Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Государственное регулирование, Таможня, Налоги Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ 1. Податки та їх теоретичні засади. 1. Поняття податку й економічної сутності оподатковування. 2. Функції податків 3. Принципи податків.2. Проблеми оподаткування у країнах з перехідною економікою на прикладі України, Росії та республіки Молдова. 1. Сучасний стан податкової системи України. 2. Структура чинної податкової системи Російської Федерації. Основні групи проблем. 3. Характерні риси сучасної податкової політики республіки Молдова. Існуючі проблеми.3. Реформування податкової системи. 1. Основні засади формування податкової політики в Україні на сучасному етапі.ВисновкиСписок використаної літератури.Вступ Проблема економічного зростання - центральний пункт економічної теорії і практики. Саме з ним зв'язуються показники розвитку виробництва і його ефективності, можливості підвищення матеріального рівня і якості життя населення, і тим самим усього суспільства і держави в цілому. Практична діяльність урядів по здійсненню економічної політики, у кінцевому рахунку, також спрямована на її вирішення. Бюджетно-податкова політика є ключовою ланкою економічної політики держави і являє собою інструмент регламентування макроекономічних пропорцій, визначених спроможністю республіки по збору прибутків і ефективному керуванню витратами. У умовах ринкової економіки будь-яка держава широко використовує податкову політику в якості визначеного регулятора впливу на негативні явища ринку. Так, податкам приділяється важливе місце серед економічних важелів, за допомогою яких держава впливає на ринкову економіку. Застосування податків є одним з економічних методів керування і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів із комерційними інтересами підприємців, підприємств незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності й організаційно-правової форми підприємства. За допомогою податків визначаються взаємовідносини платників податків із бюджетами всіх рівнів а також із банками, що вышестоят організаціями й іншими суб'єктами податкових відношень. При переході до ринкових відносин істотно змінюється роль податкової політики в регулюванні суспільного виробництва і розподіли національного доходу: зростає роль і значення податків як регулятора ринкової економіки в заохоченні і розвитку пріоритетних галузей народного господарства, наукомістких виробництв а також у ліквідації збиткових підприємств. Водночас, формування податкової політики в країнах з перехідною економікою ускладнюється наслідками командно-адміністративної системи керування економіки, недостатністю досвіду у використанні податкової системи для розвитку народного господарства. У той же час, податкова система здатна деякою мірою до саморегуляції - автоматичне збільшення податкових надходжень, скорочення державних витрат у період підйому, і навпаки, зменшення податкових надходжень і збільшення державних витрат у період спаду за рахунок існування стабілізаторів. Для ослаблення виробничого бума необхідний бюджетний надлишок, тобто перевищення прибуткової частини державного бюджету над видатковою. З іншого боку, щоб збороти спад, бажаний дефіцитний бюджет. Існують два шляхи для досягнення поставлених цілей, один із яких досягається за допомогою регулювання податкових надходжень.

Так у першому випадку вихід у збільшенні податків, у другому ж, навпаки, у їхньому зниженні. Крім податкового існує ще ряд умонтованих стабілізаторів, що у своїй сукупності врівноважують економічну систему країни. Проте, незважаючи на безумовно корисні спроможності податкової системи до стабілізації, регулювання економіки не можна здійснювати винятково за допомогою умонтованих стабілізаторів, проведення дискреційної політики є необхідним (під дискреційною політикою розуміється свідоме маніпулювання податками й урядовими витратами з метою зміни реального обсягу національного виробництва і зайнятості, контролем над інфляцією і прискоренням економічного росту). Таким чином, податкова політика, обумовлена економічною політикою і имеющая свої власні принципи, може бути ефективним макроекономічним інструментом впливу не тільки на бюджетні процеси, але і на весь комплекс економічних проблем. У той же час безсистемна, непродумана податкова політика, що переслідує лише фіскальні цілі, спроможна призвести держава до ситуації “податкової пастки”, коли сплачувати податки буде вже не з чого, і тим самим до краху усієї фінансової системи держави. 1. Податки та їх теоретичні засади. 1. Поняття податку й економічної сутності оподатковування. Виникнення оподатковування було викликано появою держави і державного апарата, що створили і використовували фіскальні механізми для фінансування своїх витрат. Проте податок - це в першу чергу найважливіша фінансово- економічна категорія. Вартість усіх матеріальних благ, створених суспільством за певний період (звичайно за рік) і призначена для задоволення сукупних суспільних потреб в економіці, носить найменування сукупного (валового) суспільного продукту (СВП). У свою чергу, СВП у вартісній формі складається з вартості спожитих засобів виробництва (с), виплаченої заробітної плати (v) і прибули (m). Знову створена вартість (v m) представляє національний доход (НД). У своєму русі СВП і НД проходять чотири стадії: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Проте об'єктивна необхідність мобілізації частини СВП для казни виникає тільки на стадії розподілу. Оскільки саме на цій стадії виявляється частка (пропорція) виробників і інших суб'єктів суспільства в СВП. Крім того, необхідно відзначити, що процеси первинного розподілу СВП здійснюються без участі держави, оскільки увесь виробничо-розподільний процес у принципі неможливо здійснити інакше, чим відшкодовуючи вартість витрачених засобів виробництва (c), виплачуючи заробітну плату (v) і одержуючи прибуток (m). У той же час держава, що виникла як надбудовна форма керування суспільством на відповідній стадії розвитку цивілізації, об'єктивно зажадало матеріальної основи для свого існування, джерелом чого могла виступити тільки сфера матеріального виробництва. Саме з виникненням держави починається формування системи перерозподільних відношень, що із розвитком товарно-грошових відношень виступила у грошовій (фінансовій) формі. Основним методом перерозподілу СВП стало пряме вилучення державою визначеної частини СВП у свою користь для формування централізованих фінансових ресурсів (бюджету), що і складає фінансово-економічну сутність оподатковування.

Цей перерозподіл здійснюється з НД, що виступає єдиним джерелом податкових платежів незалежно від їхнього об'єкта. Перерозподіл частини СВП на користь держави здійснюється між двома учасниками суспільного виробництва: від робітників (із “c”) у формі прибуткового й інших податків, а від суб'єктів, що хазяюють, (із “m”) у формі ПДВ, податку з прибутку й ін. Характерною рисою сучасного етапу є те що, велика частка національного доходу формується в сфері обігу. Тепер більш докладно зупинимося на понятті “податок”. Так, податки в реальному податковому механізмі - безповоротна, безеквівалентна і термінова форма примусового стягнення з платників податків відповідно до чинного податкового законодавства частини їхнього прибутку з метою задоволення суспільно необхідних потреб. Поряд із податками в структурі податкової системи в конкретному просторі і часі, певне місце займають мита і збори. Їх не варто ототожнювати з поняттям “податок”, так: мито - це відповідна обов'язкова плата за вчинення державними й іншими органами юрисдикції дій в інтересах заявника; збір - платіж, встановлюваний у рамках податкового законодавства органами місцевого самоврядування і що зараховується в місцевий бюджет. Податок як комплексне економіко-правове явище являє собою сукупність визначених взаємодіючих складових (елементів), кожне з яких має самостійне юридичне значення. Виділення самостійних елементів, обумовлено особливою важливістю відношень, що торкаються матеріальних інтересів платників податків. Першим елементом податку виступає податково-правова форма, тобто загальне правило поводження в податковій сфері, встановлене у визначеному порядку і санкціоноване компетентним державним органом. Саме податкова норма регулює виникнення і реалізацію податкових зобов'язань. Без податкової норми обов'язок сплачувати податок не може вважатися “законно встановленим” і не спричиняє для учасників податкової сфери ніяких наслідків. Об'єкт оподаткування - це юридичний факт або сукупність юридичних фактів (юридичний склад), із яких пов'язане виникнення обов'язку платника податків, сплатити податок, іншими словами, це - предмет, який оподатковується: прибуток, земля, майно, капітал тощо. Для встановлення податкової бази необхідно знати масштаб оподаткування - це одиниця, що кладеться в основу виміру податку (наприклад, у земельному податку - площа), тобто визначена законом фізична характеристика або параметр виміру об'єкта оподатковування. У той же час, одиниця оподаткування - частина об'єкта оподаткування, прийнята за основу при численні конкретної податкової суми (у сучасному трактуванні це податкова база). Платник - особа або господарство, що виконує покладені на нього податкові зобов'язання в силу володіння їм об'єктом оподатковування. Норма оподатковування - частка прибутку, стягнута через податки з оподаткованих об'єктів. Податкова ставка - розмір податку з одиниці оподаткування. При обчисленні податку, що підлягає внеску в бюджет, необхідно враховувати податкові пільги - зменшення податкового тягаря аж до нульового. Податкова санкція - збільшення податкового тягаря при установленні факту порушення податкового законодавства.

Понятно, что военно-промышленные комплексы и военные ведомства ядерных государств не могут смириться с утратой такого внешнего врага, который только и ждет случая, чтобы напасть. Они пытаются выдавать свои ведомственные интересы за национальные и продолжают спекулировать на инерции конфронтации. Устрашение, запугивание, как и прежде, строятся на том, что ряд стран имеют на вооружении стратегическое ядерное оружие, а значит, оно может быть, в принципе, когда-либо применено. Для военно-промышленных комплексов и военного руководства ядерных государств именно это является самым весомым "аргументом доказательства" необходимости иметь у себя большое количество ядерного оружия различного базирования. Сдерживание путем нанесения неприемлемого ущерба Сейчас, в переходный период к войнам нового, шестого поколения, который во многих странах совпал с их глубокими преобразованиями и кризисным состоянием экономики, возникают совершенно новые проблемы сдерживания войн и конфликтов. Ядерное сдерживание из глобального двухполярного трансформируется в глобальное многополярное и одновременно в региональное многополярное

1. Прямые налоги: виды, проблемы налогообложения в РФ

2. Подоходный налог в СНГ и странах Балтии

3. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

4. Финансовый лизинг: проблемы развития и становления в РФ

5. Некоторые проблемы преступности на Государственной границе РФ (по данным 1994-95 гг.)

6. Учет расчетов с бюджетом по прочим налогам (земельный налог, налог на имущество, налог на транспорт)
7. Проблемы становления местного самоуправления в РФ
8. Место и проблемы развивающихся стран в мировом хозяйстве

9. Налоги в себестоимости на примере ЧТУП Промстройремонт, налог на прибыль (налоги в Республике Беларусь)

10. Прямые и косвенные налоги, применяемые в налогооблажении

11. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

12. Шпаргалки по налогам зарубежных стран

13. Налог на прибыль. Анализ изменений налогообложения прибыли в связи с введением в действие главы 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций"

14. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

15. Законодательство РФ о налогах и сборах. Общие принципы построения налоговой системы РФ

16. Налог на доходы физических лиц 2002г. по 23 гл. НК РФ. и новому плану счетов - продам за 100$

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Экономическая сущность налога. Налоги и налоговая система РФ

18. Интернет превратился в страну, свободную от налогов

19. Налог на добавленную стоимость. Льготы, предусмотренные статьей 149 НК РФ

20. Налоги в РФ

21. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов физических и юридических лиц

22. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития
23. Налоги России и стран рыночной экономики
24. Налоговая система РФ. Особенности и порядок расчета налога на имущество предприятия

25. Перспективы введения налога на недвижимость в РФ

26. Проблемы исчисления и взимания сельскохозяйственного налога БГУ

27. Проблемы современной налоговой системы Российской Федерации. Закрепление налогов за уровнями бюджетов

28. Роль налогов в формировании доходов бюджета РФ

29. Состояние, анализ и проблемы совершенствования водного налога

30. Виды налогов и сборов в РФ

31. Налог на добавленную стоимость и специальный налог

32. Принцип построения налога на добавленную стоимость

Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Виды и характеристика федеральных налогов

34. Влияние налогов на развитие экономики

35. Налог на добавленную стоимость

36. Налог на прибыль предприятия

37. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

38. Налоговая система государства, налоги и их виды
39. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль
40. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

41. Сущность, функции и классификация налогов

42. Косвенные налоги

43. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

44. Организация сбора налогов в СССР в 60-е годы

45. Налог на прибыль организаций торговли

46. Порядок исчисления налога на прибыль организаций торговли на примере ЗАО «…»

47. Налоги в США

48. Принудительное взимание налогов

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

50. Налоги с населения

51. История налогов: от первобытных времён до античного мира

52. Функции государства: налогообложение и взимание налогов

53. Налоги: их сущность, виды и функции

54. Единый социальный налог и социальная защита населения России
55. Вопросы к госэкзамену по специальности "налоги и налогообложение"
56. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

57. Налоги с физических лиц

58. Налог на имущество предприятий

59. Единый налог на вмененный доход в 2003 году

60. Принудительное взимание налогов

61. Налоги, их состав и структура

62. Налог на добавленную стоимость (НДС)

63. Налоги на доходы физических лиц

64. Налоги на доходы физических лиц

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

65. Налог на прибыль предприятий

66. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

67. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)

68. Земельный налог

69. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий (Доклад)

70. Заработная плата, её начисление, налоги с заработной платы
71. Налоги и платежи предприятия в бюджет и внебюджетные фонды
72. Учёт расчётов по региональным и местным налогам и сборам. Отчётность по ним

73. Виды налогов

74. Налоги на прибыль (МСФО №12)

75. Свободные экономические зоны в РФ: проблемы создания и функционирования

76. Налоги и налоговые реформы в России

77. Государственные и местные налоги

78. Сущность налога и налоговая система

79. Государственный бюджет РФ. Проблема его дефицитности

80. Как уменьшить сумму налогов

Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

82. Единый социальный налог: сущность и перспективы развития

83. Местные налоги

84. Налог на добавленную стоимость - сущность, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета

85. Налог на добавленную стоимость в Российской Федерации

86. Налог на имущество
87. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения
88. Налог на прибыль в России

89. Налоги

90. Налоги

91. Налоги с физических лиц (подоходный, имущественный, регистровый, курортный)

92. Особенности уплаты налога на имущество предприятий

93. Подоходный налог с физических лиц

94. Проблемы реформирования налоговой системы РФ

95. Сроки изменения уплаты налога и сбора

96. Учет начисления налогов и платежей в не бюджетные фонды

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

97. Совокупный годовой доход граждан РФ и проблемы его формирования

98. Налоги и налоговая система в современной России

99. Налоговая система государства, налоги и их виды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.