Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

План.1.Адвокат-захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.2.Забезпечення прав затриманого3.Участь захисника у допиті4. Дії захисника при пред'явленні обвинувачення5. Заявления клопотань6 Надання доказів7 Ознайомлення з матеріалами справи8 Судова промова9 Оскарження до вищестоящого суду.Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Конституція України проголошує, що підозрюваний, об­винувачений чи підсудний має право на захист (ч. 2 ст. 63). Забезпечення обвинуваченому цього права є однією з основ­них засад судочинства (п. 6 ч. З ст. 129). Для забезпечення права на захист від обвинувачення в Україні діє адвокатура (ч. 2 ст. 59). В Конституції України також закріплено принцип презумпції невинуватості, згідно з яким особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припу­щеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачать­ся на її користь (ч. 1, 2 і 3 ст. 62). Конституційні принципи забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист і презумпції невинуватості є важливою гаран­тією об'єктивного розслідування і судового розгляду справи та запобігання притягненню до кримінальної відповідальності невинних осіб. Підозрюваний — це особа, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину або до якої застосовано запобіжний захід (наприклад, підписка про невиїзд з місця постійного прожи­вання або тимчасового знаходження без дозволу органу діз- нання чи слідчого) до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого (ч. 1 ст. 43і КПК). Обвинувачений — це особа, щодо якої є досить доказів, які вказують на вчинення нею злочину, і на цій підставі слідчим винесено постанову про притягнення її як обвинува­ченого (ч. 1 ст. 43 КПК). Після віддання до суду обвинуваче­ний називається підсудним, а після винесення вироку — засу­дженим або виправданим. Право вказаних осіб на захист включає як право захища­тися від підозри чи обвинувачення, так і право на захист своїх особистих і майнових інтересів. Функція захисту виникає од­ночасно з функцією обвинувачення і здійснюється паралельно з нею на всіх етапах руху кримінальної справи, поки існує обвинувачення. Функцію обвинувачення в кримінальному процесі здійс­нюють слідчі органи, прокурор, громадський обвинувач, а також потерпілий, цивільний позивач та їх представники. Це — сторони обвинувачення. Функцію захисту від підозри й обвинувачення здійсню­ють підозрюваний, обвинувачений, підсудний і засуджений (надалі для стислості ми будемо говорити переважно про обвинуваченого), їх захисник, громадський захисник, а також цивільний відповідач та його представник. Це — сторони захисту. Оскільки сторони обвинувачення і захисту відстоюють кожна свою позицію, свій процесуальний інтерес, криміналь­ний процес набуває змагального характеру, що забезпечує повне, всебічне і об'єктивне дослідження всіх обставин справи та її правильне, з врахуванням законних інтересів сторін, вирішення.

Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості є однією з основних засад судочинства (п. 4 ч. З ст. 129 Конституції України). Обвинувачений заінтересований в тому, щоб не бути: притягнутим до кримінальної відповідальності і засудженим, якщо він є невинним, або за більш тяжкий злочин, ніж той, який дійсно вчинив; без встановлених законом підстав підда­ним арешту та іншим заходам процесуального примусу; підда­ним несправедливому покаранню, тобто такому, яке призначено без врахування характеру і ступеня суспільної небезпеч­ності вчиненого злочину, особи винного й обставин справи, які пом'якшують чи обтяжують відповідальність; обмеженим у правах, наданих законом; щоб була надана можливість реалі­зувати ці права і були забезпечені його особисті і майнові права. Це — законні інтереси обвинуваченого, вони включаю­ться в його право на захист у кримінальному процесі. Забезпечення охорони особистих і майнових прав підоз­рюваного й обвинуваченого слідчими органами і судом поля­гає в обов'язку цих органів: не розголошувати без необхідності обставин їх особистого життя; не провадити дій, які принижу­ють гідність цих осіб або є небезпечними для їх здоров'я; повідомити про затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину, сім'ю, якщо місце її проживання відоме; повідомити про арешт підозрюваного або обвинуваченого і його місце перебування дружину або іншого родича, а також сповістити про це за місцем роботи або навчання; якщо обвинувачений є іноземним громадянином — направити постанову про арешт в Міністерство закордонних справ України; вжити заходів пік­лування про неповнолітніх дітей, до охорони майна і житла заарештованого чи засудженого до позбавлення волі; дати дозвіл родичам на побачення із заарештованим чи засудже­ним; скасувати запобіжний захід або постанову про відсторо­нення обвинуваченого від посади, якщо в їх подальшому застосуванні немає необхідності; вжити заходів до відшкоду­вання шкоди, заподіяної внаслідок незаконного засудження, затримання чи арешту. Порушення права на захист завжди означає істотне порушення вимог кримінально-процесуально­го закону і є однією з найбільш поширених підстав для скасування вироків або інших рішень у справі. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудно­му права на захист полягає в тому, що закон: наділяє їх як учасників процесу такою сукупністю процесуальних прав, ви­користання яких дозволяє їм особисто захищатися від підозри чи обвинувачення у вчиненні злочину, обстоювати свої закон­ні інтереси; надає згаданим особам право скористатися юри­дичною допомогою захисника; покладає на особу, яка прова­дить дізнання, слідчого, прокурора, суддю і суд обов'язок до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного роз'яснити їм право мати захисника і скласти про це протокол, надати їм можливість захищатися встановленими законом за­собами від пред'явленого обвинувачення, забезпечити охоро­ну їхніх особистих і майнових прав (ст. 21 КПК), а також забезпечити безпеку підозрюваному, обвинуваченому, захис­нику, законному представнику, членам сімей та близьким родичам цих осіб (ст.

2 Закону про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві1). Найбільш ефективним засобом забезпечення підозрюва­ному, обвинуваченому, підсудному права на захист є участь захисника в кримінальному процесі, оскільки через юридичну необізнаність, а також психологічний шок, стан пригніченос­ті, викликані фактом затримання, пред'явлення обвинувачен­ня і засудження, вони неспроможні самі повністю реалізувати свої процесуальні права, особливо тоді, коли перебувають під вартою, тобто в ізоляції. Для надання юридичної допомоги, психологічної підтримки їм необхідно звернутися до сторон­ньої особи, незалежної від слідчих органів, прокурора і суду, якій би вони повністю довіряли і могли з нею радитись і спілкуватися на засадах довірительності, конфіденційності. Закон визнає участь захисника при провадженні дізнан­ня, попереднього слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції обов'язковою, крім випадків добровіль­ної відмови підозрюваного, обвинуваченого і підсудного від захисника (ст. 45 КПК), причому є випадки, коли добровільна відмова від захисника не може бути прийнята (ч. З ст. 46 КПК). Як захисники до участі в кримінальних справах допуска­ються особи, які мають свідоцтво про право на заняття адво­катською діяльністю, а за згодою підсудного — і близькі родичі, опікуни або піклувальники (ч. 1 ст. 44 КПК). На практиці захисниками є переважно адвокати. Закон передбачає участь захисника в справі за угодою і за призначенням. Захисник за угодою запрошується підозрюваним, обвину­ваченим чи підсудним, його законними представниками, ро­дичами або іншими особами за його дорученням або на їх прохання (ч. 1 ст. 47 КПК) Це відповідає прийнятим на VIII Конгресі ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. в Нью-Йорку «Основним положенням про роль адвокатів», які передбачають, що будь-яка людина вправі звернутися за допо­могою для підтвердження своїх прав і захисту на всіх стадіях кримінальної процедури (п. 1) і що обов'язком урядів є забе­зпечення можливості кожному бути інформованим компетен­тними владами про його право отримати допомогу адвоката за його вибором при арешті, затриманні чи поміщенні в тюрьму або обвинуваченні в кримінальному злочині (п. 5). Конститу­ція України проголошує, що кожен є вільним у виборі захис­ника своїх прав (ч. 1 ст. 59). Захисник за призначенням (причому лише з числа адво­катів) залучається до участі в справі особою, яка провадить дізнання, слідчим, суддею чи судом через адвокатське об'єд­нання у випадках, коли відмова від захисника не може бути прийнята і він не запрошений підозрюваним, підсудним або іншими переліченими вище посадовими особами. На прохан­ня підозрюваного, обвинуваченого, підсудного участь захис­ника в справі забезпечується особою, яка провадить дізнання, слідчим, суддею чи судом і в інших випадках (наприклад, коли обвинувачений перебуває під вартою, не знає будь-кого в даній місцевості, є малозабезпеченим тощо). «Основні поло­ження про роль адвокатів» передбачають, що особа, яка не має адвоката, у випадках, коли інтереси правосуддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою адвоката, який має відповідну компетенцію і досвід ведення справ, щоб забе­зпечити їй ефективну юридичну допомогу без оплати з її сторони, якщо у неї немає необхідних коштів (п.

Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. К., 1981. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию // Поли. собр. соч. - Т. 7. - М.; Л., 1952. Любше С. Промова адвоката в кримнальнй справ // Рад право. 1966. 4. Ляховицкт Л.Д. Характеристика известных русских судебных ораторов. - СПб., 1897. Маслюк Л.Д. Латиномовн поетики  риторики XVII першо половини XVIII ст. та х роль у розвитку теор лтератури на Укран. - К, 1983. Мерзляков А.Ф. Краткая риторика. М., 1828. Михайличенко Н.А. Основы риторики. М., 1994. Михайловская М.Г., Одинцов В.В. Искусство судебного оратора, М, 1981, Михневич А.Е, Ораторское искусство лектора. М., 1984. Мовчан П Ключ розумння. К., 1990. Молдован В.В, Мистецтво судово промови // Рад, право. 1982.-7. Молдован В,В. Моральн засади дяльност прокурора // Сучасн проблеми держави  права. К., 1990. Молдован А.М. «Слово о законе и благодати» Иллариона. К., 1984. Молдован В.В. Судебные прения. Игровые занятия, К., 1989. Молдован В.В. Судова риторика. К., 1996. Молдован В.В,, Михенко М.М

1. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

2. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

3. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

4. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

5. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

6. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)
7. Постанови з кримінального процесу
8. Проект кримінального кодекса України

9. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

10. Лікувально-профілактичні заходи при гельмінтозах свиней

11. Давність у кримінальному праві

12. Докази у кримінальному процесі

13. Достатність доказів у кримінальному процесі України

14. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

15. Захисник у кримінальному процесі

16. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

17. Звільнення від кримінальної відповідальності

18. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

19. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

20. Кримінальна відповідальність в Україні

21. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

22. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
23. Кримінальна відповідальність медичних працівників
24. Кримінальне покарання за грабіж

25. Кримінальне процесуальне право України

26. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

27. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

28. Кримінально-правовий аспект тероризму

29. Обмеження волі як вид кримінального покарання

30. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

31. Підозрюваний у кримінальному процесі

32. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки

33. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

34. Принципи кримінального процесу в Україні

35. Речові докази в кримінальному процесі

36. Стадії кримінального процесу

37. Суб’єкти кримінального процесу

38. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів
39. Учасники у кримінальному процесі
40. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

41. Вина в кримінальному праві країни

42. Вирок в кримінальному судочинстві

43. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

44. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

45. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

46. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

47. Профілактичні щеплення. Природне та штучне вигодовування

48. Правова допомога у кримінальному провадженні

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

49. Криміналістична профілактика злочинів

50. Адвокат в уголовном процессе

51. Объяснения адвоката в кассационной инстанции

52. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

53. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

54. Адвокат в уголовном процессе
55. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном процессе
56. Тоталитаризм: сущность, форма, конкретные примеры

57. Контент-анализ как метод конкретных политико-социологических исследований

58. Методологическое и логическое основания применения системно-философского подхода к изучению конкретных систем различной природы

59. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

60. Анализ методики и тактики расследования конкретного уголовного дела

61. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

62. Поняття криміналістичної версії

63. Понятие конкретной жизненной ситуации, ее роль в механизме преступного поведения

64. Аффективные состояния с позиции адвоката

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

65. Уголовно-процессуальная деятельность адвоката

66. Как справиться со стрессом от работы

67. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

68. Как женщине справиться с ревностью

69. Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)

70. Анализ факторов цнообразования на примере конкретного предприятия
71. Органи внутрішніх справ України
72. Банківська справа

73. Феномен культуры проф. деятельности офицера КДР как инструмент воздействия ОГП и информирования

74. Банківська і страхова справа

75. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

76. Адвокат в суде Росийской Федерации с участием присяжных заседателей

77. Защита интересов доверителя адвокатом в суде второй инстанции

78. Організація банківської справи

79. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

80. Оздоровчі системи. Можливості людського організму

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів

82. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

83. Анализ основных показателей деятельности предприятия на примере конкретной организации

84. Бойові можливості механізованого відділення

85. Автономна Республіка Крим

86. Адвокат в гражданском процесе в суде первой инстанции
87. Адвокат как субъект доказывания
88. Адвокат-защитник в уголовное деле

89. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

90. Деятельность адвоката по представлению и защите налогоплательщиков в делах, связанных со спорами с налоговыми органами

91. Заочний розгляд справ в цивільному процесі

92. Защитник – понятие, соотношение с понятием "адвокат", роль защитника в уголовном процессе

93. Криміналістична ідентифікація

94. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

95. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

96. Особенности оказания адвокатом отдельных видов правовой помощи

Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

97. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

98. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

99. Підсудність адміністративних справ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.