Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Кафедра заочного і дистанційного навчання Курсова робота З дисципліни Адміністративне право На тему : Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності Виконала: студентка групи ЮЗ-72С Мисенко Юлія Володимирівна Науковий керівник: Яцина О. М. Суми-2009 Зміст Вступ 1. Поняття державне регулювання підприємницької діяльності та підприємництва 2. Державно-правове регулювання підприємництвом 2.1 Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності 2.2 Ліцензування підприємницької діяльності 2.3 Патентування 2.4 Квотування 2.5 Стандартизація та сертифікація 3. Ліцензійна палата 4. Перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами Висновок Список використаної літератури Вступ Дана тема курсової роботи є досить актуальною у наш час, адже більшість з людей мають свій бізнес, тобто , своє підприємство. Щоб підприємницька діяльність не суперечила закону, в деякій мірі нею повинна регулювати держава. І тому моя тема широко розкривається в правовій літературі. За останні роки в Україні відбулись якісно нові соціально-економічні і суспільно-політичні перетворення, які переслідують мету побудови суверенної, соціальної, правової демократичної держави, одним з важливих завдань якої має бути формування ефективного ринкового механізму господарювання. Перехід до сучасної моделі економічного розвитку України висуває на перший план проблему підприємництва, ефективного державного управління і державного регулювання у цій сфері. Разом з тим економіка України в умовах спаду виробництва і значної кількості невирішених соціальних проблем в суспільстві продовжує перебувати в системній кризі, яка викликана низкою відомих причин і факторів, в тому числі послабленням системи державно-правового регулювання, недосконалістю виконавчо-розпорядчої діяльності спеціально уповноважених органів та посадових осіб у сфері підприємництва, нерозвинутістю організаційно-правових механізмів державної підтримки і впливу на процеси формування підприємницького середовища та створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Предметом дослідження моєї теми являється висвітлення таких питань: поняття державне регулювання підприємницької діяльності та підприємництва; державно-правове регулювання підприємництвом; реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності; ліцензування підприємницької діяльності; патентування; квотування; стандартизація та сертифікація; ліцензійна палата; перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. Мета даної роботи, адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності , виявити його проблемні моменти. При написанні обов'язкового домашнього завдання я використовувала різні дослідницькі методи, опрацювувала і устатковувала різні правові підручники, шукала нормативно-правові акти, які стосуються моєї теми та інше. При написання даної роботи було використано праці таких вчених: Колпаков В. К., Кузьменко О. В.,

Битяк Ю. П., Шишка Р. Б. 1. Поняття державне регулювання підприємницької діяльності та підприємництва Державне регулювання підприємницької діяльності — це заснована на законодавстві форма державного впливу на підприємницьку діяльність шляхом встановлення та застосування державними органами правил, спрямованих на забезпечення належних умов господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, що підтримується можливістю застосування правових санкцій при порушенні зазначених правил. Державне регулювання підприємницької діяльності необхідне як додатковий механізм до системи саморегулювання ринку, спрямований на коригування економічної поведінки в інтересах суспільства. Господарський кодекс України (далі — ГК) містить основні положення щодо державного регулювання господарської діяльності, зокрема підприємництва. Окремими сферами державного регулювання підприємництва є: банківська діяльність; біржова діяльність; зовнішньоекономічна діяльність; інвестиційна діяльність; інноваційна діяльність; конкуренція; реклама; ринок цінних паперів; страхова діяльність; якість продукції, робіт та послуг; інші сфери . ГК України розмежовує поняття господарської та підприємницької діяльності. Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Як правова категорія „підприємництво” - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Для характеристики підприємництва як об’єкту державного управління важливим є визначення його родової та видової належності, його класифікація. Сучасне адміністративне право розглядає підприємництво або як зовнішнє вираження (форму) економічної діяльності, або як окремий вид діяльності господарюючих суб’єктів. 2. Державно-правове регулювання підприємництвом Підприємницька діяльність в Україні не є стихійною і некерованою. За умов удосконалення ринкових відносин вона відчуває на собі сильний керуючий вплив з боку держави. Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання є: державне замовлення; ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій. Умови, обсяги, сфери та порядок застосування окремих видів засобів державного регулювання господарської діяльності визначаються Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами, а також програмами економічного і соціального розвитку. Встановлення та скасування пільг і переваг у господарській діяльності окремих категорій суб'єктів господарювання здійснюються відповідно до Господарського кодексу України та інших законів. Обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюються Конституцією України та законами України.

Державне регулювання підприємництва забезпечується за допомогою спеціального державно-правового механізму, який складається: з організаційно-структурних формувань і з адміністративно-правових засобів впливу на відносини, що складаються в даній сфері. Організаційно-структурні формування — це виконавчо-розпорядчі органи держави і місцевого самоврядування, наділені управлінськими повноваженнями у сфері підприємництва. На практиці відомі два таких органи: а) спеціально створені для реалізації державної політики у сфері підприємництва, наприклад, Державний комітет України з питань розвитку підприємництва; б) що виконують регулюючі функції у сфері підприємництва поряд з іншими функціями державного управління, наприклад, МВС України здійснює видачу ліцензій на такі види підприємницької діяльності, як виготовлення і реалізація спеціальних засобів, споряджених речовинами сльозоточивої дії виготовлення, ремонт та реалізацію спортивної вогнепальної зброї. Адміністративно-правові засоби — це перш за все акти управління, призначені для регулювання відносин у сфері підприємництва. До них належать: Конституція України, закони України, укази та інші акти Президента України, нормативні документи Кабінету Міністрів, акти міністерств, інших органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Конституція України гарантує право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом . Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання в Україні регулюється нормами цивільного, господарського права та рядом нормативно-правових актів інших правових галузей. Законодавство закріплює економіко-правові основи підприємництва, зокрема статус суб’єктів підприємницької діяльності, принципи, гарантії тощо. Особливе місце серед органів управління у сфері підприємництва посідає Державний комітет України з питань розвитку підприємництва. Він створений з метою реалізації державної політики щодо розвитку і підтримки підприємництва, а також ефективного використання наданих підприємцям можливостей. Даний Комітет є центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкована Ліцензійна палата України. До основних функцій Комітету належать: 1) участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі розвитку і підтримки підприємництва, а також ліцензування підприємницької діяльності; 2) координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з розробкою і реалізацією заходів підтримки і розвитку підприємництва; 3) узагальнення практики застосування законодавства щодо питань підприємництва; 4) підготовка пропозицій щодо усунення правових, адміністративних, економічних, організаційних перешкод на шляху розвитку підприємництва; 5) підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва; 6) формування пропозицій щодо розміщення державних замовлень серед підприємств недержавних форм власності, в тому числі на конкурсних засадах; 7) взаємодія з міжнародними організаціями з питань розвитку підприємництва тощо. Центральне місце в системі правових актів, що регламентують підприємницьку діяльність, які розвивають і конкретизують відповідні положення Конституції України, належить Закону України &quo ;Про підприємництво&quo ; від 23 лютого 2006 року.

Для применения различных налоговых режимов в рамках одного предприятия должен быть организован раздельный учет всех операций, имеющихотношениеккаждомуизвидовдеятельности. При этом потребность в раздельном учете возникает уже на стадии приобретения ресурсов, когда различны условия признания НДС, предъявленного поставщиками, для двух рассматриваемых видов деятельности фабрики. Вид деятельности является связующим элементом между системой налогообложения и системой бухгалтерского учета хозяйственной деятельности предприятия. Каждое предприятие ведет хозяйственную деятельность, которую можно назвать совокупной хозяйственной деятельностью, направленной на достижение целей, ради которых создавалось предприятие,P получение прибыли для коммерческих предприятий или решение определенных задач некоммерческого характера. Цели создания предприятия определяют и его организационно-правовую форму, сферу ведения хозяйственной деятельности, которая предполагает определенную отраслевую ориентацию хозяйственной деятельности предприятия

1. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

2. Правове регулювання біржової діяльності

3. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

4. Контрольна з підприємницької діяльності

5. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

6. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
7. Адміністративно-правова відповідальність в Україні
8. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

9. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

10. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

11. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

12. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

13. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

14. Ліквідація субектів підприємницької діяльності

15. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

16. Ризик підприємницької діяльності

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки

17. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

18. Поняття підприємницького права

19. Правове регулювання зайнятості на україні

20. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

21. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

22. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
23. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів
24. Законодательные основы правового регулирования сферы социального обеспечения в Российской Федерации

25. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

26. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

27. Поняття правового регулювання

28. Правове регулювання відносин комунальної власності

29. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

30. Правове регулювання іноземних інвестицій

31. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

32. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

33. Правове регулювання податкової системи

34. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

35. Правове регулювання ринків фінансових послуг

36. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

37. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

38. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення
39. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності
40. Умови чинності (дійсності) підприємницького договору

41. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

42. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

43. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

44. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

45. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

46. Державне регулювання інноваційної діяльності

47. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

48. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок

49. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

50. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

51. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

52. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

53. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

54. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
55. Планування діяльності підприємства
56. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика, судебная экспертиза, криминология и др.)

57. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика судебная экспертиза криминология и др.)

58. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

59. Правонарушения в сфере защиты прав потребителей: гражданско-правовой аспект

60. Планування діяльності підприємства

61. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

62. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

63. Планування діяльності підприємств

64. Правовое регулирование расчетно-денежных отношений в банковской сфере

Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Припинення адміністративних правопорушень

66. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

67. Расчёты в банковской сфере и их правовое регулирование

68. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

69. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

70. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
71. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат
72. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

73. Административно-правовое регулирование в сфере межотраслевого управления

74. Административно-правовые основы государственного управления в сфере использования и охраны недр

75. Адміністративна відповідальність

76. Адміністративна відповідальність в Україні

77. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

78. Адміністративне право України

79. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

80. Адміністративний примус

Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы

81. Адміністративні провадження

82. Адміністративно-правові норми

83. Актуальные вопросы правового регулирования в сфере защиты и поддержки конкуренции и антимонопольного контроля

84. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

85. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

86. Модель адміністративного судочинства Австрії
87. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права
88. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

89. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

90. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

91. Правовий статус комунальних підприємств

92. Правовое обслуживание адвокатов сферы хозяйственных отношений и защиты предпринимательства

93. Правовое регулирование в сфере защиты информации

94. Правовое регулирование отношений собственности в сфере экономики Украины

95. Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ

96. Правовые отношения в сфере торговли

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и криминологический анализ

98. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

99. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.