Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Ринок фінансових послуг

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Контрольна робота Виконала: студентка V курсу економічного факультету групи ФМ-51 Київ 2008 1. Скласти тести на тему «Ризик та ціна капіталу» Тест 1. Власники вільних фінансових ресурсів, які мобілізовані банками і перетворені у позиковий капітал: А) спеціалізовані посередники; Б) первинні інвестори; В) позичальники. Тест 2. Переважне право на придбання акцій (часток капіталу) дає можливість колишнім власникам А) отримати додаткові доходи у разі збільшення статутного капіталу; Б) зберегти свою частку (у процентному співвідношенні) в статутному капіталі; В) придбати нові акції за ціною, нижчою за номінальну вартість. Тест 3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом А) емісії конвертованих облігацій; Б) придбання основних фондів; В) емісії нових акцій. Тест 4. Згідно з концепцією WACC на середньозважену вартість капіталу безпосередньо впливають такі чинники: А) структура капіталу; Б) величина необоротних активів; В) ставка податку на прибуток підприємства. Тест 5. Несхильність інвесторів до ризику означає що: А) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти; Б) інвестори вкладуть кошти в ризиковані проекти; В) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсовано додатковими доходами; Г) інвестори використовують ефект диверсифікації. Тест 6. Проекти ухвалюються лише, коли PV: А) менше 0 Б) більше 0 В) дорівнює 0 Г) більша одиниці Д) менша одиниці. Тест 7. Існують такі види цін на державну облігацію: А) номінальна та емісійна; Б) емісійна, ринкова; В) номінальна, ринкова, емісійна. Тест 8. Розрізняють вартість акції: А) вартість скоригована на темп інфляції; Б) поточна або дисконтова на вартість; В) балансова вартість; Г) ринкова вартість; Д) всі відповіді вірні. Тест 9. В певний період до збору врожаю ф’ючерсна ціна на пшеницю нижче поточної ціни. Наприклад, ф’ючерсна ціна на поставку через З місяці може становити 3 дол. за бушель, а поточна ціна дорівнює 3,25 дол. Виберіть вірні твердження: а) така ситуація може виникнути б) така ситуація не може виникнути б) якщо що можна забезпечити зберігання товару цілком безкоштовно, ф’ючерсна ціна не може значно перевищувати наявну ціну. Тест 10. Для зниження ризику інвестор має залучати до свого портфелю активи, віддачі від яких: а) низькі, оскільки саме такі активи є найменш ризиковані; б) додатньо корельовані; в) від’ємно корельовані; г) не пов’язані між собою. Вірні відповіді виділено жирним шрифтом. 2. Розв’язати задачу. Задача 1. Припустимо, що на початку року були куплені акції по ціні 100 дол. за штуку. Протягом року компанія виплатила дивідендів по 15 дол. Курс акції на кінець року становив 95 долл. Припустимо також, що ціни на товари зросли на 5%. Розрахуйте реальну норму віддачі акцій. Розв’язок: РН=100 дол. Дивіденди=15 дол. за 1 шт. Інфляція = 5% =0,05 Реальна норма віддача = ((Дивіденди приріст капіталу) / ціна купівлі акцій) – - темп інфляції Реальна норма віддача = ((15-5) / 100) – 0,05 =0,1-0,05=0,05 3. Дайте відповідь на питання.

1) Визначити статут фондової біржі та правила, якими вона керується. Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим органом. У статуті фондової біржі визначаються: назва та місце знаходження фондової біржі; найменування та адреса засновників; розмір статутного фонду; умови прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі; права і обов'язки фондової біржі; організаційна структура фондової біржі; компетенція і порядок створення керівних органів фондової біржі; порядок і умови відвідування фондової біржі; порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондовою біржею; порядок припинення діяльності фондової біржі. У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності фондової біржі. Правила фондової біржі повинні передбачати: ► - види угод, що укладаються на фондовій біржі; ► - порядок торгівлі на фондовій біржі; ► - умови допуску цінних паперів на фондову біржу; ► - умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі; ► - порядок формування цін державного курсу та їх публікацій; ► - перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі; ► - обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їхньої діяльності; ► - систему інформаційного забезпечення фондової біржі; ► - види послуг, що надаються фондовою біржею і розміри плати за них; ► - інші положення. 2) Перечислити функції які виконує фондова біржа. Фондова біржа виконує ряд функцій: по-перше, вона відкриває юридичним особам доступ до позичкового капіталу шляхом випуску і продажу цінних паперів, при цьому капітал стає власністю емітента; по-друге, фондова біржа сприяє і забезпечує переливання капіталу емітента з однієї сфери діяльності в іншу, від однієї юридичної особи до іншої; по-третє, фондова біржа служить важливим каналом для розміщення державних цінних паперів, через неї опосередковано здійснюється управління державним внутрішнім боргом; по-четверте, фондова біржа є одним з економічних стабілізаторів, який вмонтований в систему товар-но-грошових відносин і сприяє при цьому тривалому та динамічному розвитку господарського механізму; по-п’яте, фондова біржа служить економічним барометром ділової активності, показниками якого виступають спеціально розраховані індекси кон'юнктури - (такими індексами в США є &quo ;індекс Доу-Джонса&quo ;, індекс Американської фондової біржі&quo ; та ряд інших, в Україні - &quo ;індекс I DEX-SGU&quo ;, &quo ;індекс PROU-50&quo ; і т. д., європейські - &quo ;Wood a d Compa y&quo ; та багато інших) - вони дозволяють аналізувати поточний стан фондового ринку, національної та світової економіки, складати економічні прогнози; по-шосте, фондова біржа забезпечує ефективний розвиток вторинного ринку; по-сьоме, вона формує сприятливе ставлення інвесторів до держави як одного із регуляторів ринку цінних паперів. 3) Біржові індекси, їх значення і методи розрахунку. Біржові індекси розраховуються за різними методиками: деякі є простими середніми величинами курсів акцій, інші – середньозваженими величинами, де базою можуть бути ринкова вартість акцій, що обертаються на ринку та включені до складу індексу. 

Індекс ФБ розраховується в режимі реального часу на щоденній, щотижневій та щомісячній основі. Індекс розраховується за принципом ринкового зважування, що використовує метод арифметичної середньої. При розрахунку індексу враховуються всі укладені Договори на ФБ. Розглянемо найбільш відомі та популярні індекси. Існує 4 індекси Доу Джонса, які складаються і публікуються компанією «Доу Джонс енд компані». Промисловий індекс Доу Джонса (Dow Jo es I dus rial Average – DJIA) – простий середній показник руху курсів 30 найбільших промислових корпорацій («Амерікен експрес», «Амерікен телефон енд телеграф» не є чисто промисловими компаніями, але включені до нього). Склад цього індексу не є незмінним, його компоненти змінюються залежно від стану компанії на ринку. Цей індекс розраховується шляхом сумування цін включених до нього акцій на момент закриття біржі та діленням отриманої суми на певний деномінатор (який коригується на величину поділу акцій та дивідендів у формі акцій, які складають більше 10 % ринкової вартості випусків. Індекс Доу Джонса котирується в пунктах та друкується щоранку в діловій пресі і сповіщається на Нью-Йоркській фондовій біржі через щопівгодини. Транспортний індекс Доу Джонса ( he Dow Jo es ra spor a io Average – DJ A) – середній показник, який характеризує рух цін на акції 20 транспортних корпорацій (авіакомпаній, залізничних та автомобільних компаній). Комунальний індекс Доу Джонса ( he Dow Jo es U ili y Average DJUA) – середній показник руху курсів акцій 15 корпорацій, що займаються газо- та енергопостачанням. Dow Jo es Composi e – відомий ще під назвою «Індекс – 65» – показник, який розраховується на базі промислового, транспортного та комунального індексів. Індекси Американської фондової біржі. Американська фондова біржа публікує 2 основних індекси, які розраховуються на різній основі. Основний ринковий індекс Американської фондової біржі (AMEX Major Marke I dex) є простим середнім показником руху цін акцій 20 провідних корпорацій. Його було задумано Американською фондовою біржею в якості своєрідного аналога промислового індексу Доу Джонса. Хоча він розраховується і публікується Американською фондовою біржею, до його складу входять акції корпорацій, що зареєстровані на Нью-Йоркській фондовій біржі. Індекс ринкової вартості Американської фондової біржі (AMEX Marke Value I dex) розраховується на принципово іншій основі: він є показником, зваженим за ринковою вартістю всіх випущених акцій тих корпорацій, які входять до його складу в якості компонентів. Вперше його було опубліковано у вересні 1973 року: до липня 1983 року його початковий рівень вважався базисним і дорівнював 100 пунктам. У липні 1983 році цей індекс був скоригований. Тепер він включає в якості компонентів більше 800 випусків акцій, що представляють цінні папери корпорацій усіх великих галузевих груп, що зареєстровані Американською фондовою біржею (сюди входять, крім звичайних акцій, американські депозитні свідоцтва та підписні сертифікати). З технічної точки зору він вважається унікальним, бо при його розрахунку припускається, що дивіденди, які сплачуються за акціями, реінвестуються і на цій основі відображаються в індексі.

Чи зможе ту велику посвяту скромної членкині ОУН колись оцінити історик новіших революційних змагань? Іван Климів, хоч сам був без страху, часто подивляв відвагу й повну свідомість постійної небезпеки Калинки. Таких було багато дівчат, прізвища чи псевдоніми яких ледве чи попадуть на сторінки хоч би такого скромного спомину, як оцей. Вони всі, як і Калинка, повністю себе віддали на послуги Україні. Прийшов таки той трагічний день для Калинки, що вона не побачила більше світу. Даремно гнідий чекав своєї господині, вона вже більше не попестила його блискучої шерсти. * * * Одного погідного дня влітку 1942 р. я пішов на Львівські «Кракідани», щоб оглянути крам на чорному ринку. Це ж єдине місце, де можна було купити конечні речі за дорожчу ціну без німецької ласки у виді «бецуґшайнів» (картка на дозвіл купити якийсь предмет). Там довелося мені стрінути людину, яку тільки раз у житті бачив у Замарстинівській тюрмі і яка за блюзу принесла мені московську газету. Переді мною стояв середнього росту з великою круглою головою біля 25-літній молодець

1. Ринок фінансових послуг

2. Міжнародний ринок туристичних послуг України

3. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

4. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

5. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

6. Захист інноваційних фінансових послуг
7. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників
8. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

9. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

10. Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

11. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

12. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

13. Ринок дитячих рекреаційних послуг

14. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

15. Фінансовий ринок (фондовий) України

16. Ціноутворення на фінансовому ринку

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

17. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

18. Ринок товарів і послуг

19. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

20. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

21. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

22. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
23. Особливості маркетингу послуг
24. Світові ринки зброї та військового спорядження

25. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

26. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

27. Фінансово-правові основи страхування

28. Основні напрямки фінансового аналізу

29. Фінансова система України

30. Фінансовий контроль

31. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

32. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы

33. Оцінка фінансового стану підприємства

34. Ринок

35. Ринок овочів і баштанних в Україні

36. Ринок фруктів і ягід

37. ІС фінансового аналізу

38. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
39. Види ринку
40. Суть і функції ринку

41. Фінансовий аналіз

42. Ринок цінних паперів

43. Ринок цінних паперів

44. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

45. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

46. Рио-де-Жанейро

47. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

48. Ринок горілки в Україні

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

49. Чорні діри

50. Методики оцінки фінансового стану банків України

51. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

52. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

53. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

54. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
55. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України
56. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

57. Ринок цінних паперів

58. Ринок цінних паперів України

59. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

60. Страховий ринок

61. Страховий ринок. Галузі, форми і види страхування

62. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

63. Фінансова надійність страхової компанії

64. Фінансова стійкість комерційного банку

Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские

65. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

66. Фондовий ринок України

67. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

68. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

69. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

70. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
71. Банки як учасники ринку ціних паперів
72. Банківські послуги

73. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

74. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

75. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

76. Проблеми агропромислового комплексу в ринковій системі

77. Ринок картоплі та овочів

78. Ринок цукру

79. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

80. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

81. Державний фінансовий контроль (ревізія)

82. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

83. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

84. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

85. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

86. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
87. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
88. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

89. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

90. Порядок складання фінансової звітності

91. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

92. Фінансова звітність в Україні

93. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

94. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

95. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

96. Аналіз та аудит фінансового стану

Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

98. Аудит фінансової звітності

99. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.