Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Вивчення епіграфічних колекцій у музеях

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА РЕФЕРАТ Тема: «Вивчення епіграфічних колекцій у музеях» Київ-2009 Вступ Епіграфіка – допоміжна історична дисципліна, що вивчає написи (переважно давні й середньовічні) на твердих матеріалах (камені, металі, глині й т.д.) Виникла в епоху Відродження. Методика епіграфіки як науки (про прийоми дешифрування, заповнення й датування написів) розроблена в 18–19 ст. Розшифровка єгипетських ієрогліфів, клинопису, микенскої писемності значно розширила в 19–20 ст. область епіграфіки. Епіграфічні тексти – важливе джерело по політичній, соціальній і економічній історії: написи звичайно сучасні відомостям, що втримується в них. Найдавніші ієрогліфічні написи Єгипту відносяться до рубежу 4 – 3-го тис. до н.е. (деякі ідеограми – більше раннього часу): тексти на стінах пірамід і ін. культових споруджень, на стелах і ін. Серед піздньоієрогліфічних написів відомі білінгви, у тому числі Розеттский камінь, вивчення якого послужило початком розшифровки ієрогліфів. Клинописні тексти Месопотамії, Сирії й Малій Азії датуються від кінця 4 тис. до н.е. і різняться по мовах: шумерські, аккадскі, хетські, хурритскі, эламскі, урартскі. До 6 – 4 ст. до н.е. вдносяться древньоіранскі клинописні написи на скелях, стінах палаців і ін. (особливо важливі написи Дарія І і Ксеркса). Епіграфіка Давнього Сходу має особливе значення для історичної науки в силу нечисленності інших письмових джерелом. Важливі для історії народів Индостана ідеограми на печатях хараппской цивілізації (3-е тис. до н.е.) тексти політичного, господарського, релігійного змісту часу царя Ашоки. Давньокитайскі написи на кості, бамбуку, бронзі датуються 14 ст. до н.е. З кінця 2-го тис. до н.е. з'являються фінікійські епіграфічні пам'ятники релігійного, вчасності історичного змісту в Библе, Сидоне, фінікійських колоніях в Іспанії й ін.: карфагенские эпифафичні тексти називають пунічними. До фінікійської епіграфіки примикають (з 9 ст. до н.е.) арамейські й давньоєврейські тексти. Давньогрецькі написи 11 ст. до н.е. написані тридцятимільйонним листом, походять переважно з Кіпру. Написи більше пізнього часу (з 7 ст. до н.е.) з материкової Греції, Південної Італії й з островів Середземного моря численні й різноманітні по змісту: зводи законів, декрети, міжнародні договори, списки посадових осіб і т.д. а також тексти історичного змісту. Латинські написи (з 7 ст. до н.е.) виявлені на всій території Римської імперії й за її межами (Північне Причорномор'я, Кавказ, Передня Азія). Серед них є великі тексти: аграрні закони, муніципальний закон Юлія Цезаря, так зване «Замітання Августа», декрети й ін. Особливе місце належить античній керамічній епіграфіці (клейма на посудинах) – важливому джерелу по господарству й торгівлі. Напису громадських організацій – джерело соціальної структури античною суспільства. До греко-латинської епіграфіки належать нерозшифровані написи етрусків і інших італійських племен, у мовах яких епіграфічними методами вдалося виявити ряд політичних, релігійних і соціальних термінів, що поповнюють дані про Етрурію, її племінному складі й пантеоні.

Середньовічні й пізні написи на грецькій і латинській мовах (Балкани, Західна Європа) належать до так званої християнської епіграфіки (надгробні й церковно-будівельні). Давні германці залишили рунічні написи. Написи, складені семеро-арабським письмом і приналежні різним народам, поширені від берегів Атлантики до Тихого океану (з 6 ст.). Для історії народів Кавказу велике значення мають вірменські й грузинські написи, що містять дані по політичній і культурній історії. Тюркські рунічні написи з 6 ст. відомі на території від Монголії до Угорщини. У Південному Сибірі відкриті орхоно-енисейскі написи на стелах. Перші слов'янські написи (10 ст.), виконані кирилицею, походять із Македонії, Сербії, Хорватії й Чехії. Найдавніший російський напис 10 ст. виявлений на корчазі в одному із гнездовських курганів. Давньоруська епіграфіка з 11 ст. представлена написами на каменях, стінах соборів (у тому числі на Софійськім соборі в Києві), на церковному начинні й ін. 1. Зародження епиграфіки Дані епіграфіки використовуються при вивченні матеріальної і духовної культури, писемності, мистецтва, побуту і традицій народу. На важливе значення написів у вивченні історії звертав увагу ще Геродот, однак їх практичне дослідження почалося тільки у XV ст. Як самостійна дисципліна епіграфіка відмежувалася від палеографії у першій половині XX ст., хоч перші спроби її наукового дослідження та вироблення методики опрацювання епіграфічних джерел припадають на початок XIX ст. Засновниками епіграфіки як науки вважаються німецькі вчені Август Бек (І785–1867) і Теодор Моммзен (1817–1903). Античні пам'ятки, з яких почався процес збирання інформації, вивчали ще в часи Відродження. Але тільки у XIX ст., античне епіграфічне колекціонування було поставлене на наукову основу. У першу чергу вирізняються праці Берлінської Академії наук, у результаті діяльності якої вийшли дві збірки; «Corpus I scrip io um Graecorum» (СIG) – звід давньогрецьких написів (1828 1877, перевидання 1973 р.) та «Corpus I scrip io um La i arum» (СIL) – звід латинських написів (1863 1903, додаткові томи до нього зводу видаються і нині). Розшифрування ієрогліфів Давнього Єгипту, вавилонського клинопису мікенської писемності значно розширили у XX ст. знання з епіграфії. Одним з перших українських вчених – дослідників єгипетських написів був В. Барський. 2. Дослідження епіграфічних колекцій в Україні Першим серед українських учених найдавніші єгипетські написи описав в 1727–1730 р. учений-мандрівник В.Г, Панський. Історія вітчизняної епіграфіки тісно пов'язана з розкопками грецьких міст у Причорномор'ї в XIX ст. Першими описали пам'ятники члени Петербурзької академії наук П.С. Паллас, П.И. Сумароков, П.И. Кеппен, Я. Потоцкий. Пізніше вивченням грецької й латинської епіграфіки на цій території займалися Ф.Б. Грефе, Л.Э. Стефані, В.Н. Югевич, И.В. Пом'яловський. Проведенню робіт сприяло створення Одеського товариства історії й старожитностей, а також Російського археологічного товариства. Епіграфічні тексти – одне з основних джерел політичної, соціальної та економічної історії та історії культури.

Як правило, зміст напису віддзеркалює час, в який він був створений. До основних завдань епіграфіки належать визначення часу і місця появи написів, реконструкція та дешифрування текстів, технологія письма тощо. Чимало написів на стінах храмів, гробниць, на хатньому начинні залишили давні єгиптяни. Ще у 1923 р. дослідник епіграфіки – О. Болишаков писав, що наприкінці XIX ст. в Єгипті, на землі колишньої столиці фараона Ехнатона, буй віднайдений його т. зв. дипломатичний архів: глиняні дощечки із клиноподібним письмом. Усі давні написи за змістом вчені поділили па дні групи: офіційні (закони, договори, угоди, розпорядження) та приватні (заповіти, відпускні рабам, епітафії). Сучасні археологічні дослідження та знахідки періоду Київської Русі свідчать про існування у наших предків декількох графічних систем. Так, у Києві було знайдено ливарну кам'яну форму з написом імені власника. Відомі також написи на пряслицях X ст., на гральних кістках, на господарському посуді – корчагах та амфорах, котрі використовувалися для перевезення збіжжя, вина тощо. Цим періодом датується напис на амфорі, знайденій на Гніздівському могильнику поблизу Смоленська. У Новгороді під час археологічних розкопок знайдені написи, вирізьблені на дерев'яних циліндрах, що використовувались у давнину як пломби, що ними запечатували мішки з продуктами, хутровиною тощо, зібраними як податки. Після проведення князем Володимиром релігійної реформи (988) розбудовувалися церкви та монастирі, працювали школи, переписувалися та перекладалися книжки тощо. Почалося карбування золотої та срібної монети з легендами (написами на них), що є цінним епіграфічним джерелом. Відомі монета-златник та монета-срібляник Володимира Святославовича (кінець X ст.) з написом Імені правителя. На злачниках з одного боку зображувалися князь з хрестом у руці, його князівський родовий знак – тризуб та напис кирилицею: «Владимир на столе». Зі зворотного боку – Христос з Євангелієм і напис: «Ісус Христос». Князь Ярослав (син Володимира) у період свого перебування в Новгороді як представник київського князя також карбував власну монету. На ній із лицьового боку було зображено Св. Георгія – покровителя князя, а зі зворотного – родовий знак тризуб і напис: «Ярославлє срєбро». Мабуть, найціннішим епіграфічним матеріалом є написи-графіті на стінах давніх архітектурних пам'яток. Лідерство у їх дослідженні належить С. Висоцькому, який вивчав графіті церкви Михаїла Видубицького монастиря, печер та руїн Успенського собору, церкви Спаса на Берестові, Кирилівської церкви та ін. За тематичним спрямуванням ці написи систематизуються на історичні записи, поминальні, побутового характеру, звернення до Бога, окремі імена тощо. Найбільший інтерес викликають графіті у Софійському соборі. У 1969 р. Висоцьким в апсиді Михайлівської нави було відкрито греко-слов'янську абетку, що складалася з 27 літер. У ній були зазначені літери Б, Ж, III, Щ для передання слів слов'янською мовою. Крім абетки, Висоцький описав сотні графіті, які у той чи інших спосіб уточнювали події «Повісті минулих літ», додали деталей до побутової та політичної історії Київської Русі.

Тематика монет є необмеженою і включає історію, архітектурні пам'ятки, видатні особистості, знаменні дати, культуру, літературу, спорт, флору і фауну, релігію тощо. При цьому слід враховувати, що тема монети має бути цікавою для значного кола колекціонерів — вітчизняних та іноземних. При визначенні оптимальних обсягів виробництва, напрямів реалізації пам'ятних і ювілейних монет першочерговим завданням є ґрунтовне вивчення та аналіз ринку нумізматичної продукції. Важливою передумовою цього є збирання і накопичення інформації щодо того, який ідейно-тематичний спектр монет найбільше цікавить потенційних покупців. Це істотно впливає на формування монетної політики Національного банку України. Одним із основних принципів монетної політики є популяризація ідеї створення монети, що впливає на формування попиту на неї. Монетна політика — це не тільки практичне здійснення державою низки заходів, пов'язаних із виробництвом, емісією монет, урегулюванням питань щодо грошового ринку і грошової системи, а й надзвичайно важлива сфера публічних стосунків центрального банку із громадськістю

1. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

2. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

3. Вивчення хімічних дефектів кристалічних грат

4. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

5. Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл

6. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
7. Икона "Сошествие во ад" из Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
8. Министр просвещения граф С. С. Уваров. Самодержавие, Православие, Народность

9. Посещение Государственного Исторического музея

10. Постановка лабораторной работы по теории графов

11. Работа с графами

12. Дискретная математика: "Графы"

13. Поиск клик в графах

14. Теория графов. Задача коммивояжера

15. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

16. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры

17. Алмаз-графит

18. Економічна теорія предмет і методи вивчення

19. История создания краеведческого музея

20. Пушкин: Граф Нулин

21. Икона «Сошествие во ад» из Псковского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника

22. Культорологическая роль экспозиции центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева Спасо-Андронниковского монастыря
23. Графы
24. Теория графов

25. Обучение решению математических задач с помощью графов

26. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

27. Оптимизация структуры стохастического графа c переменной интенсивностью выполнения работ

28. Роль музея в духовно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста

29. Математическое моделирование высокочастотных радиоцепей на основе направленный графов

30. Математическое моделирование высокочастотных радиоцепей на основе направленный графов

31. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

32. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. В Риге существует 44 музея

34. Штеффи Граф

35. Альфьери Витторио, граф д’Асти

36. Реакторный графит: разработка, производство и свойства

37. Книгоиздатель граф Н.П. Румянцев

38. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)
39. Виготовлення дерев’яних мозаїчних виробів
40. Короткий словник географічних термінів та понять

41. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

42. Методика вивчення творів різних жанрів

43. Алгоритм удаления циклов в графе вертикальных ограничений задачи трассировки многослойного канала

44. AGraph: библиотека классов для работы с помеченными графами

45. Эйлеровы и гамильтоновы графы

46. Aлгоритмы на графах

47. Александр Дюма. Граф Монте-Кристо

48. «Мысль семейная»: роман графа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

49. «Война и мир»: главная книга графа Л.Н. Толстого

50. Типовой расчет графов

51. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

52. Сохранение природного ландшафта как объекта культурного наследия: пример Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова

53. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

54. Способи і заходи захисту від шуму в поліграфії
55. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником
56. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

57. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

58. Історичні аспекти вивчення інстинктів

59. Вивчення мохоподібних району польової практики - околиць сіл Копили та Розсошенці

60. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

61. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

62. Планування технічних обслуговувань машин

63. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

64. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики

65. Моделювання технологічних процесів в рибництві

66. Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

67. Скорочення стратегічних наступальних озброєнь

68. Алмаз и графит: свойства, значение, происхождение

69. Методика гідрогеологічних досліджень

70. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів
71. Обєкти екологічних правовідносин
72. Правове регулювання вільних економічних зон

73. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

74. Проблеми вивчення історії української журналістики

75. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

76. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

77. Вивчення творчості С. Жадана в школі

78. Алгоритмы на графах. Кратчайшие расстояния на графах

79. Алгоритмы сортировки, поиска длиннейшего пути во взвешенном графе и поиска покрытия, близкого к кратчайшему

80. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические

81. Види компютерної графіки

82. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

83. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

84. Комп’ютерна графіка

85. Математичне моделювання економічних систем

86. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін
87. Основи комп’ютерної графіки
88. Побудова динамічної графіки

89. Поиск оптимального пути в графе

90. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

91. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

92. Розпорядчі документи можливості роботи з текстом в графічному редакторі corel draw

93. Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна

94. Гамильтоновы графы и сложность отыскания гамильтоновых циклов

95. Загальні системи комп’ютерної графіки

96. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

97. Графічний інтерфейс користувача Linux

98. Динамическое программирование, алгоритмы на графах

99. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.