Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ДИПЛОМНА РОБОТА Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ комунікативно-мовленнєвОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Сутність комунікативно-мовленнєвих умінь учнів Особливості комунікативно-мовленнєвої діяльності учнів початкової школи РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ комунікативно-мовленнєвих умінь І НАВИЧОК молодших школярів Формування комунікативно-мовленнєвих умінь у контексті сучасної методики у 4 класі Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок на уроках української мови Перевірка ефективності формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК ВСТУП Актуальність і ступінь дослідження проблеми. Відродження національної школи і реформування освіти в Україні є вимогою часу. Цей процес зумовлений змінами у суспільно-політичному житті і засвідчений Законом про освіту, Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття), концепцією мовної освіти. Із зміною соціально-політичних функцій української мови на сучасному етапі, наданням їй на конституційному рівні статусу державної спостерігається переорієнтація мети навчання мови в освітніх закладах України. У проекті Державного освітнього стандарту з української мови (початкова ланка) визначено мету її навчання, яка полягає насамперед у формуванні в учнів уміння будувати висловлювання в межах доступних для них тем і типів текстів. „Зміст і процес навчання при цьому мають будуватися на основі комунікативно-діяльнісного підходу” . Як стверджує О.Л.Калмикова, формування комунікативно-мовленнєвих умінь – одна з основних проблем сучасної методики навчання мови, оскільки „відсутність належної кореляції між теоретичними знаннями і практичними мовленнєвими вміннями позначається на кількісних і якісних характеристиках мовлення, породжує різного типу мовленнєві помилки й недоліки” . З метою запобігання їм, окрім опанування теорії мови, „школярів необхідно вчити орієнтуватися в конкретній мовленнєвій ситуації, відповідно до цього добирати зміст та мовні засоби для вираження думки, володіти правилами мовленнєвої поведінки в різних умовах спілкування” . На взаємозв'язку шкільної мовної освіти з реальними потребами життя наголошували педагоги і лінгвісти ХІХ століття М.Ф. Бунаков, Ф.І. Буслаєв, І.І. Срезневський, К.Д. Ушинський, П.Ф. Фортунатов, В.П. Шереметьєвський та ін. За перебудову шкільного курсу мови, ураховуючи комунікативно-діяльнісний підхід до її вивчення, виступають сучасні вітчизняні й зарубіжні вчені-методисти О.М .Біляєв, Д.М. Богоявленський, М.С .Вашуленко, В.І. Капінос, О.Ю. Купалова, Т.О. Ладиженська, А.К. Маркова, В.Я .Мельничайко, Л.М. Симоненкова, Л.В. Скуратівський, А.Є. Супрун, О.В. Текучов, Л.П. Федоренко та ін. На комунікативну спрямованість уроків рідної мови й мовлення вказують А.Й. Багмут, Л.О. Варзацька, Н.А.Гац, В.Т. Горбачук, Д.М. Кравчук, Т.Ф .Потоцька, Т.Г. Рамзаєва, М.В. Сокирко, Г.О. Фомічова, О.Н. Хорош-ковська, Г.Т. Шелехова та ін. В центрі наукових досліджень (А.П. Каніщенко, Н.І

. Лазаренко, Т.М. Сокольницька, Л.Б. Попова, І.Л. Холковська, І.О. Шаповалова та ін.) знаходяться переважно повнозначні частини мови. Також „у мовленні школярів активно вживаються службові слова: прийменники, сполучники, частки, виражаючи різноманітні відношення між предметами, надаючи висловлюванням відповідних виражально-експресивних відтінків” . Переважна більшість мовознавців відзначає „семантичну, морфологічну та синтаксичну специфіку частин мови. Головною визнається їх синтаксична своєрідність і синтаксична та комунікативна функції” . Частини мови є засобами вираження синтаксичних відношень і конкретизують своє значення у відповідних синтаксичних конструкціях. Як відомо, „знання з граматики збагачують мовлення в морфологічному й синтаксичному аспектах, і особливо велике значення вони мають для упорядкування мовлення, усунення мовленнєвих недоліків, які порушують граматичні норми літературної мови” . За твердженнями психологів, дидактів і методистів, „уміння формуються на основі знань, зокрема комунікативно-мовленнєві вміння потребують відповідних знань теорії мови” , навчально-методичної літератури для 1-4 класів, недоліки існуючої практики переконують, що методика ознайомлення учнів початкових класів із частинами мови як важливим засобом удосконалення їхніх комунікативно-мовленнєвих умінь розроблена недостатньо. Таким чином, важлива роль частин мови у здійсненні акту спілкування, потреба удосконалення змісту і методів навчання рідної мови у початковій школі, недостатня науково-методична розробленість проблеми розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів визначили актуальність проблеми та вибір теми дипломної роботи. Об'єктом дослідження є процес формування мовленнєвих умінь молодших школярів у курсі початкового вивчення рідної мови. Предметом дослідження є методичне забезпечення формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів. Мета дослідження полягає у створенні обґрунтованої методики удосконалення комунікативно-мовленнєвих умінь, спрямованої на забезпечення якісних характеристик мовлення, та її експериментальній перевірці. Гіпотеза дослідження: комунікативні ознаки мовлення молодших школярів, його граматична правильність, структура, синтаксичний лад як окремих речень, так і зв'язних висловлювань поліпшаться в результаті цілеспрямованої роботи за умов: а) педагогічно організованого і відповідно мотивованого засвоєння учнями елементарних теоретичних відомостей про мову і мовлення; б) цілеспрямованого застосування спеціально розробленої системи роботи з розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь, яка ґрунтується на лінгвістичних, дидактичних та психологічних засадах. Мета й гіпотеза дослідження потребували розв'язання таких завдань: 1) з'ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в лінгво-методичній та психолого-педагогічній літературі; 2) дослідити стан формування в учнів комунікативно-мовленнєвих умінь у практиці шкільного навчання; 3) обґрунтувати психолого-педагогічні та методичні умови формування у молодших школярів комунікативно-мовленнєвих умінь; 4) розробити експериментальну методику розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкових класів та перевірити її ефективність.

Методи дослідження. У роботі використовувались теоретичні і практичні методи наукового дослідження. Теоретичні: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та лінгводидактичної літератури в розрізі досліджуваної проблеми; аналіз навчальних програм, шкільних підручників з рідної мови та методичних посібників; розробка змісту й методики розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів; синтез результатів експерименту. Емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом, бесіди з учителями й учнями з метою діагностування рівня сформованості комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів, анкетування вчителів, вивчення результатів мовленнєвої діяльності учнів. Наукова новизна дослідження визначається теоретичною обґрунтованістю, дидактичною доцільністю та експериментальною доведеністю можливості курсу рідної мови у формування комунікативно-мовленнєвих умінь. Зокрема, уточнено і конкретизовано зміст комунікативно-мовленнєвих умінь; відібрано оптимальні методи і прийоми формування комунікативно-мовленнєвих умінь; розроблено методику розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів з опорою на теорію мовленнєвої діяльності. Практичне значення дослідження полягає у виявленні ефективних методів і прийомів, які сприяють формуванню вмінь правильно й доречно вживати частини мови в процесі спілкування, створенні системи роботи, спрямованої на вироблення цих умінь, у розробці конкретних рекомендацій для вчителів початкових класів. Одержані результати можуть бути використані в практиці викладання мови в школі, при створенні нових навчально-методичних комплексів з рідної мови для початкових класів. Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ комунікативно-мовленнєвОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1 Сутність комунікативно-мовленнєвих умінь учнів Загальна середня освіта має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а в стратегічному плані „закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками стабільного, прискореного розвитку України” . Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетним у початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції. У молодших школярів „формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінними уміннями й навичками, особистий досвід культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у різних видах діяльності” . Освітніми результатами цього етапу школи є „повноцінні читацькі, мовленнєві, обчислювальні уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв'язках і залежностях, розвинені сенсорні уміння, мислення, уява, пам'ять, здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров'я, уміння виконувати творчі завдання” .

Вона викону необхдн для  снування суспльн функц, як, крм усього ншого, полягають у продукуванн, зберганн, поширенн нформац. «Обладнанням», необхдним для виконання цих функцй,  сторична память, символи, звички, характерний спосб мислення та засоби оперування нформацю, причому згадан елементи мають бути комплментарними, тобто зрозумлими усм членам спльноти, прийнятними для них. Комплментарнсть (або комункативна ефективнсть) забезпечу такий рвень функцонування комункативних здатностей  засобв, який, власне,  необхдним для того, щоб великий людський колектив являв собою днсть, спльноту як таку. «Комункативн засоби суспльства, пише К. Дойч, складаються з стандартизовано системи символв, таких як мова та будьяка кльксть допомжних знакових систем (абетки, способи писання, рахування, малювання тощо). Вони включають також нформацю, що збергаться у живй памят, звичках, асоцативних звязках  схильностях членв спльноти, та  матеральних засобах збереження нформац, таких як бблотеки, памятники, покажчики тощо

1. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

2. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

3. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

4. Формування комунікативних вмінь менеджера

5. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

6. Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов
7. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема
8. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

9. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

10. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

11. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

12. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

13. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

14. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

15. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

16. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

18. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

19. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі

20. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

21. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

22. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису
23. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи
24. Розвиток мовлення молодших школярів

25. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

26. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

27. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

28. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

29. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

30. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

31. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

32. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

34. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

35. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

36. Гра як метод виховання молодших школярів

37. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

38. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
39. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
40. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

41. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

42. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

43. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

44. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

45. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

46. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

47. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

48. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

49. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

50. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

51. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

52. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

53. Формування геометричних понять у молодших школярів

54. Формування екологічної культури молодших школярів
55. Формування здорового способу життя молодших школярів
56. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

57. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

58. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

59. Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі

60. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

61. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

62. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

63. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

64. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные

65. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

66. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

67. Зміст правового виховання молодших школярів

68. Економічне виховання молодших школярів

69. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

70. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
71. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
72. Корекція тривожності у молодших школярів

73. Особистісна тривожність молодших школярів

74. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

75. Прояви агресивності молодших школярів

76. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

77. Розвивальні ігри молодших школярів

78. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

79. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

80. Идеи декабризма в комедии Грибоедова "Горе от ума"

Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

81. Образы "Горя от ума"

82. Персонажи комедии "Горе от ума"

83. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы

84. Ум

85. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"

86. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"
87. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право
88. «Когда ум с сердцем не в ладу...»

89. «Ошибки отцов» и «поздний ум» детей

90. Чацкий и Молчалин как герои-антиподы. (По комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»)

91. Герой времени в «Горе от ума» Грибоедова

92. "Век нынешний и век минувший" (основной конфликт в комедии "Горе от ума")

93. Сочный, яркий, образный язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

94. Значение комедии "Горе от ума"

95. "Горе от ума" как памятник русской художественной речи

96. "Горе от ума" А. С. Грибоедова и "Евгений Онегин" А. С. Пушкина

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

97. Идея декабризма в комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"

98. Произведение Грибоедова "Горе от ума" — комедия или трагедия?

99. Характер основного конфликта в комедии Грибоедова "Горе от ума"

100. Чацкий против фамусовского общества (по комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.