Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічні системи

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Тема лекції №2: Економічні системи Проблеми:1. Зміст і складові елементи економічної системи суспільства 2. Власність в економічній системі суспільства 3. Класифікація економічних систем суспільства 4. Національні моделі ринкової економічної системи та адміністративно- командної економіки Рекомендована література:1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – Москва: Юристъ, 1997 2. Гальчинський А. Основи економічної теорії. – Київ: Основи, 1996 3. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. –Київ: Основи, 1996 4. Основи економічної теорії. - під редакцією Климко Г.Н. - Київ: Вища школа, 1997 5. Основи економічної теорії. – під редакцією Ніколенко Ю.В. – Київ: Либідь, 1994 6. Основи економічної теорії. – під редакцією Чухно А.А. – Київ, 1994 7. Основи ринкової економіки. - під редакцією Савлука М.І. - Київ: Либідь, 1995 8. Макконелл К.Л., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. – Москва: «Республика», 1992 9. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993 1. Зміст і складові елементи економічної системи суспільства Економічна система – це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку. Причому йдеться не про простий набір різних елементів, а про ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючи елементи, які визначають природу економічних систем. Поняття «економічна система» широко використовується в економічній науці,політології, політиці. Проте в його трактуванні відсутня єдність поглядів. Зумовлено це тим, що поняття, яке розглядається, є складним системним утворенням з багатоманітними характеристиками, кожна з яких, хоч і відображає суттєві сторони економічної системи, не є повною. Саме тому в науковій літературі економічна система визначається як економіка, спосіб виробництва, тип господарства, сукупність виробничих відносин (економічний базис), сукупність видів господарської діяльності тощо. Між цими поняттями часто ставлять знак рівності, розглядають їх як синонімічні. Поняття «економічна система» можна доповнити суб'єктивним фактором у зв'язку з тим, що, по-перше, економічна система не існує без людей, по-друге, до складу продуктивних сил входять не тільки люди, а й продукти їхньої інтелектуальної діяльності (наука, технологія), менталітет, що відрізняє один народ від іншого. Невід'ємною складовою економічної системи є природне середовище, що перетворюється людьми. Економічна система - це одна з підсистем суспільства, яка інтегрує в собі сукупність усіх компонентів (елементів, ланок) економіки (галузі підприємства, індивідуальні господарства, людей, що стоять за ними), природне середовище і виробничі відносини. Функціонування і розвиток економічної системи визначають економічне життя суспільства. Економічна система суспільства формується на основі суспільного виробництва і спрямована на його розвиток, якісне удосконалення, що є базою для реалізації багатоманітних потреб та інтересів суб'єктів виробничої діяльності всіх членів суспільства. На основі суспільного виробництва формуються економічні відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання створених матеріальних і нематеріальних цінностей.

Основними елементами економічної системи є: . Соціально-економічні відносини, які базуються на системі форм власності на економічні ресурси та результати господарської діяльності . Організаційні форми господарської діяльності . Господарський механізм, тобто спосіб регулювання економічної діяльності на макроекономічному рівні . Економічні зв’язки між господарськими суб’єктами Таким чином, економічна система – це надзвичайно складне утворення, яке включає в себе продуктивні сили і виробничі відносини, тобто спосіб виробництва на даному етапі розвитку. Одночасно в економічну систему входять економічна роль держави та її політико-правові форми. 2. Власність в економічній системі суспільства Основою функціонування економічної системи є власність. Вона визначає соціально-економічну природу всієї системи, тобто всього суспільного ладу. Характер і форми привласнення засобів і результатів виробництва визначають економічну, соціальну та політичну структуру суспільства, становища людини у виробництві і у суспільстві загалом. Власність в економічному розумінні є історично і логічно визначеною. Як соціально-економічна категорія вона визначається ступенем розвитку продуктивних сил і характеризується системою об'єктивно обумовлених, історично мінливих відносин між суб'єктами господарювання в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ, що характеризуються привласненням засобів виробництва та його результатів. Інакше кажучи, соціально-економічна сутність власності розкривається і реалізується в площині взаємодії "людина — людина". Власність же в юридичному розумінні відтворюється системою зв'язків "людина — річ". Як юридично-правова категорія власність відображує майнові відносини, свідомі, вольові взаємозв'язки юридичних і фізичних осіб з приводу привласнення благ, що закріпляються системою відповідних прав власності. Власність визначальну, системоутворюючу роль у економічних, виробничих, відносинах, вона визначає соціально-економічну природу і характер даної системи виробничих відносин. Адже усі конкретні виробничі відносини реалізують певну, історично і економічно визначену суспільну форму привласнення. Саме це робить власність економічною категорією, бо вона пронизує усю систему виробничих відносин, визначає властивий їм спосіб привласнення. Тому і відносини виробництва, і відносини розподілу, і відносини обміну, і відносини споживання є зоештою відносинами власності. Поширеною є структура власності за її типами, формами і видами. . Тип власності визначає найбільш узагальнені принципи її функціонування, сутність характеру поєднання робітника з засобами виробництва. . Форма власності — це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що обумловлює відповідний спосіб та механізм поєднання робітника із засобами виробництва. . Вид власності характеризується конкретним способом привласнення благ та методами господарювання. Як видно з рис. 5, сучасна економічна система характеризується багатоманітними формами власності, її змішаними різновидами. Основні типи, форми і види власності в економічній системі: Конкретно-історичний характер, зміст і форми власності проявляються в єдності трьох елементів — об єктів, суб’єктів і суті відносин власності.

Цілком зрозуміло, щоб розкрити природу відносин власності, необхідно виявити, що є об'єктом власності, у кого і які об'єкти знаходяться у власності, які умови володіння, розпорядження і використання різних об'єктів і факторів суспільного виробництва. Незважаючи на величезні обсяги і різноманітність об'єктів власності, (земля, її надра, рослинний і тваринний світ, предмети~матеріальної і духовної культури, будинки, споруди, обладнання, гроші, цінні папери і т. ін.), все ж вони поділяються на дві частини. Передусім це умови (фактори) виробництва. Головним фактором є робоча сила. Робітник є власником своєї здатності до праці, робоча сила є товаром, яка з допомогою вільного найму використовується для здійснення процесу праці. Поряд з робочою силою важливими факторами виробництва є засоби виробництва і предмети праці, які також є об’єктами власності. Той, хто є власником засобів виробництва, привласнює і результати виробництва. Власності на засоби виробництва належить вирішальна роль, бо саме вона визначає сутність усієї сукупності відносин власності. Мірою розвитку суспільства відбуваються зміни і у об’єктах, і у суб’єктах власності. Адже створюються з часом принципово нова техніка і технологія, устаткування. Все це збагачує (кількісно і якісно) обсяги засобів виробництва. З боку об'єктів власності, крім традиційних (засобів і предметів праці, робочої сили, використовуваних людьми сил природи), до сучасної системи відносин власності належать форми і методи організації праці, наука, інформація. Тому ті підприємства і фірми, держави, які найбільшою мірою стали власниками цих об'єктів, збільшили свою економічну могутність, конкурентоспроможність. Однією з принципово нових важливих рис названих об'єктів привласнення е те, що вони, на відміну від традиційних, не можуть тривалий час перебувати у власності окремої фірми, компанії. Крім того, їх носіями не лише з техніко-економічного. а й із соціально-економічного боку певною мірою стають особи найманої праці. Внаслідок цього вони певною мірою стають співвласниками даного об'єкта привласнення, що є одним з найвагоміших факторів зростання вартості їхньої робочої сили, а отже, і розміру заробітної плати, а також участі у процесі придбання акцій і привласнення дивідендів. Це стосується й інтелектуальної власності, яка формується на основі такого якісного нового елемента системи продуктивних сил, як наука. Американські науковці у даному випадку розрізняють нині три основні види інтелектуальної власності: 1) приватна власність, що закріплюється у формі патента або ліцензії; 2) суспільна власність, яка існує як сума знань та ідей, перебуває у розпорядженні всього суспільства і не може бути закріплена за юридичною особою. При належному обміні інформацією цей вид власності може стати надбанням усього людства; 3) проміжна форма власності, або власність, що «просочується» і представляє інноваційну науково-технічну інформацію, її не можна закріпити у формі патентів і ліцензій на тривалий час, оскільки на основі такої інформації є можливість створити продукцію у зміненому вигляді. Істотні зміни відбуваються у межах інших сторін власності як соціологічної категорії.

Стародавній Єгипет цілком підхожий приклад. Річка Ніл та навколишні пустелі надали йому напрочуд сталу й компактну територію, крім хіба південного напрямку. Відколи сталося об’єднання Верхнього та Нижнього Єгипту, довгі роки династичного владарювання створювали в сучасників цілковите враження міцної об’єднаної бюрократичної держави, жителі якої підлягали єдиному фараонівському кодексу законів; річка становила основу об’єднаної економічної системи. В царині культури те саме: монопольне становище традиційної релігії і пов’язаних з нею звичаїв надавали єгиптянам усіх верств виразних культурних особливостей принаймні до остаточного занепаду держави {82}. Тут перед нами, здається, сукупність людей, що має власну назву, свою історичну територію, міфи, спогади і масову культуру - ба навіть єдину економіку і єдиний кодекс законів. Хіба Стародавній Єгипет не відповідає в кожному аспекті ідеальному типові нації - так само, а то навіть і більше, як Ассірія, Персія Сефевідів і Японія за сегунату Токугава? Нема жодного сумніву, що стародавні єгиптяни, як і ассірійці, перси сефевідського періоду і японці доби Токугава, становили те, що я назвав етнічною групою, маючи відповідний етноцентризм

1. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

2. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

3. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

4. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

5. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

6. Економічні і законодавчі питання охорони праці
7. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії
8. Економічні злочини

9. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

10. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

11. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

12. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

13. Міжнародні економічні відносини

14. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

15. Економічні та правові основи управління організацією

16. Економічні чинники регіональної політики в Україні

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

17. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

18. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

19. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

20. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

21. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

22. Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології
23. Соціально-економічні наслідки монополії
24. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

25. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

26. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

27. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

28. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

29. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

30. Автоматизована система обробки економічної інформації

31. Системи оброблення економічної інформації

32. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

33. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

34. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

35. Екологічні аспекти економічного розвитку

36. Економічна рівновага і циклічність

37. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

38. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
39. Циклічні коливання і кризи в економіці
40. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

41. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

42. В поисках системы мира

43. Малые тела Солнечной системы

44. Происхождение Солнечной системы

45. Строение солнечной системы

46. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

47. Солнечная система

48. Происхождение солнечной системы

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

49. Спутниковые системы местоопределения

50. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

51. Двигательные системы организма

52. Нервная система

53. Нервная система

54. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования
55. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)
56. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

57. Транспортная система (Восточного Казахстана)

58. Экономическая система Дании

59. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

60. Схема системы налогообложения

61. Денежная система России

62. Налоги и налоговая система РФ

63. Налоговая система государства, налоги и их виды

64. Налоговая система Российской Федерации

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

65. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

66. Налоговая система Японии

67. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

68. Проблемы реформирования налоговой системы в России

69. Судебная система Российской Федерации

70. Система расходов бюджета
71. Налоговая система России в новом правовом поле
72. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

73. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

74. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

75. Становление системы социальной защиты государственных служащих

76. Контроль в системе органов государственной власти

77. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

78. Гражданское право в системе права

79. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

80. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Правовая система Великобритании

82. Судебная система 1917-22 гг.

83. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

84. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

85. Создание советской судебной системы

86. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР
87. Федерализм и избирательная система в Германии
88. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

89. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

90. Налоговая система Швеции

91. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

92. Налоговая система Дании

93. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

94. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

95. Избирательная система в РФ

96. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

98. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

99. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.