Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

АНОТАЦІЯ Курсовий проект виконаний на тему: «Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ «Інтер-Синтез». Метою курсового проекту є закріплення і поглиблення знань з організації і методики аудиту, оволодіння навичками самостійної науково-дослідницької роботи, а також вивчення і детальний розгляд дебіторської заборгованості. У першому розділі курсового проекту розглянуто теоретичні основи організації аудиторської перевірки. У другому розділі описана методика проведення аудиторської перевірки дебіторської заборгованості. У третьому розділі розглянуто особливості проведення аудиту дебіторської заборгованості в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки. Розділів – 3. Таблиць – 5. Сторінок проекту – 52. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 1.1 Характеристика дебіторської заборгованості 1.2 Нормативна база 1.3 Характеристика фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Інтер-Синтез» 1.4 Оцінка аудиторського ризику 1.5 Планування проведення аудиту РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 2.1 Опис альтернативних облікових рішень щодо дебіторської заборгованості, визначених в обліковій політиці ТзОВ «Інтер-Синтез» 2.2 Перелік первинних документів з обліку дебіторської заборгованості 2.3 Перелік реєстрів аналітичного та синтетичного обліку дебіторської заборгованості і фінансової звітності, у якій відображена дебіторська заборгованість 2.4 Класифікатор можливих порушень, які виявляються під час проведення аудиту дебіторської заборгованості 2.5 Методи збору аудиторських доказів 2.6 Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень під час проведення аудиту дебіторської заборгованості 2.7 Проведення аудиту фінансового стану ТзОВ «Інтер-Синтез» 2.8 Результати проведення аудиту РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КЛІЄНТОМ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Додаток А. Фінансова звітність ТзОВ «Інтер-Синтез» за 2007-2008 рр. Додаток Б. Договір про проведення аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ «Інтер-Синтез» Додаток В. План проведення аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ «Інтер-Синтез» Додаток Д. Програма аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ «Інтер-Синтез» Додаток Ж. План-графік на проведення аудиту аудитора Клепак О. І. Додаток З. Завдання на проведення аудиту аудитора Клепак О. І. Додаток К. Первинні документи з обліку дебіторської заборгованості Додаток Л. Реєстри синтетичногоі аналітичного обліку дебіторської заборгованості ТзОВ «Інтер-Синтез» Додаток М. Акт прийому-здачі виконаних робіт Додаток Н. Звіт аудитора виконавчому органу ТзОВ «Інтер-Синтез» Додаток О. Висновок аудитора щодо проведення аудиторської перевірки дебіторської заборгованості ТзОВ «Інтер-Синтез» за 2008 р. ВСТУП В даний час в Україні відбуваються істотні зміни в господарській, економічній і соціальній діяльності підприємств. Це призводить до об'єктивної необхідності зміни системи контролю. Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства необхідно, щоб підприємці, ухвалюючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства, в частковості, про стан дебіторської заборгованості, про законність і підтверження господарських операцій, в результаті яких вона виникла.

В даний час, коли Україну охоплює криза платежів, коли дебіторська заборгованість підприємств один одному досягла величезних сум, проведення аудиту дебіторської заборгованості має велику актуальність, оскільки це стимулює підприємство до більш ретельного і регулярного проведення інвентаризації дебіторської заборгованості, до активного проведення заходів щодо стягнення заборгованості з неплатників через арбітраж. Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів, відверненням їх з господарського обороту, що приводить до зниження темпів виробництва і результативних показників діяльності підприємства, оскільки прострочена дебіторська заборгованість, по якій закінчився термін позовної давності, підлягає віднесенню на збитки підприємства. В системі наук про господарський контроль аудиту відведено вагоме місце. Аудит – один з нових і важливих розділів науки про господарський контроль – вивчає стан, структуру, динаміку та причини виникнення господарських відхилень в цілому, окремі їх види, розробляє їх виявлення, заходи з попередження. Аудит займається виявленням, глибоким і всебічним пізнанням закономірностей, відхилень в господарській діяльності, виступає засобом аналізу діяльності підприємства, профілактики та попередження відхилень від вимог чинного законодавства шляхом застосування спеціальних способів і прийомів. Основна мета аудиту – це формування професійної думки аудитора щодо достовірності первинних даних про факти господарського життя, повноти та своєчасності відображення цих даних в обліку, правильності ведення обліку відповідно до вимог бухгалтерських стандартів та складання аудиторського звіту та аудиторського висновку, які надаються замовнику. Мета аудиту може доповнюватись обумовленими договорами з клієнтом завданнями виявлення певних резервів, кращого використання фінансових ресурсів, вивченням правильності нарахування податків, розробкою заходів з покращення фінансового стану підприємства, оптимізації витрат і результатів діяльності. Взагалі, мету аудиту можна сформувати як вирішення конкретних завдань, які визначаються законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, а також договірними завданнями аудитора та клієнта. Від правильного розуміння суті та ролі контролю в бізнесі залежать перспективи розвитку самого аудиту та межі його застосування на практиці. Аудит як галузь господарського контролю має свій предмет дослідження, який є близьким для всіх економічних наук – це господарська діяльність підприємства. Об’єктом дослідження обрано ТзОВ «Інтер-Синтез», яке займається торгівлею хімічної продукції. ТзОВ «Інтер-Синтез» створене в березні 1998 року на базі науково-дослідного закладу – «Бориславський науково-дослідний інститут «Синтез» з дослідним заводом». Середньооблікова чисельність працівників – 20. Курсовий проект складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 1.1 Характеристика дебіторської заборгованості У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо.

У зв'язку із цим у нього виникає дебіторська заборгованість. Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату . Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума визначається на дату балансу. Оскільки відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають також проміжну (квартальну) звітність, то суму дебіторської заборгованості підприємства слід визначати щоквартально. Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Дія П(С)БО 10 не поширюється тільки на бюджетні установи, всі інші юридичні особи зобов'язані керуватися його вимогами . Дебіторська заборгованість відображається у формі № 1 «Баланс» у складі активів. Активи підприємства - це ресурси, що контролюються підприємством, від використання яких очікується отримання економічних вигод у майбутньому. Звичайно економічна вигода від дебіторської заборгованості виражається в тому, що підприємство в результаті її погашення розраховує рано чи пізно отримати грошові кошти або їх еквіваленти. Відповідно дебіторську заборгованість можна визнати активом тільки тоді, коли існує ймовірність її погашення боржником. Якщо такої ймовірності немає, суму дебіторської заборгованості слід списати . Якщо заборгованість неможливо достовірно оцінити, тобто визначити її суму, вона не може бути визнана активом і не повинна відображатися в балансі. Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і короткострокову. Довгостроковою дебіторською заборгованістю визнається заборгованість, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу . У П(С)БО 2 «Баланс» дається визначення операційного циклу – це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності й отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Визначення нормального операційного циклу у стандартах немає, однак, використовуючи наведене вище визначення операційного циклу, можна зробити висновок, що це операційний цикл у звичайних умовах діяльності. Звичайно операційний цикл не перевищує 12 місяців, але за деякими видами діяльності він може продовжуватися більше одного року. Незважаючи на це, заборгованість, що виникла в ході такого операційного циклу, все одно визнається не довгостроковою, а поточною . Отже, довгострокова заборгованість - це в основному заборгованість, не пов'язана з операційною діяльністю. Поточна дебіторська заборгованість (короткострокова) - це заборгованість, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. Таким чином, якщо заборгованість, що виникла, не пов'язана з операційним циклом (наприклад, заборгованість орендарів за операціями фінансової оренди, працівників за наданими їм позиками), але передбачається, що вона буде погашена в термін менше 12 місяців, то така заборгованість визнається поточною.

У звт зазначалося, що реальних результатв роботи комся не ма, оскльки ця справа ще не досить обмркована  тому вд органзацйно комс вони вимагали нструкц по органзац вльного козацтва[434]. Хоча в той самий час достатньо часто процес формування козацьких загонв в Укран, в тому числ  на Херсонщин, гальмувався через бюрократичн процедури та повльний шлях документв вд одн нстанц до ншо. Наприклад, лист Очаквського укранського товариства м. Т.Г. Шевченка з проханням дозволити сформувати в Очаков гайдамацьку сотню для охорони порядку та пдтримки укранського руху в мст, надсланий до генерального комсара Центрально Ради 9 листопада 1917 року, потрапив спочатку до секретарства внутршнх справ, потм був переадресований до генерального секретарства з вйськових справ, , нарешт, 2 грудня його отримав завдуючий вддлом вльного козацтва[435]. Повязано, мабуть, це було не тльки з тим, що люди нод не знали до кого слд вдправляти листа або запит, але й з тим, що змнювалися структури, як повинн були займатися справами козацтва

1. Аналітичні процедури в аудиті

2. Организация и методика проведения общего аудита

3. Методика проведения аудита денежных средств

4. Организация и методика проведения аудита

5. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

6. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"
7. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами
8. Методика проведения swot-анализа

9. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

10. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками

11. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

12. Физические обоснования и методика проведения процедур ультразвуковой терапии. Аппаратная реализация аппаратов ультразвуковой терапии

13. Организация и методика проведения производственного обучения по теме: "Блюда русской кухни"

14. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

15. Баночный массаж: особенности и методика проведения

16. Методика проведения регионарной анестезии

Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Методика проведения внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

18. Методика проведения конкурса профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения и учащихся училищ

19. Методика проведения лекционных занятий по разделу "Наноматериалы и нанотехнологии" при изучении дисциплины "Материаловедение"

20. Методика проведения мониторинга функционирования психологических служб системы образования

21. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

22. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"
23. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"
24. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

25. Содержание и методика проведения физкультурных досугов в дошкольных учреждениях

26. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

27. Методика проведения ручных швейных работ

28. Методика проведения работы по сенсорному воспитанию в СДУ (специальное дошкольное учреждение)

29. Методика проведения занятий по художественной гимнастике

30. Особенности методики проведения занятий по гимнастике с различными контингентами занимающихся

31. Организация и методика проведения налоговых проверок

32. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

34. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

35. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

36. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

37. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

38. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів
39. Аналітична хімія
40. Розділення і виявлення катіонів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) методами аналітичної хімії

41. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості

42. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

43. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

44. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

45. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями

46. Проведение аудита и расчет НДС по ПО Октябрь

47. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

48. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки

49. Методика аудита расчетов по заработной плате

50. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

51. Методика аудиту грошових коштів

52. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

53. Методология проведения аудита с помощью применения специализированных аудиторских программных продуктов

54. Организация, методика, техника проведения инвентаризации и отражение её в учете
55. Організація і методика аудиту грошових коштів
56. Основные этапы и особенности проведения аудита денежных средств

57. Права и обязанности сторон при проведении аудита

58. Принципы проведения аудита

59. Проведение аудита предприятия и исправление ошибок в учете

60. Проверка расчетных, валютных и других счетов в банках, финансовых вложений и состояния забалансового учета при проведении аудита

61. Сущность аудита и аудиторской деятельности. Краткая характеристика предприятия ООО "Сахалинцемент". Объекты аудита и порядок его проведения. Аудиторское заключение по результатам аудита. Порядок проведения внутреннего и внешнего аудита на предпр

62. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

63. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

64. Методика та порядок проведення презентацій

Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

66. Методика планирования и проведения инновационных уроков профессионального обучения

67. Проведения аудита лизинговых операций

68. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

69. Товарный знак

70. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания
71. Организационные основы проведения налоговых проверок
72. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

73. Право на забастовку организация и процедура её проведения в РФ

74. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

75. Билеты по методике обучения иностранным языкам

76. Теория и методика преподавания классического танца

77. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

78. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

79. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

80. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

81. "Реквием" Анны Ахматовой

82. Анна Андреевна Ахматова

83. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

84. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

85. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

86. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)
87. Пропись цифр. Методика прописи цифр
88. Преступность и методика ее изучения

89. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

90. Мониторинг биоты (на разных уровнях его проведения) на примере водной среды

91. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

92. Цель и задачи проведения предпрактики

93. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

94. Методика организации тематических выставок в школе

95. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

96. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

97. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

98. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

99. Теория и методика воспитания (шпаргалка)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.