Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Ефективна національна економіка - гарантія незалежності держави. Вона вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки. Говорячи про капітал, потрібно відзначити, що в будь-який момент часу існують одні юридичні і фізичні особи, у яких є деякий надлишок фінансових коштів, і інші - у яких їх не вистачає. Для нормального розвитку економіки постійно потрібні мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових коштів між її сферами і секторами. Отже значна роль в економічних реформах належить ефективній фінансовій та грошово-кредитній політиці. Капітал (капітальні блага) - це виробничий ресурс тривалого користування, тобто будь-які створені (на відміну від праці й землі) блага, що використовуються у виробництві інших благ. Розрізняють: фізичний капітал (обладнання, споруди виробничого призначення, запаси матеріалів) та людський капітал (навики, вміння, спеціальні знання, що необхідні у виробництві товарів). Користування капіталом або послуги капіталу у виробництві товарів та послуг є потоковою величиною (потоком), що вимірюється в одиницях капітальних благ, які використовуються протягом якогось проміжку часу. Запаси капітальних благ фірми на певний момент часу утворюють її капітальні запаси (фонди). Ринок капіталу - це ринок, чи група пов’язаних ринків, на яких капітал у фінансовій формі позичається на різний термін (короткий, довгий або взагалі невизначений) і на різних умовах; на кожному ринку існує свій рівень процентної ставки. Окремі ринки капіталу досить пов’язані між собою, через те що для вкладників і позичальників існує можливість переходу з ринку на ринок, а бажання переходити залежить від умов отримання кредитів і доходності операцій. Тому, для спрощення можна вважати, що існує один ринок. Формою існування ринку капіталу виступає кредит, що надається в позику для ведення бізнесу. Кредит (лат. credi ium - позика) - це надання товарів і грошей у борг на умовах повернення і платності. Історично первинною формою кредитних відносин було лихварство. Лихварство - це надання грошей у борг для вирішення особистих проблем позичальників з умовою сплати високих відсотків при погашенні боргу. Позичкові капіталісти формують грошовий капітал за рахунок багатьох джерел: вільні капітали підприємств та їх амортизаційні фонди; грошові заощадження широких верств населення; бюджетні залишки та інші тимчасово вільні кошти. Позичальниками на ринку капіталів виступають: підприємці, населення, держава, банки. За терміном повернення коштів виділяють короткострокові (до 1 року), середньострокові (до 5 років) та довгострокові (більше 5 років) кредити. За способом надання розрізняють такі види кредитів: комерційний, споживчий, банківський, іпотечний, державний, міжнародний. Банки - це кредитно-фінансові установи, головне призначення яких акумулювати (залучати і накопичувати) тимчасово вільні грошові кошти підприємств, організацій і населення та надавати їх у кредит своїм клієнтам на умовах поверненості, гарантованості, строковості і платності.

Ринки капіталу України суттєво відстають за середньостатистичними показниками від відповідних показників Російської Федерації, Польщі та Угорщини. Співвідношення капіталізації ринку акцій до внутрішнього валового продукту у 2006 році в цих країнах становить 69 відсотків, тоді як в Україні - 41,6 відсотка, а в країнах Західної Європи (Німеччина, Франція, Греція, Ірландія, Великобританія та Іспанія) - 108 відсотків. Середнє співвідношення обсягу торгів акціями на організованому ринку до капіталізації, що є однією з основних характеристик ліквідності ринку, в Російській Федерації, Польщі та Угорщині у 2006 році становило 58 відсотків, а в Україні - 3,1 відсотка. Україна має усі об’єктивні передумови для динамічного поступу до цивілізованих ринків капіталу, але ті проблеми, які постійно виникають через недосконалість і безсистемність реформ, несумісність економічних методів управління і закономірностей розвитку ринкових структур, значні недоліки в правовому забезпеченні розвитку ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів справляють негативний вплив на економічний стан країни, позначаються на формуванні економічної політики і фінансовій безпеці держави. Головною проблемою є відсутність скоординованої державної політики, спрямованої на забезпечення фінансування реального сектору економіки через механізми ринків капіталу, що звужує їх роль і місце в ринковій економіці, а також може призвести до поглинання ринків капіталу України більш структурованими і капіталізованими ринками інших країн. Метою Програми є забезпечення конкурентоспроможності ринків капіталу України шляхом проведення правового, інституційного та технологічного їх реформування. В результаті виконання завдань Програми будуть суттєво поліпшені умови перетворення вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб в інвестиційний капітал, що забезпечить стабільне економічне зростання, насамперед через інноваційний розвиток економіки. Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам державної політики, визначеним у нормативно-правових актах. Шляхом розв’язання проблем розвитку ринків капіталу України є їх модернізація (&quo ;осучаснення&quo ;), яка полягає не у докорінній їх перебудові, а у приведенні сектору інституційного інвестування, системи біржової торгівлі, обліково-розрахункової інфраструктури ринків капіталу та корпоративного управління до міжнародних стандартів. Оптимальний варіант розв’язання проблеми визначається на основі порівняльного аналізу розвитку світових ринків капіталу. Світові ринки капіталу протягом останнього десятиріччя стрімко модернізувалися за всіма напрямами їх функціонування - правовим, інституційним та технологічним. Основними світовими тенденціями розвитку ринків капіталу є: створення глобальних торговельних та розрахунково-клірингових систем для обслуговування світової торгівлі; підвищення рівня використання новітніх інформаційних і фінансових технологій, впровадження фінансового інжинірингу; універсалізація діяльності фінансових установ (як банківських, так і небанківських), внаслідок чого увага приділяється передусім якості, швидкості та мінімальній ризикованості послуг, а не спеціалізації цих установ за видами фінансових послуг; зростання ролі інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній тощо) у здійсненні фінансових інвестицій через ринки капіталу; комерціалізація центральних ринкових інституцій, тобто остаточний перехід від публічних форм управління системоутворюючими організаціями до приватних; консолідація корпоратизованих інституцій інфраструктури ринків капіталу, яка відбувається згідно з утвореною природним шляхом формою того чи іншого регульованого ринку (горизонтальна консолідація), що має здебільшого наднаціональний характер, або здійснювана за ініціативою держави і за згодою учасників ринків у межах однієї країни (вертикальна консолідація); консолідація системи державного регулювання всіма складовими ринків капіталу, що завершилася в багатьох країнах утворенням єдиного державного органу консолідованого нагляду за фінансовими послугами та ринками, з одночасною дерегуляцією окремих складових ринків капіталу та посиленням їх саморегулювання.

Способами вирішення проблем ринків капіталу України є: проведення інституційної реформи ринків капіталу, що передбачає утворення потужних інвестиційних банків та інвестиційних компаній, страхових компаній із спеціалізацією на інвестиційному страхуванні, венчурних фондів інноваційного розвитку для акумуляції сукупних національних накопичень та їх спрямування в реальний сектор економіки; консолідація біржової системи України на принципах регульованих ринків, передбачених Директивами Європейського Союзу, що має відбуватись двома паралельними шляхами: удосконалення законодавства з питань регулювання діяльності товарних і фондових бірж та об'єднання зусиль учасників ринків щодо укрупнення існуючих бірж з метою концентрації угод купівлі-продажу цінних паперів, інших фінансових інструментів та товарів на біржовому ринку; завершення розбудови Національної депозитарної системи з урахуванням світового досвіду інтеграції обліково-розрахункової інфраструктури як умови забезпечення надійного обліку прав власності на цінні папери та базові активи деривативів (похідних фінансових інструментів); удосконалення системи захисту прав інвесторів на основі впровадження міжнародних принципів корпоративного управління та системи розкриття інформації на засадах вільного, оперативного, безкоштовного доступу інвесторів до інформації, необхідної для прийняття інвестиційних рішень. Розв’язанню проблем ринків капіталу України буде сприяти також впровадження інноваційних технологій та новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу України, що передбачається здійснити заходами окремих галузевих інноваційних програм. Модернізація ринків капіталу вимагає також реформування системи державного регулювання ринків капіталу, фінансових послуг та діяльності фінансових установ на засадах розмежування функцій регулювання та консолідованого нагляду. Регулювання полягає у розробці та виданні уповноваженими органами на підставі законів нормативно-правових актів, які регламентують види і способи діяльності на ринках капіталу, встановлення правил чи адміністративних вимог, що здійснюються органами влади. До методів регулювання відносяться реєстрація, ліцензування, встановлення вимог і обмежень, надання рекомендацій та встановлення економічних нормативів (пруденційне регулювання). Нагляд полягає у цілісному й безперервному відстеженні здійснення фінансовими установами їх діяльності згідно із нормативно-правовими актами, постійному моніторингу за відповідністю вимог, встановлених органом регулювання. До методів нагляду відносяться спеціальна звітність фінансових установ, інспекційні перевірки, застосування заходів впливу, звернення до суду та пруденційний нагляд (постійний моніторинг за встановленими економічними нормативами). Реформування системи державного регулювання ринків капіталу, фінансових послуг та діяльності фінансових установ передбачає залишити функції регулювання діяльності банків Національним банком України та передати функції регулювання діяльності небанківських фінансових установ центральним органам виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, а для виконання функцій консолідованого нагляду утворити державний орган зі спеціальним статусом - Державну комісію з нагляду за діяльністю фінансових установ.

Вона не тльки готувалася, а здйснювалася повним ходом пд загальний плач  лемент захдноукранського населення, яке за пдтримку визвольного руху С.Бандери спочатку утюжили танками, а потм ешелонами вивозили до Сибру. Назустрч транспортам з Украни мчали состави з вреями та росянами, як на поклик Кагановича збиралися в розрджен таким чином укранськ мста. У Франка врей-капталст Герман Гольдкремер говорить на адресу укранцв, яким доводиться зазнавати безкнечних страждань: Так дурням  треба. ґврейська елта, що почувалася на Укран паном становища, не раз подумки  вголос повторювала ц слова. Вона могла робити це безкарно. У Кив  Москв, в уряд  в ЦК ВКП, у Комнтерн  в зарубжних партях всюди сидли хн люди. Якщо не вистачало безпосередньо врейського представництва, при потреб використовувався авторитет дячв, у кого дружини були врейки: Калнна, Молотова, Ворошилова, Луначарського, Манульського, Затонського, Димитрова Щоб надати соб бльшо ваги в очах простого люду, перед вйною пустили поголоску, нбито Сталн мав соб за дружину дочку Кагановича

1. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

2. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

3. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

4. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

5. Основні риси перехідної економіки України

6. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
7. Акціонерний капітал та дивіденти
8. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

9. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

10. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

11. Концесія як механізм розвитку економіки держави

12. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

13. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

14. Предмет та методологія інформаційного права України

15. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

16. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

17. Реформування и в перехідній економіці України

18. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

19. Економіка України на початку ХХІ століття

20. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

21. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

22. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці
23. Ринок праці та капіталу
24. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

25. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

26. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

27. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

28. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

29. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

30. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

31. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

32. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

33. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

34. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

35. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

36. Валютний ринок та його регулювання

37. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

38. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
39. Капітал як економічна категорія товарного виробництва
40. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

41. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

42. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

43. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

44. Декабристський рух та його поширення на Україні

45. Процес управління та його основні стадії

46. Товар та його властивості

47. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

48. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

49. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

50. Національний банк України та особливості його функціонування

51. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

52. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

53. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

54. Ґрунт та його родючість
55. Столипін та його аграрна реформа в Україні
56. Гудвіл та його облік

57. Організація обліку власного капіталу підприємства України

58. Статутний і додатковий капітал

59. Аудит статутного капіталу

60. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

61. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

62. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

63. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

64. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Підряд та його види

66. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

67. Поняття права природокористування та його види

68. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

69. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

70. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
71. Антрапалогія капіталізму і культаў
72. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

73. Імператор Олександр Другий та його реформи

74. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

75. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

76. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

77. Романтизм та його значення в мистецтві

78. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

79. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

80. Види попиту. Поняття товару та його суть

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

81. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

82. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

83. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

84. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

85. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

86. Види та причини порушень розвитку дітей
87. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
88. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

89. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

90. Міжнародний рух капіталу

91. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

92. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

93. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

94. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

95. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

96. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее

97. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

98. Вибори та їх роль у політичному житті України

99. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.