Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Діловий текст. Його редагування та виправлення

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ Вступ 1. Особливості офіційно-ділового стилю документів 2. Діловий текст та його складові частини 3. Редагування документів 4. Виправлення тексту та технічні прийоми виправлень Висновки Література Вступ В сучасних умовах глобальної інформатизації суспільства, стрімкого розвитку стосунків ділового партнерства (в тому числі і закордонних контактів) помилковим було б думати, що професія секретаря-референта обмежується прийманням відвідувачів, відповідями на дзвінки, носінням документів на підпис керівникові. Так було в недалекому минулому. Сьогодні ж секретар - це універсальний (і свого роду унікальний) фахівець, що може практично все. А для цього, зрозуміло, він повинен володіти відповідними знаннями із найрізноманітніших галузей науки і техніки, зокрема, інформатики, педагогіки, психології, документознавства, етики і естетики, мовознавства та ін. Звідси і складність професії, труднощі в роботі, особливо початківця. Легко працювати тільки поганому секретарю, але такі, як правило, довго не затримуються на цій посаді. Зайве наголошувати, що секретар - це обличчя фірми, її імідж, зрештою, її фінансова успішність і стабільність. Ділові партнери, спілкуючись насамперед із секретарем, складають думку про всю організацію, і потім цю думку дуже важко змінити. Сучасне суспільство потребує все більше кваліфікованих спеціалістів з такої важливої сфери управлінської діяльності, як референтна справа. Лише на перший погляд може здатися, що професія секретаря-референта досить проста і працювати ним зможе будь-хто. Заглибившись у суть справи, розуміємо, що ця праця потребує не тільки відмінних фахових знань, а й багатьох особистих якостей, які є далеко не в кожного. Тема курсової роботи – «Діловий текст. Його редагування та виправлення». Мета курсової роботи – ознайомитися з особливістю офіційно-ділового стилю документів, діловим текстом та його складовими частинами, з формою редагування документів, виправлення тексту та технічними прийомами виправлень. 1. Особливості офіційно-ділового стилю документів Офіційно-діловий стиль визначають такі особливості: 1. Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у висловленні. Діловий стиль позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис. 2. Наявність мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень документів. Це так звані кліше - усталені словесні формули, закріплені за певною ситуацією і сприймаються як звичайний, обов'язковий компонент. Наявність стандартних висловів полегшує, скорочує процес укладання текстів, приводить до однотипності засобів в однакових ситуаціях. Кліше - це мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання. Розрізняють прості, ускладнені та складні кліше. Прості кліше - це мовні конструкції, що складаються з двох слів: згідно з, відповідно до, вжити заходів, оголосити подяку, винести догану, брати участь тощо. Ускладнені - що мають більше двох слів: брати до уваги, згідно з оригіналом, брати активну участь, вжити суворих заходів, винести сувору догану тощо. Складні - мають у своїй структурі два простих кліше, які поєднані в один блок: відділ боротьби з організованою злочинністю, контроль за виконанням наказу залишаю за собою, наказ оголосити особовому складу академії тощо.

3. Наявність реквізитів, які мають певну черговість. У різних видах ділових паперів склад реквізитів неоднаковий, він залежить від змісту документа, його призначення, способу обробки. Закріплення за реквізитами постійного місця робить документи зручними для зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання. 4. Логічність і аргументованість викладу. Ця риса ділової мови передбачає відображення правильного стану речей, послідовність та об'єктивність фактів і оцінок, нейтральність тону. 5. Відсутність індивідуальних рис стилю. На відміну від інших сфер діяльності учасники ділового спілкування здебільшого виступають у ролі представників певних організацій, закладів і виражають їхні інтереси - тобто є носіями певних функцій. У зв'язку з цим прояви індивідуальності в діловій мові вважаються відступами від норми, нетиповими для стилю взагалі. 6. Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні. Залежно від того, яку саме галузь суспільного життя обслуговує офіційно діловий стиль, він може містити суспільно-політичну, суспільно-виробничу, юридичну, наукову лексику тощо . 2. Діловий текст та його складові частини Текст, як головний елемент будь-якого документа, має чітко й переконливо відбивати причину й мету його написання, розкривати суть конкретної справи, містити докази, висновки. Як факт мовлення текст являє собою окремий індивідуальний (або колективний) твір, продукт мовлення. За логіко-психологічними ознаками текст становить одиницю, яка виражає судження. і інформаційного погляду текст є цілісним і зв'язним повідомленням, складеним для передачі та збереження інформації. Проблеми відтворення специфіки ділового тексту безпосередньо пов'язані з вибором способів, прийомів передачі компонента одиниць різних рівнів мови - ділової, термінологічної лексики, словотворчих засобів, синтаксичних структур тощо. Основними рисами тексту ділових документів є: - нейтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні; - точність та ясність повинні поєднуватися з лаконічністю, стислістю та послідовністю викладу фактів; - документальність (кожний папір повинен мати характер документа), наявність реквізитів, котрі мають свою черговість, що дозволяє довго зберігати традиційні стабільні форми; - наявність усталених одноманітних мовних зворотів, висока стандартизація вислову; - сувора регламентація тексту. Специфіка офіційно-ділового листування полягає в тому, що незалежно від того, хто є безпосереднім укладачем документа й кому безпосередньо його адресовано, офіційним автором та адресатом документа майже завжди є організація в цілому. На думку вчених, визначальна функція тексту - бути засобом соціальної комунікації в усіх сферах суспільного життя. Від умілого, грамотного, логічно послідовного викладу матеріалу залежить культура писемного ділового мовлення. Саме текст і фактична реалізація його - це та проблема вироблення культури письма, розв'язання якої передбачає знання законів логічного й лексичного сполучення слів, уміння користуватися словесними формулами, розрізняти стильові особливості текстів, добирати до них відповідний мовний матеріал.

Текст повинен мати такі комунікативні якості: стислість, послідовність викладу матеріалу, лаконічність, смислову точність, логічність, об'єктивність, простоту, виразність мови і стилю, влучність думки тощо. Вони знаходять своє вираження в мовних конструкціях і словесних формулах текстів різного рівня стандартизації (звіт, діловий лист, акт, договір, наказ тощо), у логічних елементах . Основні елементи тексту документа. Підготовка текстової частини документа - одна з найважливіших операцій, що визначає культуру документування. Текст (лат. ех um - тканина, зв'язок, побудова) - висловлювання, що складається з певної кількості речень, має структурну і змістову завершеність. До ознак тексту відносяться: визначена кількість речень та наявність теми і основної думки; послідовність та завершеність викладу; граматичний і змістовий зв'язок між реченнями. Текст документа складається з логічних елементів: вступу, доказу та закінчення. Вступ готує адресата до сприймання теми (подається історія питання, зазначається привід, що став підставою створення документа і тому подібне). У доказі викладається суть питання (докази, міркування, пояснення, які можуть супроводжуватися цифрами, розрахунками, посиланнями на законодавчі акти, інші аргументи). У закінченні формулюється мета, заради якої складено документ. Воно може бути як активним, так і пасивним. Активне закінчення точно зазначає, яку дію мусить виконати адресат, пасивне -інформує його про якийсь факт, обставину тощо. Ділове текстотворення має необмежені можливості для реалізації мовленнєвої культури в різних ситуаціях, для аналізу мовних засобів (лексичних, граматичних, стилістичних), для формування умінь і навичок мовленнєвої діяльності, оскільки: - тексти документів містять повідомлення про факти, явища суспільного життя: оцінку ділових і моральних якостей фахівців різних галузей народного господарства; звіти, інформацію про роботу; конкретні, реальні пропозиції; - тексти документів уможливлюють спостереження різноманітних засобів мовлення, відповідність їх цілям, умовам ситуації; ;і наліз структури мовлення з урахуванням його комунікативних якостей; виявлення функцій мовлення (комунікативної, волютативної тощо), створюючи на їхній основі лексико-тематичні групи; - тексти документів дають змогу формувати оцінне ставлення, критичну чи позитивну думку щодо мовного оформлення тексту; додержання основних правил його складання; виконувати лінгвістичний аналіз, орієнтуючись на види документів, структуру тексту, його семантику; свідомо оволодівати змістом тексту залежно від спеціальності, фаху тощо; - тексти документів спрямовані на формування практичних умінь і навичок їх оформлення; на компонування його логічних частин; на вироблення умінь професійно грамотно оцінювати комунікативні можливості текстів документів, з якими працюватиме майбутній фахівець у певній сфері виробничої діяльності Рубрикація тексту. Рубрикацією називається членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від другої, а також використання заголовків, нумерації та ін. Рубрикація є зовнішнім виразом композиційної побудови тексту.

Укрощайте ум и переводите его в состояние сосредоточения, избрав позицию осознания. Заключение Тратака представляет собой чрезвычайно мощную, но в то же время обманчиво простую практику. Когда вы способны сосредоточиваться на объекте, этот объект становится фокусом, формой вашего сознания. Иными словами, если ваш объект свеча, то она не просто представляет ваше сознание, она и есть ваше сознание. Мы не ожидаем, что вы это поймете, а просто обращаем на это ваше внимание. Все, что вам нужно это практиковать тратаку и сливаться всем своим существом с объектом, формой или мыслью, погружаясь в них, как наконечник стрелы уходит в мишень. Попробуйте и узнайте это на собственном опыте. Тема 6 Медитация. Практика Не существует предела числу возможных медитативных практик. Для сосредоточения внимания можно использовать любую тему. Самое важное условие состоит в том, что следует выбирать нечто, легко удерживающее ваше внимание. Если этого нет, то практика не принесет вам никакой или почти никакой пользы. До сих пор в этой книге мы знакомили вас с методами, которые основаны на традиционных техниках, описанных в текстах йоги и тантры

1. Вміння порівнювати в процесі навчання математики

2. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

3. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

4. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

5. Английске тексты

6. Устойчивые словесные комплексы в (немецком) публицистическом тексте
7. Текст как явление культуры
8. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века

9. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

10. Порождение текстов на естественном языке

11. Роль названия в художественном тексте

12. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

13. Реферат по книге Фернана Броделя

14. Инструментарий CorelDRAW. Возможности обработки текстов

15. Форматирование текста в MicroSoft Word

16. Работа с текстами в Corel DRAW 10

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

17. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

18. Генератор телеграфного текста

19. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

20. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

21. Анализ рекламных текстов

22. Пример должностной инструкции секретаря-референта
23. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики
24. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

25. Учимся читать древние тексты

26. Агрессивность текста в современных молодёжных журналах

27. О структуре литературного текста

28. Тексты с тайным смыслом

29. Текст источника как объект анализа для историка и филолога

30. Метатекст в тексте А. Н. Бенуа

31. «Северный текст» в песенной поэзии Александра Городницкого

32. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые

33. Цельность художественного текста

34. Переводная словесность Древней Руси: богослужебные и библейские тексты

35. Языковая игра в газетном тексте

36. Применение правила "Золотого сечения" при исследовании журналистского текста

37. Цифра в публицистическом тексте

38. Диалог читателя с культурой: русская литература в текстах Игоря Яркевича
39. Сакральный текст в литературном произведении: «Студент» А.П.Чехова и «Гроза» В.В.Набокова
40. Реферат по теме “Человек на войне”

41. Тавтология как один из способов организации фольклорного текста

42. Особенности построения текстов Ремона Кено

43. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

44. Реферат по биографии Виктора Гюго

45. Честь и совесть. Русская менталъностъ в языке и в тексте

46. Культурные знаки поэтического текста

47. Тело текста. Заметки о прозе Владимира Сорокина

48. Пушкинский текст современной поэзии

Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

49. «Московский текст» в русской поэзии ХХ в.: М.Цветаева и Б.Окуджава

50. Рецензия на текст В. Я. Лакшина про книги в нашей жизни

51. «Текст Баха» в современной отечественной прозе

52. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

53. Перша допомога. Травматичні ушкодження. Отруєння

54. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)
55. США и Канада в АТР: набор рефератов
56. Аналіз та удосконалення оперативного управління

57. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

58. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

59. Рішення в системі управління

60. Системний підхід до управління персоналом фірми

61. Управління запасами

62. Управління проектами

63. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

64. Некоторые рекомендации при печатании текстов служебных документов

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Критерии достоверности философского текста

66. Источник права как текст: проблемы теории

67. Семантический анализ психотерапевтического текста

68. Роль референта в формировании имиджа руководителя

69. Информативный текст в коммуникативном обучении профессионально-ориентированному чтению

70. Сборник рефератов о конфликтах
71. Мастерская рекламного текста
72. Правила хорошего текста

73. Недостатки рекламных текстов

74. Методика подготовки рекламного текста

75. Абхидхармические тексты

76. Деловая беседа и анализ текста

77. Научные тексты как эмпирический материал изучения строения знаний и процессов мысли

78. Реферат кондитерское изделие

79. Моделирование и эффективность текстов ауто- и гетеровоздействия в спортивной практике

80. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки

81. Текст, дхарма и личность

82. Управління фінансами України

83. Реферат по экологии

84. Реферат Евро

85. Деловые и личные качества секретаря-референта

86. Курсовая по лингвистике текста на основе романа Д. Фаулза Коллекционер
87. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы
88. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

89. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста

90. Структура манипулятивного воздействия в рекламном тексте

91. Юрислингвистическая экспертиза газетно-публицистических текстов с неявной коммуникативной функцией высказывания

92. Содержание майяйских текстов

93. Реализация категории связности в устном тексте

94. Основные принципы содержательно-тематического анализа текста

95. Проблема эквивалентности и тип переводимого текста

96. Эпиграф в коммуникативном пространстве художественного текста

Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни

97. Текст в тексте

98. Влияние типа контрольно-проверочного текста на закрепление навыков пунктуации в выпускных классах школы

99. Основные аспекты анализа фонетико-графической окрашенности художественного текста

100. О способах введения «чужой» речи в текст (знаки препинания при прямой речи и цитировании)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.