Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Соціальна філософія

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Інститут заочного та дистанційного навчання Контрольна робота з дисципліни „Філософія” На тему: „Соціальна філософія”Виконав студент -го курсу Спеціальність Група № № залікової Київ – 2007 План Специфіка предмету соціальної філософії Основні засади філософського розуміння суспільства. Суспільство як форма співбуття людей Список використаної літератури 1. Специфіка предмету соціальної філософії Соціальна філософія розглядає соціальні інститути як певну сукупність закладів та установ, що відповідає соціальній структурі суспільства; сукупність соціальних умов та культурних зразків, які визначають стійкі форми соціальної поведінки та діяльності; систему поведінки згідно з цими нормами. В економічній сфері суспільної діяльності є такі інститути, як розподіл праці, власність, заробітна плата та ін.; в політичній — держава, армія, партія і т. ін.; в духовній — мораль, право, мистецтво, наука, релігія тощо. Соціальна філософія розглядає й такі інститути, як сім'я, виховання, культура. Функції цих інститутів досить своєрідні: вони заохочують діяльність осіб, що входять до них, і приймають як свої 'їхні домінантні норми. Інститути регулюють поведінку та діяльність, що суперечать цим нормам, контролюють та упорядковують їх згідно із своїми принципами. Розгалужена система інституціональності притаманна лише людству. Тваринний світ не має подібної системи. Інституціональність діяльності — характерна риса соціальності людського життя. Вивчення його з цього боку — надзвичайно складне й актуальне завдання. Розгляд діяльності з боку інституціональності людського спілкування дає змогу говорити про суспільство як систему різноманітних та розгалужених стосунків між людьми — систему суспільних відносин. Вони виникають між людьми в процесі їхньої діяльності та спілкування, становлять суспільну форму діяльного спілкування, закріплюються (й охороняються) певними соціальними інститутами, постають як своєрідні магістралі (нормативні системи), у відповідності з якими здійснюються діяльність і стосунки людей між собою. Суспільство — це система суспільних відносин людей у різноманітних підрозділах життєдіяльності. Соціально-філософський аналіз виходить з ширшого принципу: розглядає сукупність суспільних відносин безвідносно до поділу їх на первинні й вторинні, як такі, що в певних історичних умовах можуть відігравати як провідну, так і другорядну роль. З своїми рольовими функціями суспільні відносини можуть мінятись місцями. Наприклад, політика може передувати економіці; морально-культурне зубожіння нації може звести нанівець грандіозні економіко-соціальні задуми. Мистецтво управління суспільством вимагає теоретичного хисту у визначенні суспільних пріоритетів, а не догматичного посилання на те, що економічні підвалини мають обумовити інші соціальні процеси. Усі суспільні відносини органічно пов'язані між собою і проникають одне в одне. Більш-менш однозначне визначення їх можливе лише в абстракції, на рівні теоретичного аналізу. Реальне життя суспільства характеризується химерним плетивом суспільних взаємозв'язків і стосунків.

Розібратись у цьому плетиві завжди надзвичйно важко. Суспільство — це єдина, цілісна система. Саме тому соціальна філософія обережно ставиться до інтерпретації її в контексті дилеми первинності — вторинності суспільних відносин, підкреслює 'їхній органічний взаємозв'язок, цілісність пізнання яких розцінює як більш евристичний принцип, ніж дилеми. Зазначена цілісність системи суспільних відносин позначається категорією &quo ;спосіб життя&quo ;, що замикає теоретичну модель суспільства, синтезує різноманітні життєві процеси, підводить їх до єдиної й незаперечної основи — людини як самоцілі суспільно-історичного розвитку. Спосіб життя — це синтетична характеристика сукупності типових видів життєдіяльності людей (індивідів та соціальних спільнот) у єдності з умовами життя суспільства. Спосіб життя охоплює всі сфери суспільства: працю і побут, суспільне життя й культуру, поведінку (стиль життя) людей та їхні духовні цінності. Він реалізується через діяльність, виробництво, в якому виділяються такі провідні елементи: безпосереднє виробництво, розподіл, обмін, споживання. Звичайно, матеріальні та духовні блага створюються в сфері безпосереднього виробництва. Щоб було що споживати (обмінювати, розподіляти), треба щось виробляти. Внаслідок цього робиться висновок про пріоритетність безпосерднього виробництва в системі способу життя людей. Все це не викликає сумнівів. Вони з'являються згодом, після аналізу реального життєвого процесу на основі абсолютизації визначальної ролі виробництва в суспільному житті й фактичному нехтуванні такими елементами, як розподіл, обмін, споживання, соціальна сфера, культура тощо. Пріоритетність виробництва за рахунок інших складових частин суспільної цілісності не забезпечить якісного способу життя. Він визначається не лише безпосереднім виробництвом, а й усією системою суспільних відносин. Спосіб життя відбиває також рівень розвитку духовної культури суспільства, наявні типи світогляду, моральні норми, ціннісні орієнтації, що реалізуються у вчинках і діях людей, у їхньому ставленні до праці, інших людей, різних соціальних груп і суспільства в цілому. Соціальна філософія наголошує на пріоритетності кожного елемента способу життя, на цілісності суспільства як соціальної системи, що функціонує завдяки виробництву й постає як живий організм з усіма особливостями економічних, соціально-політичних, ідеологічних, культурних, побутових, сімейних та інших соціальних відносин, які безпосередньо характеризують життєдіяльність людей. У центрі суспільства — людина. Без неї воно не існує. Які б матеріальні цінності не нагромадили люди — будівлі, знаряддя праці тощо — все це вмирає після того, як його залишили люди. Людина — суб'єкт і головна дійова особа суспільства. Цей висновок лишається незаперечним незалежно від теоретичних побудов та ідеологічних домінант суспільного розвитку. 2. Основні засади філософського розуміння суспільства. Суспільство як форма співбуття людей Суспільство — надзвичайно складний і суперечливий предмет пізнання. Воно постійно змінюється, набуваючи все нових і нових форм. На зорі історії виникло первісне суспільство мисливців і збирачів.

Пізніше його змінило рабовласницьке, згодом — феодальне, капіталістичне, соціалістичне суспільство. Є й інші класифікації типів і форм суспільства (доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне та ін.). У межах однієї й тієї ж країни в різні періоди існували різні типи суспільства. Термін &quo ;суспільство&quo ; у філософській, економічній та історичній літературі має щонайменше чотири різних значення. 1. Окреме конкретне суспільство, що є самостійною одиницею історичного розвитку. Прикладом можуть бути суспільства стародавніх Афін, середньовічної Венеції, сучасної Болгарії тощо. Кожне таке суспільство є не просто сукупністю людей, а єдиною системою соціальних відносин, цілісним соціальним організмом, що розвивається певною мірою незалежно від інших соціальних організмів. Це дає підстави вживати для означення таких одиничних конкретних суспільств термін &quo ;соціальний організм&quo ;. 2. Та чи інша конкретна сукупність соціальних організмів. 3. Сукупність усіх соціальних організмів, що існували й існують на земній кулі, тобто все людство в цілому. 4. Суспільство певного типу взагалі, наприклад, феодальне, індустріальне. Надзвичайна складність і високий динамізм суспільного життя створюють для суспільствознавців чимало труднощів. Не випадково велика група вчених вважає за неможливе пізнання його законів, пропонує відмовитись від законопошуковості й перейти до опису фактів, зіставлення їх між собою, пояснення суспільства чи системи, факторів, що взаємодіють. І хоч теорія факторів (Р.Арон, М.Вебер, М.Ко-валевський, У.Ростоу та ін.) кваліфікується в нашій літературі як антинаукова, все ж ми схильні вбачати в ній досить помітну долю науковості, зокрема в аналізі таких факторів суспільного життя, як техніка, культура, соціальні групи, політика, масова свідомість тощо. Разом з тим суспільство не може бути зведене до простої суми факторів, навіть до їхньої взаємодії. Одні з них є визначальними, інші — похідними, одні кваліфікуються як матеріальні, другі — як ідеальні; одні вважаються об'єктивними, інші — суб'єктивними. Соціальна філософія має упорядкувати суперечливу систему факторів, визначити первинні й вторинні рівні суспільного життя, їхні функції, не допускаючи при цьому будь-якої абсолютизації. Різні уявлення про соціум як систему суспільного співжиття людей формувались з найдавніших часів розвитку інтелектуальної культури людства. Одними з перших вагоме слово в цій галузі сказали китайський філософ Конфуцій, античні мислителі Платон та Арістотель, їхні талановиті співвітчизники. Соціум у теоретично-філософській уяві стародавніх мислителів у буквальному розумінні цього слова ототожнювався з державою. Суспільне життя не мислилось інакше, як державне. Людина трактувалась як політична (державна) істота (Арістотель). Закономірності розвитку суспільства і держави ототожнювалися. Можна сказати, що теоретики &quo ;донульового часу&quo ; (часу до народження Христа) виявили й описали майже всі основні елементи суспільного співжиття людей як державного. І хоч їхнє вчення має історично обумовлений характер, слід підкреслити те велике значення, яке воно мало для розвитку пізніших теоретичних конструкцій.

Вн не мг не помчати сво пдвладност чужим впливам, або, за його власною точною характеристикою, «подобам»;  це тим бльше дошкуляло, бо за свою природою Стус аж няк не був мтатором. З ншого боку, справляла вплив суто Стусова «флософя вчинкв» вн хотв бути присутнм у тогочасному суспльному житт , вужче, в лтературному процес, хотв, щоб його поезя була чинною  читаною як врш того ж таки Внграновського або Василя Симоненка. Ба бльше: вн уважав, що поезя може впливати на розв'язання проблем суспльства: «Якби було краще жити, я б вршв не писав, а робив би коло земл». За ЮнAом соцальне значення мистецтва поляга в тому, щоб виховувати дух часу, активзувати архетиповий образ  «тлумачити» його мовою сучасност, вживлювати в уяву сучасникв т форми, яких найбльше браку хнй епос. «Хвил часу котились понад Стусовою поезю. По руках ходили гостро публцистичн врш Миколи Холодного (збрка Крик з могили), деяк давншн врш Лни Костенко»,P згаду ґвген Сверстюк. Власне, вс «Зимов дерева» й частина «Веселого цвинтаря» про це: про незреалзовансть  творчий цейтнот, про запровадимо поняття!P negrofilia vulgaris, тобто чорнуху звичайну як наслдок зараженост чужими подобами, голосами та спресованою товщею несублмованих енергй, про марAнальнсть  якусь стеричну задерикуватсть, круто замшану на комплекс меншевартост

1. Філософія соціальної роботи

2. Філософія соціального розвитку

3. Соціальне становище Запорізького краю

4. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

5. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

6. Соціальні інститути.
7. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
8. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

9. Право як спеціальне соціальне явище

10. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

11. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

12. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

13. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

14. Соціальне та особисте страхування

15. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

16. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

18. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

19. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

20. Демократія як соціальне явище

21. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

22. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
23. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
24. Правовідносини у сфері соціального захисту

25. Система соціального захисту в Україні

26. Соціальна захищеність дітей в Україні

27. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

28. Соціальне партнерство в Україні

29. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

30. Сутність та соціальне призначення держави

31. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

32. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры

33. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

34. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

35. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
39. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
40. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

41. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

42. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

43. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

44. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

45. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

46. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

47. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

48. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

50. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

51. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

52. Соціально-духовні основи культури класицизму

53. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

54. Соціально-філософські погляди І.Франка
55. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
56. Соціально-етичний маркетинг

57. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

58. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

59. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

60. Глобалізація і процеси соціального розвитку

61. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

62. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

63. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

64. Економіка праці та соціально-трудових відносин

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

65. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

66. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

67. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

68. Соціально-трудові відносини як система

69. Типологія соціально-трудової мобільності населення

70. Управління, як соціальний феномен
71. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
72. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

73. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

74. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

75. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

76. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

77. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

78. Тривожність як соціально-педагогічне явище

79. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

80. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

82. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

83. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

84. Феномен соціальної держави в європейській традиції

85. Політика і етика: соціально-філософський аспект

86. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття
87. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології
88. Мотиви соціальної поведінки особистості

89. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

90. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

91. Предмет дослідження соціальної психології

92. Про практичність соціальної психології

93. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

94. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

95. Соціальне середовище та соціалізація особистості

96. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

97. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

98. Соціальні уявлення

99. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

100. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.