Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Застосування математичних методів у мовознавстві

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат на тему Застосування математичних методів у мовознавстві ПЛАН 1. Поняття та історія математичної методики в лінгвістиці. 2. Лінгвостатистика. 3. Застосування математичних теорій. 4. Використана література 1. Поняття та історія математичної методики в лінгвістиці. Застосування математичного (точніше, кількісного) критерію в мовознавчих дослідженнях відоме з давніх часів. Такі лінгвістичні поняття, як фонетичний закон, продуктивність морфем, критерій спорідненості мов то­що ґрунтувалися певною мірою на кількісних харак­теристиках. Звукові відповідники, що часто фіксу­ються в мові чи декількох споріднених мовах, є законо­мірними на відміну від аномалій, котрі є рідкісними. Ті морфеми, що часто використовуються для творення нових слів, є продуктивними. Спорідненими мовами є такі, які мають більше спільних рис, ніж неспоріднені. Однак раніше математичний критерій використову­вали стихійно і спорадично. Зараз його застосовують свідомо і цілеспрямовано. Активне використання математичних методів у ви­вченні мови почалося в середині XX ст. Стимулом для цього послужили перспективи машинного перекладу. У процесі обробки текстів для їх уведення в машину бу­ло одержано різноманітні кількісні оцінки окремих фактів мови, які згодом виявилися корисними не тіль­ки для створення математичних моделей мови, а й для лінгвістичної теорії. Оскільки мова — це ймовірнісна, а не жорстко детермінована система, то для її пізнання квантитативні методи, пов'язані з дослідженням час­тотних, ймовірнісних, градуальних та інших нелогіч­них характеристик, не тільки бажані, але й необхідні. Розрізняють кількісні й статистичні методи. Кіль­кісні методи зводяться до простого підрахунку час­тоти вживання мовних одиниць. Статистичні ме­тоди передбачають використання різних формул для виявлення правил розподілу мовних одиниць у мов­ленні, для виміру зв'язків між мовними елементами, для встановлення тенденцій у розвитку та функціону­ванні мови та для встановлення залежності між якіс­ними й кількісними характеристиками мови. Математичні методи мають самостійну цінність у дослідженні мови і, крім того, можуть входити як складова частина в інші методи. Останнім часом вико­ристання цих методів до вивчення мовного матеріалу значно зросло, і можна говорити, що в математичній лінгвістиці виокремилися два розділи, або напря­ми, — лінгвостатистика і стилостатистика. 2. Лінгвостатистика. Основна увага лінгвостатистики звернена на дос­лідження того, що в мові визначається правом вибору мовця, а що зумовлено її іманентною структурою і як ці два параметри кількісно співвідносяться між собою. Виявляється, що одиниці будь-якого мовного рівня ма­ють сталі для певного періоду кількісні показники їх використання. Подібність між членами одного мовно­го колективу полягає не тільки в тому, які мовні оди­ниці (фонеми, лексеми, граматичні форми і синтаксич­ні конструкції) вони використовують, а й у тому, як часто вони їх уживають. Отже, стає зрозуміло, чому нині такого великого поширення набули так звані частотні словники, у яких слова розташовані не за алфавітом, а за спадом частот, тобто першим іде найбільш частотне слово, за ним слово нижче рангом за частотою від пер­шого і т.д

. Відомі такі частотні словники: Yosselso H. he Russia Word Cou a d Freque cy A alysis of Gramma ical Ca egories of S a dard Li erary Russia . — De roi , 1953; Штейнфельдт Э. А. Частотный словарь современного русского литературного языка. — Таллинн, 1963 (перевидавався в Москві в 1969 і 1973 pp.); Частотный словарь русского языка / Под ред. Л. Н. Засориной. — М., 1977. В Україні в 1981 р. вийшов дво­томний «Частотний словник сучасної української ху­дожньої прози». Частотні словники мають велике практичне значення. На їх основі створюють підруч­ники іноземних мов, тексти яких будуються на най­більш уживаній лексиці, і словники-мінімуми. Якщо зважити на те, що 1100 (за іншими даними — 1000) найбільш частотних слів покриває 80% тексту, то зна­чення частотних словників для лінгводидактики не­оціненне: варто знати 1100 слів і можна розмовляти іноземною мовою, читати й розуміти тексти (значення 20% невідомих слів можна якоюсь мірою визначити за контекстом). Статистичні закономірності лежать в основі органі­зації словника і тексту будь-якої мови. Американсь­кий дослідник Дж. Ципф дійшов висновку, що існує залежність між числом різних значень одного слова і його відносною частотою вживання. Кількість значен­ня наближається до квадратного кореня від частоти слова: т = -Jf , де т — число значень, а / — відносна частота. Інша закономірність, встановлена Ципфом (у науці вона відома як закон Ципфа), має таке форму­лювання: відношення рангу слова в частотному слов­нику до частотності слова в мові становить постійну величину (константу) rf = с, де г — ранг слова в час­тотному словнику, / — частота слова, с — постійна ве­личина. Слід зазначити, що тісний зв'язок існує також між частотними характеристиками слова в пам'яті та в словнику . Статистична організація тексту полягає в тому, що покриття тексту різними словами відповідає такій за­кономірності: на початку тексту різних слів більше, а далі їх менше . Найширше застосовують статистичні методи для визначення семантичної відстані між словами. Най­частіше з цією метою статистичній обробці піддають слова, які сполучаються з аналізованим словом. На основі статистичних формул, які враховують ви­падки зникнення в мовах слів основного фонду, можна встановити абсолютну хронологію диференціації мов­них сімей (метод глотохронології М. Сводеша, про який уже йшлося). Стилостатистика — це визначення і характерис­тика стилістичних особливостей окремих творів або авто­рів через кількісні відношення використаних мовних елементів. В основі статистичного підходу до досліджен­ня стилістичних явищ лежить розуміння літературного стилю як індивідуального способу володіння засобами мо­ви. При цьому дослідник абстрагується від питання про якісну значеннєвість обчислюваних мовних елементів, зосереджуючи свою увагу тільки на кількісному аспекті. Найпростішим різновидом статистичного підходу до вивчення мови письменників або окремих творів є під­рахунок уживаності слів, оскільки багатство словника певним чином характеризує їхню мову. Досить порів­няти такі факти: словниковий запас пересічної людини становить 7—10 тисяч слів, у творах О.

Пушкіна вжито 21280 слів, а в російськомовних творах Т. Шевченка — 21548 слів. Для кожного письменника, як і будь-якого мовця, характерна своя специфічна частотність мовних елемен­тів, іншими словами, кожному авторові притаманні свої улюблені, а тому й частотні слова, словосполучення, фрази, синтаксичні конструкції тощо. Так, скажімо, 56 найчастотніших слів у творах О. Пушкіна покривають 40 відсотків тексту, 1000 слів — 70 відсотків, 8000 — 95 відсотків, інші 13280 слів — усього лише 5 відсот­ків тексту. Саме тому середня частотність використо­вується також для встановлення справжнього авторст­ва виявлених без зазначення автора творів, а також для датування окремих творів того самого автора на основі попередньо проведеного підрахунку середньої частоти вживання ним слів у різні періоди його твор­чості. Специфічними для кожного автора є й рідко­вживані слова. Як засіб стильової характеристики використовують критерій стабільності середньої частоти найуживані­ших слів. Доведено, що, незважаючи на різні перипетії сюжету в усіх частинах твору, середня частота вжи­вання слів є стабільною. Звідси випливає такий висно­вок: стиль автора можна охарактеризувати певним співвідношенням змінності середньої частоти вживан­ня слова до загальної для певної мови частоти його вживання. Якщо ж у творі письменника чи його якійсь части­ні є суттєві відхилення вибіркових частот від харак­терної для нього середньої частоти, то це свідчить про зумисне, цілеспрямоване, зумовлене фабулою викорис­тання чи невикористання певних мовних засобів. Як інструмент для визначення випадковості чи суттєвості У вивченні мовних функціональних стилів засто­совують два різновиди статистики: ймовірнісний і сим­птоматичний. Ймовірнісна статистика допомагає встановити ступінь достовірності одержаних результа­тів, величину й кількість вибірок для аналізу із зада­ною точністю, вибрати об'єктивні критерії для дифе­ренціації різних стилів, визначити відстань між стиля­ми. Симптоматичну статистику застосовують у статистичному описі функціональних стилів, оскільки за її допомогою можна виявити процентне співвідно­шення між різними типами мовних явищ. Статистичну методику використали вчені відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мово­знавства ім. О. О. Потебні НАН України під керівниц­твом В. С. Перебийніс (див.: Статистичні параметри стилів. — К., 1967, де різні функціональні стилі оха­рактеризовані за частотними параметрами фонем, ти­пів складів, кінцевих афіксів, дієслівних форм, дієслів­ного оточення, сполучників, префіксів і префіксальних словоформ, розділових знаків, а також за розподілом довжини речення). Крім статистичних методів, у мовознавстві застосо­вують методи теорії інформації, математичної логіки, теорії ймовірностей і теорії множин. 3. Застосування математичних теорій. Дані теорії інформації використовуються для найекономнішої передачі інформації засобами мови. Кож­на мова має значну кількість надлишкової інформації. Щоб переконатися в цьому, варто звернутися до фено­мену телеграми: незважаючи на скорочення слів і усу­нення деяких службових слів, її зміст залишається зрозумілим.

Еще Лейбниц прославился тем, что декларировал: важнейшими составляющими Вселенной являются простые субстанции, называемые им «монадами», бесчисленные, нематериальные и иерархически организованные. Будем считать, что Лейбниц попал в рационалисты случайно, только благодаря гипертрофированным занятиям логикой и математикой. В истории человеческой мысли, таким образом, «рационализм» есть вера в то, что разум — наиболее важный, если не единственный инструмент познания истины. Однако уже с самого начала с рационализмом было не все в порядке. Так, сам основоположник его, Рене Декарт, в 1619 году пережил «illumination» (т. е. озарение), которое подвигло его к применению определенных методов математики в науке и пониманию Вселенной. То есть один из важнейших (и имеющих катастрофические, с моей точки зрения, последствия) постулатов рационализма — его математичность — пришел к Декарту во время чуть ли не Божественного озарения, иррационально, а не как результат рационального акта длительного размышления. Общеизвестен «дуализм» Декарта

1. Застосування координатного методу в стереометрії

2. Економіко-математичні методи і алгоритми

3. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

4. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

5. Методи математичної статистики

6. Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі
7. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні
8. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

9. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

10. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

11. Методы психогенетики

12. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

13. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

14. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

15. Методы и модели демографических процессов

16. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Добыча золота методами геотехнологии

18. Государственное регулирование экономики: формы и методы

19. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

20. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

21. Предмет и метод гражданского права

22. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/
23. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания
24. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

25. Финансовый контроль: формы, методы, органы

26. Эффективные методы изучения иностранных языков

27. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

28. Соцреализм как метод искусства

29. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

30. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

31. Цивилизационные методы в изучении истории

32. Методы компьютерной обработки статистических данных

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг
Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры

33. Решение транспортной задачи методом потенциалов

34. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

35. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

36. Обзор возможных методов защиты

37. Метод деформируемого многогранника

38. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева
39. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях
40. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

41. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

42. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

43. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

44. Интегрирование методом Симпсона

45. Защита цифровой информации методами стеганографии

46. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

47. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

48. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

49. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

50. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

51. Численные методы

52. Метод Зойтендейка

53. Метод конечных разностей или метод сеток

54. "Комплект" заданий по численным методам
55. Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии
56. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

57. Сетевые методы в планировании

58. Вычисление интеграла фукции f (x) (методом Симпсона WinWord)

59. НАХОЖДЕНИЕ ВСЕХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МНОГОЧЛЕНА МЕТОДОМ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ (БИСЕКЦИИ) И МЕТОДОМ ХОРД И КАСАТЕЛЬНЫХ С УКАЗАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ И УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОЙ КРАТНОСТИ КОРНЕЙ

60. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА

61. Вычисление интегралов методом Монте-Карло

62. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

63. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

64. Методы и приемы решения задач

Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки

65. Приближенный метод решения интегралов. Метод прямоугольников (правых, средних, левых)

66. Вычислительные методы алгебры (лекции)

67. Решение транспортной задачи методом потенциалов

68. Составление и решение нестандартных уравнений графоаналитическим методом

69. Некоторые дополнительные вычислительные методы

70. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов
71. Итерационные методы решения систем линейных уравнений с неединственными коэффициентами
72. Формула Алексея Юрьевича Виноградова для начала вычислений по методу прогонки Годунова для краевых условий любой сложности

73. Электрографический метод - метод регистрации и анализа биоэлектрических процессов человека и животных

74. Механические и хирургические методы контрацепции

75. Карл Леонгард: методы диагностики личности

76. Стафилококки. Выявление резистентности к метициллину и другим b-лактамным антибиотикам методом скрининга

77. МЕТОДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА

78. Основные методы обследования больного

79. Детский травматизм и методы самостоятельной помощи

80. Современные методы электрокардиостимуляции

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

81. Современные методы лечения псориаза у детей

82. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

83. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

84. Методичка по экспериментальной хирургии (МБФ РГМУ)

85. Современные методы контрацепции

86. Использование криминалистических средств и методов в установлении лица совершившего преступление
87. Криминалистическое исследование документов. Новые и перспективные методы исследования письменной речи
88. Методы и фотоматериалы, применяемые при съемки следов орудий взлома и инструментов

89. Методы очистки сточных вод

90. Экономические методы охраны окружающей среды и особенности их использования в России

91. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом

92. Загрязнение гидросферы. Методы её защиты

93. Методы очистки сточных вод от нефтепродуктов

94. Частная школа и новые методы образования

95. Классификация методов обучения

96. Психологический метод обучения чтению

Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая

97. Проблема методов обучения

98. Методы поиска и исследований в преподавании физики

99. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.