Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Україна як конституційна держава

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ПЛАНВступ Розділ 1. Україна як національна держава: конституційно-правова характеристика 1.1 Поняття національної держави 1.2 Еволюція ідеї національної держави в Україні 1.3 Сучасна Україна як національна держава Розділ 2. Конституційні характеристики України 2.1 Поняття конституційних характеристик держави 2.2 Конституційна характеристика української держави Розділ 3. Конституційна відповідальність в Україні Висновок Список використаної літератури Вступ У демократичному суспільстві Конституція має особливе значення, яке ще більше зростає в перехідні періоди, коли мова йде про конкретні як у політичній, так і економічній системі суспільства. З моменту проголошення незалежності в Україні відбувається процес розширення обсягу конституційно-правового регулювання, змінюється зміст норм та інститутів конституційного права, з’являються нові. Це призводить до утворення більш складної системи джерел цієї галузі права порівняно з тією, яка існувала в радянський період. Найбільш істотні зміни в ній відбувалися з прийняттям Конституції України 1996 року. Отже, дослідження такого поняття як конституційність Української держави на сьогодення є досить актуальним. Значний внесок у дослідження принципів права в Україні зробили такі вчені, як В.Б.Авер'янов, В.Д.Бабкін, Н.П.Воронов, О.Ф.Гранін, В.М.Горшеньов, В.Н.Денисов, Є.В.Додін, А.Я.Дубінський, М.І.Козюбра, В.В.Копєйчиков, М.Й.Коржанський, С.Л.Лисенков, Л.П.Юзьков та інші. Основна мета даної роботи полягає у вивченні особливостей існування Української держави як конституційної держави. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: дати конституційно-правову характеристику Україні як національній державі; розглянути конституційні характеристики України; дослідити особливості конституційної відповідальності в Україні. Предметом курсової роботи є поняття, правова природа, юридичні властивості Конституції України. Об’єктом курсової роботи є Конституція України як нормативно-правовий акт. Курсова робота складається із трьох розділів, в яких послідовно аналізується поставлена проблема. Розділ 1. Україна як національна держава: конституційно-правова характеристика 1.1 Поняття національної держави Конституцією України 1996 р. на найвищому нормативно-правовому рівні закріплені основні політико-правові параметри (конституційні характеристики) сучасної української держави. Україну проголошено: суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою (ст. 1 Конституції України). Крім того, виходячи із сутності та змісту ряду конституційних положень, Україна є також, без сумніву, державою світською (ст. 35 Конституції України) та державою національною. Останнє, зокрема, чітко прослідковується із змісту Преамбули та ряду статей розділу першого (“Загальні засади”) Конституції України і було логічним продовженням відповідних положень Декларації про державний суверенітет України (1990 р.) та Акта проголошення незалежності України (1991 р.). Національна держава як політико-правова реальність фактично відома ще з часів Великої французької революції (та ж сама республіканська Франція).

Ідеї свободи особи, рівності і братерства людей, ідеї суверенності народу та справедливих для нього форм державного правління закладали добрі основи для появи й утвердження національної держави як політико-правового явища. Однак усе ХІХ ст. стало тільки періодом підготовки до переходу європейських народів у добу “національних держав”, яка реально настає з падінням двох імперій після Першої світової війни - Австро-Угорської та Російської . У теоретичне обґрунтування ідеї національної держави лягає два принципи, які залишаються основними і на сьогодні: природне (невід’ємне) право нації на самовизначення і принцип творення держави нацією (народом) виключно на своїй етнічній території. Значний внесок у виникнення та утвердження доктрини національної держави у свій час було зроблено відомим американським політичним діячем, яскравим прихильником “непорушності та природності” права націй на самовизначення, 28-м Президентом США Вудро Вільсоном та першим Президентом Чехословацької Республіки, відомим політичним діячем та мислителем Томашем Масариком. Серед праць українських вчених-правознавців проблеми сутності та змісту національної держави знайшли своє висвітлення у ряді робіт професора Львівського університету Станіслава Дністрянського. Останній, виголошуючи, зокрема, в 1923 р. при вступі на посаду ректора Українського вільного університету в Празі свою інавгураційну промову (&quo ;Нова держава&quo ;), з цього приводу говорив: &quo ;.національне питання дало головний привід до всесвітньої війни. Та ніде правди діти - і мир, заключений після всесвітньої війни, не порішив остаточно національного питання; з одного боку не обійшлося без помилок, а з другого боку не порішено ні українського питання, ні питання окраїнних держав колишньої російської імперії. Але все ж таки сам принцип ляг в основу миру: від Вільсона він називається принципом самовизначення народів. Вільсон висказав свою теорію уже під час війни в ріжних своїх промовах. Провідні його думки такі: Кожний нарід матиме рівне право на самовизначення. Без згоди народу не можна ні над ним панувати, ні управляти ним. Право на самовизначення – се найважнійше право кожного народу, чи він великий, чи малий. На основі сього права прислугує усім народам право до національної території, право вибирати собі державну зверхність, під яку вони мають належати, право до внутрішньої самоуправи й свобідного культурного, економічного та політичного розвитку. Про всі економічні договори та політичні відносини повинен безпосередньо рішати той нарід, якого вони торкаються, та в ніякому разі не сміють про се рішати які-небудь користи чи інтереси других народів. Усі народи мусять бути вольні, та не можна їм ні приписувати, ні насилувати їх згоди до таких порядків, яких вони не хочуть. Коли забезпечиться народам право на самовизначення, вони будуть могли получитися в правдивий зв'язок народів, та щойно такий зв'язок зможе забезпечити всесвітній мир&quo ; . Так, на початку 20-х років у політико-правовій практиці, в теорії міжнародного публічного права, конституційного права приблизно утвердилося розуміння національної держави як держави, утвореної нацією на виключно своїй етнічній території у результаті реалізації нею (цією нацією) свого природного права на самовизначення.

При цьому безпосередньо саме право нації на самовизначення включало в себе можливість або створювати власну державу, або добровільно ввійти до складу вже існуючих інших держав; право на самовизначення визнавалось одним із основних і невід’ємних прав будь-якої нації. Створення держави в рамках виключно власної національної території (суцільної етнічної території, що є одночасно і територією історичного розселення цього етносу) мало закласти надійні основи на майбутнє для захисту держави від проблем автономізації, сепаратизму, територіальних претензій держав-сусідів тощо. Національна держава розглядалась її творцями виключно як держава конституційна, демократична та цивілізована Відповідно в такій державі має бути забезпечено належний рівень розвитку як корінної (титульної) нації, так і національних меншин, що проживають на її території. 1.2 Еволюція ідеї національної держави в Україні Ідея національної держави фактично була єдиною панацеєю на шляху до збереження миру та забезпечення суспільного прогресу на території “старенької” Європи після лихоліття Першої світової війни. Крім того, саме на той час абсолютна більшість європейських народів, з огляду на історичні причини (тією чи іншою мірою маючи за “плечима” досвід античної державності, майже двотисячолітню християнську культуру, знаючи такі суспільно-політичні явища, як парламентаризм, місцеве самоврядування, доктрину розподілу влади, конституціоналізм і т.д.) реально підійшли до межі створення на своєму континенті зони національних держав – “як нового світу” (“нової Європи”), світу цивілізованих, демократичних, вільних і рівних між собою держав. Саме тому абсолютна більшість європейських держав, які з’явились у результаті зникнення Австро-Угорської та Російських імперій після закінчення Першої світової війни, власне виникали як національні держави (Австрія, Веймарська Республіка, Естонія, Угорщина, Румунія. Польща, Латвія, Литва, Фінляндія тощо). Не була винятком у цьому плані й Україна, на етнічній території якої в 1918 р. виникли дві (згодом при першій можливості об’єднані в одну) українські держави - Українська Народна Республіка та Західно-Українська Народна Республіка . Сутність української держави як національної яскраво підтверджено змістом Тимчасового Основного Закону про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської монархії (Тимчасової Конституції ЗУНР) від 13 листопада 1918 р.: &quo ;Артикул І - Назва. Держава, проголошена на підставі права самоозначення народів Українською Національною Радою у Львові дня 19 жовтня 1918 року, обнимаюча весь простір бувшої австро-угорської монархії, заселений переважно українцями, має назву Західно-Українська Народна Республіка. Артикул ІІ - Границі. Простір Західно-Української Народної Республіки покривається з українською суцільною етнографічною областю в межах бувшої австро-угорської монархії - то є з українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини та з українськими частинами бувших угорських столиць (комітатів) (етнічних українських районів Закарпаття.)

Тод Украна, як Самостйна Держава, буде жити в дружб  приязн з усма вльними народами. Брати! Одужавши, повертайтесь додому. Укранський народ допоможе вам пробратись до рдних сл  мст. На мсцях органзовуйте бойов повстанч загони  вливайтесь до Укрансько Повстанчо Арм дино визвольно Арм укранського народу. Хай живе Самостйна Украна! Слава Революцйному Урядов Украни Укранськй Головнй Визвольнй Рад! Смерть Гтлеру  Сталну! Вйськова Нацонально-Визвольна Органзаця 1-го Укранського Фронту Передай товаришев! Ховай вд ворогв. Листвка штабу загону «Сч» Укрансько повстансько арм «До польського населення». 17 липня 1943 р. P Листовка УПА. Автор Н.Хасевич. 1940-е. (текст на листовке) ТРУДЯЩИЕСЯ! Сталинские чиновники заставляют вас выполнять непосильные нормы. Вы постоянно голодные, измученные, вынуждены работать, чтобы получить кусок черного хлеба для пропитания себя и семьи. Сталинская власть думает не о вас, а о своих империалистических планах. Боритесь против сталинско-большевистских империалистов и эксплуататоров за Украинскую Независимую Державу и государственную независимость и социальное освобождение всех порабощенных Москвой народов

1. Державний суверенітет як важлива ознака держави

2. Судова система України. Конституційний Суд України

3. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

4. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

5. Історія держави та права України

6. Українська держава П. Скоропадського
7. Конституційний суд України
8. Шляхи формування правової держави в Україні

9. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

10. Організаційна система управління природокористуванням України

11. Конституційні засади виконавчої влади України

12. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

13. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

14. Засади конституційного ладу України

15. Пенсійна реформа в Україні

16. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны

17. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

18. Реалізація Конституції України

19. Форми української держави

20. Шляхи формування правової держави в Україні

21. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

22. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України
23. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.
24. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

25. Відродження української держави

26. Держава і право України в період перебудови соціалізму

27. Друга світова війна на Украіні

28. Історія прийняття Конституції України

29. Останні спроби аристократії відновити Українську державу

30. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

31. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

32. Політична система Української козацької держави

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

33. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

34. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

35. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

36. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

37. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

38. Україна! Це той бог, до якого доростає душа
39. Україна як суб’єкт міжнародних відносин
40. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

41. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

42. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

43. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

44. Українська література, як предмет вивчення у школі

45. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави

46. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

47. Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади

48. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

49. Організаційна структура митної системи України

50. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

51. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

52. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

53. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

54. Концесія як механізм розвитку економіки держави
55. Ринок як регулятор економічного розвитку держави
56. Фірма як організаційна форма підприємництва

57. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

58. Атомна енергетика України і РПС

59. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

60. Права человека, их закрепление в Конституции РФ

61. Принятие конституции США. Билль о правах

62. Буржуазная революция в Японии. Конституция Японии 1889г.

63. Конституция СССР 1924 года

64. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Анализ Конституции США и ее сравнение с Конституцией РФ 1993 года

66. Конституция Болгарии (Контрольная)

67. Конституция Индии

68. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

69. Сравнительный анализ Конституции Литовской и Латвийской Республик

70. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года
71. Конституция Болгарии
72. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

73. Громадянство України

74. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

75. Характеристика Конституции Франции

76. Конституция - основной закон государства

77. Конституция Российской Федерации и ее развитие

78. Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

79. Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития

80. Права и обязанности Президента РФ по Конституции 1993 года

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Толкование Конституции РФ

82. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

83. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

84. Конституция в киберпространстве: закон и свобода за электронной границей (english/russian)

85. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

86. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)
87. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)
88. Сасанидская держава 3-5в.

89. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

90. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

91. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

92. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

93. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

94. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

95. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

96. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора

97. Стратегическое управление (укр)

98. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

99. Приватизація як засіб припинення державної власності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.