Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТВСТУП 1. наукові основи обліку витрат і виходу продукції рослинництва 2. організаційно - правова характеристика господарства 3. облік витрат на виробництво і вихід продукції технічних культур 4. удосконалення обліку витрат і виходу продукції технічних культур ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУПСтановище, яке зараз має місце в нашій державі вимагає вирішення багатьох питань, які виникають в економіці. Це стосується як промисловості, так і сільського господарства. Але якщо промисловий сектор хоч якимось чином здатен на сьогоднішній день відобразити свою діяльність і витрати природних ресурсів, то агропромисловість – це хворе місце України. Реструктуризація колективних сільськогосподарських колективів і створення на їх основі агроформувань ринкової форми, прийняття нового земельного кодексу та інших важливих для сільського господарства нормативних актів, – все це є стимулювання державою підприємницької діяльності. Головними задачами розвитку економіки на сучасному етапі є всебічне збільшення ефективності виробництва, а також займання непохитних позицій сільськогосподарських підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. Для того щоб витримати гостру конкуренцію і завоювати довіру покупців підприємство повинно вигідно виділятися на фоні підприємств того ж типу. Добре відомо, що покупця цікавить якісь продукції і її ціна. Чим вища якість і нижча ціна, тим краще і вигідніше для покупців. Ці показники як раз і закладені у собівартості. Собівартість є основою для визначення ціни на виробництво. Мета та завдання курсової роботи: на прикладі ПП &quo ;Аскон&quo ;, Запорізької області, Якимівського району, з’ясувати стан і формування витрат та собівартості продукції технічних культур. Предметом дослідження є облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження. Об’єктом дослідження є ПП &quo ;Аскон&quo ;, смт Якимівка, Запорізької області. 1. наукові основи обліку витрат і виходу продукції рослинництваРозвиток ринкової економіки в Україні, розширення зовнішньоекономічних зв'язків обумовили необхідність реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів. В сільському господарстві змінилися організаційно-правові форми господарювання, замість колишніх колгоспів і радгоспів функціонують нові формування на засадах приватної власності. Це диктує необхідність відповідного ведення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Дану проблему висвітлювали у працях вітчизняні і зарубіжні вчені П.Т. Саблук, М.Я. Дем'яненко, К. Друрі, Дж.Г. Хелкамп та інші. Проте до цього часу немає комплексних розробок щодо вирішення практичних завдань обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Методичні рекомендації з обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств (далі - Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Закону України від 16 липня 1999 p. № 996-XIV &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ;, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку інших нормативних документів.

При їх підготовці використані &quo ;Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств&quo ;, які затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. № 132. Підприємство самостійно визначає свою облікову політику, обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Вибрані підходи до ведення обліку витрат згідно цих методичних рекомендацій підприємство включає у свою облікову політику. Методичні рекомендації допоможуть працівникам підприємств краще організувати облік витрат, одержувати облікову інформацію, яка відповідає якісним характеристикам фінансової звітності - дохідливість, достовірність, зіставність, доречність. Основними завданнями обліку в рослинництві є: Правильне відображення випуску продукції за кількістю, якістю та асортиментом; Точне і своєчасне відображення в обліку витрат виробництва; Визначення собівартості продукції, її рентабельності і результатів діяльності підприємства. Існує багато тлумачень щодо обліку витрат та виходу продукції. Так, починаючи з 19 століття, коли виникла теорія обліку витрат, проблемам класифікації витрат приділялась значна увага. У 1887 році було опубліковано перше видання теоретичної праці англійців Дж. . Феса та Еміля Герсе &quo ; Виробничі рахунки: принципи і практика їх ведення&quo ;. Відкриття цих вчених полягало у тому, що вони запропонували поділяти всі витрати на фіксовані і змінні. При цьому вважалось, що зміна фіксованих витрат не залежить від різних господарських операцій або обсягу виробленої продукції. (3). За тлумаченням П.І. Рейнбота до прямих витрат відносяться: матеріали, заробітна плата, амортизація. Інші витрати розглядаються як загальні і в кінці року розподіляються пропорційно до суми оборотних коштів. Термін &quo ;прямі і не прямі витрати&quo ; вперше був введений Е.Е. Фельдгаузеном. Російські вчені зробили значний внесок до розробки структури калькуляційних статей. До складу собівартості О.І. Гуляєв включав: матеріали, заробітна плата, амортизація, затрати механічної та електричної сили. У 1908 році В.І. Ліхачев в своєму &quo ;Підручнику фабрично-заводського рахівництва&quo ; зазначив, що собівартість продукції складається з наступних елементів: витрат постійного капіталу, витрат оборотного капіталу та винагороди за працю робітників. Першу систему порівняння фактичних витрат з нормованими створи в у 1889 році присяжний бухгалтер Дж. . Нортон. Дж. Манну у 1891 році класифікував накладні витрати, як витрати, пов’язані із закупівлею сировини, реалізацією готових виробів, процесом виробництва. Американські вчені Ч.Т. Хоригрен, Дж. Фостер зазначають, що бухгалтерська література з обліку часто помилково розділяє бухгалтерські системи калькулювання на три взаємовиключаючі методи (позамовний, попроцесний і нормативний). Така класифікація некоректна, бо нормативний облік може бути використаний в широкому спектрі організацій і умов в поєднанні з іншими методами виробничого обліку, позамовним або будь-яким іншим.

(9) Виникнення системи &quo ;стандарт-кост&quo ; пов'язують із Г. Емерсоном, який виділяв три принципи: належність, повноваження, баланс. Існує ще безліч пропозицій, тверджень, теорій по обліку витрат та калькулюванні собівартості, і кожна з них є по–своєму унікальна. 2. організаційно - правова характеристика господарстваПідприємство &quo ;Аскон&quo ; було зареєстроване Якимівською районною Радою народних депутатів, рішенням виконкому №65 від 30 вересня 1994 року, а потім було переєстроване Якимівською державною адміністрацією, розпорядженням №318 від 6 травня 1998 року (сільськогосподарський кооператив “ Промінь “ був розділенний на два приватних підприємства – “Промінь “ і “Аскон“). Мicцезнаходження та юридична адреса пiдприємства: 72500 Запорізіка область, Якимiвський район. с. м. т. Якимівна, Вул. Леніна, буд.68 Транспортний зв’язок з обласним центром здійснюється за допомогою автомобільних доріг з твердим асфальтним покриттям. Найближча залізнична станція Якимівка Придніпровської залізничної дороги – 3км. Відстань до обласного центру (м. Запоріжжя) складає –150 км. В господарстві добре розвинена сітка зовнішньо та внутрішньогосподарських доріг з твердим покриттям (гравій, асфальт, присутні також і ґрунтові шляхи), що відображається на зниженні витрати на транспортування сільськогосподарської продукції та товарно матеріальних цінностей. Територія приватного підприємства &quo ;Аскон&quo ; (надалі ПП “Аскон“) відноситься до степового агрокліматичного району. Кліматичні умови в цілому сприятливі для вирощування районованих сільськогосподарських культур; але знижена кількість опадів, низька відносна вологість повітря, часті суховії, які іноді переходять у куряву, погіршують умови росту й розвитку сільськогосподарських культур і знижують їх урожайність. Клімат цього району помірно жаркий, посушливий, з помірною м’якою зимою. Ґрунти господарства представлені однією ґрунтовою різновидністю – темно каштанові слабо солонцюваті. ПП &quo ;Аскон&quo ; діє на основі статуту. Статут є основним правовим документом, що регулює його діяльність. Відповідно до статуту, метою створення пiдприємства є задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науководослiдної, торговельної, iншої господарської дiяльностi. Предметом діяльності ПП &quo ;Аскон&quo ; є надання послуг по обробці землі, збиранню врожаю, внесення добрив та іншим с/г роботам, виробництво продукції в галузях рослинництва і тваринництва, виробництво зернових, олійних, овочевих культур, м’ясне та молочне тваринництво, заготівля сировини і сільськогосподарської продукції, виробництво комбiкормiв та iнших кормових добавок; внутрiшнi та мiжнароднi перевезення вантажiв i багажу автомобiльним транспортом; надання сiльськогосподарських послуг у рослинництвi та тваринництвi; ремонт глибинних нacociв та електродвигунiв; органiзацiя га утримання станцiй технiчного обслуговування; дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту; торгiвля: оптова, роздрiбна, комiсiйна, зовнiшня, в тому числi паливно-мастильними матерiалами, запасними частинами до сільськогосподарської техніки; надання посередницьких послуг при купівлі – продажу товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції та продукції виробничо - технiчного призначення; громадське харчування, утримання кафе, барiв, їдалень тощо; торговельно-закупiвельна дiяльнiсть, в тому числi закупка сiльськогосподарської продукції та продуктів харчування у юридичних та фiзичних осiб за готiвковий i безготiвковий рахунок; надання побутових послуг виробничого та невиробничого призначення; виробництво товарів народного споживання та продовольчих товарів; органiзацiя та участь у виставках, ярмарках, аукцiонах, салонах, тощо; операцii з нерухомiстю га здавання пiд найом та в оренду належного підприємству майна виробничо-технiчного та культурного призначення; видача позик, грошових премiй, разових допомог та позик робітникам підприємства; отримання вiд будь-яких фінансово-кредитних закладiв кредитiв на договiрнiй основі, здача майна в заставу; iнформацiйнi та консультацiйнi послуги, реклама.

Як відомо, денікінці відкинули наші заходи в справі уложення з ними військової конвенції, якою малося на меті спільне протиставлення червоній навалі. В звязку з цим моральний момент у військах ще більш ускладнився, бо певна категорія старшин не могла ще собі уявити боротьбу з "білими"; почуваючи себе пониженими обовязком, взятим на себе перед урядом, де-хто з цих старшин скінчив дезерцією у ворожі табори. Як певна реакція на згадані події, збільшилася роля "інспектури", яку далеко не всі частини зносили спокійно. До частин-опозиціонерів зачисляли себе й Запорожці. Опанувати всі ці моменти, щоб потім відповідно кермувати довіреними мені військовими організмами — й було те, що, помимо всіх інших мотивів характеру національного, зрозумілих і без підкреслення, — мене особливо цікавило, як військового техніка. Перед самим моїм відїздом на театр воєнних подій — я був із службовою візітою у першого генерал-кватирмайстра армії, генерала Курмановича, щоб порозумітися з ним у річевих технічних питаннях та взагалі поінформуватися про майбутню чинність моєї військової групи

1. Облік собівартості продукції рослинництва

2. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

3. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

4. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

5. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

6. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
7. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
8. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

9. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

10. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

11. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

12. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

13. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

14. Налаштування технічних засобів ПК

15. Радіорелейні комплекси на основі перспективних схемо-технічних рішень

16. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи

18. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

19. Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

20. Вибір і розрахунок технічних параметрів гладкої циліндричної сполуки

21. Додавання гармонічних коливань та затухаючі коливання

22. Використання технічних засобів в процесі тренування
23. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7
24. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

25. Технічний прогрес та охорона навколишнього середовища

26. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

27. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

28. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

29. Розрахунок собівартості деталі "Перехідник"

30. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

31. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

32. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

33. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

34. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

35. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

36. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

37. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

38. Культура та естетика
39. Культура та мистецтво Сирії
40. Лицарська культура та її складові

41. Поняття "культура" та її сутність

42. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

43. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

44. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

45. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

46. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

47. Облік готової продукції та її реалізації

48. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт

49. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

50. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

51. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

52. Сутність витрат та методи їх зниження

53. Облік витрат на оплату праці

54. Облік зносу та амортизації основних засобів
55. Основи побудови обліку праці та її оплати
56. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

57. Доходи та витрати комерційного банку

58. Охорона праці та техніка безпеки

59. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

60. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

61. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

62. Собівартість продукції стада великої рогатої худоби

63. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

64. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Виробничі запаси - облік та аналіз

66. Гудвіл та його облік

67. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

68. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

69. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

70. Облік витрат за видами діяльності
71. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
72. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

73. Облік загальновиробничих витрат

74. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

75. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

76. Облік основних засобів та руху грошових коштів

77. Облік праці та її оплати

78. Облік та амортизація необоротних активів

79. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

80. Облік та аудиту комерційних банках

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

81. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

82. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

83. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

84. Організація обліку в магазині "Світанок"

85. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

86. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
87. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
88. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

89. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

90. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

91. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

92. Сучасний облік прямих витрат

93. Теоретичні основи обліку та аудиту

94. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

95. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

96. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

98. Строки та судові витрати

99. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.