Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІЗЮМСЬКА Вікторія Анатоліївна УДК 351:658.82 МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Запоріжжя – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор ВАСИЛЕВСЬКИЙ Антон Кіндратович, Дніпропетровський національний університет, професор кафедри фінансів. Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор БІЛА Світлана Олексіївна, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», головний науковий співробітник відділу економічної історії; кандидат наук з державного управління, доцент ЗАХАРОВ Сергій Євгенійович, Донбаська національна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри менеджменту організацій. Захист відбудеться “03” квітня 2008 р. о “0900” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.03 у Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 125. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Класичного приватного університету за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б. Автореферат розісланий “03” березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради З.О. Надюк ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Інноваційна діяльність як одна з форм управлінської діяльності (управління інноваціями щодо їх подальшого впровадження у виробництво, ефективного використання для отримання та збільшення прибутку) відіграє значну роль у здійсненні державою своїх функцій. Найважливішим питанням здійснення такої діяльності є теоретичне розроблення та наступне нормативне закріплення найбільш ефективних форм державного управління й державного регулювання цією діяльністю. Для кожної держави важливим питанням її стабільності та зростання економічного потенціалу є наявність необхідних ресурсів, завдяки яким вона може здійснювати свою економічну політику. Інновації є передумовою і водночас наслідком успішного проведення економічних реформ. Питання здійснення інноваційної діяльності є одним із головних чинників динамічного розвитку економіки, підвищення життєвого рівня, збільшення кількості робочих місць. Держава повинна навчитись ефективно використовувати ці ресурси, а найважливіше – навчитися співпрацювати з інвесторами шляхом створення привабливого правового поля та гарантування інвесторам їх прав. Знайти ефективну модель інноваційної діяльності, яка стимулює інвесторів щодо капіталізації держави без глибокого історичного аналізу теоретичного та практичного досвіду неможливо. Існує досить значний за обсягом та спектром шар сучасних досліджень регулювання інвестиційно-інвестиційних процесів в економіці України. Не зменшуючи значущості внеску інших дослідників, можна відзначити праці О. Алімова, С. Білої, В. Бабича, В. Бесєдіна, В. Воротіна, А. Гальчинського, В.

Гейця, М. Герасимчука, М. Долішнього, В. Дорофієнка, І. Лукінова, В. Лушкіна, В. Мартиненка, А. Мерзляк, І. Павлова, П. Перерви, Д. Черваньова, М. Чумаченка та багатьох інших учених, які торкалися проблем інвестиційно-інноваційної діяльності як на рівні держави, так і на рівні окремих регіонів, підприємств. Відсутність концептуально цілісної теоретико-методологічної бази, недосконалість науково обґрунтованих рекомендацій і висновків з питань активізації державної інноваційної політики за умов становлення й розвитку в нашій державі ринкового середовища визначили актуальність і своєчасність дослідження, його науково-практичне значення. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження були здійснені в межах наукової теми «Планування, прогнозування та державне регулювання мікро- та макроекономічних процесів» Класичного приватного університету (номер державної реєстрації 0102U003195). У межах теми автором було запропоновано стратегію регіональної інноваційної політики. При виконанні наукової теми Дніпропетровського національного університету «Фінансово-економічний механізм зростання регіональної економіки» (номер державної реєстрації 0106U000790) автором запропоновано методичні та практичні рекомендації щодо активізації державної інноваційної політики на регіональному рівні. Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне вивчення теорії і практики реалізації державної інноваційної політики в регіоні, розроблення теоретичних положень, методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо його вдосконалення. Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання: - дослідити теоретичні та методологічні аспекти інноваційної діяльності як об’єкта державного управління, а саме: актуальність та необхідність здійснення державної інноваційної політики; методологічний інструментарій організації державної інноваційної політики в регіоні; - дати методичні та практичні рекомендації щодо активізації державної інноваційної політики на регіональному рівні; - розробити стратегію регіональної інноваційної політики; - провести аналіз стану науково-технічного та інноваційного потенціалу регіону та оцінити його інноваційно-інвестиційний потенціал; - розвинути механізм державної підтримки інноваційної діяльності. Об’єктом дослідження є процес формування державної інноваційної політики в регіоні. Предметом дослідження є механізм реалізації державної інноваційної політики в регіоні. Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що використання нових підходів до реалізації державної інноваційної політики, сприяння розвитку підприємництва, розробка стратегії регіональної інноваційної політики, її активізація, формування системи правових, фінансово-економічних і організаційно-технічних заходів підтримки суб'єктів інноваційної діяльності дасть можливість забезпечити ефективну державну інноваційну політику в регіоні. Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність загальних та спеціальних методів і підходів. За допомогою загальних методів проаналізовано теоретичні аспекти інноваційної політики як складової сучасної соціально-економічної політики держави.

Дослідження становлення та розвитку інноваційної політики базувалося на єдності історичного й логічного підходів. Для розкриття сутності державної інноваційної політики використано системний і структурний підходи; проведено аналогії та порівняльний аналіз під час вивчення досвіду економічно розвинених країн. Методи наукової абстракції, системного підходу, групування і класифікації використано для розробки пропозицій щодо вдосконалення державної інноваційної політики на регіональному рівні. Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти з питань державної інноваційної політики в Україні, Конституція України, закони України, фінансово-економічні бюлетені. Інформаційним забезпеченням дисертаційної роботи стали також монографічні дослідження та наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що: вперше: - запропоновано методику градації регіонів за рівнем інноваційного розвитку, що включає розробку індикаторів соціально-економічного розвитку регіонів: економічного стану, фінансового стану та рівня життя населення; удосконалено: механізм державної підтримки інноваційної діяльності виділенням системи правових, фінансово-економічних і організаційно-технічних заходів підтримки суб'єктів інноваційної діяльності та забезпечення сприятливих умов для перебігу і відтворення інноваційних процесів; складові державної інноваційної політики виділенням двох додаткових рівнів – державно-регіонального й міжрегіонального, завданням яких є узгодження дій по вертикалі й горизонталі управління; набуло подальшого розвитку: - визначення поняття «інновації» з позиції практичної застосовності, комерційної реалізованості та позитивної соціальної спрямованості, що є новим продуктом, результатом практичного застосування наукових або науково-технічних знань і становить економічну й соціальну цінність; - уточнено та доповнено сутність категорії «інноваційні можливості», яка є не просто комплексом заходів підвищення інноваційного потенціалу, а являє собою сукупність оцінки потреби регіону в інноваційному оновленні, наявних у регіоні організаційно-правових, фінансово-економічних, інституційних, виробничо-технологічних, соціально-психологічних умов для розгортання інноваційної діяльності. Практичне значення одержаних результатів полягає в підготовці пропозицій щодо стратегії вдосконалення державної інноваційної політики в регіоні з метою розвитку держави й забезпечення інноваційного розвитку регіонів та територіальних громад у середньостроковій перспективі. Рекомендації та пропозиції, сформульовані автором на основі аналізу стану та можливостей використання ресурсного потенціалу регіонів, використані в роботі Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Рекомендації та пропозиції, сформульовані автором на основі аналізу стану та можливостей використання інноваційного потенціалу регіонів, можуть бути використані державними та місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування при розробці програм соціально-економічного розвитку регіонів і окремих територій.

Головком ВМФ пропонує дружити на відстані • Адмірал очолив фракцію “Россия—Единство” • Росії — 500 км узбережжя, Україні — 80 • Навіщо Росії Крим • Майно ЧФ продано з молотка • На тобі, Боже, що нам не гоже Починаючи з Ялтинської зустрічі і до Масандри, було підписано низку документів, які не вирішували жодного питання, все більше заплутуючи проблему. В документах була маса суперечностей, повна відсутність механізму реалізації їх і, найголовніше, невідповідність законам України. Після серпня 1994 року делегація України повернула вектор переговорів — від поділу заради поділу до поділу через взаємодію та співробітництво ВМСУ та ВМФ РФ заради стабільності й миру в Чорноморському регіоні. Проте і ця, і багато інших ініціатив, конкретні пропозиції, компроміси української сторони не зустріли належного розуміння та відповідних зустрічних дій російської сторони. Під час численних раундів переговорів не знайдено жодного позитивного рішення. Практично єдиним більш-менш узгодженим елементом багатогранної проблеми ЧФ виявилися схема поділу бойових кораблів і допоміжних суден, а також попередній список плавзасобів, що повинні відійти українським ВМС та російському ВМФ на Чорному морі

1. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

2. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

3. Особливості інноваційної політики розвинених країн

4. Механізм реалізації форфейтингу

5. Організація облікової політики підприємства

6. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)
7. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки
8. Особливості антиінфляційной політики у США

9. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

10. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

11. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

12. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

13. Організаційні форми інноваційної діяльності

14. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

15. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

16. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

17. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

18. Міський бюджет: пріоритети та механізми

19. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

20. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

21. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

22. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
23. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
24. Державна політика соціального страхування

25. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

26. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

27. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

28. Облік готової продукції та її реалізації

29. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

30. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

31. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

32. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

34. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

35. Принципи розробки та оцінки державної політики України

36. Реалізація і застосування права

37. Реалізація Конституції України

38. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України
39. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
40. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

41. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

42. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

43. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

44. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

45. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

46. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

47. Політика суцільної колективізації

48. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни

49. Реалізація шкіряного взуття

50. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

51. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

52. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

53. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

54. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові
55. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах
56. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

57. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

58. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

59. Державна політика стимулювання зайнятості

60. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

61. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

62. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

63. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

64. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

66. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

67. Державна політика в Україні

68. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

69. Механізми обмеження застосування насилля в конфліктах

70. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях
71. Типи та механізми соціокультурної динаміки
72. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

73. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

74. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

75. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

76. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

77. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

78. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

79. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

80. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

82. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

83. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

84. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

85. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

86. Фіскальна політика як інструмент стабілізації
87. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
88. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

89. Національна політика СРСР в роки перебудови

90. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

91. Податкова політика України

92. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

93. Процентна політика комерційного банку

94. Інформаційна політика України

95. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

96. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

97. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

98. Облікова політика як елемент культури бізнесу

99. Формування облікової політики підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.