Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Дипломна робота &quo ;Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу &quo ;Я і Україна&quo ; Зміст Вступ 1. Проблема екологічної освіти в педагогічній теорії та практиці початкової школи 1.1 Теоретичні основи здійснення екологічної освіти в початковій школі 1.2 Стан здійснення екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у практиці початкової школи 2. Дослідно-експериментальна робота здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі 2.1 Аналіз навчальної програми з курсу «Я і Україна» (2 клас) 2.2 Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі 2.3. Результати експериментальної роботи Висновки Список використаної літератури Вступ Одними із найважливіших проблем сучасності, які турбують людство, є екологічні. Це зумовлено тим, що в умовах сьогодення, коли невпинно погіршується екологічна ситуація в світі, підготовка людей освічених, здатних оптимізувати природне середовище стала без перебільшення велінням часу. Людство почало усвідомлювати, що від розв’язання екологічних проблем залежить подальше його існування. У найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища і гармонійного розвитку людства, велика увага приділяється екологічний культурі й свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, у місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери та цивілізації. Виховання екологічної культури – тривалий шлях формування правильних способів взаємодії з природою. Учень має усвідомлювати загальні закономірності природи і суспільства, вважати природу своїм рідним домом, який потрібно берегти і про який треба піклуватися. Майбутній стан природного середовища значною мірою залежить від успішного формування нового, свідомого, відповідального ставлення до природи, розвитку екологічної етики, заснованої на ідеї співпереживання, самооцінки всього живого. Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту. У зв’язку з цим важливого значення надається сьогодні вдосконаленню змісту, форм і методів екологічної освіти в школі, які спрямовані на формування у школярів системи екологічних знань, переконань, навичок, поглядів, моральних почуттів, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності. Сформоване у підростаючого покоління бережливе ставлення до всього живого, на думку вчених, вбереже природу від непоправної деградації, що її невпинно наближає господарська діяльність людей. Обов’язок берегти природу, її багатства є вимогою Конституції нашої держави. Щоб це стало нормою поведінки кожної людини, треба з дитинства виховувати почуття відповідальності за стан довкілля. У системі навчання екологічної компетентності молодого покоління важливе місце займає початкова школа, у якій створюються надзвичайно сприятливі умови для екологічної освіти і виховання учнів завдяки природній допитливості дітей та щирому інтересу до пізнання навколишнього світу.

У працях О.Біди, Н. Ващенка, А. Захлєбного, Г. Ковальчук, Н. Пустовіт та інших показано, що шляхами реалізації екологічної освіти в початковій школі є екологізація змісту навчальних предметів, організація позакласної та позаурочної роботи екологічного спрямування. Великі можливості щодо здійснення екологічного освіти і виховання закладені у змісті навчального курсу «Я і Україна». Його мета полягає у формуванні у молодшого школяра: потреби до пізнання світу і людини в ньому, спілкування з природою; уявлень і понять про цілісність світу, про природу та взаємозв’язки у ній, про людину як частину природи; ціннісного ставлення до природи, розуміння взаємодії і взаємовпливу людини і природи, навичок екологічно доцільної поведінки. Від того, як вчитель початкової школи здійснює екологічну освіту молодших школярів на уроках з курсу «Я і Україна» залежить формування інтересу в учнів до пізнання природи, розвиток у них почуття відповідальності за стан довкілля, потреби з охорони і покращення навколишнього середовища. Актуальність даної проблеми зумовила вибір теми дослідження – «Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу» Я і Україна». Об’єктом дослідження є екологічна освіта у початковій школі. Предмет дослідження – форми і методи екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі. Мета дослідження полягає у виборі та оптимальному поєднанні форм і методів екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі. У процесі дослідження ми виходили з такої гіпотези: якщо вдало поєднати різні форми, методи та засоби навчання на уроках курсу «Я і Україна», то це сприятиме підвищенню якості екологічних знань молодших школярів. Завдання дослідження: 1) вивчити стан розробки досліджуваної проблеми за літературними джерелами та в практиці роботи початкової школи; 2) схарактеризувати основні форми і методи екологічної освіти; 3) здійснити аналіз програми курсу «Я і Україна» для учнів 2 класу; 4) здійснити відбір форм, методів та засобів екологічної освіти до уроків з курсу «Я і Україна» та перевірити їх ефективність у педагогічному експерименті. З метою реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: 1) теоретичний аналіз нормативних документів з питань екологічної освіти та виховання, методичної літератури, навчальних програм, підручників; 2) педагогічне спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, бесіди з учителями, учнями; 3) моделювання в процесі відбору змісту, форм, методів, засобів екологічної освіти до уроків з курсу «Я і Україна»; 4) педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний); 5) математичний у процесі обробки експериментальних даних. Дослідження виконувалось протягом 2007–2008 н.р. Його можна розділити на три етапи. На першому, констатуючому етапі дослідження, проводився теоретичний аналіз проблеми. Вивчалась психолого-педагогічна література з питань екологічної освіти і виховання школярів, проводилось спостереження за навчально-виховним процесом, формувалась робоча гіпотеза, розроблявся зміст, визначалися і добиралися форми і методи екологічної освіти до уроків з курсу «Я і Україна».

На другому етапі проводився педагогічний експеримент. Здійснювався аналіз та узагальнення експериментальних даних. На третьому етапі оброблялися й узагальнювалися результати формуючого експерименту, здійснювалось оформлення роботи. Практичне значення дослідження полягає у відборі та поєднанні форм, методів та засобів екологічної освіти молодших школярів та апробації їх в умовах початкової школи на уроках курсу «Я і Україна». Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі навчально-виховних комплексів с. Цеценівка та с. Людвиці Шумського району Тернопільської області. Участь в експерименті взяли 36 учнів других класів даних комплексів. 1. Проблема екологічної освіти в педагогічній теорії та практиці початкової школи 1.1 Теоретичні основи здійснення екологічної освіти в початковій школі Аналіз педагогічної літератури показав, що проблема екологічної освіти в початковій школі є актуальною. Про це свідчить значна кількість публікацій, що стосуються: – розробки системи безперервної екологічної освіти; – оновлення змісту шкільних навчальних предметів початкової школи шляхом розкриття системи екологічних знань на міжпредметній основі; – створення системи практичної діяльності учнів в галузі покращення навколишнього середовища; – коректування взаємодії шкільної та позашкільної систем. У Концепції екологічної освіти України екологічна освіта розглядається як цілісне культурологічне явище, яке включає процеси навчання, виховання і розвитку особистості, спрямовується на формування екологічної культури, цілісного екологічного знання й мислення . Мета екологічної освіти полягає у формуванні системи наукових знань, поглядів і переконань, спрямованих на виховання моральної відповідальності особистості за стан навколишнього середовища, усвідомлення необхідності постійного піклування у всіх видах діяльності . У педагогічній літературі термін «екологічна освіта» трактується як елемент загальної освіти, що пов’язаний з оволодінням учнями науковими основами взаємодії суспільства та природи. Методисти О. Біда, Т. Байбара, К. Гончарова, Н. Пакулова та інші розглядають трактування поняття «екологічне освіта» у зв’язку із «екологічним вихованням», відмічаючи, що екологічна освіта і виховання – це педагогічний процес, спрямований на формування екологічної культури особистості Зокрема, О. Біда зазначає, що поняттям «екологічне виховання і освіта» визначається єдина система заходів, направлена на формування тих якостей людини, які необхідні для гармонійних відносин суспільства та природи. . К. Гончарова, Г. Ковальчук, Л. Нарочна, вважають, що екологічне навчання і виховання – це психолого-педагогічний процес, спрямований на формування у людини знань наукових основ природокористування, необхідних переконань і практичних навичок, певної орієнтації і активної життєвої позиції в галузі охорони природи, раціонального використання і відтворення природних ресурсів . Г. Бачинський під екологічним вихованням розуміє «передачу від покоління до покоління певної сукупності норм і правил, що регламентують бережливе ставлення людей до природи в процесі життя і виробничої діяльності і цим самим охороняють природу від руйнування» .

Опыт не может быть дан без обусловливающей его категории; условие опыта дано для опыта; в том и другом случае мы встречаемся с данностью. Конститутивные формы познания суть формы самой этой данности; и если методологическая форма есть общая форма, то конститутивная форма, т.Pе. форма данности, наоборот, есть форма «общего»; но она же есть форма «индивидуального». «Индивидуальное» и «общее» подводятся под одну категорию: то и другое дано. Как же дано нам всеобщее и индивидуальное? Оно дано при помощи нормы (утверждения), категории и формы. Область теории знания есть прежде всего область выведения конститутивных форм, область науки есть область применения форм методологических. В теории знания всякое методическое содержание выводится из формы (методы); наоборот, отрешаясь от всякой научной методы в выведении конститутивных форм, мы содержание этих форм рассматриваем как их имманентное бытие; «общее» и «индивидуальное» являются нам не как формы, а как содержания. Мир бытия есть мир содержаний; содержаний столько, сколько форм; форма берется тут как образ; образ сменяется образом; мы переживаем образы как нечто иррациональное, неразложимое

1. Гра як метод виховання молодших школярів

2. Финансовый контроль: формы, методы, органы

3. Прогнозирование в менеджменте: цели, формы, методы

4. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

5. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

6. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів
7. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
8. Форми і методи краєзнавчої роботи

9. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

10. Форми і методи робрти з людьми похилого віку

11. Экономическое содержание, формы, методы и пути совершенствования налогового контроля

12. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

13. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

14. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

15. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

16. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

17. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

18. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

19. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

20. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

21. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

22. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України
23. Поняття екологічної безпеки та її правові форми
24. Государственное регулирование экономики: формы и методы

25. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

26. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

27. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

28. Особенности сельскохозяйственной проблематики в современный период. Структура, типология аграрной прессы; формы и методы пропаганды

29. Формы и методы научного предвидения

30. Нормирование труда. Принципы, методы, формы

31. Причины, формы и методы борьбы с инфляцией

32. Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности

Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

34. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

35. Правовые формы и методы государственного управления (управленческий процесс)

36. Формы и методы предъявления задач на уроках физике на материале изучения темы "Изменение агрегатных состояний вещества"

37. Формы и методы социальной работы

38. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
39. Применение методов оценки эффективности инвестиционных проектов на примере организации производства по пошиву школьной формы.
40. Формы и методы лоббистской деятельности

41. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

42. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

43. Структурные методы распознавания сложноорганизованных исторических табличных форм

44. Порядок здійснення банком факторингових операцій

45. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

46. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

47. Формы и методы племенной работы в племзаводе, племрепродукторе, фермерском хозяйстве

48. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

49. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

50. Административно-правовые формы и методы деятельности органов управления

51. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

52. Налоговый контроль: понятие, задачи, формы, виды и методы

53. Понятие, формы и методы использования специальных экономических (бухгалтерских) знаний при проведении отдельных следственных действий

54. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
55. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр
56. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

57. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

58. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

59. Методы измерения точности формы рабочих поверхностей оптических деталей (сферы, плоскости)

60. Современные формы и методы розничной продажи товаров и их эффективность (на примере ООО "Евросеть")

61. Формы и методы проверки знаний, умений, навыков по математике начальных классов

62. Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу

63. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

64. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы

65. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

66. Управленческий контроль, его формы и методы

67. Формы и методы разрешения трудовых конфликтов и споров

68. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

69. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

70. Возможности использования активных форм и методов во внеклассной работе со школьниками
71. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід
72. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

73. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

74. Методы и формы воспитания

75. Методы и формы работы социального педагога в общеобразовательном учреждении

76. Методы и формы реализации воспитательных возможностей процесса трудовой и технологической подготовки школьников (на примере раздела "Технология швейного производства" 9 класс)

77. Навчання як головний шлях до освіти

78. Основные формы и методы руководства чтением

79. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

80. Система вищої освіти Болгарії

Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни

81. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

82. Система освіти Китаю

83. Современные формы и методы воспитательной работы

84. Содержание, организационные формы и методы совместной работы образовательного учреждения и семьи по воспитанию детей

85. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

86. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення
87. Требования к методам и организационным формам трудового обучения
88. Формы и методы воспитательного процесса

89. Формы и методы организации и проведения гимнастики в 5-6 классах

90. Екологічна освіта на уроках біології

91. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

92. Система освіти в Англії

93. Современные формы и методы правового воспитания молодёжи: проблемы и цели

94. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

95. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

96. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные

97. Формы и методы развития познавательного интереса у старших школьников

98. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

99. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи

100. Розвиток освіти як напрям соціальної політики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.