Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФIНАНСОВА АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА КРЕДИТУКУРСОВА РОБОТАЗ дисципліни: “Фінансовий аналіз ” НА ТЕМУ: “Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві”(На базі ДП “Борщівський спиртзавод”) Науковий керівник: Нікіфоряк Л. С. Виконавець: Студент ІV курсу, групи ДФ-41 Іваськів В. В Спеціальність “Фінанси” Спеціалізація “Державні фінанси”,Чернівці 2009 ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА І МЕТОДИКА ЇХ АНАЛІЗУ. 1.1. Загальна характеристика вхідних грошових потоківна підприємстві і їх класифікація. 1.2. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ВХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ДП «БОРЩІВСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» ЗА 2007-2008 РР 2.1. Аналіз структури вхідних грошових потоків ДП «Борщівський спиртзавод». 2.2. Аналіз динаміки вхідних грошових потоків ДП «Борщівський спиртзавод» РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВХІДНИМИ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ У 2007 РОЦІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП При функціонуванні підприємства у ринкових умовах господарювання важливо знати не лише фінансові результати, а й окремо аналізувати рух коштів за звітний період, зокрема вхідні грошові потоки, визначати зміну основних джерел отримання коштів і напрямки їх використання. На практиці досить часто зустрічається ситуація, коли у звітах підприємства може бути відображена достатня величина прибутку (відповідно оцінка рентабельності буде високою), але водночас підприємство може відчувати гостру нестачу коштів для свого функціонування. Така ситуація досить типова для підприємств в умовах перехідного періоду. І навпаки, прибуток може бути незначний, а фінансовий стан підприємства цілком задовільний. Показані у звітності підприємства дані про формування і використання прибутку не дають повного уявлення про реальний процес руху коштів. Таким чином, проведення аналізу грошових надходжень надзвичайно важливе у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Основною його метою є виявлення джерел одержання грошових засобів за звітний період. Подібний аналіз допомагає оцінити перспективи діяльності підприємства, з'являється можливість об'єктивніше оцінити ліквідність підприємства в умовах інфляції на основі аналізу грошових надходжень. Якщо, наприклад, у звітному періоді основним джерелом грошових потоків був розпродаж підприємством своїх активів, це може призвести до погіршення ліквідності підприємства і може свідчити про проблеми із залученням достатніх сум коштів від основної діяльності. Актуальність дослідження даної проблеми обумовлює вибір теми курсової роботи, основна мета якої полягає у дослідженні грошових надходжень на підприємстві. Відповідно до сформованої мети перед написанням курсової роботи постають наступні завдання: визначення економічної суті і значення грошових надходжень; проведення аналізу грошових надходжень на базовому підприємстві за загальним обсягом і структурою; розкриття короткої організаційно-економічної характеристики підприємства; дослідження впливу факторів на вхідні грошові потоки підприємства; виявлення шляхів збільшення грошових надходжень підприємства.

Багато уваги приділяють темі про підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства різні вітчизняні науковці. Так, наприклад, дуже добре висвітлена ця тема у книгах А. Поддєрьогіна, який приділив темі &quo ;Управління грошовими потоками на підприємстві&quo ; цілий розділ. Також непогано розписана ця тема у підручниках П.Я. Поповича. Багато різних статей на цю тему присвячено у різних журналах, насамперед &quo ;Фінанси України&quo ;, &quo ;Економіка України &quo ; та інші. Відповідно до мети перед написанням курсової роботи постають наступні завдання: визначення економічної суті і значення грошових потоків; проведення аналізу грошових потоків на підприємстві за загальним обсягом і структурою в динаміці; дослідження впливу зовнішніх і внутрішніхфакторів на вхідні грошові потоки підприємства; виявлення шляхів оптимізації грошових потоків підприємства. Метою при написанні курсової роботи є розрахунок і порівняння показників ефективності управління грошовими потоками підприємства за звітній і плановий періоди. Об’єктом дослідження по темі курсової роботи є фінансово-господарська діяльність ДП «Борщівський спиртзавод». Підприємство створене з метою здійснення виробничої діяльності, виконання робіт для одержання прибутку на основі поєднання матеріальної зацікавленості учасників і трудового колективу. Предметом дослідження є грошові потоки від усіх видів діяльності, що формуються на підприємстві. Інформаційно-аналітичною базою являються баланс, звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів. Теоретико-методичною базою являються літературні джерела, а саме видання провідних економістів, нормативно-законодавча база. Структура курсової роботи наступна: -вступ – обгрунтування актуальності теми і важливості аналізу грошових потоків в діяльності кожного підприємства; -в першому розділі наводиться загальна характеристика грошових потоків, також наводяться показники, що використовуються для аналізу структури та динаміки грошових потоків; -в другому розділі проводиться аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків ДП «Борщівський спиртзавод» на осові даних за 2007-2008 рр. -в третьому розділі проведено розробку стратегії управління вхідними грошовими потоками підприємства, лікідації недоліків. -висновки та пропозиції. РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА І МЕТОДИКА ЇХ АНАЛІЗУ. 1.1. Загальна характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів підприємств. Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств. Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, вони належать до внутрішніх.

Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. Трансформація ринкових відносин потребує створення необхідної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, створюється і функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато підприємств поряд з основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю: купівлею і продажем цінних паперів, укладанням тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки, лізингом; валютними та іншими операціями з метою отримання додаткових доходів . Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфраструктури, особливо фінансового ринку. Ці доходи зростатимуть. Доходи від фінансових операцій справляють прямий, безпосередній вплив на формування загального прибутку. Грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства . У зарубіжних та вітчизняних джерелах немає єдиного визначення грошового потоку. Адже вжитий відокремлено і без певних характеристик цей термін не має значного змістовного навантаження. У зв’язку з цим розрізняють різні види грошових потоків залежно від тих чи інших аналітичних потреб. Так, для визначення структури грошового потоку і джерел його формування в розрізі видів діяльності використовують таку класифікацію. Грошові потоки підприємства поділяють на: - грошові потоки від операційної діяльності; - грошові потоки від фінансової діяльності; - грошові потоки від інвестиційної діяльності. - грошовий потік від надзвичайних подій Грошовий потік від операційної діяльності характеризується витрачанням грошових кошів, пов’язаних зі сплатою рахунків постачальників та підрядників, виплатою заробітної плати, відрахуванням до бюджету та внесками в державні цільові фонди, сплатою відсотків за кредити і позики; іншими виплатами, які забезпечують здійснення операційної діяльності. Одночасно цей вид грошового потоку відображує надходження грошових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), погашення дебіторської заборгованості, авансів, що отримані від покупців та замовників, податкових органів у порядку здійснення перерахунку надмірно сплачених сум тощо. Оскільки операційна діяльність підприємства є головним джерелом прибутку, то вона має генерувати основний потік грошових коштів. Грошовий потік від фінансової діяльності складається насамперед з надходжень від випуску акцій, залучення банківських кредитів і позик. Вибуття коштів у зв’язку з фінансовою діяльністю включає виплату дивідендів та повернення позик і кредитів. З переходом на ринкові основи господарювання зростає роль фінансової діяльності підприємств. Пошук фінансових джерел розвитку підприємств у напрямку найефективнішого інвестування фінансових ресурсів, операцій із цінними паперами та інші питання фінансової діяльності набувають важливого значення для фінансових служб підприємств.

Атмосфера над Втчизною забруднена, гумус рдних земель спаплюжено, отруно, води рк, озер та морв перетворилися на потоки нечистот. Це вимага надзвичайних зусиль для реанмац Природи. Програма «ВЕЛИКДЕНЬ» передбача план комплексного очищення всх брудних стокв пдпримств та господарств Республки. Для цього винахдниками та вченими УДР створен проекти компактних очисних споруд; розроблений масштабний проект «Воскресння Днпра», для чого потрбна допомога Верховно Ради та Уряду, всх громадських рухв та господарств Украни. УДР для ц мети налагоджу братерськ контакти з усма творчими силами, котр усвдомлюють трагзм ситуац та необхднсть конструктивних рятвних дй. 4.PСОЦ¶АЛЬНА СТРУКТУРА УДР стверджу примат (першсть) духовного життя людини (культури, релг, науки, освти тощо), але, розумючи неможливсть в умовах земно еволюц реалзувати людську сутнсть без фундаментальних досягнень науки, технки  народного господарства, велику увагу придлятиме розвитку соцально, буттво нфраструктури (житла, поселення, культурологчн заклади, науков центри, лаборатор тощо)

1. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

2. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

3. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

4. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

5. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

6. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
7. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві
8. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

9. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

10. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

11. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

12. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

13. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

14. Економічний аналіз підприємств

15. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

16. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

17. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

18. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

19. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

20. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

21. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

22. Організація грошових розрахунків на підприємстві
23. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр
24. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

25. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

26. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

27. Методи управління підприємством

28. Система маркетингового планування на підприємстві

29. Податок на прибуток підприємств

30. Суть комерційної діяльності на підприємстві

31. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

32. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

33. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

34. Планування діяльності підприємств

35. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

36. Правила поведінки на підприємстві

37. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

38. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві
39. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві
40. Кредитування підприємств

41. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

42. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

43. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

44. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

45. Доходи сільськогосподарських підприємств

46. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

47. Бухгалтерський облік на підприємстві

48. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника

49. Звітність сільськогосподарських підприємств

50. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

51. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

52. Облік собівартості продукції на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
56. Організація облікового процесу на підприємстві

57. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

58. Організація управлінського обліку на підприємстві

59. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

60. Розподіл прибутку державних підприємств

61. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

62. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

63. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

64. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

66. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

67. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

68. Інформаційні системи і технології на підприємстві

69. Форми і методи комунікацій у підприємництві

70. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
71. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"
72. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

73. Комерційна діяльність підприємств

74. Маркетингові дослідження на підприємстві

75. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

76. Організація обліку на торгівельному підприємстві

77. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

78. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

79. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

80. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры

81. Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

82. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

83. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

84. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

85. Аналіз стартегічного управління підприємством

86. Дослідження та розробки на підприємстві
87. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію
88. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

89. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

90. Основи управління персоналом підприємств

91. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

92. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

93. Рух кадрів на підприємстві

94. Стратегічне планування і управління на підприємстві

95. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

96. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

98. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

99. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

100. Бізнес-планування на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.