних категорій соціології. За допомогою цієї категорії О.Конт зумів представити соціальну структуру як складний організм, в якому встановлюються особливі зв’язки від сім’ї до систем релігії і держави. Г.Спенсер намагався через аналіз системи соціальних зв’язків виявити специфіку мілітаристського і індустріального суспільства.

Е.Дюркгейм намагався класифікувати типи зв’язків, виділяв механічну і органічну солідарність як своєрідні етапи розвитку суспільства від його традиційних форм до індустріального суспільства з його особливим поділом праці. Соціальний зв’язок - це сукупність особливих залежностей одних соціальних суб’єктів від інших, їх взаємні відносини, які об’єднують людей у відповідні соціальні спільності і свідчать про їх колективне існування. Основою формування соціального зв’язку є безпосередній контакт між людьми в тій або іншій первинній соціальній спільноті (сім’я, група), який потім переростає в більш широкий опосередкований зв’язок людей, які складають великі соціальні об’єднання, в межах яких формуються почуття причетності до групи або внутрішньо-групової солідарності (в межах, наприклад, нації, соціального класу, верстви, конфесії і т.д.) Три групи факторів, що визначають наявність соціальних зв’язків: - природно-біологічні задаються спадковими ознаками, тобто самим фактом народження людини, що визначає її етнічні, національні (расові) ознаки; - психологічні, такі наприклад, як почуття спільності з іншими людьми, що і об’єднує людей у відповідні соціальні групи і спільності. Свого вищого прояву соціальні почуття досягають тоді, коли вони стають переконаннями, набирають характер раціональних установок, в яких відбиваються традиції і норми, свого роду неписані правила, які складаються в суспільстві; - соціально-інституційні, тобто спеціально створені (формальні, писані) правила, норми, які особливим чином регламентують соціальні зв’язки і відносини, визначаючи порядок дії соціальних об’єктів в межах соціального інституту і контролюючи їх. Соціальні зв’язки бувають: формальні і неформальні; особистісні і колективні; прямі і опосередковані; більш міцні і менш міцні. Соціальні зв’язки людини, яка знаходиться навіть в дуже невеликій нечисленній групі, являють собою велику кількість взаємодій, соціальних інтеракцій, які складаються із дій і зворотних реакцій: Теорії міжособистісної взаємодії Теорія Теоретик Основна ідея Теорія обміну Джордж Хоманс Люди взаємодіють один з одним на основі свого досвіду, зважуючи можливі винагороди і витрати Символічний інтеракціонізм Джордж Мід Герберт Блумер Поведінка людей стосовно один одного і предметів оточуючого світу визначається тим значенням, яке вони їм надають. Управління враженням Ервін Гоффман Соціальна ситуації нагадують драматичні вистави, в яких актори прагнуть створювати і підтримувати сприятливі враження. Психоаналітична теорія Зігмунд Фрейд На міжособистісну взаємодію здійснюють глибокий вплив поняття, засвоєні в ранньому дитинстві, і конфлікти, пережиті в цей період Виникає складна мережа взаємодій, яка охоплює певну кількість індивідів. Поступово в ході спілкування із всієї сукупності взаємодій виділяються сталі соціальні зв’язки, які на основі раціонально-чуттєвого сприйняття їх взаємодіючими індивідами набирають певну специфічну форму, яка характеризується відповідною поведінкою взаємодіючих індивідів.

Якщо мобілізувати тільки офіцерський корпус і козацтво — це уможливить створення потужної організації, здатної в надзвичайно стислий термін змінити ситуацію в країні. За півроку можна мобілізувати майже півтора мільйона чоловік. Це реально, якщо ми усвідомимо катастрофічність нашого становища. Якщо ще хтось має ілюзію, що все зміниться без нашої активної участі, то ми ніколи не зберемо таку кількість людей. Якщо ж не зберемо, то втратимо свої землі, свою країну. Проте краще не доводити до крайнощів, а слід максимально скоротити термін формування сучасної боєздатної структури, що забезпечить захист Батьківщини, її свободу і незалежність. Безумовно, формування козацьких загонів не є самоціллю, а лише засобом, інструментом впливу на соціально-економічні і політичні процеси в українському суспільстві. Яким же чином люди, що не мають влади, не мають доступу до засобів масової інформації, можуть впливати на ці процеси? В інформаційних війнах, що ведуться в рамках великих систем, а суспільство — це велика система, діють певні закони, знання яких дає можливість суттєво впливати на функціонування такої суперсистеми

1. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

2. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

3. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

4. Соціальна система та її структура

5. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

6. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства
7. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
8. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

9. Громадське суспільство й соціально-трудові відносини

10. Право як спеціальне соціальне явище

11. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

12. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

13. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

14. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

15. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

16. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

17. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

18. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

19. Організація як соціальне утворення

20. Управління, як соціальний феномен

21. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

22. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
23. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства
24. Соціальна психологія як наука

25. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

26. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

27. Бідність як соціальна проблема

28. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

29. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

30. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

31. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

32. Система соціальних служб в Україні

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

33. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

34. Соціально-класова структура суспільства

35. Соціологія - наука про суспільство

36. Структура системи соціального захисту населення і політики України

37. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

38. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз
39. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема
40. Формування системи соціального захисту в Україні

41. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

42. Соціальне становище Запорізького краю

43. Соціальні групи

44. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

45. Громадянське суспільство і держава

46. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

47. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

48. Районирование Российской социо-культурной системы

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Соціальна екологія

50. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

51. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

52. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

53. Соціальне та особисте страхування

54. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
55. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
56. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

57. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

58. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

59. Громадянин і суспільство

60. Громадянське суспільство в Україні

61. Громадянське суспільство та держава

62. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

63. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

64. Соціальна держава

Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы

65. Соціальна обумовленість державної служби

66. Соціальне партнерство в Україні

67. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

68. Сутність та соціальне призначення держави

69. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

70. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років
71. Історія України. Соціально-політичні аспекти
72. Первісне суспільство на етнічних українських землях

73. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

74. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

75. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

76. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

77. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

78. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

79. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

80. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

81. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

82. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

83. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

84. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

85. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

86. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
87. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
88. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

89. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

90. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

91. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

92. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

93. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

94. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

95. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

96. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

98. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

99. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.