Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА В УКРАЇНІ» Вступ Статистика – це наука, яка вивчає розміри і кількісні співвідношення масових суспільно-економічних явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їх якісним змістом. Для вивчення кількісного аспекту масових суспільно-економічних явищ і процесів статистика використовує ряд понять і категорій: 1) ознака; 2) варіація; 3) статистична сукупність; 4) показник; 5) система показників . Ознакою в статистиці називають відмінну рису, властивість, якість, що є характерною для окремих одиниць. об ' єктів(явищ). Статистична сукупність – це велика кількість одиниць, об'єктів, явищ, об'єднаних будь-якими загальними властивостями(ознаками), що піддаються статистичному вивченню. Під статис-тичним показником розуміють узагальнену кількісну характеристику соціально-економічних явищ і процесів у їх якісній визначеності щодо конкретних умов місця і часу. Систематизація та підсумовування даних з метою одержання узагальненої характеристики досліджуваного явища за рядом істотних ознак називають статистичним зведенням. Групування – це процес утворення однорідних груп на основі розподілу всієї сукупності досліджуваного явища на окремі групи(частини) за найбільш істотними ознаками. Все розмаїття ознак, на основі яких можуть здійснюватися статистичні групування, можна класифікувати наступним чином : 1) за формою вираження – на атрибутивні та кількісні(варіаційні); 2) за характером коливності – на альтернативні та варіаційні; 3) за роллю, яку вони відіграють в процесі – на факторні та результативні. В контрольній роботі згідно з завданням варіанту №1 проаналізований стан сучасного реформування статистики в Україні та виконане практичне завдання по статистичному аналізу динамічного ряду іноземних інвестицій в сільське господарстов, рибальство та лісове хазяйство України. 1. Сутність та необхідність економічної статистики Необхідною умовою об'єктивної кількісної характеристики суспільних явищ і процесів е розуміння їх суті, специфіки та законів розвитку. Статистика дає можливість різнобічне охарактеризувати розвиток економіки, відзначити успіхи і недоліки, намітити шляхи і заходи щодо усунення небажаних, тенденцій . Статистичні органи організують планомірний і систематичний облік масових суспільно-економічних явищ. Він є основою даних, що публікуються у статистичних збірниках, довідниках та періодичній пресі. Опрацювання статистичних даних здійснюють за допомогою їх зведення і групування, розрахунку відносних і середніх величин, показників динаміки і варіації, дисперсійного та індексного аналізу, а також статистичних рівнянь залежностей . Статистика має ряд суттєвих специфічних особливостей, що відрізняють її від інших суспільних наук. Ці особливості пов'язані з пізнанням суспільно-економічних явищ і процесів, тобто характеристикою кількісної їх визначеності, наприклад, характеристика зміни чисельності населення, його структури, випуску продукції в різних галузях суспільного виробництва, чисельності робітників, зміни показників ефективності в галузях економіки, співвідношення між обсягом виробленої і реалізованої сільськогосподарської продукції тощо.

Кількісну сторону цих явищ і процесів статистика вивчає в нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками, збагачуючи тим самим наші знання і даючи можливість пізнати суть розвитку явищ і процесів. Крім того, статистика вивчає кількісну і якісну сторони явищ в конкретних умовах місця і часу. Отже, предметом статистики є кількісні і якісні відношення масових суспільно-економічних явищ. На розвиток статистики значний вплив справляють економічна теорія, філософія, математика, економічні науки та ін. Розуміння статистичної закономірності неможливе пізнання діалектики, особливо діалектики необхідного і випадкового. Статистична сукупність складається з одиниць, які відрізняються ознаками та умовами. Вплив на сукупність природних, економічних та інших умов для індивідуальних ознак різний, тому результат для індивідуального значення ознаки є випадковим. Випадкове явище може відбуватися або не відбуватися, тобто існує його імовірність. Головною умовою імовірності є наявність достатнього поля дії незалежності, яка породжує випадковість. Прикладом випадкового коливання може бути статистичний ряд урожайності сільськогосподарських культур за кілька років. Статистика дозволяє пояснити стійкість випадкових коливань урожайності в часі та прийняти їх в розрахунок при прогнозуванні розвитку сільськогосподарського виробництва . Отже, імовірність певного результату є частота появи ознаки індивідуального явища, тобто це завжди імовірність, яка визначається поєднанням різних умов. Індивідуальний результат тут не залежить від інших індивідуальних результатів. Статистика тісно пов'язана з математикою, проте математика користується абстрактними теоремами, які не розглядають співвідношення з реальною дійсністю. Дійсні ж процеси соціальних, економічних та інших явищ вивчає статистика. Це вимагає від неї не абстрактного опису дійсності, а пізнання складних умов і чинників розвитку явищ і процесів . 2. Основні завдання економічної статистики Визначені такі завдання економічної статистики : різнобічне обстеження суспільного виробництва на основі науково обґрунтованої системи показників; своєчасне забезпечення господарських органів, а також суспільства в цілому інформацією; аналіз даних і оцінка чинників розвитку суспільного виробництва та його галузей; виявлення взаємозв'язку і пропорцій у суспільному виробництві; оцінка резервів росту ефективності суспільного виробництва. Успішне вирішення поставлених перед органами статистики завдань передбачає удосконалення статистичної інформації, методів її аналізу, упорядкування звітності, забезпечення її достовірності; розширення гласності статистичної інформації. Статистична інформація повинна відображати проблеми інтенсифікації, пропорційності та збалансованості системи господарювання. Завдання полягає у здійсненні аналізу даних про виконання міжурядових угод і договорів, ріст продуктивності праці, якості продукції та ефективності господарсько-фінансової діяльності, наявність і використання природних, матеріальних та трудових ресурсів, розвиток економіки, науково-технічного прогресу, культури, добробуту населення.

Ефективне управління процесами, що відбуваються у соціально-економічному житті країни, неможливе без побудови сучасної, гнучкої та прозорої статистичної системи, здатної оперативно та об'єктивно відображати тенденції у розбудові суспільства. Якісно нові завдання, пов'язані з ринковими перетвореннями на початку 90 х років, зумовили посилення вимог до статистичної інформації та необхідність перебудови системи державної статистики. Реалізація Державної програми переходу на міжнародну систему обліку і статистики, дозволила сформувати таку модель державної статистики, яка в основному відповідає умовам розвитку ринкових відносин та міжнародним стандартам у цій галузі. За цей час запроваджено нові методи та підходи до статистичного об-ліку, зокрема створено систему національних рахунків і платіжного балансу, статистику зовнішньої торгівлі та прямих іноземних інвестицій, грошово-кредитну та банківську статистику, докорінно змінено статистику цін, удосконалено галузеві статистики, створено основи статистики підприємств, започатковано вибіркові спостереження на ринку праці та за умовами життя домашніх господарств, розроблено й упроваджено статистичні класифікації, гармонізовані з міжнародними стандартами. А також було створено Єдиний державний реєстр підприємств і організацій . Досягнення у галузі статистики сприяли поліпшенню інформаційного забезпечення державного управління, підвищенню якості оцінки розвитку економіки та соціальної сфери, більш повному задоволенню інформаційних потреб суспільства. Разом з цим цілі та завдання розбудови України, реалізація стратегії євроінтеграційного розвитку, вступу до Світової організації торгівлі потребують подальшого розвитку та реформування системи державної статистики відповідно до нормативних документів Європейського Союзу та міжнародних стандартів, запровадження уніфікованої статистичної методології, технологій та процедур збирання, обробки, аналізу, збереження і поширення статистичних даних тощо. Потребує вдосконалення робота з розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку України, забезпечення їх належної якості. Тому з метою подальшої модернізації та реформування національної системи статистики було розроблено і відповідною урядовою постановою затверджено Стратегію розвитку державної статистики на період до 2008 року . Нею визначено третю програму розвитку статистики України, яка є визначальним документом державної політики в галузі статистики. Головною метою Стратегії -2008 є забезпечення подальшого комплексного розвитку державної статистики, завершення системного реформування та удосконалення статистичної діяльності в Україні. Вона визначає основні завдання та напрями розвитку державної статистики у середньостроковій перспективі і спрямована на створення принципово нової системи збору, обробки та поширення статистичної інформації. Особливістю є те, що для ресурсного забезпечення її реалізації передбачено залучення спеціальної інвестиційної позики Світового банку в рамках проекту «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень», який є результатом спільної ініціативи Уряду України та Світового банку.

Хба не гдна подиву така картина: укранськ «нтелгенти на десятому роц незалежност Украни несуть на демонстрац портрети Ленна  Стална, закликають повернутися до СРСР? Можуть так, з дозволу сказати, нтелгенти бути творцями  носями нацонально укрансько де? Востину, як казали древн, кого Зевс хоче покарати, того позбавля розуму. Нам бльш за все не вистача не спецальних знань, а елементарно логки. Нам потрбно стати розумним, логчно мислячим суспльним органзмом, а для цього необхдно якнайшвидше здйснити дебльшовизацю суспльства. ВСЕЛЕНСЬК¶ ПАРАДОКСИ НАЦ¶ОНАЛЬНО· ЕЛ¶ТИ Якби ви вчились так, як треба, То й мудрсть би була своя. А то залзете на небо: ¶ ми не ми,  я не я. Т. Шевченко Визначальним напрямом роботи щодо реалзац нацонально де  формування елти суспльства. Елта уособлю нацю, веде , вивищу; це особливий шар нац, який формуться селекцйно (методом вдбору). Звичайно, сюди належить нтелгенця, але не вся ( добрн шари нтелгенц),  не тльки вона ( елтн групи  серед робтникв, селян, вйськових  т.Pд.)

1. Особливості реалізації фонеми в мовленні

2. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

3. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

4. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

5. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

6. Застосування права як особлива форма його реалізації
7. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України
8. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

9. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

10. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

11. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

12. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

13. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

14. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

15. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

16. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

17. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

18. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

19. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

20. Економічное районуванне, його суть та значення

21. Введення в курс “Основи економічної теорії”

22. Механізм реалізації форфейтингу
23. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
24. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

25. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

26. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

27. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

28. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

29. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

30. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

31. Економічні райони України

32. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

34. Організація роботи Верховної Ради України

35. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

36. Реалізація і застосування права

37. Реалізація права на житло шляхом будівництва

38. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні
39. Автоматизована обробка економічної інформації
40. Інформаційні ресурси економічної діяльності

41. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

42. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

43. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

44. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

45. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

46. Системи оброблення економічної інформації

47. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

48. Економічне становище України в роки Хмельниччини

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

49. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

50. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

51. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

52. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

53. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

54. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації
55. Особливості організації реклами в Internet
56. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

57. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

58. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

59. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

60. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

61. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

62. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

63. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

64. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники

65. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

66. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

67. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

68. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

69. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

70. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості
71. Митний тариф як інструмент економічної політики держави
72. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

73. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

74. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

75. Способи реалізації інвестиційних проектів

76. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС

77. Аналіз виробництва та реалізації продукції

78. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

79. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

80. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора

81. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

82. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

83. Основи економічної теорії

84. Основні показники економічного стану України

85. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

86. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень
87. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу
88. Ринкова економіка в Україні

89. Розвиток економічної думки

90. Семінарське заняття з економічної теорії

91. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

92. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

93. Особливості перехідної економіки України

94. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

95. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

96. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Україна та міжнародні економічні організації

98. Економіка України в умовах глобалізації

99. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.