Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Суб’єкти кримінального процесу

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ ЧЕРКАСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КУРСОВА РОБОТА з курсу „Кримінальний процес України ” Тема: Суб’єкти кримінального процесу Виконала: студентка V курсу заочного факультету №2 МЕЛЬНИК Світлана Григорівна Перевірив: ЧЕРКАСИ 2009 ЗМІСТ ВСТУП Поняття та класифікація суб’єктів кримінального процесу Загальна характеристика суб’єктів кримінального процесу Особи, які ведуть кримінально-процесуальне провадження Особи, які мають та відстоюють у кримінальному процесі свої інтереси Учасники процесу, які відстоюють інтереси інших осіб Особи, які сприяють кримінальному процесу і здійсненню правосуддя Процесуальна правоздатність і дієздатність суб’єктів кримінального процесу Задачі Висновки ЛІТЕРАТУРА ВСТУП В Україні на сучасному етапі її розвитку відбувається вдосконалення правової бази, якою закріплено правове становище громадян і організацій і встановлені гарантії реалізації й захисту їх прав і свобод, визначених Конституцією та іншими законами України. Конституційні норми, в яких закріплені ці права й інтереси, виступають основою для деталізації їх в галузевому законодавстві, а також для встановлення процесуального порядку їх захисту. Нам щодня доводиться вступати в різного роду суспільні відносини і при цьому ми часто навіть не звертаємо уваги на те, які права і обов’язки ми маємо. Актуальність теми дослідження. Кримінальний процес – це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді і суду по розкриття злочинів, викриттю й покаранню винних та недопущенню покарання невинних. А також – система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності вказаних органів один з одним, з громадянами, посадовими особами, установами, підприємствами, громадськими об‘єднаннями й трудовими колективами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності. Кримінально-процесуальна діяльність за своїм змістом являє собою систему передбачених законом процесуальних дій і рішень органів попереднього розслідування, прокурора, судді, суду та інших суб‘єктів кримінального процесу. Ці процесуальні дії і рішення породжують процесуальні правовідносини або виступають їх наслідком. Процесуальні правовідносини можна розглядати як правову форму кримінально-процесуальної діяльності. Елементи таких правовідносин: 1) суб‘єкти – учасники кримінального процесу; 2) об‘єкт – поведінка суб‘єктів кримінального процесу; 3) процесуальні права і обов‘язки суб‘єктів. Тож можемо говорити про те, що поняття суб’єкту кримінального процесу є ключовим. Тема є актуальною, оскільки участь осіб в кримінально-процесуальному провадженні вимагає чіткого знання прав та обов’язків кожного суб’єкта (учасника) цих відносин. Адже саме в ході кримінального процесу вирішується питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності – суттєвого обмеження її прав та свобод. Крім того, ця тема має важливе значення в підготовці фахівців-юристів.

Вони повинні чітко знати, хто має залучатися до участі в кримінальному процесі і які права та обов’язки при цьому ці особи матимуть. Об’єктом дослідження цієї курсової роботи є законодавство України. Предмет дослідження – суб’єкти кримінального процесу. Мета – аналітичне дослідження процесуального статусу всіх суб’єктів кримінального процесу. Мета роботи передбачає виконання таких завдань: дослідити поняття суб’єктів кримінального процесу, охарактеризувати основні групи суб’єктів кримінального процесу та кожного із суб’єктів зокрема, вирішення задач. Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці, підручники, навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних фахівців, що стосуються теми „Суб’єкти кримінального процесу”. Методологічна основа. У курсовій роботі використовується історично-правовий, типологічно-порівняльний і комплексно-системний метод. Практична цінність. Матеріали та результати курсової роботи можуть бути використані для майбутніх правових досліджень. Структура дослідження. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Поняття суб’єктів кримінального процесу Осіб, які вступають у кримінально-процесуальні правовідносини у зв'язку з подією злочину, чиї права, повноваження та обов'язки регламентуються чинним законодавством визначають як суб'єктів кримінального процесу. Тобто, усі особи, які вступають у процесуальні правовідносини, незалежно від підстав, обсягу їх прав, повноважень чи обов'язків, стадії кримінального процесу, в котрій вони беруть участь, чи тривалості їх участі в процесі, є суб'єктами кримінального процесу. З визначення суб’єктів кримінального процесу фактично слідує, що вони є його учасниками. І насправді використання в науковій літературі поняття “суб’єкти” прийшло на зміну поняттю “учасники” зовсім недавно. В цьому є деяка особливість саме кримінального процесу – суб’єкти фактично і є учасниками процесу, на відміну від багатьох інших галузей права. В подальшому в своїй роботі використовуватиму обидва ці поняття, як рівнозначні між собою, саме стосовно кримінально-процесуального їх значення . У кримінально-процесуальні відносини окремі особи вступають по-різному залежно від їх ставлення до факту, стосовно якого здійснюється процесуальне провадження. Перші — в силу необхідності захищати свої права і законні інтереси (потерпілий, цивільний позивач та інші); другі — в силу своїх посадових обов'язків щодо встановлення істини та забезпечення правосуддя (слідчий, прокурор, суддя і тд.); треті — за дорученням чи угодою (представник цивільного позивача, захисник і т,д.); четверті — притягаються до участі в процесі в примусовому порядку (обвинувачуваний, підозрюваний, підсудний). Усі суб'єкти (учасники) процесу характеризуються тим, що вони: а) беруть участь у справі на підставах і в порядку, передбачених кримінально-процесуальним законом, за умови, що відсутні обставини, за яких закон виключає можливість їх участі у справі; б) мають визначені в законі права та обов'язки (закон визначає порядок їх реалізації); в) діють у кримінальному судочинстві відповідно до своїх прав та обов'язків у встановленому порядку; г) зобов'язані дотримуватись чинного законодавства; д) мають проявляти толерантність, поважати честь і гідність інших учасників процесу; є) мають право на забезпечення особистої безпеки; є) вступають у процесуальні правовідносини; ж) несуть відповідальність за невиконання своїх обов'язків або порушення прав інших учасників.

За характером виконуваних функцій, завдань і свого процесуального статусу суб’єктів кримінального процесу поділяють на чотири групи. 1. Органи та посадові особи, які ведуть та безпосередньо здійснюють кримінально-процесуальне провадження: слідчий, начальник слідчого відділу, орган дізнання, особа, яка провадить дізнання, суд (суддя), прокурор, обвинувач. Загальним для них є охорона державних інтересів та виконання функцій, спрямованих на досягнення завдань кримінального процесу. Вони наділені владно-розпорядчими повноваженнями та повинні бути не зацікавлені в результатах справи. Закон гарантує державний захист цих осіб та встановлює відповідальність за втручання в діяльність, здійснення будь-якого впливу з метою перешкодити їх юридичній діяльності. 2. Особи, які мають та відстоюють самостійний інтерес: потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, правопорушник у справах протокольної форми досудової підготовки матеріалів,цивільний позивач, цивільний відповідач. За слушною думкою деяких учених, сюди слід відносити і жертву злочину — особу, яка постраждала від злочину але до порушення кримінальної справи ще не визнана потерпілим. 3. Особи, які захищають та представляють інтереси &quo ;третіх осіб&quo ;: захисник, представник цивільного позивача, представник цивільного відповідача. Спільним для них є те, що вони сприяють захисту прав осіб, які мають свої інтереси. Вони не можуть бути допитані про обставини справи, що стали відомі їм у зв'язку з виконуваною ними функцією. 4. Особи, які сприяють кримінальному судочинству: свідок, заявник про злочин, поняті, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, заставодавець, поручитель тощо. Ці учасники кримінального процесу сприяють кримінальному судочинству за допомогою виконання завдань, покладених на них законом. 2. Загальна характеристика суб’єктів кримінального процесу 2.1 Особи, які ведуть кримінально-процесуальне провадження До числа суб'єктів кримінального процесу даної категорії належать: слідчий, начальник слідчого відділу, орган дізнання, особа, яка провадить дізнання, прокурор, суддя (суд). Слідчий — суб'єкт кримінального процесу, уповноважений провадити досудове слідство. Досудове слідство у кримінальних справах провадиться слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими податкової міліції, слідчими органів Служби безпеки України. Незалежно від відомчої належності всі слідчі мають під час розслідування у кримінальній справі однакові процесуальні права та обов'язки, проводять розслідування в одному і тому ж процесуальному порядку. Слідчий зобов'язаний у кожному випадку виявлення ознак злочину порушити справу та прийняти її до свого провадження, провести об'єктивне розслідування та вжити заходів до розкриття злочину, встановлення об'єктивної істини, захисту прав та законних інтересів громадян, відшкодування заподіяної злочином шкоди, виявлення й усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, забезпечення правильного застосування закону. Слідчий вправі самостійно провадити всі слідчі та інші передбачені законом процесуальні дії в межах своєї компетенції.

Метьюс жодним словом не пояснив Чесмену, що той може протестувати проти цього випаду прокурора  дати вдвд присяжним. Коли Чесмен хотв сам узяти слово, той мало не силомць посадив його назад на лаву  порадив поводити себе тихо, аби не дратувати суддю. Наступн два дн процесу обговорювалося злочинне минуле Чесмена. Найдрбнш краджки нанизував прокурор Мллер-Лев на нескнченний ланцюг злочинв, що х вчинив Чесмен. Чесмен ус х визнав. Здавалося, що вн пишаться свом злочинним минулим  розповда про незлченн розбйницьк напади з гордстю. Принаймн, таке враження виникло у присяжних. Але Чесмен хвалився своми кримнальними подвигами з зовсм ншо причини. Вн хотв показати присяжним, що такий хвацький хлопець, як вн, просто не мг бути отим сексуальним злочинцем. Результат виявився протилежним. Тих домогосподарки на лав присяжних боялися його, вважали його недолюдком, не питали, як вн став злочинцем. Вони врили, що вн здатний на все. Прокуроров Мллеру-Лев лишилось тльки дати Чесмену наговоритися, щоб виграти наступний раунд

1. Постанови з кримінального процесу

2. Докази та доказування в кримінальному процесі

3. Доказування у кримінальному процесі

4. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

5. Захисник у кримінальному процесі

6. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі
7. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану
8. Принципи кримінального процесу в Україні

9. Стадії кримінального процесу

10. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

11. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

12. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

13. Принципи кримінального права

14. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

15. Громадяни як суб’єкти трудового права

16. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

18. Звільнення від кримінальної відповідальності

19. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

20. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

21. Кримінальна відповідальність в Україні

22. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування
23. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
24. Кримінальна відповідальність медичних працівників

25. Кримінальне покарання за грабіж

26. Кримінальне процесуальне право України

27. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

28. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

29. Кримінально-правовий аспект тероризму

30. Обмеження волі як вид кримінального покарання

31. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

32. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Поняття злочину у кримінальному праві України

34. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

35. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

36. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

37. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

38. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
39. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів
40. Теорія з Кримінального права

41. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

42. Вирок в кримінальному судочинстві

43. Довідкова система по кримінальному праву

44. Правова допомога у кримінальному провадженні

45. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

46. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

47. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

48. Історія розвитку криміналістики в Україні

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

50. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

51. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

52. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

53. Субєктивна сторона складу злочину

54. Особистiсть-субєкт полiтики
55. Юридичні особи як суб
56. О реакции пресноводной гидры на экзогенные биологически активные (гормо-нальные) соединения

57. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

58. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

59. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

60. Процес банківського кредитування

61. Економічна оцінка кредитного процесу

62. Безпека праці технологічних процесів РЕА

63. Чинники процесу антропогенезу на території України

64. Екологічний зміст процесу антропогенезу

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

66. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

67. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

68. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

69. Організація облікового процесу на підприємстві

70. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі
71. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні
72. Автономна Республіка Крим

73. Гідрологічні процеси

74. Адміністративний процес

75. Апеляційний процес

76. Докази в цивільному процесі

77. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

78. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

79. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

80. Криміналістична ідентифікація

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Криміналістична профілактика злочинів

82. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

83. Нотаріальний процес в Україні

84. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

85. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

86. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ
87. Позови в цивільному процесі
88. Поняття та методи криміналістики

89. Представництво в цивільному процесі

90. Представництво прокурора у судовому процесі

91. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

92. Процес кваліфікації злочинів

93. Процесуальні строки в господарському процесі

94. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

95. Статус суб’єктів у федеративній державі

96. Суд і процес за законами Хамураппі

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Управління духовними процесами суспільства

98. Участь прокурора в цивільному процесі

99. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.